Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0077(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0395/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0395/2012

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/01/2013 - 8.7
CRE 16/01/2013 - 8.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0014

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2013 - Στρασβούργο

8.7. Πολυετές σχέδίο για τα αποθέματα γάδου στη Βαλτική ***I (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1098/2007 του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα γάδου της Βαλτικής Θάλασσας και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων [COM(2012)0155 - C7-0090/2012- 2012/0077(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0395/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0014)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Ο Jarosław Leszek Wałęsa (εισηγητής) προβαίνει σε δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 138, παράγραφος 4, του Κανονισμού.

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0014)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου