Zoznam 
Zápisnica
PDF 241kWORD 203k
Streda, 16. januára 2013 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Delegované akty (článok 87a rokovacieho poriadku)
 3.Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku)
 4.Program činností írskeho predsedníctva (rozprava)
 5.Hlasovanie
  
5.1.Úprava kalendára schôdzí Parlamentu – 2013
 6.Zloženie výborov a delegácií
 7.Korigendum (článok 216 rokovacieho poriadku)
 8.Hlasovanie (pokračovanie)
  
8.1.Klasifikácia, balenie a označovanie nebezpečných prípravkov ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.2.Trvalo udržateľné využívanie zdrojov rybného hospodárstva v Stredozemnom mori ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.3.Uzavretie doplnkového protokolu z Nagoje a Kuala Lumpuru o zodpovednosti a náhrade škôd ku Kartagenskému protokolu o biologickej bezpečnosti *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.4.Verejné financie v HMÚ – 2011 a 2012 (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.5.Ratingové agentúry ***I (hlasovanie)
  
8.6.Podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) a správcovia alternatívnych investičných fondov ***I (hlasovanie)
  
8.7.Viacročný plán pre populácie tresky v Baltskom mori ***I (hlasovanie)
  
8.8.Zachovanie zdrojov rybolovu ***I (záverečné hlasovanie)
  
8.9.Zmena rokovacieho poriadku Parlamentu týkajúca sa prednostného poradia podpredsedov zvolených aklamáciou (hlasovanie)
  
8.10.Záruka pre mladých ľudí (hlasovanie)
  
8.11.Úloha politiky súdržnosti EÚ pri realizácii novej európskej energetickej politiky (hlasovanie)
  
8.12.Uskutočniteľnosť zavedenia stabilizačných dlhopisov (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Situácia v Sýrii (rozprava)
 13.Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Irakom *** (rozprava)
 14.Nedávne prípady úmrtia pri požiaroch v textilných fabrikách, najmä v Bangladéši (rozprava)
 15.Korupcia, zneužívanie finančných prostriedkov EÚ a vplyv na politické rozhodovacie procesy (rozprava)
 16.Odporúčania hodnotiacej konferencie Zmluvy o nešírení jadrových zbraní týkajúce sa Blízkeho východu bez zbraní hromadného ničenia (rozprava)
 17.Dočasná dohoda, ktorou sa ustanovuje rámec pre Dohodu o hospodárskom partnerstve medzi štátmi východnej a južnej Afriky a ES *** - Vykonávanie dočasnej dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a štátmi východnej a južnej Afriky vzhľadom na súčasnú situáciu v Zimbabwe (rozprava)
 18.Modernizácia Colného kódexu a zavedenie zoznamu nepreferenčných pravidiel pôvodu (rozprava)
 19.Program rokovania na nasledujúci deň
 20.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.10 h.


2. Delegované akty (článok 87a rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 692/2011, pokiaľ ide o úpravy po revízii Medzinárodnej štandardnej klasifikácie vzdelania (ISCED) v súvislosti s premennými a členeniami, ktoré sa majú predkladať (C(2013)14)

Lehota na vznesenie námietok: dva mesiace od dátumu doručenia 15. januára 2013

Pridelené gestorskému výboru: TRAN

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov, pokiaľ ide o regulačné technické normy o minimálnej úrovni údajov, ktoré sa majú ohlasovať archívom obchodných údajov (C(2012)9586)

Lehota na vznesenie námietok: jeden mesiac od dátumu doručenia 19. decembra 2012

Predĺženie lehoty na vznesenie námietok: dodatočne o jeden mesiac na žiadosť príslušného výboru

Pridelené gestorskému výboru: ECON

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o regulačné technické normy týkajúce sa nepriamych zúčtovacích mechanizmov, zúčtovacej povinnosti, verejného archívu, prístupu k miestu obchodovania, nefinančných protistrán, postupov zmierňovania rizika pre zmluvy o mimoburzových derivátoch, ktoré centrálna protistrana nezúčtovala (C(2012)9593)

Lehota na vznesenie námietok: jeden mesiac od dátumu doručenia 19. decembra 2012

Predĺženie lehoty na vznesenie námietok: dodatočne o jeden mesiac na žiadosť príslušného výboru

Pridelené gestorskému výboru: ECON

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov, pokiaľ ide o regulačné technické normy bližšie určujúce podrobnosti žiadosti o registráciu za archív obchodných údajov (C(2012)9602)

Lehota na vznesenie námietok: jeden mesiac od dátumu doručenia 19.decembra 2012

Predĺženie lehoty na vznesenie námietok: dodatočne o jeden mesiac na žiadosť príslušného výboru

Pridelené gestorskému výboru: ECON

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov, pokiaľ ide o regulačné technické normy bližšie určujúce údaje, ktoré majú archívy obchodných údajov zverejniť a sprístupniť, a prevádzkové normy na agregáciu a porovnávanie údajov a prístup k týmto údajom (C(2012)9603)

Lehota na vznesenie námietok: jeden mesiac od dátumu doručenia 19. decembra 2012

Predĺženie lehoty na vznesenie námietok: dodatočne o jeden mesiac na žiadosť príslušného výboru

Pridelené gestorskému výboru: ECON

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o regulačné technické normy týkajúce sa kapitálových požiadaviek na centrálne protistrany (C(2012)9614)

Lehota na vznesenie námietok: jeden mesiac od dátumu doručenia 19. decembra 2012

Predĺženie lehoty na vznesenie námietok: dodatočne o jeden mesiac na žiadosť príslušného výboru

Pridelené gestorskému výboru: ECON

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o regulačné technické normy týkajúce sa požiadaviek na centrálne protistrany (C(2012)9623)

Lehota na vznesenie námietok: jeden mesiac od dátumu doručenia 19. decembra 2012

Predĺženie lehoty na vznesenie námietok: dodatočne o jeden mesiac na žiadosť príslušného výboru

Pridelené gestorskému výboru: ECON


3. Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- NARIADENIE Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch (D008364/04 - 2013/2506(RPS) - lehota: 08/04/2013)
pridelené gestorskému výboru: ENVI

- Smernica Komisie , ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť chlórfenapyr ako aktívnu látku do prílohy I k smernici (D022410/02 - 2013/2509(RPS) - lehota: 08/04/2013)
pridelené gestorskému výboru: ENVI

- Rozhodnutie Komisie o nezaradení formaldehydu pre výrobky typu 20 do prílohy I, IA ani IB k smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (D024574/01 - 2013/2508(RPS) - lehota: 08/04/2013)
pridelené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009, pokiaľ ide o monitorovanie emisií CO2 z nových osobných automobilov (D024683/02 - 2013/2507(RPS) - lehota: 08/04/2013)
pridelené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: ITRE

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí emamektín-benzoátu, etofenproxu, etoxazolu, flutrafiolu, glyfozátu, fosmetu, pyraklostrobínu, spinosadu a spirotetramatu v alebo na určitých produktoch (D024728/02 - 2013/2516(RPS) - lehota: 10/03/2013)
pridelené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí chlorantraniliprolu, fludioxonylu a prohexadiónu v určitých výrobkoch alebo na nich (D024734/02 - 2012/2932(RPS) - lehota: 21/02/2013)
pridelené gestorskému výboru: ENVI


4. Program činností írskeho predsedníctva (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Program činností írskeho predsedníctva

Enda Kenny (úradujúci predseda Rady) a José Manuel Barroso (predseda Komisie) (predseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Joseph Daul v mene skupiny PPE, Hannes Swoboda v mene skupiny S&D, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Daniel Cohn-Bendit v mene skupiny Verts/ALE, Martin Callanan v mene skupiny ECR, Nigel Farage v mene skupiny EFD a Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL.

PREDSEDNÍCTVO: Gianni PITTELLA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Diane Dodds – nezaradená poslankyňa, Gay Mitchell, Göran Färm, Alexander Graf Lambsdorff, Reinhard Bütikofer, Jan Zahradil, Niki Tzavela, Martina Anderson, Franz Obermayr, Herbert Reul, Emer Costello, Pat the Cope Gallagher, Emilie Turunen, Lajos Bokros, Rolandas Paksas, Paul Murphy, Daniël van der Stoep, Mario Mauro, Enrique Guerrero Salom, Marian Harkin, Sven Giegold, Mara Bizzotto, Laurence J.A.J. Stassen a Jean-Pierre Audy.

PREDSEDNÍCTVO: Anni PODIMATA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Patrizia Toia, George Lyon, Jacek Protasiewicz, Véronique De Keyser, Cecilia Wikström, Luis de Grandes Pascual, Udo Bullmann, Chris Davies, Ildikó Gáll-Pelcz, Catherine Trautmann, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar, Marietta Giannakou, Cătălin Sorin Ivan, Anna Záborská, Elisa Ferreira, Gunnar Hökmark, Claude Moraes, Marian-Jean Marinescu a Seán Kelly.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili: Othmar Karas, Zita Gurmai, Kristiina Ojuland, Peter van Dalen, Inês Cristina Zuber, John Bufton, Andrew Henry William Brons, Mairead McGuinness, Liisa Jaakonsaari, Jim Higgins, Roberta Angelilli, Phil Prendergast a Charles Goerens.

Vystúpil James Nicholson, ktorý sa vyjadril k postupu "catch-the-eye".

Vystúpili títo rečníci: Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie), Joseph Daul, ktorý sa vyjadril k priebehu rozpravy, a Enda Kenny.

PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

Rozprava sa skončila.


5. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


5.1. Úprava kalendára schôdzí Parlamentu – 2013

Úprava kalendára schôdzí Parlamentu – 2013: pozri návrh, ktorý predložila Konferencia predsedov (bod 7 zápisnice zo dňa 14.1.2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

Prijatý

Kalendár schôdzí Európskeho parlamentu na rok 2013 bol následne stanovený takto:

- od 14. do 17. januára

- od 4. do 7. februára

- od 11. do 14. marca

- od 15. do 18. apríla

- od 20. do 23. mája

- od 10. do 13. júna

- od 1. do 4. júla

- od 9. do 12. septembra

- od 7. do 10. októbra

- od 21. do 24. októbra

- od 18. do 21. novembra

- od 9. do 12. decembra.

Vystúpenia:

Martin Callanan, v súlade s článkom 177 ods. 4 rokovacieho poriadku so žiadosťou, aby sa hlasovanie o kalendári odložilo o tri mesiace, Marita Ulvskog, ktorá túto žiadosť podporila, a Joseph Daul proti tejto žiadosti.

Parlament túto žiadosť zamietol elektronickým hlasovaním (212 za, 418 proti, 44 sa zdržalo).


PREDSEDNÍCTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredseda

6. Zloženie výborov a delegácií

Na základe žiadosti skupiny EFD Parlament schválil menovanie:

Delegácia pre vzťahy s Japonskom: Bastiaana Beldera namiesto Mikeho Nattrassa.


7. Korigendum (článok 216 rokovacieho poriadku)

Korigendum textu P7_TA-PROV(2012)0425(COR01) bolo ohlásené v pléne v predchádzajúci deň (bod 8 zápisnice zo dňa 15.1.2013).

Keďže žiadna politická skupina ani skupina aspoň štyridsať poslancov nepožiadala o hlasovanie o korigendu (článok 126 ods. 4 rokovacieho poriadku), toto korigendum sa považuje za schválené.


8. Hlasovanie (pokračovanie)

8.1. Klasifikácia, balenie a označovanie nebezpečných prípravkov ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných prípravkov (prepracované znenie) [COM(2012)0008 - C7-0021/2012- 2012/0007(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Eija-Riitta Korhola (A7-0391/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCI/DOPLŇUJÚCI NÁVRH a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2013)0008)


8.2. Trvalo udržateľné využívanie zdrojov rybného hospodárstva v Stredozemnom mori ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1967/2006 o riadiacich opatreniach pre trvalo udržateľné využívanie zdrojov rybného hospodárstva v Stredozemnom mori [COM(2011)0479 - C7-0216/2011- 2011/0218(COD)] - Výbor pre rybné hospodárstvo. Spravodajkyňa: Anna Rosbach (A7-0180/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCE/DOPLŇUJÚCE NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2013)0009)


8.3. Uzavretie doplnkového protokolu z Nagoje a Kuala Lumpuru o zodpovednosti a náhrade škôd ku Kartagenskému protokolu o biologickej bezpečnosti *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí doplnkového protokolu z Nagoje a Kuala Lumpuru o zodpovednosti a náhrade škôd ku Kartagenskému protokolu o biologickej bezpečnosti v mene Európskej únie [13582/2012 - C7-0323/2012- 2012/0120(NLE)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Matthias Groote (A7-0429/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2013)0010)

Parlament udelil súhlas s uzavretím protokolu.


8.4. Verejné financie v HMÚ – 2011 a 2012 (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o verejných financiách v HMÚ – 2011 a 2012 [2011/2274(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Alfredo Pallone (A7-0425/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2013)0011)


8.5. Ratingové agentúry ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1060/2009 o ratingových agentúrach [COM(2011)0747 - C7-0420/2011- 2011/0361(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Leonardo Domenici (A7-0221/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2013)0012)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0012)

Vystúpenia:

Sharon Bowles (predsedníčka výboru ECON) k priebehu hlasovania, Godfrey Bloom k žiadostiam o hlasovania podľa mien, ktoré predložila jeho skupina, a Hannes Swoboda so žiadosťou, aby sa výbor AFCO vyjadril k prepadnutiu pôvodných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov gestorského výboru, nakoľko dohoda v prvom čítaní bola dosiahnutá.


8.6. Podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) a správcovia alternatívnych investičných fondov ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2009/65/ES o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) a smernica 2011/61/EÚ o správcoch alternatívnych investičných fondov v súvislosti s nadmerným spoliehaním sa na úverové ratingy [COM(2011)0746 - C7-0419/2011- 2011/0360(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Leonardo Domenici (A7-0220/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2013)0013)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0013)

Vystúpenia:

Leonardo Domenici (spravodajca) k priebehu hlasovania v nadväznosti na pripomienky vyjadrené počas hlasovania o uvedenej správe A7-0221/2012, József Szájer, ktorý oznámil, že na jeho hlasovacom zozname sú chyby, a Leonardo Domenici ku konečnému výsledku hlasovania.


8.7. Viacročný plán pre populácie tresky v Baltskom mori ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1098/2007 z 18. septembra 2007, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie tresky v Baltskom mori a rybolov využívajúci tieto populácie [COM(2012)0155 - C7-0090/2012- 2012/0077(COD)] - Výbor pre rybné hospodárstvo. Spravodajca: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0395/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2013)0014)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Jarosław Leszek Wałęsa (spravodajca) vystúpil s vyhlásením podľa čl. 138 ods. 4 rokovacieho poriadku.

Prijatý (P7_TA(2013)0014)


8.8. Zachovanie zdrojov rybolovu ***I (záverečné hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 850/98 o zachovaní zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení na ochranu mláďat morských organizmov a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1288/2009 [COM(2012)0298 - C7-0156/2012- 2012/0158(COD)] - Výbor pre rybné hospodárstvo. Spravodajca: Pat the Cope Gallagher (A7-0342/2012)

Rozprava sa konala 21. novembra 2012 (bod 17 zápisnice zo dňa 21.11.2012).

Hlasovanie sa uskutočnilo 22. novembra 2012 (bod 13.3 zápisnice zo dňa 22.11.2012).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH NARIADENIA, POZMEŇUJÚCI/DOPLŇUJÚCI NÁVRH a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Vystúpili Pat the Cope Gallagher (spravodajca), ktorý na základe článku 177 ods. 4 rokovacieho poriadku požiadal o odloženie hlasovania, a Chris Davies, ktorý podporil túto žiadosť.

Parlament túto žiadosť schválil hlasovaním podľa mien (670 za, 2 proti, 5 sa zdržali).


8.9. Zmena rokovacieho poriadku Parlamentu týkajúca sa prednostného poradia podpredsedov zvolených aklamáciou (hlasovanie)

Správa o zmene článku 15 ods. 2 Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu týkajúceho sa prednostného poradia podpredsedov zvolených aklamáciou [2012/2020(REG)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca: Carlo Casini (A7-0412/2012)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina na schválenie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov)
(Potrebná jednoduchá väčšina na prijatie rozhodnutia)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

TEXT ROKOVACIEHO PORIADKU

Prijaté pozmeňujúce/doplňujúce návrhy: pozri prílohu "Výsledky hlasovania"

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2013)0015)

Vystúpenie

Carlo Casini (spravodajca) v nadväznosti na zamietnutie PDN 2.

Nové ustanovenia nadobudnú účinnosť prvým dňom nasledujúcej schôdze.


8.10. Záruka pre mladých ľudí (hlasovanie)

Návrh uznesenia B7-0007/2013

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0016)


8.11. Úloha politiky súdržnosti EÚ pri realizácii novej európskej energetickej politiky (hlasovanie)

Správa o úlohe politiky súdržnosti EÚ a jej subjektov pri realizácii novej európskej energetickej politiky [2012/2099(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajkyňa: Lena Kolarska-Bobińska (A7-0437/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

SPOLOČNÝ ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (ktorý predložili skupiny S&D, Verts/ALE a GUE/NGL)

Zamietnutý

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (ktorý predložila skupina Verts/ALE)

Zamietnutý

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (ktorý predložila skupina S&D)

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2013)0017)

Vystúpenie

Lena Kolarska-Bobińska (spravodajkyňa).


8.12. Uskutočniteľnosť zavedenia stabilizačných dlhopisov (hlasovanie)

Správa o uskutočniteľnosti zavedenia stabilizačných dlhopisov [2012/2028(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Sylvie Goulard (A7-0402/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (ktorý predložili skupiny PPE, S&D, ALDE a Verts/ALE)

Prijatý (P7_TA(2013)0018)


9. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Úprava kalendára schôdzí Parlamentu – 2013
Søren Bo Søndergaard, Marina Yannakoudakis, Constance Le Grip, Roberta Angelilli, Kay Swinburne, Ewald Stadler, Syed Kamall, Daniel Hannan a Charles Tannock

V rozprave vystúpil Martin Kastler k vedeniu rokovania.

Správa: Alfredo Pallone - A7-0425/2012
Iva Zanicchi, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Emma McClarkin, Charles Tannock, Syed Kamall, Daniel Hannan a Elena Băsescu

Správa: Leonardo Domenici - A7-0221/2012
Iva Zanicchi, Giommaria Uggias, Janusz Władysław Zemke, Monica Luisa Macovei, Alfredo Antoniozzi, Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli, Kay Swinburne, Izaskun Bilbao Barandica, Ewald Stadler, Oreste Rossi, Charles Tannock, Peter Jahr, Anna Záborská, Syed Kamall, Daniel Hannan a Elena Băsescu

Správa: Leonardo Domenici - A7-0220/2012
Monica Luisa Macovei a Elena Băsescu

Záruka pre mladých ľudí - B7-0007/2013
Marina Yannakoudakis, Petru Constantin Luhan, Monica Luisa Macovei, Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli, Izaskun Bilbao Barandica, Agnès Le Brun, Silvia Costa, Anneli Jäätteenmäki, Anna Záborská, Eduard Kukan, Kay Swinburne, Martin Kastler a Elena Băsescu

Správa: Lena Kolarska-Bobińska - A7-0437/2012
Giommaria Uggias, Petru Constantin Luhan, Monica Luisa Macovei, Erminia Mazzoni, Izaskun Bilbao Barandica, Eduard Kukan a Elena Băsescu

Správa: Sylvie Goulard - A7-0402/2012
Marina Yannakoudakis, Petri Sarvamaa, Roberta Angelilli, Izaskun Bilbao Barandica, Ewald Stadler, Charles Tannock, Eduard Kukan, Anna Záborská a Sabine Verheyen


10. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 14.30 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

11. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

°
° ° °

Ismail Ertug informoval, že sa zúčastnil na rokovaní dňa 14. januára 2013, ale jeho meno nebolo uvedené na prezenčnej listine.


12. Situácia v Sýrii (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Sýrii

Lucinda Creighton (úradujúca predsedníčka Rady) vystúpila s vyhlásením v mene Catherine Ashtonovej (podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku).

Vystúpili títo poslanci: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v mene skupiny PPE, Véronique De Keyser v mene skupiny S&D, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Hélène Flautre v mene skupiny Verts/ALE, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Bastiaan Belder v mene skupiny EFD, Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL a Philip Claeys – nezaradený poslanec.

Vystúpili títo rečníci: Kristalina Georgieva (členka Komisie) a Lucinda Creighton.

Rozprava sa skončila.


13. Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Irakom *** (rozprava)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Irackou republikou na strane druhej [10209/2012 - C7-0189/2012- 2010/0310(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Mario Mauro (A7-0411/2012)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Irakom

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (v zastúpení spravodajcu) uviedol odporúčanie.

Lucinda Creighton (úradujúca predsedníčka Rady) vystúpila s vyhlásením v mene Catherine Ashtonovej (podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku).

Vystúpili títo poslanci: Maria Badia i Cutchet ( spravodajkyňa výboru INTA požiadaného o stanovisko), Tokia Saïfi v mene skupiny PPE, Maria Eleni Koppa v mene skupiny S&D, Jelko Kacin v mene skupiny ALDE, Tarja Cronberg v mene skupiny Verts/ALE, Struan Stevenson v mene skupiny ECR, Bastiaan Belder v mene skupiny EFD, Willy Meyer v mene skupiny GUE/NGL, Nick Griffin – nezaradený poslanec, Ria Oomen-Ruijten, Ana Gomes, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Struan Stevenson, Alexandra Thein, Konrad Szymański, Fiorello Provera, Krzysztof Lisek, Silvia Costa, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Norica Nicolai, Charles Tannock, Frank Vanhecke, Eduard Kukan, Ioan Mircea Paşcu, Tomasz Piotr Poręba, Jacek Olgierd Kurski a Tunne Kelam.

PREDSEDNÍCTVO: Georgios PAPASTAMKOS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Emine Bozkurt, Mirosław Piotrowski, Sari Essayah, Adam Bielan a Ryszard Czarnecki.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Marina Yannakoudakis, Jaroslav Paška, Janusz Władysław Zemke, Andreas Mölzer a Oreste Rossi.

Vystúpili títo rečníci: Lucinda Creighton a José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 110 odsek 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

– Mario Mauro, v mene výboru AFET, o dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Irakom (2012/2850(RSP)) (B7-0006/2013).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.1 zápisnice zo dňa 17.1.2013 a bod 12.2 zápisnice zo dňa 17.1.2013.


14. Nedávne prípady úmrtia pri požiaroch v textilných fabrikách, najmä v Bangladéši (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Nedávne prípady úmrtia pri požiaroch v textilných fabrikách, najmä v Bangladéši

Lucinda Creighton (úradujúca predsedníčka Rady) a Kristalina Georgieva (členka Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Thomas Mann v mene skupiny PPE, Bernd Lange v mene skupiny S&D, Phil Bennion v mene skupiny ALDE, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Cristiana Muscardini v mene skupiny ECR, Nikolaos Salavrakos v mene skupiny EFD, Paul Murphy v mene skupiny GUE/NGL a Gay Mitchell.

PREDSEDNÍCTVO: Jacek PROTASIEWICZ
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Paul Murphy, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Gayovi Mitchellovi, ktorý na ňu odpovedal, Alejandro Cercas, Charles Goerens, Judith Sargentini, Charles Tannock, Matteo Salvini, Daniel Caspary, Richard Howitt, Santiago Fisas Ayxela, Vital Moreira, Michèle Striffler, Jutta Steinruck, Birgit Schnieber-Jastram, Evelyn Regner, Tokia Saïfi, Josefa Andrés Barea a Roberta Angelilli.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Michael Theurer, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Barbara Weiler a Daniel Caspary.

Vystúpili títo rečníci: Michel Barnier (člen Komisie) a Lucinda Creighton.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

– Charles Tannock v mene skupiny ECR o nedávnych obetiach požiarov v textilných továrňach, najmä v Bangladéši (2012/2908(RSP)) (B7-0004/2013);

– Phil Bennion v mene skupiny ALDE o nedávnych obetiach požiarov v textilných továrňach, najmä v Bangladéši (2012/2908(RSP)) (B7-0005/2013);

– Thomas Mann, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Daniel Caspary, Elmar Brok, Michèle Striffler, Santiago Fisas Ayxela, Birgit Schnieber-Jastram, Tokia Saïfi, Ria Oomen-Ruijten a Ivo Belet v mene skupiny PPEo nedávnych obetiach požiarov v textilných továrňach, najmä v Bangladéši (2012/2908(RSP)) (B7-0010/2013);

– Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Marije Cornelissen, Karima Delli, Malika Benarab-Attou, Elisabeth Schroedter, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Ana Miranda, Sven Giegold, Claude Turmes, Emilie Turunen, Judith Sargentini a Helga Trüpel v mene skupiny Verts/ALEo nedávnych obetiach požiarov v textilných továrňach, najmä v Bangladéši (2012/2908(RSP)) (B7-0020/2013);

– Véronique De Keyser, Bernd Lange, Vital Moreira, Jutta Steinruck, Alejandro Cercas, Pervenche Berès, Richard Howitt a Stephen Hughes v mene skupiny S&D o nedávnych obetiach požiarov v textilných továrňach, najmä v Bangladéši (2012/2908(RSP)) (B7-0021/2013);

– Willy Meyer, Paul Murphy a Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL o obetiach nedávnych požiarov v textilných továrňach, najmä v Bangladéši (2012/2908(RSP)) (B7-0022/2013).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.6 zápisnice zo dňa 17.1.2013.


15. Korupcia, zneužívanie finančných prostriedkov EÚ a vplyv na politické rozhodovacie procesy (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Korupcia, zneužívanie finančných prostriedkov EÚ a vplyv na politické rozhodovacie procesy

Lucinda Creighton (úradujúca predsedníčka Rady) a Michel Barnier (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

V rozprave vystúpila Véronique Mathieu v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: László SURJÁN
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Tanja Fajon v mene skupiny S&D, Michael Theurer v mene skupiny ALDE, Rui Tavares v mene skupiny Verts/ALE, Mario Borghezio v mene skupiny EFD, Lucas Hartong – nezaradený poslanec, Monica Luisa Macovei, Barbara Weiler, Antonyia Parvanova, Ulrike Lunacek, Andreas Mölzer, Ingeborg Gräßle, Rita Borsellino, Olle Schmidt, Jan Philipp Albrecht, Ewald Stadler, ktorý zároveň odpovedal na tri otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Rui Tavares, Ulrike Lunacek a Georgios Papanikolaou, Hubert Pirker, Iliana Malinova Iotova, Inés Ayala Sender a Emine Bozkurt.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Andrey Kovatchev, Jelko Kacin, Christian Engström, Claudio Morganti a Georgios Papanikolaou.

V rozprave vystúpili: Michel Barnier a Lucinda Creighton.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)


16. Odporúčania hodnotiacej konferencie Zmluvy o nešírení jadrových zbraní týkajúce sa Blízkeho východu bez zbraní hromadného ničenia (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Odporúčania hodnotiacej konferencie Zmluvy o nešírení jadrových zbraní týkajúce sa Blízkeho východu bez zbraní hromadného ničenia

Lucinda Creighton (úradujúca predsedníčka Rady) vystúpila s vyhlásením v mene Catherine Ashtonovej (podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku).

Vystúpili títo poslanci: Michael Gahler v mene skupiny PPE, Pino Arlacchi v mene skupiny S&D, Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE, Tarja Cronberg v mene skupiny Verts/ALE, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Fiorello Provera v mene skupiny EFD, Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL, Tunne Kelam, Véronique De Keyser, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Malika Benarab-Attou, Adam Bielan, Jacek Włosowicz a Sari Essayah.

PREDSEDNÍCTVO: Oldřich VLASÁK
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Ana Gomes, Anneli Jäätteenmäki, Krzysztof Lisek a Roberta Angelilli.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Elena Băsescu, João Ferreira a Jaroslav Paška.

V rozprave vystúpil Lucinda Creighton.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

– Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE k odporúčaniam hodnotiacej konferencie venovanej Zmluve o nešírení jadrových zbraní v súvislosti s vytvorením zóny bez zbraní hromadného ničenia na Blízkom východe (2012/2890(RSP)) (B7-0011/2013);

– José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Salvatore Iacolino, Mario Mauro a Marietta Giannakou v mene skupiny PPE k hodnotiacej konferencii venovanej Zmluve o nešírení jadrových zbraní v súvislosti s vytvorením zóny bez zbraní hromadného ničenia na Blízkom východe (2012/2890(RSP)) (B7-0012/2013);

– Tarja Cronberg, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Jean Lambert, Keith Taylor, Judith Sargentini a Margrete Auken v mene skupiny Verts/ALE o odporúčaniach hodnotiacej konferencie venovanej Zmluve o nešírení jadrových zbraní v súvislosti s vytvorením zóny bez zbraní hromadného ničenia na Blízkom východe (2012/2890(RSP)) (B7-0534/2012);

– Pino Arlacchi, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes a Raimon Obiols v mene skupiny S&D o hodnotiacej konferencii venovanej Zmluve o nešírení jadrových zbraní v súvislosti s vytvorením zóny bez zbraní hromadného ničenia na Blízkom východe (2012/2890(RSP)) (B7-0535/2012);

– Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba a Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR o odporúčaniach hodnotiacej konferencie venovanej Zmluve o nešírení jadrových zbraní v súvislosti s vytvorením zóny bez zbraní hromadného ničenia na Blízkom východe (2012/2890(RSP)) (B7-0538/2012);

– Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Miloslav Ransdorf, Marie-Christine Vergiat a Sabine Lösing v mene skupiny GUE/NGL o odporúčaniach hodnotiacej konferencie venovanej Zmluve o nešírení jadrových zbraní v súvislosti s vytvorením zóny bez zbraní hromadného ničenia na Blízkom východe (2012/2890(RSP)) (B7-0539/2012).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.7 zápisnice zo dňa 17.1.2013.

(Rokovanie bolo prerušené o 21.20 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 21.30 h.)


17. Dočasná dohoda, ktorou sa ustanovuje rámec pre Dohodu o hospodárskom partnerstve medzi štátmi východnej a južnej Afriky a ES *** - Vykonávanie dočasnej dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a štátmi východnej a južnej Afriky vzhľadom na súčasnú situáciu v Zimbabwe (rozprava)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dočasnej dohody, ktorou sa ustanovuje rámec pre Dohodu o hospodárskom partnerstve medzi štátmi východnej a južnej Afriky na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na druhej strane [11699/2012 - C7-0193/2012- 2008/0251(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Daniel Caspary (A7-0431/2012)

Vyhlásenie Komisie: Vykonávanie dočasnej dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a štátmi východnej a južnej Afriky vzhľadom na súčasnú situáciu v Zimbabwe

Daniel Caspary uviedol odporúčanie.

Vystúpili títo poslanci: Judith Sargentini (spravodajkyňa výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Franck Proust v mene skupiny PPE, Bernd Lange v mene skupiny S&D, Niccolò Rinaldi v mene skupiny ALDE, Franziska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Paul Murphy v mene skupiny GUE/NGL, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Bernd Lange a Daniel Caspary, Michael Cashman, Louis Michel, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Judith Sargentini, Helmut Scholz, Gianluca Susta a Olle Schmidt.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Elena Băsescu.

V rozprave vystúpili: Karel De Gucht (člen Komisie) a Daniel Caspary.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Paul Murphy, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Alda Sousa a Martina Anderson v mene skupiny GUE/NGL o vykonávaní dočasnej dohody o hospodárskom partnerstve (IEPA) medzi Európskym spoločenstvom a štátmi východnej a južnej Afriky s ohľadom na súčasnú situáciu v Zimbabwe (2013/2515(RSP)) (B7-0025/2013);

- Judith Sargentini a Franziska Keller v mene skupiny Verts/ALE o vykonávaní dočasnej dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a štátmi východnej a južnej Afriky s ohľadom na súčasnú situáciu v Zimbabwe (2013/2515(RSP)) (B7-0026/2013);

- Daniel Caspary, Alf Svensson, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Iuliu Winkler, Peter Šťastný, Roberta Angelilli v mene skupiny PPE, Véronique De Keyser, Bernd Lange, Vital Moreira, Richard Howitt, Ricardo Cortés Lastra, Michael Cashman v mene skupiny S&D, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Catherine Bearder, Marielle de Sarnez v mene skupiny ALDE, Robert Sturdy a Geoffrey Van Orden v mene skupiny ECR o vykonávaní dočasnej dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a štátmi východnej a južnej Afriky s ohľadom na súčasnú situáciu v Zimbabwe (2013/2515(RSP)) (B7-0027/2013).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.4 zápisnice zo dňa 17.1.2013 a bod 12.3 zápisnice zo dňa 17.1.2013.


18. Modernizácia Colného kódexu a zavedenie zoznamu nepreferenčných pravidiel pôvodu (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000208/2012), ktorú položili Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Andreas Schwab a Daniel Caspary v mene skupiny PPE, pre Komisiu: Modernizácia Colného kódexu a zavedenie zoznamu nepreferenčných pravidiel pôvodu (B7-0101/2013)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000001/2013), ktorú položila Silvana Koch-Mehrin v mene skupiny ALDE, pre Komisiu: Modernizácia Colného kódexu a zavedenie zoznamu nepreferenčných pravidiel pôvodu (B7-0105/2013)

Daniel Caspary a Silvana Koch-Mehrin rozvinuli otázky.

Karel De Gucht (člen Komisie) v mene Algirdasa Šemetu (člena Komisie) odpovedal na otázky.

Vystúpili títo poslanci: Christofer Fjellner v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Daniel Caspary, Gianluca Susta v mene skupiny S&D, Andreas Schwab, Sylvana Rapti, Franck Proust a Sergio Gaetano Cofferati.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Elena Băsescu.

V rozprave vystúpil Karel De Gucht.

Rozprava sa skončila.


19. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 500.369/OJJE).


20. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.45 h.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berman, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Meyer, Louis Michel, Migalski, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zuber, Zver, Zwiefka,

Pozorovatelia

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia