Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/0251(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0431/2012

Συζήτηση :

PV 16/01/2013 - 17
CRE 16/01/2013 - 17

Ψηφοφορία :

PV 17/01/2013 - 12.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0025

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2013 - Στρασβούργο

17. Ενδιάμεση συμφωνία που θεσπίζει πλαίσιο συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών της Ανατολικής και της Μεσημβρινής Αφρικής και της ΕΚ *** - Εφαρμογή της ΠΣΟΕΣ μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών της Ανατολικής και Νότιας Αφρικής υπό το φως της τρέχουσας κατάστασης στη Ζιμπάμπουε (συζήτηση)
CRE

Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της Ενδιάμεσης Συμφωνίας που θεσπίζει πλαίσιο για Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ, αφενός, των κρατών της Ανατολικής και της Μεσημβρινής Αφρικής και, αφετέρου, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της [11699/2012 - C7-0193/2012- 2008/0251(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Daniel Caspary (A7-0431/2012)

Δήλωση της Επιτροπής: Εφαρμογή της ΠΣΟΕΣ μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών της Ανατολικής και Νότιας Αφρικής υπό το φως της τρέχουσας κατάστασης στη Ζιμπάμπουε

Ο Daniel Caspary παρουσιάζει τη σύσταση.

Παρεμβαίνουν οι Judith Sargentini (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Franck Proust, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Bernd Lange, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Niccolò Rinaldi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Franziska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Paul Murphy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Bernd Lange και Daniel Caspary, Michael Cashman, Louis Michel, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Judith Sargentini, Helmut Scholz, Gianluca Susta και Olle Schmidt.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" η Elena Băsescu.

Παρεμβαίνουν οι Karel De Gucht (Μέλος της Επιτροπής) και Daniel Caspary.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Alda Sousa και Martina Anderson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την εφαρμογή της Ενδιάμεσης Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΟΕΣ) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών της Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής, υπό το φως της τρέχουσας κατάστασης στη Ζιμπάμπουε (2013/2515(RSP)) (B7-0025/2013

- Judith Sargentini και Franziska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την εφαρμογή της Ενδιάμεσης Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΟΕΣ) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών της Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής, υπό το φως της τρέχουσας κατάστασης στη Ζιμπάμπουε (2013/2515(RSP)) (B7-0026/2013

- Daniel Caspary, Alf Svensson, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Iuliu Winkler, Peter Šťastný, Roberta Angelilli, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Véronique De Keyser, Bernd Lange, Vital Moreira, Richard Howitt, Ricardo Cortés Lastra, Michael Cashman, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Catherine Bearder, Marielle de Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Robert Sturdy και Geoffrey Van Orden, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την εφαρμογή της Ενδιάμεσης Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΟΕΣ) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών της Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής, στο φως της τρέχουσας κατάστασης στη Ζιμπάμπουε (2013/2515(RSP)) (B7-0027/2013).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.1.2013 και σημείο 12.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.1.2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου