Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/2512(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0028/2013

Arutelud :

PV 17/01/2013 - 17.1
CRE 17/01/2013 - 17.1

Hääletused :

PV 17/01/2013 - 18.1

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0031

Protokoll
Neljapäev, 17. jaanuar 2013 - Strasbourg

18.1. Naistevastane vägivald Indias (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0028/2013, B7-0033/2013, B7-0034/2013, B7-0035/2012, B7-0036/2013 ja B7-0037/2013

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused” punkt 10)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0028/2013

(asendades B7-0028/2013, B7-0033/2013, B7-0034/2013, B7-0035/2013, B7-0036/2013 ja B7-0037/2013),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Lena Kolarska-Bobińska, Elisabeth Jeggle, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Jean Roatta, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Philippe Boulland, Tunne Kelam, Jarosław Leszek Wałęsa, Elena Băsescu, Rafał Trzaskowski, Mariya Gabriel, Tadeusz Zwiefka, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Martin Kastler, Bogusław Sonik ja Anna Záborská fraktsiooni PPE nimel;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Maria Badia i Cutchet, Corina Creţu, Jo Leinen, Jörg Leichtfried, Britta Thomsen, Zita Gurmai, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Silvia-Adriana Ţicău, Joanna Senyszyn, Minodora Cliveti, Mitro Repo, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michael Cashman, Pino Arlacchi, Daciana Octavia Sârbu ja Marc Tarabella fraktsiooni S&D nimel;

Graham Watson, Phil Bennion, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Charles Goerens, Angelika Werthmann, Antonyia Parvanova ja Sarah Ludford fraktsiooni ALDE nimel;

Karima Delli, Franziska Keller, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Marije Cornelissen, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Carl Schlyter ja Catherine Grèze fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Charles Tannock, Marina Yannakoudakis ja Valdemar Tomaševski fraktsiooni ECR nimel;

Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Willy Meyer, Kartika Tamara Liotard ja Jiří Maštálka fraktsiooni GUE/NGL nimel;

Jaroslav Paška.

Vastu võetud (P7_TA(2013)0031)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika