Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2513(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0029/2013

Debatter :

PV 17/01/2013 - 17.2
CRE 17/01/2013 - 17.2

Omröstningar :

PV 17/01/2013 - 18.2
CRE 17/01/2013 - 18.2

Antagna texter :

P7_TA(2013)0032

Protokoll
Torsdagen den 17 januari 2013 - Strasbourg

18.2. Situationen för de mänskliga rättigheterna i Bahrain (omröstning)
CRE

Resolutionsförslag B7-0029/2013, B7-0030/2013, B7-0038/2013, B7-0039/2012, B7-0040/2013 och B7-0042/2013

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0029/2013

(ersätter B7-0029/2013, B7-0030/2013, B7-0038/2013, B7-0039/2013, B7-0040/2013 och B7-0042/2013):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Mariya Gabriel, Tadeusz Zwiefka, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Martin Kastler, Bogusław Sonik och Anna Záborská för PPE-gruppen,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Pino Arlacchi, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari och Mitro Repo för S&D-gruppen,

Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica och Sarah Ludford för ALDE-gruppen,

Barbara Lochbihler, Margrete Auken, Carl Schlyter, Rui Tavares och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen;

Charles Tannock för ECR-gruppen,

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric och Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen,

Jaroslav Paška.

Antogs (P7_TA(2013)0032)

Inlägg

Laima Liucija Andrikienė, som föreslog ett muntligt ändringsförslag till punkt 10, vilket beaktades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy