Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 231kWORD 171k
Kolmapäev, 16. jaanuar 2013 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a)
 3.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)
 4.Eesistujariigi Iirimaa tööprogramm (arutelu)
 5.Hääletused
  
5.1.Parlamendi 2013. aasta osaistungjärkude ajakava muutmine
 6.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 7.Parandus (kodukorra artikkel 216)
 8.Hääletused (jätkamine)
  
8.1.Ohtlike preparaatide klassifitseerimine, pakendamine ja märgistamine ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.2.Vahemere kalavarude säästva kasutamise majandamismeetmed ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.3.Cartagena bioohutuse protokolli vastutust ja kahju hüvitamist käsitleva Nagoya – Kuala Lumpuri lisaprotokolli sõlmimine *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.4.Riigi rahandus majandus- ja rahaliidus – 2011 ja 2012 (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.5.Reitinguagentuurid ***I (hääletus)
  
8.6.Vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjad (eurofondid) ja alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad ***I (hääletus)
  
8.7.Läänemere tursavarude mitmeaastane kava ***I (hääletus)
  
8.8.Kalavarude kaitse ***I (lõpphääletus)
  
8.9.Euroopa Parlamendi kodukorra muutmine ühise heakskiitmise teel valitud asepresidentide järjestuse osas (hääletus)
  
8.10.Noortegarantii (hääletus)
  
8.11.ELi ühtekuuluvuspoliitika roll Euroopa uue energiapoliitika rakendamisel (hääletus)
  
8.12.Stabiilsusvõlakirjade kasutuselevõtu teostatavus (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 12.Olukord Süürias (arutelu)
 13.ELi ja Iraagi vaheline partnerlus- ja koostööleping *** (arutelu)
 14.Hiljutised tekstiilivabrikute põlengute inimohvrid, eelkõige Bangladeshis (arutelu)
 15.Korruptsioon ja ELi vahendite väärkasutus ning selle mõju poliitilistele otsustusprotsessidele (arutelu)
 16.Tuumarelva leviku tõkestamise lepingu läbivaatamiseks korraldatud konverentsi soovitused seoses massihävitusrelvade vaba tsooni loomisega Lähis-Idas (arutelu)
 17.Vaheleping, millega luuakse Ida- ja Lõuna-Aafrika riikide ning EÜ vahelise majanduspartnerluslepingu raamistik *** – Euroopa Ühenduste ning Ida- ja Lõuna-Aafrika riikide vahelise majanduspartnerluse vahelepingu rakendamine Zimbabwe praeguse olukorra valguses (arutelu)
 18.Ühenduse tolliseadustiku ajakohastamine ja mittesooduspäritolureeglite nimekirja kehtestamine (arutelu)
 19.Järgmise istungi päevakord
 20.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.10.


2. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide projektid:

– Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 692/2011 II lisa seoses muudatustega edastatavate muutujate ja jaotuste osas, mis tehti pärast rahvusvahelise ühtse hariduse liigituse (ISCED) läbivaatamist (C(2013)14)

Vastuväidete esitamise tähtaeg: kaks kuud pärast dokumendi vastuvõtmist 15. jaanuaril 2013

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

– Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks kauplemisteabehoidlale esitatav miinimumteave (C(2012)9586)

Vastuväidete esitamise tähtaeg: üks kuu pärast dokumendi vastuvõtmist 19. detsembril 2012

Vastuväidete esitamise tähtaja pikendamine vastutava komisjoni taotlusel ühe kuu võrra

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

– Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad kaudset kliirimiskorda, kliirigukohustust, avalikku registrit, juurdepääsu kauplemiskohale, finantssektoriväliseid vastaspooli ja nende börsiväliste tuletislepingute riskimaandamismeetodeid, mida ei kliirita keskse vastaspoolega (C(2012)9593)

Vastuväidete esitamise tähtaeg: üks kuu pärast dokumendi vastuvõtmist 19. detsembril 2012

Vastuväidete esitamise tähtaja pikendamine vastutava komisjoni taotlusel ühe kuu võrra

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

– Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks kauplemisteabehoidla registreerimise taotluse üksikasjad (C(2012)9602)

Vastuväidete esitamise tähtaeg: üks kuu pärast dokumendi vastuvõtmist 19. detsembril 2012

Vastuväidete esitamise tähtaja pikendamine vastutava komisjoni taotlusel ühe kuu võrra

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

– Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks kauplemisteabehoidlate poolt avaldatavad ja kättesaadavaks tehtavad andmed ning tegevusstandardid andmete summeerimise ja võrdlemise ning nendele juurdepääsu kohta (C(2012)9603)

Vastuväidete esitamise tähtaeg: üks kuu pärast dokumendi vastuvõtmist 19. detsembril 2012

Vastuväidete esitamise tähtaja pikendamine vastutava komisjoni taotlusel ühe kuu võrra

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

– Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad kesksete vastaspoolte suhtes kohaldatavaid kapitalinõudeid (C(2012)9614)

Vastuväidete esitamise tähtaeg: üks kuu pärast dokumendi vastuvõtmist 19. detsembril 2012

Vastuväidete esitamise tähtaja pikendamine vastutava komisjoni taotlusel ühe kuu võrra

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

– Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad kesksete vastaspoolte suhtes kohaldatavaid nõudeid (C(2012)9623)

Vastuväidete esitamise tähtaeg: üks kuu pärast dokumendi vastuvõtmist 19. detsembril 2012

Vastuväidete esitamise tähtaja pikendamine vastutava komisjoni taotlusel ühe kuu võrra

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON


3. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, millega muudetakse kosmeetikatooteid käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/2009 III lisa (D008364/04 - 2013/2506(RPS) - tähtaeg: 08/04/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda selle I lisasse toimeaine kloorfenapüür (D022410/02 - 2013/2509(RPS) - tähtaeg: 08/04/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni otsus, milles käsitletakse tooteliiki 20 kuuluvates toodetes kasutatava formaldehüüdi kandmata jätmist Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ (mis käsitleb biotsiidide turuleviimist) I, IA ja IB lisasse (D024574/01 - 2013/2508(RPS) - tähtaeg: 08/04/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 443/2009 seoses uute sõiduautode CO2-heite seirega (D024683/02 - 2013/2507(RPS) - tähtaeg: 08/04/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: ITRE

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses emamektiinbensoaadi, etofeenproksi, etoksasooli, flutriafooli, glüfosaadi, fosmeedi, püraklostrobiini, spinosaadi ja spirotetramaadi jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (D024728/02 - 2013/2516(RPS) - tähtaeg: 10/03/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses kloorantraniliprooli, fludioksoniili ja proheksadiooni jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (D024734/02 - 2012/2932(RPS) - tähtaeg: 21/02/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI


4. Eesistujariigi Iirimaa tööprogramm (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Eesistujariigi Iirimaa tööprogramm

Enda Kenny (nõukogu eesistuja) ja José Manuel Barroso (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Joseph Daul fraktsiooni PPE nimel, Hannes Swoboda fraktsiooni S&D nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Daniel Cohn-Bendit fraktsiooni Verts/ALE nimel, Martin Callanan fraktsiooni ECR nimel, Nigel Farage fraktsiooni EFD nimel ja Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Gianni PITTELLA
asepresident

Sõna võtsid Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta), Gay Mitchell, Göran Färm, Alexander Graf Lambsdorff, Reinhard Bütikofer, Jan Zahradil, Niki Tzavela, Martina Anderson, Franz Obermayr, Herbert Reul, Emer Costello, Pat the Cope Gallagher, Emilie Turunen, Lajos Bokros, Rolandas Paksas, Paul Murphy, Daniël van der Stoep, Mario Mauro, Enrique Guerrero Salom, Marian Harkin, Sven Giegold, Mara Bizzotto, Laurence J.A.J. Stassen ja Jean-Pierre Audy.

ISTUNGI JUHATAJA: Anni PODIMATA
asepresident

Sõna võtsid Patrizia Toia, George Lyon, Jacek Protasiewicz, Véronique De Keyser, Cecilia Wikström, Luis de Grandes Pascual, Udo Bullmann, Chris Davies, Ildikó Gáll-Pelcz, Catherine Trautmann, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar, Marietta Giannakou, Cătălin Sorin Ivan, Anna Záborská, Elisa Ferreira, Gunnar Hökmark, Claude Moraes, Marian-Jean Marinescu ja Seán Kelly.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Othmar Karas, Zita Gurmai, Kristiina Ojuland, Peter van Dalen, Inês Cristina Zuber, John Bufton, Andrew Henry William Brons, Mairead McGuinness, Liisa Jaakonsaari, Jim Higgins, Roberta Angelilli, Phil Prendergast ja Charles Goerens.

Sõna võttis James Nicholson eelneva registreerimiseta sõnavõttude korralduse teemal.

Sõna võtsid Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident), Joseph Daul arutelu korralduse teemal ja Enda Kenny.

ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

Arutelu lõpetati.


5. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


5.1. Parlamendi 2013. aasta osaistungjärkude ajakava muutmine

Parlamendi 2013. aasta osaistungjärkude ajakava muutmine: vt esimeeste konverentse ettepanekut (14.1.2013protokoll punkt 7)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 1)

Vastu võetud

Euroopa Parlamendi 2013. aasta osaistungjärkude ajakava võeti vastu järgmisel kujul:

– 14.–17. jaanuar

– 4.–7. veebruar

– 11.–14. märts

– 15.–18. aprill

– 20.–23. mai

– 10.–13. juuni

– 1.–4. juuli

– 9.–12. september

– 7.–10. oktoober

– 21.–24. oktoober

– 18.–21. november

– 9.–12. detsember.

Sõnavõtud

Kodukorra artikli 177 lõike 4 alusel võttis sõna Martin Callanan, kes taotles ajakava hääletuse edasilükkamist kolme kuu võrra, Marita Ulvskog oli selle ettepaneku poolt ja Joseph Daul vastu.

Elektroonilisel hääletusel (212 poolt, 418 vastu, 44 erapooletut) lükkas parlament taotluse tagasi.


ISTUNGI JUHATAJA: Edward McMILLAN-SCOTT
asepresident

6. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Fraktsiooni EFD taotlusel kinnitas parlament järgmise ametissenimetamise:

Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks: Mike Nattrassi asemel Bastiaan Belder.


7. Parandus (kodukorra artikkel 216)

Parandusest P7_TA-PROV(2012)0425(COR01) teatati eelmise päeva istungil (15.1.2013protokoll punkt 8).

Kuna ükski fraktsioon ega vähemalt nelikümmend parlamendiliiget (kodukorra artikli 216 lõige 4) ei taotlenud paranduse hääletusele panemist, loeti see vastuvõetuks.


8. Hääletused (jätkamine)

8.1. Ohtlike preparaatide klassifitseerimine, pakendamine ja märgistamine ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv ohtlike preparaatide klassifitseerimise, pakendamise ja märgistamise kohta (uuesti sõnastatud) [COM(2012)0008 - C7-0021/2012- 2012/0007(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Eija-Riitta Korhola (A7-0391/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 2)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEK ja SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2013)0008)


8.2. Vahemere kalavarude säästva kasutamise majandamismeetmed ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1967/2006, mis käsitleb Vahemere kalavarude säästva kasutamise majandamismeetmeid [COM(2011)0479 - C7-0216/2011- 2011/0218(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Anna Rosbach (A7-0180/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 3)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEKUD ja SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2013)0009)


8.3. Cartagena bioohutuse protokolli vastutust ja kahju hüvitamist käsitleva Nagoya – Kuala Lumpuri lisaprotokolli sõlmimine *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb Cartagena bioohutuse protokolli vastutust ja kahju hüvitamist käsitleva Nagoya – Kuala Lumpuri lisaprotokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimist [13582/2012 - C7-0323/2012- 2012/0120(NLE)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Matthias Groote (A7-0429/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 4)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2013)0010)

Parlament kiitis protokolli sõlmimise heaks.


8.4. Riigi rahandus majandus- ja rahaliidus – 2011 ja 2012 (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport riigi rahanduse kohta majandus- ja rahaliidus – 2011 ja 2012 [2011/2274(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Alfredo Pallone (A7-0425/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2013)0011)


8.5. Reitinguagentuurid ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1060/2009 reitinguagentuuride kohta [COM(2011)0747 - C7-0420/2011- 2011/0361(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Leonardo Domenici (A7-0221/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 6)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0012)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0012)

Sõnavõtud

Sharon Bowles (ECON komisjoni esimees) võttis sõna hääletuse korralduse teemal, Godfrey Bloom tema fraktsiooni esitatud nimelise hääletuse taotluste teemal ja Hannes Swoboda, kes soovis, et AFCO komisjon avaldaks arvamust vastutava komisjoni esialgsete muudatusettepanekute kehtetuks muutumise kohta, kui kokkulepe saavutatakse esimesel lugemisel.


8.6. Vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjad (eurofondid) ja alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2009/65/EÜ vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid (eurofondid) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta ning direktiivi 2011/61/EL alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate kohta seoses liigse tuginemisega krediidireitingutele [COM(2011)0746 - C7-0419/2011- 2011/0360(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Leonardo Domenici (A7-0220/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 7)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0013)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0013)

Sõnavõtud

Leonardo Domenici (raportöör) võttis sõna hääletuse korralduse teemal pärast raporti A7-0221/2012 hääletuse ajal tehtud märkusi, József Szájer märkis, et hääletusnimekirjas on vigu, ja Leonardo Domenici lõpphääletuse tulemuste teemal.


8.7. Läänemere tursavarude mitmeaastane kava ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu 18. septembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1098/2007, millega kehtestatakse Läänemere tursavarude ja nende varude püügi mitmeaastane kava [COM(2012)0155 - C7-0090/2012- 2012/0077(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0395/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 8)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0014)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Jarosław Leszek Wałęsa (raportöör) esines kodukorra artikli 138 lõike 4 alusel avaldusega.

Vastu võetud (P7_TA(2013)0014)


8.8. Kalavarude kaitse ***I (lõpphääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 850/98 kalavarude kaitsest noorte mereorganismide kaitseks võetud tehniliste meetmete kaudu ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1288/2009 [COM(2012)0298 - C7-0156/2012- 2012/0158(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Pat the Cope Gallagher (A7-0342/2012)

Arutelu toimus 21. novembril 2012 (21.11.2012 protokolli punkt 17).

Hääletus toimus 22. novembril 2012 (22.11.2012 protokolli punkt 13.3).

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 9)

MÄÄRUSE ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEK ja SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Sõna võtsid Pat the Cope Gallagher (raportöör), kes taotles kodukorra artikli 177 lõike 4 alusel hääletuse edasilükkamist, ja Chris Davies, kes toetas seda taotlust.

Parlament kiitis taotluse nimelisel hääletusel heaks (670 poolt, 2 vastu, 5 erapooletut).


8.9. Euroopa Parlamendi kodukorra muutmine ühise heakskiitmise teel valitud asepresidentide järjestuse osas (hääletus)

Raport Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 15 lõike 2 muutmise kohta ühise heakskiitmise teel valitud asepresidentide järjestuse osas [2012/2020(REG)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Carlo Casini (A7-0412/2012)

(Muudatusettepanekute vastuvõtmiseks on vajalik kvalifitseeritud häälteenamus)
(Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 10)

KODUKORRA TEKST

Vastuvõetud muudatusettepanekud: vt lisa „Hääletuste tulemused”

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0015)

Sõnavõtt

Carlo Casini (raportöör) võttis muudatusettepaneku 2 tagasilükkamise järel sõna.

Uued sätted jõustuvad järgmise osaistungjärgu esimesel päeval.


8.10. Noortegarantii (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B7-0007/2013

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0016)


8.11. ELi ühtekuuluvuspoliitika roll Euroopa uue energiapoliitika rakendamisel (hääletus)

Raport ELi ühtekuuluvuspoliitika ja selles osalejate rolli kohta Euroopa uue energiapoliitika rakendamisel [2012/2099(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Lena Kolarska-Bobińska (A7-0437/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 12)

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK (mille esitasid fraktsioonid S&D, Verts/ALE ja GUE/NGL))

Tagasi lükatud

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (mille esitas fraktsioon Verts/ALE)

Tagasi lükatud

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (mille esitas fraktsioon S&D)

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0017)

Sõnavõtt

Lena Kolarska-Bobińska (raportöör).


8.12. Stabiilsusvõlakirjade kasutuselevõtu teostatavus (hääletus)

Raport stabiilsusvõlakirjade kasutuselevõtu teostatavuse kohta [2012/2028(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Sylvie Goulard (A7-0402/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 13)

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (mille esitasid fraktsioonid PPE, S&D, ALDE ja Verts/ALE)

Vastu võetud (P7_TA(2013)0018)


9. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 170 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Parlamendi 2013. aasta osaistungjärkude ajakava muutmine
Søren Bo Søndergaard, Marina Yannakoudakis, Constance Le Grip, Roberta Angelilli, Kay Swinburne, Ewald Stadler, Syed Kamall, Daniel Hannan ja Charles Tannock

Sõna võttis Martin Kastler istungi korralduse teemal.

Raport: Alfredo Pallone - A7-0425/2012
Iva Zanicchi, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Emma McClarkin, Charles Tannock, Syed Kamall, Daniel Hannan ja Elena Băsescu

Raport: Leonardo Domenici - A7-0221/2012
Iva Zanicchi, Giommaria Uggias, Janusz Władysław Zemke, Monica Luisa Macovei, Alfredo Antoniozzi, Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli, Kay Swinburne, Izaskun Bilbao Barandica, Ewald Stadler, Oreste Rossi, Charles Tannock, Peter Jahr, Anna Záborská, Syed Kamall, Daniel Hannan ja Elena Băsescu

Raport: Leonardo Domenici - A7-0220/2012
Monica Luisa Macovei ja Elena Băsescu

Noortegarantii - B7-0007/2013
Marina Yannakoudakis, Petru Constantin Luhan, Monica Luisa Macovei, Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli, Izaskun Bilbao Barandica, Agnès Le Brun, Silvia Costa, Anneli Jäätteenmäki, Anna Záborská, Eduard Kukan, Kay Swinburne, Martin Kastler ja Elena Băsescu

Raport: Lena Kolarska-Bobińska - A7-0437/2012
Giommaria Uggias, Petru Constantin Luhan, Monica Luisa Macovei, Erminia Mazzoni, Izaskun Bilbao Barandica, Eduard Kukan ja Elena Băsescu

Raport: Sylvie Goulard - A7-0402/2012
Marina Yannakoudakis, Petri Sarvamaa, Roberta Angelilli, Izaskun Bilbao Barandica, Ewald Stadler, Charles Tannock, Eduard Kukan, Anna Záborská ja Sabine Verheyen


10. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 14.30 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

11. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.

°
° ° °

Ismail Ertug on teatanud, et vaatamata tema kohalolekule 14. jaanuari 2013. aasta istungil, ei ole tema nime kohalolijate nimekirja kantud.


12. Olukord Süürias (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Süürias

Lucinda Creighton (nõukogu eesistuja) esines Catherine Ashtoni (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) nimel avaldusega.

Sõna võtsid José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra fraktsiooni PPE nimel, Véronique De Keyser fraktsiooni S&D nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Hélène Flautre fraktsiooni Verts/ALE nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Bastiaan Belder fraktsiooni EFD nimel, Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Philip Claeys (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võtsid Kristalina Georgieva (komisjoni liige) ja Lucinda Creighton.

Arutelu lõpetati.


13. ELi ja Iraagi vaheline partnerlus- ja koostööleping *** (arutelu)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Iraagi Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu sõlmimise kohta [10209/2012 - C7-0189/2012- 2010/0310(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Mario Mauro (A7-0411/2012)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: ELi ja Iraagi vaheline partnerlus- ja koostööleping

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (raportööri nimel) tutvustas soovitust.

Lucinda Creighton (nõukogu eesistuja) esines Catherine Ashtoni (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) nimel avaldusega.

Sõna võtsid Maria Badia i Cutchet (INTA komisjoni arvamuse koostaja), Tokia Saïfi fraktsiooni PPE nimel, Maria Eleni Koppa fraktsiooni S&D nimel, Jelko Kacin fraktsiooni ALDE nimel, Tarja Cronberg fraktsiooni Verts/ALE nimel, Struan Stevenson fraktsiooni ECR nimel, Bastiaan Belder fraktsiooni EFD nimel, Willy Meyer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nick Griffin (fraktsioonilise kuuluvuseta), Ria Oomen-Ruijten, Ana Gomes, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Struan Stevenson, Alexandra Thein, Konrad Szymański, Fiorello Provera, Krzysztof Lisek, Silvia Costa, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Norica Nicolai, Charles Tannock, Frank Vanhecke, Eduard Kukan, Ioan Mircea Paşcu, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Olgierd Kurski ja Tunne Kelam.

ISTUNGI JUHATAJA: Georgios PAPASTAMKOS
asepresident

Sõna võtsid Emine Bozkurt, Mirosław Piotrowski, Sari Essayah, Adam Bielan ja Ryszard Czarnecki.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Marina Yannakoudakis, Jaroslav Paška, Janusz Władysław Zemke, Andreas Mölzer ja Oreste Rossi.

Sõna võtsid Lucinda Creighton ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Mario Mauro AFET komisjoni nimel: ELi ja Iraagi vaheline partnerlus- ja koostööleping (2012/2850(RSP)) (B7-0006/2013).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.1.2013protokoll punkt 12.1 ja 17.1.2013protokoll punkt 12.2.


14. Hiljutised tekstiilivabrikute põlengute inimohvrid, eelkõige Bangladeshis (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Hiljutised tekstiilivabrikute põlengute inimohvrid, eelkõige Bangladeshis

Lucinda Creighton (nõukogu eesistuja) ja Kristalina Georgieva (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Thomas Mann fraktsiooni PPE nimel, Bernd Lange fraktsiooni S&D nimel, Phil Bennion fraktsiooni ALDE nimel, Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel, Cristiana Muscardini fraktsiooni ECR nimel, Nikolaos Salavrakos fraktsiooni EFD nimel, Paul Murphy fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Gay Mitchell.

ISTUNGI JUHATAJA: Jacek PROTASIEWICZ
asepresident

Sõna võtsid Paul Murphy, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Gay Mitchellile, kes vastas sellele, Alejandro Cercas, Charles Goerens, Judith Sargentini, Charles Tannock, Matteo Salvini, Daniel Caspary, Richard Howitt, Santiago Fisas Ayxela, Vital Moreira, Michèle Striffler, Jutta Steinruck, Birgit Schnieber-Jastram, Evelyn Regner, Tokia Saïfi, Josefa Andrés Barea ja Roberta Angelilli.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Michael Theurer, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Barbara Weiler ja Daniel Caspary.

Sõna võtsid Michel Barnier (komisjoni liige) ja Lucinda Creighton.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel: Hiljutised tekstiilivabrikute põlengute inimohvrid, eelkõige Bangladeshis (2012/2908(RSP)) (B7-0004/2013);

- Phil Bennion fraktsiooni ALDE nimel: Hiljutised tekstiilivabrikute põlengute inimohvrid, eelkõige Bangladeshis (2012/2908(RSP)) (B7-0005/2013);

- Thomas Mann, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Daniel Caspary, Elmar Brok, Michèle Striffler, Santiago Fisas Ayxela, Birgit Schnieber-Jastram, Tokia Saïfi, Ria Oomen-Ruijten ja Ivo Belet fraktsiooni PPE nimel: Hiljutised tekstiilivabrikute põlengute inimohvrid, eelkõige Bangladeshis (2012/2908(RSP)) (B7-0010/2013);

- Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Marije Cornelissen, Karima Delli, Malika Benarab-Attou, Elisabeth Schroedter, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Ana Miranda, Sven Giegold, Claude Turmes, Emilie Turunen, Judith Sargentini ja Helga Trüpel fraktsiooni Verts/ALE nimel: Hiljutised tekstiilivabrikute põlengute inimohvrid, eelkõige Bangladeshis (2012/2908(RSP)) (B7-0020/2013);

- Véronique De Keyser, Bernd Lange, Vital Moreira, Jutta Steinruck, Alejandro Cercas, Pervenche Berès, Richard Howitt ja Stephen Hughes fraktsiooni S&D nimel: Hiljutised tekstiilivabrikute põlengute inimohvrid, eelkõige Bangladeshis (2012/2908(RSP)) (B7-0021/2013);

- Willy Meyer, Paul Murphy ja Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel: Hiljutised tekstiilivabrikute põlengute inimohvrid, eelkõige Bangladeshis (2012/2908(RSP)) (B7-0022/2013).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.1.2013protokoll punkt 12.6.


15. Korruptsioon ja ELi vahendite väärkasutus ning selle mõju poliitilistele otsustusprotsessidele (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Korruptsioon ja ELi vahendite väärkasutus ning selle mõju poliitilistele otsustusprotsessidele

Lucinda Creighton (nõukogu eesistuja) ja Michel Barnier (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võttis Véronique Mathieu fraktsiooni PPE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: László SURJÁN
asepresident

Sõna võtsid Tanja Fajon fraktsiooni S&D nimel, Michael Theurer fraktsiooni ALDE nimel, Rui Tavares fraktsiooni Verts/ALE nimel, Mario Borghezio fraktsiooni EFD nimel, Lucas Hartong (fraktsioonilise kuuluvuseta), Monica Luisa Macovei, Barbara Weiler, Antonyia Parvanova, Ulrike Lunacek, Andreas Mölzer, Ingeborg Gräßle, Rita Borsellino, Olle Schmidt, Jan Philipp Albrecht, Ewald Stadler, kes vastas ka kolmele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Rui Tavares, Ulrike Lunacek ja Georgios Papanikolaou, Hubert Pirker, Iliana Malinova Iotova, Inés Ayala Sender ja Emine Bozkurt.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Andrey Kovatchev, Jelko Kacin, Christian Engström, Claudio Morganti ja Georgios Papanikolaou.

Sõna võtsid Michel Barnier ja Lucinda Creighton.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati mõneks hetkeks.)


16. Tuumarelva leviku tõkestamise lepingu läbivaatamiseks korraldatud konverentsi soovitused seoses massihävitusrelvade vaba tsooni loomisega Lähis-Idas (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Tuumarelva leviku tõkestamise lepingu läbivaatamiseks korraldatud konverentsi soovitused seoses massihävitusrelvade vaba tsooni loomisega Lähis-Idas

Lucinda Creighton (nõukogu eesistuja) esines Catherine Ashtoni (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) nimel avaldusega.

Sõna võtsid Michael Gahler fraktsiooni PPE nimel, Pino Arlacchi fraktsiooni S&D nimel, Ivo Vajgl fraktsiooni ALDE nimel, Tarja Cronberg fraktsiooni Verts/ALE nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Fiorello Provera fraktsiooni EFD nimel, Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel, Tunne Kelam, Véronique De Keyser, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Malika Benarab-Attou, Adam Bielan, Jacek Włosowicz ja Sari Essayah.

ISTUNGI JUHATAJA: Oldřich VLASÁK
asepresident

Sõna võtsid Ana Gomes, Anneli Jäätteenmäki, Krzysztof Lisek ja Roberta Angelilli.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Elena Băsescu, João Ferreira ja Jaroslav Paška.

Sõna võttis Lucinda Creighton.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Ivo Vajgl fraktsiooni ALDE nimel: Tuumarelva leviku tõkestamise lepingu läbivaatamiseks korraldatud konverentsi soovitused seoses massihävitusrelvade vaba tsooni loomisega Lähis-Idas (2012/2890(RSP)) (B7-0011/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Salvatore Iacolino, Mario Mauro ja Marietta Giannakou fraktsiooni PPE nimel: Tuumarelva leviku tõkestamise lepingu läbivaatamise konverents seoses massihävitusrelvade vaba tsooni loomisega Lähis-Idas (2012/2890(RSP)) (B7-0012/2013);

- Tarja Cronberg, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Jean Lambert, Keith Taylor, Judith Sargentini ja Margrete Auken fraktsiooni Verts/ALE nimel: Tuumarelva leviku tõkestamise lepingu läbivaatamiseks korraldatud konverentsi soovitused seoses massihävitusrelvade vaba tsooni loomisega Lähis-Idas (2012/2890(RSP)) (B7-0534/2012);

- Pino Arlacchi, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes ja Raimon Obiols fraktsiooni S&D nimel: Tuumarelva leviku tõkestamise lepingu läbivaatamiseks korraldatud konverents seoses massihävitusrelvade vaba tsooni loomisega Lähis-Idas (2012/2890(RSP)) (B7-0535/2012);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba ja Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel: Tuumarelva leviku tõkestamise lepingu läbivaatamiseks korraldatud konverentsi soovitused seoses massihävitusrelvade vaba tsooni loomisega Lähis-Idas (2012/2890(RSP)) (B7-0538/2012);

- Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Miloslav Ransdorf, Marie-Christine Vergiat ja Sabine Lösing fraktsiooni GUE/NGL nimel: Tuumarelva leviku tõkestamise lepingu läbivaatamiseks korraldatud konverentsi soovitused seoses massihävitusrelvade vaba tsooni loomisega Lähis-Idas (2012/2890(RSP)) (B7-0539/2012).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.1.2013protokoll punkt 12.7.

(Istung katkestati kell 21.20 ja jätkus kell 21.30.)


17. Vaheleping, millega luuakse Ida- ja Lõuna-Aafrika riikide ning EÜ vahelise majanduspartnerluslepingu raamistik *** – Euroopa Ühenduste ning Ida- ja Lõuna-Aafrika riikide vahelise majanduspartnerluse vahelepingu rakendamine Zimbabwe praeguse olukorra valguses (arutelu)

Soovitus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega sõlmitakse vaheleping, millega luuakse ühelt poolt Ida- ja Lõuna-Aafrika riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise majanduspartnerluslepingu raamistik [11699/2012 - C7-0193/2012- 2008/0251(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Daniel Caspary (A7-0431/2012)

Komisjoni avaldus: Euroopa Ühenduste ning Ida- ja Lõuna-Aafrika riikide vahelise majanduspartnerluse vahelepingu rakendamine Zimbabwe praeguse olukorra valguses

Daniel Caspary tutvustas soovitust.

Sõna võtsid Judith Sargentini (DEVE komisjoni arvamuse koostaja), Franck Proust fraktsiooni PPE nimel, Bernd Lange fraktsiooni S&D nimel, Niccolò Rinaldi fraktsiooni ALDE nimel, Franziska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Paul Murphy fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Bernd Lange ja Daniel Caspary, Michael Cashman, Louis Michel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Judith Sargentini, Helmut Scholz, Gianluca Susta ja Olle Schmidt.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Elena Băsescu.

Sõna võtsid Karel De Gucht (komisjoni liige) ja Daniel Caspary.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Alda Sousa ja Martina Anderson fraktsiooni GUE/NGL nimel: Euroopa Ühenduse ning Ida- ja Lõuna-Aafrika riikide vahelise majanduspartnerluse vahelepingu rakendamine Zimbabwe praegust olukorda arvestades (2013/2515(RSP)) (B7-0025/2013);

- Judith Sargentini ja Franziska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel: Euroopa Ühenduse ning Ida- ja Lõuna-Aafrika riikide vahelise majanduspartnerluse vahelepingu rakendamine, võttes arvesse Zimbabwe praegust olukorda (2013/2515(RSP)) (B7-0026/2013);

- Daniel Caspary, Alf Svensson, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Iuliu Winkler, Peter Šťastný, Roberta Angelilli fraktsiooni PPE nimel, Véronique De Keyser, Bernd Lange, Vital Moreira, Richard Howitt, Ricardo Cortés Lastra, Michael Cashman fraktsiooni S&D nimel, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Catherine Bearder, Marielle de Sarnez fraktsiooni ALDE nimel, Robert Sturdy ja Geoffrey Van Orden fraktsiooni ECR nimel: Euroopa Ühenduse ning Ida- ja Lõuna-Aafrika riikide vahelise majanduspartnerluse vahelepingu rakendamine Zimbabwe praegust olukorda arvestades (2013/2515(RSP)) (B7-0027/2013).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.1.2013protokoll punkt 12.4 ja 17.1.2013protokoll punkt 12.3.


18. Ühenduse tolliseadustiku ajakohastamine ja mittesooduspäritolureeglite nimekirja kehtestamine (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000208/2012), mille esitas(id) Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Andreas Schwab ja Daniel Caspary fraktsiooni PPE nimel komisjonile: Ühenduse tolliseadustiku ajakohastamine ja mittesooduspäritolureeglite nimekirja kehtestamine (B7-0101/2013)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000001/2013), mille esitas(id) Silvana Koch-Mehrin fraktsiooni ALDE nimel komisjonile: Ühenduse tolliseadustiku ajakohastamine ja mittesooduspäritolureeglite nimekirja kehtestamine (B7-0105/2013)

Daniel Caspary ja Silvana Koch-Mehrin esitasid küsimused.

Karel De Gucht (komisjoni liige) vastas Algirdas Šemeta (komisjoni liige) nimel küsimustele.

Sõna võtsid Christofer Fjellner fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Daniel Caspary, Gianluca Susta fraktsiooni S&D nimel, Andreas Schwab, Sylvana Rapti, Franck Proust ja Sergio Gaetano Cofferati.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Elena Băsescu.

Sõna võttis Karel De Gucht.

Arutelu lõpetati.


19. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 500.369/OJJE).


20. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.45.

Klaus Welle

Rainer Wieland

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berman, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Meyer, Louis Michel, Migalski, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zuber, Zver, Zwiefka,

Vaatlejad:

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Õigusteave - Privaatsuspoliitika