Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 259kWORD 215k
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2013 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού)
 3.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)
 4.Πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Ιρλανδικής Προεδρίας (συζήτηση)
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  
5.1.Τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου - 2013
 6.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 7.Διορθωτικό (άρθρο 216 του Κανονισμού)
 8.Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
  
8.1.Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων παρασκευασμάτων ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.2.Βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.3.Υπογραφή του συμπληρωματικού πρωτοκόλλου της Ναγκόγια - Κουάλα Λουμπούρ περί ευθύνης και αποζημίωσης στο πρωτόκολλο της Καρθαγένης για τη βιοασφάλεια *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.4.Δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ - 2011 και 2012 (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.5.Οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ***I (ψηφοφορία)
  
8.6.Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων ***I (ψηφοφορία)
  
8.7.Πολυετές σχέδίο για τα αποθέματα γάδου στη Βαλτική ***I (ψηφοφορία)
  
8.8.Διατήρηση των αλιευτικών πόρων ***I (τελική ψηφοφορία)
  
8.9.Τροποποίηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου σχετικά με την τάξη των Αντιπροέδρων που εκλέγονται δια βοής (ψηφοφορία)
  
8.10.Εγγύηση για τη νεολαία (ψηφοφορία)
  
8.11.Ο ρόλος της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στην υλοποίηση της νέας ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής (ψηφοφορία)
  
8.12.Σκοπιμότητα της έκδοσης ομολόγων σταθερότητας (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12.Η κατάσταση στη Συρία (συζήτηση)
 13.Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ιράκ *** (συζήτηση)
 14.Θύματα πυρκαγιών που σημειώθηκαν πρόσφατα σε υφαντουργεία, ειδικότερα στο Μπαγκλαντές (συζήτηση)
 15.Διαφθορά, κατάχρηση πόρων της ΕΕ και επιπτώσεις στις πολιτικές διαδικασίες λήψεως αποφάσεων (συζήτηση)
 16.Συστάσεις της Διάσκεψης Αναθεώρησης της Συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων όσον αφορά τη δημιουργία μιας Μέσης Ανατολής χωρίς όπλα μαζικής καταστροφής (συζήτηση)
 17.Ενδιάμεση συμφωνία που θεσπίζει πλαίσιο συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών της Ανατολικής και της Μεσημβρινής Αφρικής και της ΕΚ *** - Εφαρμογή της ΠΣΟΕΣ μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών της Ανατολικής και Νότιας Αφρικής υπό το φως της τρέχουσας κατάστασης στη Ζιμπάμπουε (συζήτηση)
 18.Εκσυγχρονισμός του τελωνειακού κώδικα και καθιέρωση καταλόγου μη προτιμησιακών κανόνων καταγωγής (συζήτηση)
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 20.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.10.


2. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 692/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις προσαρμογές μετά την αναθεώρηση της Διεθνούς Τυποποιημένης Ταξινόμησης Εκπαίδευσης (ISCED) σε σχέση με τις μεταβλητές και τις κατανομές που πρέπει να υποβάλλονται (C(2013)14)

Προθεσμία υποβολής ένστασης: δύο μήνες , από την ημερομηνία παραλαβής στις 15 Ιανουαρίου 2013

Αναπομπή επί της ουσίας : TRAN

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα για τις ελάχιστες λεπτομέρειες των δεδομένων που πρέπει να αναφέρονται σε αρχεία καταγραφής συναλλαγών (C(2012)9586)

Προθεσμία υποβολής ένστασης : ένας μήνας, από την ημερομηνία παραλαβής στις 19 Δεκεμβρίου 2012

Παράταση της προθεσμίας υποβολής ένστασης: ένας επιπλέον μήνας κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας επιτροπής

Αναπομπή επί της ουσίας : ECON

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις ρυθμίσεις έμμεσης εκκαθάρισης, την υποχρέωση εκκαθάρισης, το δημόσιο μητρώο, την πρόσβαση σε τόπο διαπραγμάτευσης, τους μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους, τις τεχνικές μετριασμού του κινδύνου για συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων που δεν εκκαθαρίζονται από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο (C(2012)9593)

Προθεσμία υποβολής ένστασης: ένας μήνας, από την ημερομηνία παραλαβής στις 19 Δεκεμβρίου 2012

Παράταση της προθεσμίας υποβολής ένστασης: ένας επιπλέον μήνας κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας επιτροπής

Αναπομπή επί της ουσίας : ECON

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τις λεπτομέρειες της αίτησης καταχώρισης ως αρχείου καταγραφής συναλλαγών (C(2012)9602)

Προθεσμία υποβολής ένστασης: ένας μήνας, από την ημερομηνία παραλαβής στις 19 Δεκεμβρίου 2012

Παράταση της προθεσμίας υποβολής ένστασης: ένας επιπλέον μήνας κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας επιτροπής

Αναπομπή επί της ουσίας : ECON

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών όσον αφορά τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα που θα προσδιορίζουν τα δεδομένα που θα πρέπει να δημοσιεύονται και να διατίθενται από αρχεία καταγραφής συναλλαγών και τα λειτουργικά πρότυπα για τη συγκέντρωση, σύγκριση και αξιολόγηση των δεδομένων (C(2012)9603)

Προθεσμία υποβολής ένστασης: ένας μήνας, από την ημερομηνία παραλαβής στις 19 Δεκεμβρίου 2012

Παράταση της προθεσμίας υποβολής ένστασης: ένας επιπλέον μήνας κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας επιτροπής

Αναπομπή επί της ουσίας : ECON

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις κεντρικού αντισυμβαλλομένου (C(2012)9614)

Προθεσμία υποβολής ένστασης: ένας μήνας, από την ημερομηνία παραλαβής στις 19 Δεκεμβρίου 2012

Παράταση της προθεσμίας υποβολής ένστασης: ένας επιπλέον μήνας κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας επιτροπής

Αναπομπή επί της ουσίας : ECON

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τις απαιτήσεις για τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους (C(2012)9623)

Προθεσμία υποβολής ένστασης: ένας μήνας, από την ημερομηνία παραλαβής στις 19 Δεκεμβρίου 2012

Παράταση της προθεσμίας υποβολής ένστασης: ένας επιπλέον μήνας κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας επιτροπής

Αναπομπή επί της ουσίας : ECON


3. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα καλλυντικά προϊόντα (D008364/04 - 2013/2506(RPS) - προθεσμία: 08/04/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του chlorfenapyr ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I (D022410/02 - 2013/2509(RPS) - προθεσμία: 08/04/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τη μη καταχώριση της φορμαλδεΰδης για τον τύπο προϊόντων 20 στο παράρτημα Ι ή ΙΑ ή ΙΒ της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (D024574/01 - 2013/2508(RPS) - προθεσμία: 08/04/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την παρακολούθηση των εκπομπών CO2 από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα (D024683/02 - 2013/2507(RPS) - προθεσμία: 08/04/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: ITRE

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών emamectin benzoate, etofenprox, etoxazole, flutriafol, glyphosate, phosmet, pyraclostrobin, spinosad και spirotetramat μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D024728/02 - 2013/2516(RPS) - προθεσμία: 10/03/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων chlorantraniliprole, fludioxonil και prohexadione μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D024734/02 - 2012/2932(RPS) - προθεσμία: 21/02/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI


4. Πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Ιρλανδικής Προεδρίας (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Ιρλανδικής Προεδρίας

Οι Enda Kenny (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής) (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Martin Callanan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, και Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gianni PITTELLA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη, Gay Mitchell, Göran Färm, Alexander Graf Lambsdorff, Reinhard Bütikofer, Jan Zahradil, Νίκη Τζαβέλα, Martina Anderson, Franz Obermayr, Herbert Reul, Emer Costello, Pat the Cope Gallagher, Emilie Turunen, Lajos Bokros, Rolandas Paksas, Paul Murphy, Daniël van der Stoep, Mario Mauro, Enrique Guerrero Salom, Marian Harkin, Sven Giegold, Mara Bizzotto, Laurence J.A.J. Stassen και Jean-Pierre Audy.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Άννυ ΠΟΔΗΜΑΤΑ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Patrizia Toia, George Lyon, Jacek Protasiewicz, Véronique De Keyser, Cecilia Wikström, Luis de Grandes Pascual, Udo Bullmann, Chris Davies, Ildikó Gáll-Pelcz, Catherine Trautmann, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar, Μαριέττα Γιαννάκου, Cătălin Sorin Ivan, Anna Záborská, Elisa Ferreira, Gunnar Hökmark, Claude Moraes, Marian-Jean Marinescu και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Othmar Karas, Zita Gurmai, Kristiina Ojuland, Peter van Dalen, Inês Cristina Zuber, John Bufton, Andrew Henry William Brons, Mairead McGuinness, Liisa Jaakonsaari, Jim Higgins, Roberta Angelilli, Phil Prendergast και Charles Goerens.

Παρεμβαίνει ο James Nicholson σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας "catch-the-eye".

Παρεμβαίνουν οι Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής), Joseph Daul, ο οποίος αναφέρεται στη διεξαγωγή της συζήτησης, και Enda Kenny.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

Η συζήτηση περατώνεται.


5. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


5.1. Τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου - 2013

Τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου - 2013: voir proposition de la Διάσκεψη των Προέδρων (σημείο 7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.1.2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

Εγκρίνεται

Το χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2013 καθορίζεται ως εκ τούτου ως ακολούθως:

- από 14 έως 17 Ιανουαρίου

- από 4 έως 7 Φεβρουαρίου

- από 11 έως 14 Μαρτίου

- από 15 έως 18 Απριλίου

- από 20 έως 23 Μαΐου

- από 10 έως 13 Ιουνίου

- από 1er έως 4 Ιουλίου

- από 9 έως 12 Σεπτεμβρίου

- από 7 έως 10 Οκτωβρίου

- από 21 έως 24 Οκτωβρίου

- από 18 έως 21 Νοεμβρίου

- από 9 έως 12 Δεκεμβρίου.

Παρεμβάσεις

Οι Martin Callanan, σύμφωνα με το άρθρο 177, παράγραφος 4, του Κανονισμού, για να ζητήσει η ψηφοφορία επί του χρονοδιαγράμματος να αναβληθεί για τρεις μήνες, Marita Ulvskog υπέρ της εν λόγω προτάσεως και Joseph Daul κατά.

Με ΗΨ (212 ψήφους υπέρ, 418 κατά, 44 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

6. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτήσεως της Ομάδας EFD, το Σώμα επικυρώνει τον ακόλουθο ορισμό:

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ιαπωνία: Bastiaan Belder αντί του Mike Nattrass.


7. Διορθωτικό (άρθρο 216 του Κανονισμού)

Το διορθωτικό P7_TA-PROV(2012)0425(COR01) είχε ανακοινωθεί στην Ολομέλεια κατά την χθεσινή συνεδρίαση (σημείο 8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.1.2013).

Επειδή δεν υποβλήθηκε καμία αίτηση να τεθεί σε ψηφοφορία από μία πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον σαράντα βουλευτές (άρθρο 216, παράγραφος 4, του κανονισμού) το διορθωτικό αυτό λογίζεται εγκριθέν.


8. Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)

8.1. Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων παρασκευασμάτων ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων παρασκευασμάτων (αναδιατύπωση) [COM(2012)0008 - C7-0021/2012- 2012/0007(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Eija-Riitta Korhola (A7-0391/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2013)0008)


8.2. Βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου που αφορά μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα [COM(2011)0479 - C7-0216/2011- 2011/0218(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Anna Rosbach (A7-0180/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2013)0009)


8.3. Υπογραφή του συμπληρωματικού πρωτοκόλλου της Ναγκόγια - Κουάλα Λουμπούρ περί ευθύνης και αποζημίωσης στο πρωτόκολλο της Καρθαγένης για τη βιοασφάλεια *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Πρωτοκόλλου της Nagoya-Kuala Lumpur περί ευθύνης και αποζημίωσης, συμπληρωματικού προς το Πρωτόκολλο της Καρθαγένης για τη βιοασφάλεια [13582/2012 - C7-0323/2012- 2012/0120(NLE)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Matthias Groote (A7-0429/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2013)0010)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου.


8.4. Δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ - 2011 και 2012 (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ - 2011 και 2012 [2011/2274(INI)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Alfredo Pallone (A7-0425/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2013)0011)


8.5. Οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας [COM(2011)0747 - C7-0420/2011- 2011/0361(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Leonardo Domenici (A7-0221/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0012)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0012)

Παρεμβάσεις

Οι Sharon Bowles (πρόεδρος της επιτροπής ECON), σχετικά με τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, Godfrey Bloom, για τα αιτήματα ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση που υποβλήθηκαν από την Ομάδα του, και Hannes Swoboda για να ζητήσει η επιτροπή AFCO να αποφανθεί όσον αφορά την ακυρότητα των αρχικών τροπολογιών της αρμόδιας επιτροπής όταν έχει υπάρξει συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση.


8.6. Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων όσον αφορά την υπέρμετρη στήριξη στις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας [COM(2011)0746 - C7-0419/2011- 2011/0360(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Leonardo Domenici (A7-0220/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0013)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0013)

Παρεμβάσεις

Οι Leonardo Domenici (εισηγητής) σχετικά με τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, σε συνέχεια των παρατηρήσεων που έγιναν κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας επί της εκθέσεως A7-0221/2012 , József Szájer για να επισημάνει ότι ο κατάλογος ψηφοφορίας περιέχει λάθη, και Leonardo Domenici όσον αφορά το τελικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.


8.7. Πολυετές σχέδίο για τα αποθέματα γάδου στη Βαλτική ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1098/2007 του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα γάδου της Βαλτικής Θάλασσας και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων [COM(2012)0155 - C7-0090/2012- 2012/0077(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0395/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0014)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Ο Jarosław Leszek Wałęsa (εισηγητής) προβαίνει σε δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 138, παράγραφος 4, του Κανονισμού.

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0014)


8.8. Διατήρηση των αλιευτικών πόρων ***I (τελική ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1288/2009 του Συμβουλίου [COM(2012)0298 - C7-0156/2012- 2012/0158(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Pat the Cope Gallagher (A7-0342/2012)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 21 Νοεμβρίου 2012 (σημείο 17 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.11.2012).

Η ψηφοφορία διεξήχθη την 22 Νοεμβρίου 2012 (σημείο 13.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.11.2012).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Παρεμβαίνουν οι Pat the Cope Gallagher (εισηγητής) για να ζητήσει, βάσει του άρθρου 177, παράγραφος 4, του Κανονισμού, την αναβολή της ψηφοφορίας, και Chris Davies, υπέρ του αιτήματος αυτού.

Με ονομαστική κλήση (670 υπέρ, 2 κατά, 5 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.


8.9. Τροποποίηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου σχετικά με την τάξη των Αντιπροέδρων που εκλέγονται δια βοής (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 15 παράγραφος 2 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, όσον αφορά την τάξη των Αντιπροέδρων που εκλέγονται δια βοής [2012/2020(REG)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Carlo Casini (A7-0412/2012)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία για την έγκριση των τροπολογιών)
(Απαιτείται απλή πλειοψηφία για την έγκριση της απόφασης)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Εγκριθείσες τροπολογίες: βλέπε παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών"

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0015)

Παρέμβαση

Carlo Casini (εισηγητής) σε συνέχεια της απόρριψης της τροπολογίας 2.

Οι νέες διατάξεις τίθενται σε ισχύ την πρώτη μέρα της προσεχούς περιόδου συνόδου


8.10. Εγγύηση για τη νεολαία (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B7-0007/2013

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0016)


8.11. Ο ρόλος της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στην υλοποίηση της νέας ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τον ρόλο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ και των φορέων της στην υλοποίηση της νέας ευρωπαϊκή ενεργειακής πολιτικής [2012/2099(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Lena Kolarska-Bobińska (A7-0437/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΚΟΙΝΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (που κατατέθηκε από τις Ομάδες S&D, Verts/ALE και GUE/NGL))

Απορρίπτεται

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (που κατατέθηκε από την Ομάδα Verts/ALE)

Απορρίπτεται

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (που κατατέθηκε από την Ομάδα S&D)

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0017)

Παρέμβαση

Lena Kolarska-Bobińska (Εισηγήτρια).


8.12. Σκοπιμότητα της έκδοσης ομολόγων σταθερότητας (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη σκοπιμότητα της έκδοσης ομολόγων σταθερότητας [2012/2028(INI)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Sylvie Goulard (A7-0402/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (που κατατέθηκε από τις Ομάδες PPE, S&D, ALDE και Verts/ALE)

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0018)


9. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου - 2013
Søren Bo Søndergaard, Marina Yannakoudakis, Constance Le Grip, Roberta Angelilli, Kay Swinburne, Ewald Stadler, Syed Kamall, Daniel Hannan και Charles Tannock

Παρεμβαίνει ο Martin Kastler σχετικά με τη διεξαγωγή της συνεδρίασης.

Έκθεση Alfredo Pallone - A7-0425/2012
Iva Zanicchi, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Emma McClarkin, Charles Tannock, Syed Kamall, Daniel Hannan και Elena Băsescu

Έκθεση Leonardo Domenici - A7-0221/2012
Iva Zanicchi, Giommaria Uggias, Janusz Władysław Zemke, Monica Luisa Macovei, Alfredo Antoniozzi, Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli, Kay Swinburne, Izaskun Bilbao Barandica, Ewald Stadler, Oreste Rossi, Charles Tannock, Peter Jahr, Anna Záborská, Syed Kamall, Daniel Hannan και Elena Băsescu

Έκθεση Leonardo Domenici - A7-0220/2012
Monica Luisa Macovei και Elena Băsescu

Εγγύηση για τη νεολαία - B7-0007/2013
Marina Yannakoudakis, Petru Constantin Luhan, Monica Luisa Macovei, Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli, Izaskun Bilbao Barandica, Agnès Le Brun, Silvia Costa, Anneli Jäätteenmäki, Anna Záborská, Eduard Kukan, Kay Swinburne, Martin Kastler και Elena Băsescu

Έκθεση Lena Kolarska-Bobińska - A7-0437/2012
Giommaria Uggias, Petru Constantin Luhan, Monica Luisa Macovei, Erminia Mazzoni, Izaskun Bilbao Barandica, Eduard Kukan και Elena Băsescu

Έκθεση Sylvie Goulard - A7-0402/2012
Marina Yannakoudakis, Petri Sarvamaa, Roberta Angelilli, Izaskun Bilbao Barandica, Ewald Stadler, Charles Tannock, Eduard Kukan, Anna Záborská και Sabine Verheyen


10. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 14.30 και επαναλαμβάνεται στις 15.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

11. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.

°
° ° °

Ο Ismail Ertug γνωστοποιεί ότι ήταν παρών στη συνεδρίαση στις 14 Ιανουαρίου 2013, αλλά το όνομά του δεν εμφαίνεται στον κατάλογο παρόντων.


12. Η κατάσταση στη Συρία (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής /Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας: Η κατάσταση στη Συρία

Η Lucinda Creighton (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση εξ ονόματος της Catherine Ashton (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας).

Παρεμβαίνουν οι José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Véronique De Keyser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Philip Claeys, μη εγγεγραμμένος.

Παρεμβαίνουν οι Kristalina Georgieva (Μέλος της Επιτροπής) και Lucinda Creighton.

Η συζήτηση περατώνεται.


13. Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ιράκ *** (συζήτηση)

Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την σύναψη συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός, και της Δημοκρατίας του Ιράκ αφετέρου [10209/2012 - C7-0189/2012- 2010/0310(NLE)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Mario Mauro (A7-0411/2012)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας: Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ιράκ

Ο José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (αναπληρωτής εισηγητής) παρουσιάζει τη σύσταση.

Η Lucinda Creighton (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση εξ ονόματος της Catherine Ashton (Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείς).

Παρεμβαίνουν οι Maria Badia i Cutchet (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Tokia Saïfi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Μαρία-Ελένη Κοππά, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jelko Kacin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Tarja Cronberg, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Struan Stevenson, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Willy Meyer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nick Griffin, μη εγγεγραμμένος, Ria Oomen-Ruijten, Ana Gomes, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Struan Stevenson, Alexandra Thein, Konrad Szymański, Fiorello Provera, Krzysztof Lisek, Silvia Costa, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Norica Nicolai, Charles Tannock, Frank Vanhecke, Eduard Kukan, Ioan Mircea Paşcu, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Olgierd Kurski και Tunne Kelam.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Γεώργιος ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Emine Bozkurt, Mirosław Piotrowski, Sari Essayah, Adam Bielan και Ryszard Czarnecki.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Marina Yannakoudakis, Jaroslav Paška, Janusz Władysław Zemke, Andreas Mölzer και Oreste Rossi.

Παρεμβαίνουν οι Lucinda Creighton και José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Mario Mauro, εξ ονόματος της Επιτροπής AFET, σχετικά με τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας ΕΕ-Ιράκ (2012/2850(RSP)) (B7-0006/2013).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.1.2013 και σημείο 12.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.1.2013.


14. Θύματα πυρκαγιών που σημειώθηκαν πρόσφατα σε υφαντουργεία, ειδικότερα στο Μπαγκλαντές (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Θύματα πυρκαγιών που σημειώθηκαν πρόσφατα σε υφαντουργεία, ειδικότερα στο Μπαγκλαντές

Οι Lucinda Creighton (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Kristalina Georgieva (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Thomas Mann, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Bernd Lange, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Phil Bennion, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Cristiana Muscardini, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Νικόλαος Σαλαβράκος, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Paul Murphy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Gay Mitchell.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jacek PROTASIEWICZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Paul Murphy, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Gay Mitchell, ο οποίος απαντά, Alejandro Cercas, Charles Goerens, Judith Sargentini, Charles Tannock, Matteo Salvini, Daniel Caspary, Richard Howitt, Santiago Fisas Ayxela, Vital Moreira, Michèle Striffler, Jutta Steinruck, Birgit Schnieber-Jastram, Evelyn Regner, Tokia Saïfi, Josefa Andrés Barea και Roberta Angelilli.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Michael Theurer, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Barbara Weiler και Daniel Caspary.

Παρεμβαίνουν οι Michel Barnier (Μέλος της Επιτροπής) και Lucinda Creighton.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τα θύματα των πρόσφατων πυρκαγιών σε κλωστοϋφαντουργία, και συγκεκριμένα στο Μπαγκλαντές (2012/2908(RSP)) (B7-0004/2013

- Phil Bennion, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τα πρόσφατα θύματα πυρκαγιάς υφαντουργείων, και συγκεκριμένα στο Μπαγκλαντές (2012/2908(RSP)) (B7-0005/2013

- Thomas Mann, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Daniel Caspary, Elmar Brok, Michèle Striffler, Santiago Fisas Ayxela, Birgit Schnieber-Jastram, Tokia Saïfi, Ria Oomen-Ruijten και Ivo Belet, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τους θανάτους που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές σε υφαντουργικά εργοστάσια στο Μπαγκλαντές (2012/2908(RSP)) (B7-0010/2013

- Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Marije Cornelissen, Karima Delli, Malika Benarab-Attou, Elisabeth Schroedter, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Ana Miranda, Sven Giegold, Claude Turmes, Emilie Turunen, Judith Sargentini και Helga Trüpel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τα θύματα των πρόσφατων πυρκαγιών σε υφαντουργεία, και συγκεκριμένα στο Μπαγκλαντές (2012/2908(RSP)) (B7-0020/2013

- Véronique De Keyser, Bernd Lange, Vital Moreira, Jutta Steinruck, Alejandro Cercas, Pervenche Berès, Richard Howitt και Stephen Hughes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τα θύματα πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν πρόσφατα σε βιοτεχνίες κλωστοϋφαντουργίας, κυρίως στο Μπαγκλαντές (2012/2908(RSP)) (B7-0021/2013

- Willy Meyer, Paul Murphy και Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τα θύματα των πρόσφατων πυρκαγιών σε υφαντουργεία του Μπαγκλαντές (2012/2908(RSP)) (B7-0022/2013).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.1.2013.


15. Διαφθορά, κατάχρηση πόρων της ΕΕ και επιπτώσεις στις πολιτικές διαδικασίες λήψεως αποφάσεων (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Διαφθορά, κατάχρηση πόρων της ΕΕ και επιπτώσεις στις πολιτικές διαδικασίες λήψεως αποφάσεων

Οι Lucinda Creighton (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Michel Barnier (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνει η Véronique Mathieu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: László SURJÁN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Tanja Fajon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Michael Theurer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rui Tavares, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Lucas Hartong, μη εγγεγραμμένος, Monica Luisa Macovei, Barbara Weiler, Antonyia Parvanova, Ulrike Lunacek, Andreas Mölzer, Ingeborg Gräßle, Rita Borsellino, Olle Schmidt, Jan Philipp Albrecht, Ewald Stadler, ο οποίος απαντά επίσης σε τρεις ερωτήσεις "carton bleu" των Rui Tavares, Ulrike Lunacek και Γεώργιου Παπανικολάου, Hubert Pirker, Iliana Malinova Iotova, Inés Ayala Sender και Emine Bozkurt.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Andrey Kovatchev, Jelko Kacin, Christian Engström, Claudio Morganti και Γεώργιος Παπανικολάου.

Παρεμβαίνουν οι Michel Barnier και Lucinda Creighton.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)


16. Συστάσεις της Διάσκεψης Αναθεώρησης της Συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων όσον αφορά τη δημιουργία μιας Μέσης Ανατολής χωρίς όπλα μαζικής καταστροφής (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας: Συστάσεις της Διάσκεψης Αναθεώρησης της Συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων όσον αφορά τη δημιουργία μιας Μέσης Ανατολής χωρίς όπλα μαζικής καταστροφής

Η Lucinda Creighton (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση εξ ονόματος της Catherine Ashton (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας).

Παρεμβαίνουν οι Michael Gahler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pino Arlacchi, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Tarja Cronberg, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Fiorello Provera, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Tunne Kelam, Véronique De Keyser, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Malika Benarab-Attou, Adam Bielan, Jacek Włosowicz και Sari Essayah.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Oldřich VLASÁK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ana Gomes, Anneli Jäätteenmäki, Krzysztof Lisek και Roberta Angelilli.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elena Băsescu, João Ferreira και Jaroslav Paška.

Παρεμβαίνει η Lucinda Creighton.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τις συστάσεις της διάσκεψης αναθεώρησης της Συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων με αντικείμενο τη δημιουργία ζώνης απαλλαγμένης από όπλα μαζικής καταστροφής στη Μέση Ανατολή (2012/2890(RSP)) (B7-0011/2013

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Ιωάννης Κασουλίδης, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Salvatore Iacolino, Mario Mauro και Μαριέττα Γιαννάκου, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη διάσκεψη αναθεώρησης της Συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων με αντικείμενο την εγκαθίδρυση ζώνης χωρίς πυρηνικά όπλα και κάθε άλλου είδους όπλα μαζικής καταστροφής στη Μέση Ανατολή (2012/2890(RSP)) (B7-0012/2013

- Tarja Cronberg, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Jean Lambert, Keith Taylor, Judith Sargentini και Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τις συστάσεις της διάσκεψης αναθεώρησης της Συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων με αντικείμενο την εγκαθίδρυση ζώνης χωρίς όπλα μαζικής καταστροφής στη Μέση Ανατολή (2012/2890(RSP)) (B7-0534/2012

- Pino Arlacchi, Μαρία-Ελένη Κοππά, Ana Gomes και Raimon Obiols, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τις συστάσεις της διάσκεψης αναθεώρησης της Συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων με αντικείμενο την εγκαθίδρυση ζώνης χωρίς όπλα μαζικής καταστροφής στη Μέση Ανατολή (2012/2890(RSP)) (B7-0535/2012

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τις συστάσεις της διάσκεψης αναθεώρησης της Συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων με αντικείμενο τη δημιουργία ζώνης απαλλαγμένης από όπλα μαζικής καταστροφής στη Μέση Ανατολή (2012/2890(RSP)) (B7-0538/2012

- Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Miloslav Ransdorf, Marie-Christine Vergiat και Sabine Lösing, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις συστάσεις της διάσκεψης αναθεώρησης της Συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων με αντικείμενο τη δημιουργία ζώνης απαλλαγμένης από όπλα μαζικής καταστροφής στη Μέση Ανατολή (2012/2890(RSP)) (B7-0539/2012).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.1.2013.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 21.20 και επαναλαμβάνεται στις 21.30.)


17. Ενδιάμεση συμφωνία που θεσπίζει πλαίσιο συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών της Ανατολικής και της Μεσημβρινής Αφρικής και της ΕΚ *** - Εφαρμογή της ΠΣΟΕΣ μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών της Ανατολικής και Νότιας Αφρικής υπό το φως της τρέχουσας κατάστασης στη Ζιμπάμπουε (συζήτηση)

Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της Ενδιάμεσης Συμφωνίας που θεσπίζει πλαίσιο για Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ, αφενός, των κρατών της Ανατολικής και της Μεσημβρινής Αφρικής και, αφετέρου, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της [11699/2012 - C7-0193/2012- 2008/0251(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Daniel Caspary (A7-0431/2012)

Δήλωση της Επιτροπής: Εφαρμογή της ΠΣΟΕΣ μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών της Ανατολικής και Νότιας Αφρικής υπό το φως της τρέχουσας κατάστασης στη Ζιμπάμπουε

Ο Daniel Caspary παρουσιάζει τη σύσταση.

Παρεμβαίνουν οι Judith Sargentini (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Franck Proust, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Bernd Lange, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Niccolò Rinaldi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Franziska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Paul Murphy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Bernd Lange και Daniel Caspary, Michael Cashman, Louis Michel, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Judith Sargentini, Helmut Scholz, Gianluca Susta και Olle Schmidt.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" η Elena Băsescu.

Παρεμβαίνουν οι Karel De Gucht (Μέλος της Επιτροπής) και Daniel Caspary.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Alda Sousa και Martina Anderson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την εφαρμογή της Ενδιάμεσης Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΟΕΣ) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών της Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής, υπό το φως της τρέχουσας κατάστασης στη Ζιμπάμπουε (2013/2515(RSP)) (B7-0025/2013

- Judith Sargentini και Franziska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την εφαρμογή της Ενδιάμεσης Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΟΕΣ) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών της Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής, υπό το φως της τρέχουσας κατάστασης στη Ζιμπάμπουε (2013/2515(RSP)) (B7-0026/2013

- Daniel Caspary, Alf Svensson, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Iuliu Winkler, Peter Šťastný, Roberta Angelilli, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Véronique De Keyser, Bernd Lange, Vital Moreira, Richard Howitt, Ricardo Cortés Lastra, Michael Cashman, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Catherine Bearder, Marielle de Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Robert Sturdy και Geoffrey Van Orden, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την εφαρμογή της Ενδιάμεσης Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΟΕΣ) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών της Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής, στο φως της τρέχουσας κατάστασης στη Ζιμπάμπουε (2013/2515(RSP)) (B7-0027/2013).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.1.2013 και σημείο 12.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.1.2013.


18. Εκσυγχρονισμός του τελωνειακού κώδικα και καθιέρωση καταλόγου μη προτιμησιακών κανόνων καταγωγής (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-000208/2012) που κατέθεσαν οι Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Andreas Schwab και Daniel Caspary, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, προς την Επιτροπή: Εκσυγχρονισμός του τελωνειακού κώδικα και καθιέρωση καταλόγου μη προτιμησιακών κανόνων καταγωγής (B7-0101/2013)

Προφορική ερώτηση (O-000001/2013) που κατέθεσε η Silvana Koch-Mehrin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, προς την Επιτροπή: Εκσυγχρονισμός του τελωνειακού κώδικα και καθιέρωση καταλόγου μη προτιμησιακών κανόνων καταγωγής (B7-0105/2013)

Οι Daniel Caspary και Silvana Koch-Mehrin αναπτύσσουν τις ερωτήσεις.

Ο Karel De Gucht (Μέλος της Επιτροπής) εξ ονόματος του Algirdas Šemeta (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Christofer Fjellner, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Daniel Caspary, Gianluca Susta, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Andreas Schwab, Συλβάνα Ράπτη, Franck Proust και Sergio Gaetano Cofferati.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" η Elena Băsescu.

Παρεμβαίνει ο Karel De Gucht.

Η συζήτηση περατώνεται.


19. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 500.369/OJJE).


20. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 22.45.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Αγγουράκης, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Αρσένης, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berman, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Χουντής, Christensen, Χρυσόγελος, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Δανέλλης, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Δρούτσας, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Γιαννάκου, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kolarska-Bobińska, Κοππά, Korhola, Kósa, Köstinger, Κουμουτσάκος, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Meyer, Louis Michel, Migalski, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Παλιαδέλη, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Παπαδοπούλου, Παπανικολάου, Παπαστάμκος, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Ποδηματά, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Πουπάκης, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Ράπτη, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Σαλαβράκος, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Σκυλακάκης, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Σοφοκλέους, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Σταυρακάκης, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Τούσσας, Trautmann, Tremosa i Balcells, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Trzaskowski, Τσουκαλάς, Turmes, Turunen, Τζαβέλα, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zuber, Zver, Zwiefka,

Παρατηρητές

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου