Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2513(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0029/2013

Rozpravy :

PV 17/01/2013 - 17.2
CRE 17/01/2013 - 17.2

Hlasovanie :

PV 17/01/2013 - 18.2
CRE 17/01/2013 - 18.2

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0032

Zápisnica
Štvrtok, 17. januára 2013 - Štrasburg

18.2. Situácia v oblasti ľudských práv v Bahrajne (hlasovanie)
CRE

Návrhy uznesenia B7-0029/2013, B7-0030/2013, B7-0038/2013, B7-0039/2012, B7-0040/2013 a B7-0042/2013

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0029/2013

(nahrádzajúci B7-0029/2013, B7-0030/2013, B7-0038/2013, B7-0039/2013, B7-0040/2013 a B7-0042/2013):

podaný týmito poslancami:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Mariya Gabriel, Tadeusz Zwiefka, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Martin Kastler, Bogusław Sonik a Anna Záborská v mene skupiny PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Pino Arlacchi, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari a Mitro Repo v mene skupiny S&D;

Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica a Sarah Ludford v mene skupiny ALDE;

Barbara Lochbihler, Margrete Auken, Carl Schlyter, Rui Tavares a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE;

Charles Tannock v mene skupiny ECR;

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric a Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL;

Jaroslav Paška.

Prijatý (P7_TA(2013)0032)

Vystúpenie

Laima Liucija Andrikienė, ktorá predložila ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odseku 10, ktorý bol prijatý.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia