Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Onsdagen den 16 januari 2013 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen)
 3.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)
 4.Det irländska ordförandeskapsprogrammet (debatt)
 5.Omröstning
  
5.1.Ändring av parlamentets kalender för sammanträdesperioderna 2013
 6.Utskottens och delegationernas sammansättning
 7.Rättelse (artikel 216 i arbetsordningen)
 8.Omröstning (fortsättning)
  
8.1.Klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.2.Hållbart utnyttjande av fiskeresurserna i Medelhavet ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.3.Ingående av Nagoya–Kuala Lumpur-tilläggsprotokollet om ansvarighet och gottgörelse till Cartagenaprotokollet om biosäkerhet *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.4.De offentliga finanserna i EMU 2011 och 2012 (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.5.Kreditvärderingsinstitut ***I (omröstning)
  
8.6.Företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) och förvaltare av alternativa investeringsfonder ***I (omröstning)
  
8.7.Flerårig plan för torskbestånden i Östersjön ***I (omröstning)
  
8.8.Bevarande av fiskeresurserna ***I (slutomröstning)
  
8.9.Ändring av parlamentets arbetsordning avseende rangordningen för vice talmän som valts med acklamation (omröstning)
  
8.10.Ungdomsgaranti (omröstning)
  
8.11.Rollen för EU:s sammanhållningspolitik i genomförandet av den nya europeiska energipolitiken (omröstning)
  
8.12.Möjligheterna att införa stabilitetsobligationer (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Situationen i Syrien (debatt)
 13.Avtal om partnerskap och samarbete mellan EU och Irak *** (debatt)
 14.Offer för textilfabriksbränder nyligen, särskilt i Bangladesh (debatt)
 15.Korruption, missbruk av EU-medel och effekter för de politiska beslutsprocesserna (debatt)
 16.Rekommendationer från konferensen för översyn av icke-spridningsavtalet avseende inrättandet av ett Mellanöstern fritt från massförstörelsevapen (debatt)
 17.Interimsavtal om upprättande av en ram för ett avtal om ekonomiskt partnerskap mellan stater i östra och södra Afrika och EG *** - Genomförandet av interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska gemenskapen och stater i östra och södra Afrika mot bakgrund av den nuvarande situationen i Zimbabwe (debatt)
 18.Moderniseringen av tullkodexen och införandet av en förteckning över ursprung som inte medför förmånsbehandling (debatt)
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde
 20.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (179 kb) Närvarolista (64 kb)    Omröstningar med namnupprop (2162 kb) 
 
Protokoll (176 kb) Närvarolista (52 kb) Omröstningsresultat (301 kb) Omröstningar med namnupprop (973 kb) 
 
Protokoll (235 kb) Närvarolista (66 kb) Omröstningsresultat (465 kb) Omröstningar med namnupprop (1944 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy