Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 237kWORD 152k
Torstai 17. tammikuuta 2013 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 3.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)
 4.Valtiontukien uudistaminen (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 5.Yhden käsimatkatavaran sääntö tietyillä lentoyhtiöillä (keskustelu)
 6.Asetus tiettyjen kolmansista maista tuotavien tuotteiden alkuperämaan merkitsemisestä (keskustelu)
 7.EU:n ja Etelän yhteismarkkinoiden (Mercosur) välisten kauppasuhteiden nykytilanne (keskustelu)
 8.Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 9.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 10.Puhemiehen julkilausuma
 11.Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta (työjärjestyksen 70 a artikla)
 12.Äänestykset
  
12.1.Irak (äänestys)
  
12.2.EU:n ja Irakin välinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus *** (äänestys)
  
12.3.Euroopan yhteisön ja itäisen ja eteläisen Afrikan valtioiden välisen väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen täytäntöönpano Zimbabwen nykytilanne huomiooon ottaen (äänestys)
  
12.4.Itäisen ja eteläisen Afrikan valtioiden sekä Euroopan yhteisön talouskumppanuussopimuksen puitteet muodostava väliaikainen sopimus *** (äänestys)
  
12.5.Valtiontukien uudistaminen (äänestys)
  
12.6.Viimeaikaiset kuolonuhrit tekstiilitehtaiden tulipaloissa erityisesti Bangladeshissä (äänestys)
  
12.7.Ydinsulkusopimuksen tarkistuskonferenssin suositukset joukkotuhoaseista vapaan vyöhykkeen perustamisesta Lähi-itään (äänestys)
  
12.8.Asetus tiettyjen kolmansista maista tuotavien tuotteiden alkuperämaan merkitsemisestä (äänestys)
  
12.9.EU:n ja Etelän yhteismarkkinoiden (Mercosur) välisten kauppasuhteiden nykytilanne (äänestys)
 13.Äänestysselitykset
 14.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 15.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 16.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta
 17.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  
17.1.Naisiin kohdistuva väkivalta Intiassa
  
17.2.Ihmisoikeustilanne Bahrainissa
  
17.3.Keski-Afrikan tasavallan tilanne
 18.Äänestykset
  
18.1.Naisiin kohdistuva väkivalta Intiassa (äänestys)
  
18.2.Ihmisoikeustilanne Bahrainissa (äänestys)
  
18.3.Keski-Afrikan tasavallan tilanne (äänestys)
 19.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 20.Vastaanotetut asiakirjat
 21.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 123 artikla)
 22.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 23.Seuraavien istuntojen aikataulu
 24.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Roberta ANGELILLI

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 8.30.


2. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 42 artikla)
(puheenjohtajakokouksen päätös 10. tammikuuta 2013)

FEMM-valiokunta

- Naisiin kohdistuvan väkivallan torjunta (2013/2004(INI))

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 48 artikla)
(puheenjohtajakokouksen päätös 11. joulukuuta 2012)

EMPL-valiokunta

- Yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27. marraskuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/78/EY täytäntöönpano (2012/2324(INI))

(puheenjohtajakokouksen päätös 10. tammikuuta 2013)

CULT-valiokunta

- Uhanalaiset eurooppalaiset kielet ja kielellinen monimuotoisuus Euroopan unionissa (2013/2007(INI))

FEMM-valiokunta

- Naisten koulutuksellinen ja ammatillinen liikkuvuus EU:ssa (2013/2009(INI))
(lausuntoa varten: REGI, EMPL)

ITRE-valiokunta

- Euroopan uudelleenteollistaminen kilpailukyvyn ja kestävyyden edistämiseksi (COM(2012)0582 - 2013/2006(INI))
(lausuntoa varten: FEMM, ENVI, EMPL, JURI, ECON, INTA, IMCO, TRAN, REGI)

- Energian sisämarkkinat toimiviksi COM(2012)0663 - 2013/2005(INI))
(lausuntoa varten: AFET, ENVI, ECON, INTA, IMCO, REGI)

REGI-valiokunta

- Komission seitsemäs EU:n koheesiopolitiikkaa käsittelevä kertomus (COM(2011)0776 - 2013/2008(INI))
(lausuntoa varten: ENVI, EMPL, ITRE)

Päätös soveltaa valiokuntien yhteiskokousmenettelyä (työjärjestyksen 51 artikla)
(puheenjohtajakokouksen päätös 10. tammikuuta 2013)

- Julkisesti noteerattujen yhtiöiden toimivaan johtoon kuulumattomien johtokunnan jäsenten sukupuolijakauman tasapainottaminen (COM(2012)0614 - C7-0382/2012 - 2012/0299(COD))
valiokunnat: JURI, FEMM
(lausuntoa varten: EMPL, ECON, IMCO)

Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 50 artikla)
(puheenjohtajakokouksen päätös 10. tammikuuta 2013)

ENVI-valiokunta

- Uusien kevyiden kuljetusajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteiden saavuttamista vuoteen 2020 mennessä koskevat keinot (COM(2012)0394 - C7-0185/2012 - 2012/0191(COD))
(lausuntoa varten: IMCO, TRAN, ITRE)
Valiokuntien yhteistyömenettely ENVI, ITRE

- Uusien henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteiden saavuttamista vuoteen 2020 mennessä koskevat keinot (COM(2012)0393 - C7-0184/2012 - 2012/0190(COD))
(lausuntoa varten: IMCO, TRAN, ITRE)
Valiokuntien yhteistyömenettely ENVI, ITRE

FEMM-valiokunta

- Naisten koulutuksellinen ja ammatillinen liikkuvuus EU:ssa (2013/2009(INI))
(lausuntoa varten: REGI)
Valiokuntien yhteistyömenettely FEMM, EMPL

Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen)

DEVE-valiokunta

- Suositus Euroopan ulkosuhdehallinnolle ja neuvostolle Euroopan ulkosuhdehallinnon organisaation ja toiminnan tarkistamisesta vuonna 2013 (2012/2253(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFET
lausuntoa varten: DEVE, ENVI, BUDG, CONT

- Suositus neuvostolle YK:n suojeluvastuun periaatteesta (R2P) (B7-0191/2012 - 2012/2143(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFET
lausuntoa varten: DEVE

- Maatalous- ja kalastustilastot (COM(2012)0724 - C7-0397/2012 - 2012/0343(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI
lausuntoa varten: PECH

AFET-valiokunta

- Naisten oikeudet Balkanin ehdokasvaltioissa (2012/2255(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: FEMM
lausuntoa varten: AFET

Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) (työjärjestyksen 37 artiklan 2 kohta)

JURI-valiokunta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden hintojen sääntelytoimenpiteiden avoimuudesta ja kyseisten lääkkeiden sisällyttämisestä yleisen sairausvakuutuksen korvausjärjestelmien piiriin (COM(2012)0084- 2012/0035 (COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: EMPL, ITRE, IMCO, JURI, JURI (37 artiklan 2 kohta)

- Ehdotus neuvoston asetukseksi unionin tuesta ydinvoimaloiden käytöstä poistamisen avustusohjelmille Bulgariassa, Liettuassa ja Slovakiassa (COM(2011)0783 - 2011/0363 NLE)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE
lausuntoa varten: BUDG, JURI (37 artiklan 2 kohta).


3. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Ehdotus neuvoston asetukseksi arviointiperusteista sen määrittämiseksi, milloin kupariromu lakkaa olemasta jätettä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY nojalla (COM(2012)0787 - 2012/2744(RPS) - määräaika: 07/05/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse aminopyralidin, bifenatsaatin, kaptaanin, fluatsinamin, fluopikolidin, folpetin, kresoksiimi-metyylin, pentiopyradin, prokinatsidin, pyridaatin ja tembotrionin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D024727/02 - 2013/2517(RPS) - määräaika: 12/03/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission direktiivi romuajoneuvoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/53/EY liitteen II muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (D025198/01 - 2013/2518(RPS) - määräaika: 15/04/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI.


4. Valtiontukien uudistaminen (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000213/2012) Sharon Bowles ECON-valiokunnan puolesta komissiolle: Valtiontukien uudistaminen (B7-0102/2013)

Keskustelu käytiin 15. tammikuuta 2013 (istunnon pöytäkirja 15.1.2013, kohta 18).

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Sharon Bowles talous- ja raha-asioiden valiokunnan puolesta valtiontukien uudistamisesta (2012/2920 (RSP)) (B7-0024/2013).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.1.2013, kohta 12.5.


5. Yhden käsimatkatavaran sääntö tietyillä lentoyhtiöillä (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000220/2012) Brian Simpson TRAN-valiokunnan puolesta komissiolle: Yhden käsimatkatavaran sääntö tietyillä lentoyhtiöillä (B7-0103/2013)

Brian Simpson esitteli kysymyksen.

Karel De Gucht (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Georges Bach PPE-ryhmän puolesta, Saïd El Khadraoui S&D-ryhmän puolesta, Liam Aylward ALDE-ryhmän puolesta, Eva Lichtenberger Verts/ALE-ryhmän puolesta, Oldřich Vlasák ECR-ryhmän puolesta, Paul Murphy GUE/NGL-ryhmän puolesta, Michel Dantin, Inés Ayala Sender, Michael Cramer, Carlo Fidanza, Spyros Danellis, Keith Taylor ja Ádám Kósa.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Erik Bánki, Iosif Matula, Jörg Leichtfried, Olga Sehnalová, María Irigoyen Pérez, Wolf Klinz, Phil Bennion, Gesine Meissner, Karin Kadenbach, Izaskun Bilbao Barandica ja Silvia-Adriana Ţicău.

Karel De Gucht käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


6. Asetus tiettyjen kolmansista maista tuotavien tuotteiden alkuperämaan merkitsemisestä (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000217/2012) Vital Moreira ja Cristiana Muscardini INTA-valiokunnan puolesta komissiolle: Asetus tiettyjen kolmansista maista tuotavien tuotteiden alkuperämaan merkitsemisestä (B7-0552/2012)

Vital Moreira ja Cristiana Muscardini esittelivät kysymyksen.

Karel De Gucht (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Daniel Caspary PPE-ryhmän puolesta, Gianluca Susta S&D-ryhmän puolesta, Niccolò Rinaldi ALDE-ryhmän puolesta, Yannick Jadot Verts/ALE-ryhmän puolesta, Julie Girling ECR-ryhmän puolesta, Matteo Salvini EFD-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Christofer Fjellner, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Sergio Paolo Francesco Silvestris, Bernd Lange, Toine Manders, William (The Earl of) Dartmouth, Franck Proust, Maria Badia i Cutchet, George Sabin Cutaş, Patrizia Toia, Cristiana Muscardini ja Marc Tarabella.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elisabeth Köstinger, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Spyros Danellis, Karin Kadenbach, João Ferreira, Claudio Morganti ja Antonio Cancian.

Karel De Gucht käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Daniel Caspary, Franck Proust, Jarosław Leszek Wałęsa ja Pablo Zalba Bidegain PPE-ryhmän puolesta, Gianluca Susta, Vital Moreira ja Bernd Lange S&D-ryhmän puolesta, Niccolò Rinaldi, Robert Rochefort ja Marielle de Sarnez ALDE-ryhmän puolesta tiettyjen kolmansista maista tuotavien tuotteiden alkuperämaan merkitsemisestä (Made in -merkintä) (2012/2923(RSP)) (B7-0013/2013)

- Robert Sturdy ja Cristiana Muscardini ECR-ryhmän puolesta alkuperän merkitsemistä (Made in -merkintä) koskevista säännöistä (2012/2923(RSP)) (B7-0014/2013)

- Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta alkuperän merkitsemistä (Made in -merkintä) koskevista säännöistä (2012/2923(RSP)) (B7-0015/2013)

- Yannick Jadot Verts/ALE-ryhmän puolesta tiettyjen kolmansista maista tuotavien tuotteiden alkuperämaan merkitsemisestä (Made in -merkintä) (2012/2923(RSP)) (B7-0016/2013).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.1.2013, kohta 12.8.


7. EU:n ja Etelän yhteismarkkinoiden (Mercosur) välisten kauppasuhteiden nykytilanne (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000218/2012) Vital Moreira INTA-valiokunnan puolesta komissiolle: Etelän yhteismarkkinoita (Mercosur) koskevien kauppaneuvottelujen nykytilanne (B7-0553/2012)

Vital Moreira esitteli kysymyksen.

Puhetta johti
varapuhemies Othmar KARAS

Karel De Gucht (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-ryhmän puolesta, Gianluca Susta S&D-ryhmän puolesta, Metin Kazak ALDE-ryhmän puolesta, Catherine Grèze Verts/ALE-ryhmän puolesta, Emma McClarkin ECR-ryhmän puolesta, William (The Earl of) Dartmouth EFD-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Diane Dodds, Christofer Fjellner, Bernd Lange, Oldřich Vlasák, Jaroslav Paška, João Ferreira, Andrew Henry William Brons, Jean-Pierre Audy, Luis Yáñez-Barnuevo García, Liam Aylward, James Nicholson, Charalampos Angourakis, Elisabeth Köstinger, George Sabin Cutaş, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Alexander Mirsky, Elisabeth Jeggle, Luis Manuel Capoulas Santos, Pablo Zalba Bidegain, Giovanni La Via, Michel Dantin, Béla Glattfelder ja Esther Herranz García.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Maria do Céu Patrão Neves, Luís Paulo Alves ja Silvia-Adriana Ţicău.

Karel De Gucht käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Marielle de Sarnez ALDE-ryhmän puolesta EU:n ja Etelän yhteismarkkinoiden (Mercosur) kauppasuhteita koskevasta nykytilanteesta (2012/2924(RSP)) (B7-0008/2013)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pablo Zalba Bidegain, Daniel Caspary, Elisabeth Jeggle ja Jean-Pierre Audy PPE-ryhmän puolesta Robert Sturdy ECR-ryhmän puolesta, EU:n ja Etelän yhteismarkkinoiden (Mercosur) välisistä neuvotteluista (2012/2924(RSP)) (B7-0009/2013)

- Gianluca Susta, Vital Moreira, Bernd Lange ja Luis Yáñez-Barnuevo García S&D-ryhmän puolesta EU:n ja Etelän yhteismarkkinoiden (Mercosur) välisistä kauppaneuvotteluista (2012/2924(RSP)) (B7-0017/2013)

- Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta EU:n ja Etelän yhteismarkkinoiden (Mercosur) välisistä kauppaneuvotteluista (2012/2924(RSP)) (B7-0018/2013)

- José Bové, Catherine Grèze, Martin Häusling, Yannick Jadot, Ulrike Lunacek, Ana Miranda ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta EU:n ja Etelän yhteismarkkinoiden (Mercosur) välisistä kauppaneuvotteluista (2012/2924(RSP)) (B7-0019/2013).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.1.2013, kohta 12.9.


8. Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

Saksan toimivaltaiset viranomaiset ovat toimittaneet puhemiehelle Jürgen Creutzmannin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevan pyynnön Frankenthalin syyttäjänvirastossa käsiteltävänä olevaan asiaan liittyen.

Työjärjestyksen 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämä pyyntö on lähetetty asiasta vastaavaan JURI-valiokuntaan.


9. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Parlamentti vahvisti S&D-ryhmän pyynnöstä seuraavat nimitykset:

LIBE-valiokunta: Francesca Barracciu

järjestäytynyttä rikollisuutta, korruptiota ja rahanpesua käsittelevä erityisvaliokunta: Francesca Barracciu

suhteista Mashrek-maihin vastaava valtuuskunta: Francesca Barracciu.

(Istunto keskeytettiin klo 11.40 ja sitä jatkettiin klo 12.00.)


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

10. Puhemiehen julkilausuma

Puhemies antoi julkilausuman eteläisen Algerian tilanteesta. Hän tuomitsi jyrkästi panttivankien ottamisen ja Ison-Britannian kansalaisen murhan. Puhemies ilmaisi osanottonsa uhrin perheelle sekä solidaarisuutensa panttivankien perheille. Lopuksi puhemies kertoi toivovansa, että konflikti saadaan ratkaistua rauhanomaisesti.


11. Päätös toimielinten välisten neuvottelujen aloittamisesta (työjärjestyksen 70 a artikla)

Ehdotuksista päätöksiksi ilmoitettiin 14. tammikuuta 2013 (istunnon pöytäkirja 14.1.2013, kohta 8):

- Ehdotus päätökseksi ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa (COM(2011)0750 – C7-0441/2011 – 2011/0365(COD)2013/2503(RSP)) (B7-0001/2013) (P7_TA(2013)0019)

- Ehdotus päätökseksi ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston perustamisesta (COM(2011)0751 – C7-0443/2011 – 2011/0366(COD) – (2013/2504(RSP)) (B7-0002/2013) (P7_TA(2013)0020)

- Ehdotus päätökseksi ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa (COM(2011)0753 – C7-0445/2011 – 2011/0368(COD)2013/2505(RSP)) (B7-0003/2013) (P7_TA(2013)0021).

Nämä päätökset katsottiin hyväksytyiksi, koska mikään poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä ei ollut pyytänyt niiden ottamista käsiteltäviksi keskustelua ja äänestystä varten (työjärjestyksen 70 a artiklan 2 kohta).


12. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


12.1. Irak (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B7-0006/2013

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0022)


12.2. EU:n ja Irakin välinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Irakin tasavallan välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekemisestä [10209/2012 - C7-0189/2012- 2010/0310(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Mario Mauro (A7-0411/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0023)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


12.3. Euroopan yhteisön ja itäisen ja eteläisen Afrikan valtioiden välisen väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen täytäntöönpano Zimbabwen nykytilanne huomiooon ottaen (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0025/2013, B7-0026/2013 ja B7-0027/2013

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B7-0025/2013

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B7-0026/2013

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B7-0027/2013

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0024)


12.4. Itäisen ja eteläisen Afrikan valtioiden sekä Euroopan yhteisön talouskumppanuussopimuksen puitteet muodostava väliaikainen sopimus *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi itäisen ja eteläisen Afrikan valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen talouskumppanuussopimuksen puitteet muodostavan väliaikaisen sopimuksen tekemisestä [11699/2012 - C7-0193/2012- 2008/0251(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Daniel Caspary (A7-0431/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0025)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


12.5. Valtiontukien uudistaminen (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B7-0024/2013

Keskustelu käytiin 15. tammikuuta 2013 (istunnon pöytäkirja 15.1.2013, kohta 18).

Päätöslauselmaesityksestä on ilmoitettu 17. tammikuuta 2013 (istunnon pöytäkirja 17.1.2013, kohta 4).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0026)


12.6. Viimeaikaiset kuolonuhrit tekstiilitehtaiden tulipaloissa erityisesti Bangladeshissä (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0004/2013, B7-0005/2013, B7-0010/2013, B7-0020/2013, B7-0021/2013 ja B7-0022/2013

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0004/2013

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0004/2013, B7-0005/2013, B7-0010/2013, B7-0020/2013, B7-0021/2013 ja B7-0022/2013):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Thomas Mann, Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Ria Oomen-Ruijten, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Santiago Fisas Ayxela, Michèle Striffler, Birgit Schnieber-Jastram, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ivo Belet, Roberta Angelilli ja Laima Liucija Andrikienė PPE-ryhmän puolesta;

Véronique De Keyser, Stephen Hughes, Bernd Lange, Vital Moreira, Alejandro Cercas, Pervenche Berès, Jutta Steinruck ja Richard Howitt S&D-ryhmän puolesta;

Phil Bennion, Marielle de Sarnez ja Robert Rochefort ALDE-ryhmän puolesta;

Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta;

Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta;

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric ja Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0027)


12.7. Ydinsulkusopimuksen tarkistuskonferenssin suositukset joukkotuhoaseista vapaan vyöhykkeen perustamisesta Lähi-itään (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0011/2013, B7-0012/2013, B7-0534/2012, B7-0535/2012, B7-0538/2012 ja B7-0539/2012

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0534/2012

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0534/2012, B7-0535/2012, B7-0538/2012, B7-0539/2012, B7-0011/2013 ja B7-0012/2013):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Salvatore Iacolino, Roberta Angelilli, Marietta Giannakou, Mario Mauro ja Joachim Zeller PPE-ryhmän puolesta;

Pino Arlacchi, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes ja Raimon Obiols S&D-ryhmän puolesta;

Ivo Vajgl, Robert Rochefort, Alexander Graf Lambsdorff, Anneli Jäätteenmäki, Alexandra Thein ALDE-ryhmän puolesta;

Tarja Cronberg Verts/ALE-ryhmän puolesta;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki ja Valdemar Tomaševski ECR-ryhmän puolesta;

Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0028)


12.8. Asetus tiettyjen kolmansista maista tuotavien tuotteiden alkuperämaan merkitsemisestä (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0013/2013, B7-0014/2013, B7-0015/2013 ja B7-0016/2013

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0013/2013

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0013/2013, B7-0014/2013, B7-0015/2013 ja B7-0016/2013):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Daniel Caspary, Franck Proust, Jarosław Leszek Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain ja Roberta Angelilli PPE-ryhmän puolesta;

Gianluca Susta, Vital Moreira, Maria Badia i Cutchet ja Bernd Lange S&D-ryhmän puolesta;

Niccolò Rinaldi, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez ja Metin Kazak ALDE-ryhmän puolesta;

Yannick Jadot Verts/ALE-ryhmän puolesta;

Cristiana Muscardini ECR-ryhmän puolesta;

Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0029)


12.9. EU:n ja Etelän yhteismarkkinoiden (Mercosur) välisten kauppasuhteiden nykytilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0008/2013, B7-0009/2013, B7-0017/2013, B7-0018/2013 ja B7-0019/2013

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0008/2013

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0008/2013, B7-0009/2013 ja B7-0017/2013):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pablo Zalba Bidegain, Daniel Caspary, Elisabeth Jeggle ja Jean-Pierre Audy PPE-ryhmän puolesta;

Gianluca Susta, Vital Moreira, Bernd Lange ja Luis Yáñez-Barnuevo García S&D-ryhmän puolesta;

Marielle de Sarnez ja Louis Michel ALDE-ryhmän puolesta;

Robert Sturdy ECR-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0030)

(Päätöslauselmaesitykset B7-0018/2013 ja B7-0019/2013 raukesivat.)


13. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Irak – B7-0006/2013
Mitro Repo, Monica Luisa Macovei, Bernd Posselt, Daniel Hannan, Elena Băsescu, Anneli Jäätteenmäki ja Iva Zanicchi

Suositus: Mario Mauro - A7-0411/2012
Peter Jahr, Monica Luisa Macovei ja Elena Băsescu

Euroopan yhteisön ja itäisen ja eteläisen Afrikan valtioiden välisen väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen täytäntöönpano Zimbabwen nykytilanne huomiooon ottaen - B7-0025/2013, B7-0026/2013, B7-0027/2013
Monica Luisa Macovei, Bernd Posselt, Daniel Hannan ja Elena Băsescu

Mietintö Daniel Caspary - A7-0431/2012
Adam Bielan, Monica Luisa Macovei, Charles Tannock ja Bernd Posselt

Valtiontukien uudistaminen - B7-0024/2013
Jo Leinen, Elisabetta Gardini, Charles Tannock, Monica Luisa Macovei, Monika Smolková, Daniel Hannan ja Elena Băsescu

Viimeaikaiset kuolonuhrit tekstiilitehtaiden tulipaloissa erityisesti Bangladeshissä - RC-B7-0004/2013
Nirj Deva, Jo Leinen, Mitro Repo, Monica Luisa Macovei ja Elena Băsescu

Ydinsulkusopimuksen tarkistuskonferenssin suositukset joukkotuhoaseista vapaan vyöhykkeen perustamisesta Lähi-itään - RC-B7-0534/2012
Jo Leinen, Mitro Repo ja Monica Luisa Macovei

Asetus tiettyjen kolmansista maista tuotavien tuotteiden alkuperämaan merkitsemisestä - RC-B7-0013/2013
Andrea Zanoni, Jo Leinen, Elisabetta Gardini, Adam Bielan, Charles Tannock, Monica Luisa Macovei, Mitro Repo ja Elena Băsescu

EU:n ja Etelän yhteismarkkinoiden (Mercosur) välisten kauppasuhteiden nykytilanne - RC-B7-0008/2013
Adam Bielan, Charles Tannock, Petru Constantin Luhan, Daniel Hannan ja Elena Băsescu


14. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 13.20 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

15. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.

°
° ° °

Mario Mauro ilmoitti, että hänen äänestyskoneensa ei toiminut 16.1.2013 äänestettäessä mietinnöistä A7-0395/2012, A7-0342/2012, A7-0437/2012 ja A7-0402/2012 sekä päätöslauselmaesityksestä B7-0007/2013.


16. Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta

Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 61 artiklan 1 kohdan mukaisesti vastaanottaneensa seuraavan neuvoston kannan, sen vahvistamiseen johtaneet perusteet ja komission kannan:

- Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen hyväksymiseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1528/2007 liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen valtioiden poistamisesta neuvottelut päätökseen saaneiden alueiden ja valtioiden luettelosta (15519/1/2012 - C7-0006/2013 - 2011/0260(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA

Kolmen kuukauden määräaika, jonka kuluessa parlamentti antaa lausuntonsa, alkaa näin ollen huomisesta 18. tammikuuta 2013.


17. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 15.1.2013, kohta 4)


17.1. Naisiin kohdistuva väkivalta Intiassa

Päätöslauselmaesitykset B7-0028/2013, B7-0033/2012, B7-0034/2013, B7-0035/2013, B7-0036/2013 ja B7-0037/2013

Karima Delli, Marie-Christine Vergiat, Elisabeth Jeggle, Kristiina Ojuland, Charles Tannock ja Jo Leinen esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Maria Badia i Cutchet S&D-ryhmän puolesta, Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marek Henryk Migalski ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Liisa Jaakonsaari ja Bernd Posselt, Bastiaan Belder EFD-ryhmän puolesta, Paul Murphy GUE/NGL-ryhmän puolesta, Sari Essayah, Corina Creţu, Raül Romeva i Rueda, Ryszard Czarnecki, joka vastasi myös kolmeen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Kristiina Ojuland, Filip Kaczmarek ja Charles Tannock, Jaroslav Paška, Filip Kaczmarek ja Liisa Jaakonsaari.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Peter Šťastný, Zita Gurmai, Anna Rosbach, Eija-Riitta Korhola ja Evgeni Kirilov.

Karel De Gucht (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.1.2013, kohta 18.1.


17.2. Ihmisoikeustilanne Bahrainissa

Päätöslauselmaesitykset B7-0029/2013, B7-0030/2013, B7-0038/2013, B7-0039/2013, B7-0040/2013 ja B7-0042/2013

Carl Schlyter, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Laima Liucija Andrikienė, Kristiina Ojuland ja Mitro Repo esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta, Zita Gurmai S&D-ryhmän puolesta, Marek Józef Gróbarczyk ECR-ryhmän puolesta ja Paul Murphy GUE/NGL-ryhmän puolesta, Krzysztof Lisek, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bogusław Sonik, ja Petri Sarvamaa.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Monica Luisa Macovei, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ja Elena Băsescu.

Karel De Gucht (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.1.2013, kohta 18.2.


17.3. Keski-Afrikan tasavallan tilanne

Päätöslauselmaesitykset B7-0031/2013, B7-0032/2013, B7-0041/2013, B7-0043/2013, B7-0044/2013 ja B7-0045/2013

Judith Sargentini, Adam Bielan, Marie-Christine Vergiat, Cristian Dan Preda, Kristiina Ojuland ja Liisa Jaakonsaari esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Bernd Posselt PPE-ryhmän puolesta ja Corina Creţu S&D-ryhmän puolesta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elena Băsescu, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Mitro Repo, Danuta Jazłowiecka ja Eija-Riitta Korhola.

Karel De Gucht (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.1.2013, kohta 18.3.


18. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


18.1. Naisiin kohdistuva väkivalta Intiassa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0028/2013, B7-0033/2013, B7-0034/2013, B7-0035/2012, B7-0036/2013 ja B7-0037/2013

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0028/2013

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0028/2013, B7-0033/2013, B7-0034/2013, B7-0035/2013, B7-0036/2013 ja B7-0037/2013):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Lena Kolarska-Bobińska, Elisabeth Jeggle, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Jean Roatta, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Philippe Boulland, Tunne Kelam, Jarosław Leszek Wałęsa, Elena Băsescu, Rafał Trzaskowski, Mariya Gabriel, Tadeusz Zwiefka, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Martin Kastler, Bogusław Sonik ja Anna Záborská PPE-ryhmän puolesta;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Maria Badia i Cutchet, Corina Creţu, Jo Leinen, Jörg Leichtfried, Britta Thomsen, Zita Gurmai, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Silvia-Adriana Ţicău, Joanna Senyszyn, Minodora Cliveti, Mitro Repo, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michael Cashman, Pino Arlacchi, Daciana Octavia Sârbu ja Marc Tarabella S&D-ryhmän puolesta;

Graham Watson, Phil Bennion, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Charles Goerens, Angelika Werthmann, Antonyia Parvanova ja Sarah Ludford ALDE-ryhmän puolesta;

Karima Delli, Franziska Keller, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Marije Cornelissen, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Carl Schlyter ja Catherine Grèze Verts/ALE-ryhmän puolesta;

Charles Tannock, Marina Yannakoudakis ja Valdemar Tomaševski ECR-ryhmän puolesta;

Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Willy Meyer, Kartika Tamara Liotard ja Jiří Maštálka GUE/NGL-ryhmän puolesta;

Jaroslav Paška.

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0031)


18.2. Ihmisoikeustilanne Bahrainissa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0029/2013, B7-0030/2013, B7-0038/2013, B7-0039/2012, B7-0040/2013 ja B7-0042/2013

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0029/2013

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0029/2013, B7-0030/2013, B7-0038/2013, B7-0039/2013, B7-0040/2013 ja B7-0042/2013):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Mariya Gabriel, Tadeusz Zwiefka, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Martin Kastler, Bogusław Sonik ja Anna Záborská PPE-ryhmän puolesta;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Pino Arlacchi, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari ja Mitro Repo S&D-ryhmän puolesta;

Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica ja Sarah Ludford ALDE-ryhmän puolesta;

Barbara Lochbihler, Margrete Auken, Carl Schlyter, Rui Tavares ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta;

Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta;

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric ja Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta;

Jaroslav Paška.

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0032)

Puheenvuoro:

Laima Liucija Andrikienė esitti 10 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


18.3. Keski-Afrikan tasavallan tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0031/2013, B7-0032/2013, B7-0041/2013, B7-0043/2012, B7-0044/2013 ja B7-0045/2013

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0031/2013

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0031/2013, B7-0032/2013, B7-0041/2013, B7-0043/2013, B7-0044/2013 ja B7-0045/2013):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Jean Roatta, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Mariya Gabriel, Michèle Striffler, Eduard Kukan, Martin Kastler, Joachim Zeller, Petri Sarvamaa ja Anna Záborská PPE-ryhmän puolesta;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Norbert Neuser ja Ricardo Cortés Lastra S&D-ryhmän puolesta;

Louis Michel, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford ja Nathalie Griesbeck ALDE-ryhmän puolesta;

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda ja Jean-Jacob Bicep Verts/ALE-ryhmän puolesta;

Charles Tannock ja Jan Zahradil ECR-ryhmän puolesta;

Marie-Christine Vergiat ja Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta;

Jaroslav Paška.

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0033)


19. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


20. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu neuvostolta ja komissiolta:

- Ehdotus neuvoston päätökseksi päätöksen 2009/935/YOS muuttamisesta siltä osin kuin on kyse niiden kolmansien valtioiden ja organisaatioiden luettelosta, joiden kanssa Europol tekee sopimuksia (16229/2012 - C7-0011/2013 - 2013/0801(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET

- Erityiskertomus nro 22/2012 (vastuuvapaus 2011) – Edistävätkö Euroopan kotouttamisrahasto ja Euroopan pakolaisrahasto vaikuttavalla tavalla kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista? (N7-0136/2012 - C7-0416/2012 - 2012/2327(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

DEVE, AFET, BUDG, LIBE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi poikkeamien ilmoittamisesta siviili-ilmailun alalla, asetuksen (EU) N:o 996/2010 muuttamisesta sekä direktiivin 2003/42/EY, komission asetuksen (EY) N:o 1321/2007 ja komission asetuksen (EY) N:o 1330/2007 kumoamisesta (COM(2012)0776 - C7-0418/2012 - 2012/0361(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan ja 125 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN


21. Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 123 artikla)

Luetteloon kirjattujen kirjallisten kannanottojen saamien allekirjoitusten lukumäärä (työjärjestyksen 123 artiklan 3 kohta):

Asiakirjan numero

Laatija

Allekirjoituksia

0032/2012

Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Roberta Angelilli, Jutta Steinruck

334

0033/2012

Mario Borghezio

16

0034/2012

Kinga Gál, Mojca Kleva Kekuš, Barbara Lochbihler, Hannu Takkula

165

0035/2012

Emma McClarkin, Regina Bastos, Cornelis de Jong, Robert Rochefort, Marc Tarabella

173

0036/2012

Jean Lambert, Peter van Dalen, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Sirpa Pietikäinen, Daciana Octavia Sârbu

123

0037/2012

Britta Thomsen, Mikael Gustafsson, Barbara Matera, Antonyia Parvanova, Raül Romeva i Rueda

260

0038/2012

Nuno Teixeira, Izaskun Bilbao Barandica, Carlo Fidanza, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias

60


22. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 179 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


23. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 4. helmikuuta 2013–7. helmikuuta 2013.


24. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Istunto päättyi klo 16.40.

Klaus Welle

Martin Schulz

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Băsescu, Bastos, Batten, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Bokros, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Tarkkailijat

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö