Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2908(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0004/2013

Συζήτηση :

PV 16/01/2013 - 14
CRE 16/01/2013 - 14

Ψηφοφορία :

PV 17/01/2013 - 12.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0027

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2013 - Στρασβούργο

12.6. Θύματα πυρκαγιών που σημειώθηκαν πρόσφατα σε υφαντουργεία, ειδικότερα στο Μπαγκλαντές (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0004/2013, B7-0005/2013, B7-0010/2013, B7-0020/2013, B7-0021/2013 και B7-0022/2013

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0004/2013

(αντικαθιστά τις B7-0004/2013, B7-0005/2013, B7-0010/2013, B7-0020/2013, B7-0021/2013 και B7-0022/2013):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Thomas Mann, Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Ria Oomen-Ruijten, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Santiago Fisas Ayxela, Michèle Striffler, Birgit Schnieber-Jastram, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ivo Belet, Roberta Angelilli και Laima Liucija Andrikienė, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Véronique De Keyser, Stephen Hughes, Bernd Lange, Vital Moreira, Alejandro Cercas, Pervenche Berès, Jutta Steinruck και Richard Howitt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

Phil Bennion, Marielle de Sarnez και Robert Rochefort, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE;

Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric και Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0027)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου