Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2908(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0004/2013

Συζήτηση :

PV 16/01/2013 - 14
CRE 16/01/2013 - 14

Ψηφοφορία :

PV 17/01/2013 - 12.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0027

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2013 - Στρασβούργο

14. Θύματα πυρκαγιών που σημειώθηκαν πρόσφατα σε υφαντουργεία, ειδικότερα στο Μπαγκλαντές (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Θύματα πυρκαγιών που σημειώθηκαν πρόσφατα σε υφαντουργεία, ειδικότερα στο Μπαγκλαντές

Οι Lucinda Creighton (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Kristalina Georgieva (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Thomas Mann, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Bernd Lange, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Phil Bennion, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Cristiana Muscardini, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Νικόλαος Σαλαβράκος, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Paul Murphy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Gay Mitchell.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jacek PROTASIEWICZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Paul Murphy, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Gay Mitchell, ο οποίος απαντά, Alejandro Cercas, Charles Goerens, Judith Sargentini, Charles Tannock, Matteo Salvini, Daniel Caspary, Richard Howitt, Santiago Fisas Ayxela, Vital Moreira, Michèle Striffler, Jutta Steinruck, Birgit Schnieber-Jastram, Evelyn Regner, Tokia Saïfi, Josefa Andrés Barea και Roberta Angelilli.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Michael Theurer, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Barbara Weiler και Daniel Caspary.

Παρεμβαίνουν οι Michel Barnier (Μέλος της Επιτροπής) και Lucinda Creighton.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τα θύματα των πρόσφατων πυρκαγιών σε κλωστοϋφαντουργία, και συγκεκριμένα στο Μπαγκλαντές (2012/2908(RSP)) (B7-0004/2013

- Phil Bennion, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τα πρόσφατα θύματα πυρκαγιάς υφαντουργείων, και συγκεκριμένα στο Μπαγκλαντές (2012/2908(RSP)) (B7-0005/2013

- Thomas Mann, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Daniel Caspary, Elmar Brok, Michèle Striffler, Santiago Fisas Ayxela, Birgit Schnieber-Jastram, Tokia Saïfi, Ria Oomen-Ruijten και Ivo Belet, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τους θανάτους που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές σε υφαντουργικά εργοστάσια στο Μπαγκλαντές (2012/2908(RSP)) (B7-0010/2013

- Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Marije Cornelissen, Karima Delli, Malika Benarab-Attou, Elisabeth Schroedter, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Ana Miranda, Sven Giegold, Claude Turmes, Emilie Turunen, Judith Sargentini και Helga Trüpel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τα θύματα των πρόσφατων πυρκαγιών σε υφαντουργεία, και συγκεκριμένα στο Μπαγκλαντές (2012/2908(RSP)) (B7-0020/2013

- Véronique De Keyser, Bernd Lange, Vital Moreira, Jutta Steinruck, Alejandro Cercas, Pervenche Berès, Richard Howitt και Stephen Hughes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τα θύματα πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν πρόσφατα σε βιοτεχνίες κλωστοϋφαντουργίας, κυρίως στο Μπαγκλαντές (2012/2908(RSP)) (B7-0021/2013

- Willy Meyer, Paul Murphy και Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τα θύματα των πρόσφατων πυρκαγιών σε υφαντουργεία του Μπαγκλαντές (2012/2908(RSP)) (B7-0022/2013).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.1.2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου