Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 16 stycznia 2013 r. - Strasburg

16. Zalecenia konferencji przeglądowej Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej dotyczące Bliskiego Wschodu wolnego od broni masowego rażenia (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Zalecenia konferencji przeglądowej Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej dotyczące Bliskiego Wschodu wolnego od broni masowego rażenia

Lucinda Creighton (urzędująca przewodnicząca Rady) wygłosiła oświadczenie w imieniu Catherine Ashton (wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Głos zabrali: Michael Gahler w imieniu grupy PPE, Pino Arlacchi w imieniu grupy S&D, Ivo Vajgl w imieniu grupy ALDE, Tarja Cronberg w imieniu grupy Verts/ALE, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Fiorello Provera w imieniu grupy EFD, Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL, Tunne Kelam, Véronique De Keyser, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Malika Benarab-Attou, Adam Bielan, Jacek Włosowicz i Sari Essayah.

PRZEWODNICTWO: Oldřich VLASÁK
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Ana Gomes, Anneli Jäätteenmäki, Krzysztof Lisek i Roberta Angelilli.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elena Băsescu, João Ferreira i Jaroslav Paška.

Głos zabrała Lucinda Creighton.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Ivo Vajgl w imieniu grupy ALDE, w sprawie zaleceń konferencji przeglądowej stron Układu o nierozprzestrzenianiu dotyczących utworzenia na Bliskim Wschodzie strefy wolnej od broni masowego rażenia (2012/2890(RSP)) (B7-0011/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Salvatore Iacolino, Mario Mauro i Marietta Giannakou w imieniu grupy PPE, w sprawie konferencji przeglądowej stron Układu o nierozprzestrzenianiu w odniesieniu do utworzenia z Bliskiego Wschodu strefy wolnej od broni masowego rażenia (2012/2890(RSP)) (B7-0012/2013);

- Tarja Cronberg, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Jean Lambert, Keith Taylor, Judith Sargentini i Margrete Auken w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie zaleceń konferencji przeglądowej stron Układu o nierozprzestrzenianiu broni dotyczących utworzenia z Bliskiego Wschodu strefy wolnej od broni masowego rażenia (2012/2890(RSP)) (B7-0534/2012);

- Pino Arlacchi, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes i Raimon Obiols w imieniu grupy S&D, w sprawie zaleceń konferencji przeglądowej stron Układu o nierozprzestrzenianiu broni dotyczących utworzenia na Bliskim Wschodzie strefy wolnej od broni masowego rażenia (2012/2890(RSP)) (B7-0535/2012);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, w sprawie zaleceń konferencji przeglądowej stron Układu o nierozprzestrzenianiu broni dotyczących utworzenia na Bliskim Wschodzie strefy wolnej od broni masowego rażenia (2012/2890(RSP)) (B7-0538/2012);

- Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Miloslav Ransdorf, Marie-Christine Vergiat i Sabine Lösing w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie zaleceń konferencji przeglądowej stron Układu o nierozprzestrzenianiu broni dotyczących utworzenia z Bliskiego Wschodu strefy wolnej od broni masowego rażenia (2012/2890(RSP)) (B7-0539/2012).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.7 protokołu z dnia 17.1.2013.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 21:20 i wznowione o 21:30.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności