Index 
Notulen
PDF 245kWORD 192k
Donderdag 17 januari 2013 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Besluiten inzake bepaalde documenten
 3.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)
 4.Modernisering van het staatssteunbeleid (ingediende ontwerpresoluties)
 5."Eén draagtas-regel" bij sommige luchtvaartmaatschappijen (debat)
 6.Verordening betreffende de verplichte aanduiding van het land van oorsprong op bepaalde producten uit derde landen (debat)
 7.Stand van zaken met betrekking tot de handelsbetrekkingen tussen de EU en de Mercosur (debat)
 8.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 9.Samenstelling commissies en delegaties
 10.Verklaring van de Voorzitter
 11.Besluit tot opening van interinstitutionele onderhandelingen (artikel 70 bis van het Reglement)
 12.Stemmingen
  
12.1.Irak (stemming)
  
12.2.Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EU-Irak *** (stemming)
  
12.3.Uitvoering van de tussentijdse economische partnerschapsovereenkomst tussen staten in Oostelijk en Zuidelijk Afrika en de Europese Gemeenschap in het licht van de huidige situatie in Zimbabwe (stemming)
  
12.4.Tussentijdse overeenkomst tot vaststelling van een kader voor een economische partnerschapsovereenkomst tussen staten in Oostelijk en Zuidelijk Afrika en de EG *** (stemming)
  
12.5.Modernisering van het staatssteunbeleid (stemming)
  
12.6.Recente slachtoffers door branden in textielfabrieken, met name in Bangladesh (stemming)
  
12.7.Aanbevelingen van de NPV-toetsingsconferentie inzake de totstandbrenging van een Midden-Oosten vrij van massavernietigingswapens (stemming)
  
12.8.Verordening betreffende de verplichte aanduiding van het land van oorsprong op bepaalde producten uit derde landen (stemming)
  
12.9.Stand van zaken met betrekking tot de handelsbetrekkingen tussen de EU en de Mercosur (stemming)
 13.Stemverklaringen
 14.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 15.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 16.Standpunt van de Raad in eerste lezing
 17.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
17.1.Geweld tegen vrouwen in India
  
17.2.Mensenrechtensituatie in Bahrein
  
17.3.Situatie in de Centraal-Afikaanse Republiek
 18.Stemmingen
  
18.1.Geweld tegen vrouwen in India (stemming)
  
18.2.Mensenrechtensituatie in Bahrein (stemming)
  
18.3.Situatie in de Centraal-Afikaanse Republiek (stemming)
 19.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 20.Ingekomen stukken
 21.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 123 van het Reglement)
 22.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 23.Rooster van de volgende vergaderingen
 24.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Roberta ANGELILLI
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 08.30 uur geopend.


2. Besluiten inzake bepaalde documenten

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 42 van het Reglement)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 10 januari 2013)

Commissie FEMM

- Bestrijding van geweld tegen vrouwen (2013/2004(INI))

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 48 van het Reglement)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 11 december 2012)Commissie EMPL

Commissie EMPL

- Tenuitvoerlegging van Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep (2012/2324(INI))
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 10 januari 2013)

Commissie CULT

- Europese talen die dreigen te verdwijnen en verscheidenheid van talen in de Europese Unie (2013/2007(INI))

Commissie FEMM

- Mobiliteit van vrouwen in de EU in verband met onderwijs en beroep (2013/2009(INI))

(advies: REGI, EMPL)

Commissie ITRE

- Herindustrialisering van Europa ter bevordering van concurrentievermogen en duurzaamheid (COM(2012)0582 - 2013/2006(INI))
(advies: FEMM, ENVI, EMPL, JURI, ECON, INTA, IMCO, TRAN, REGI)

- De interne energiemarkt doen werken (COM(2012)0663 - 2013/2005(INI))
(advies: AFET, ENVI, ECON, INTA, IMCO, REGI)

Commissie REGI

- Zevende voortgangsverslag van de Commissie over het cohesiebeleid van de EU (COM(2011)0776 - 2013/2008(INI))
(advies: ENVI, EMPL, ITRE)

Besluit om de procedure met gezamenlijke commissievergaderingen toe te passen (artikel 51 van het Reglement)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 10 januari 2013)

- Man-vrouwverhouding bij niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen (COM(2012)0614 - C7-0382/2012 - 2012/0299(COD))
commissies: JURI, FEMM
(advies: EMPL, ECON, IMCO)

Medeverantwoordelijke commissies (artikel 50 van het Reglement)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 10 januari 2013)

Commissie ENVI

- Modaliteiten voor het halen van de 2020-doelstelling inzake de reductie van de CO2-emissies van nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen (COM(2012)0394 - C7-0185/2012 - 2012/0191(COD))
(advies: IMCO, TRAN, ITRE)
Medeverantwoordelijke commissies ENVI, ITRE

- Modaliteiten voor het halen van de 2020-doelstelling inzake de reductie van de CO2-emissies van nieuwe passagiersvoertuigen (COM(2012)0393 - C7-0184/2012 - 2012/0190(COD))
(advies: IMCO, TRAN, ITRE)
Medeverantwoordelijke commissies ENVI, ITRE

Commissie FEMM

- Mobiliteit van vrouwen in de EU in verband met onderwijs en beroep (2013/2009(INI))
(advies: REGI)
Medeverantwoordelijke commissies FEMM, EMPL

Wijzigingen aanwijzing commissies

Commissie DEVE

- Aanbeveling aan de EDEO en de Raad over de evaluatie in 2013 van de organisatie en het functioneren van de EDEO (2012/2253(INI))
verwezen naar ten principale: AFET
advies: DEVE, ENVI, BUDG, CONT

- Aanbeveling aan de Raad inzake het VN-beginsel van "verantwoordelijkheid tot bescherming" (R2P) (B7-0191/2012 - 2012/2143(INI))
verwezen naar ten principale: AFET
advies: DEVE

- Landbouw- en visserijstatistieken (COM(2012)0724 - C7-0397/2012 - 2012/0343(COD))
verwezen naar ten principale: AGRI
advies: PECH

Commissie AFET

- Rechten van de vrouw in de kandidaat-lidstaten van de Balkan (2012/2255(INI))
verwezen naar ten principale: FEMM
advies: AFET

Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 37, lid 2, van het Reglement)

Commissie JURI

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de transparantie van maatregelen ter regeling van de prijsstelling van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de opneming daarvan in de openbare stelsels van gezondheidszorg (COM(2012)00842012/0035 (COD))
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: EMPL. ITRE, IMCO, JURI, JURI (art. 37, lid 2)

- Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende steun van de Unie aan de bijstandprogramma’s voor de ontmanteling van nucleaire installaties in Bulgarije, Litouwen en Slowakije (COM(2011)0783 – 2011/0363 NLE)
verwezen naar ten principale : ITRE
advies : BUDG, JURI (art. 37, lid 2)


3. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van criteria die bepalen wanneer koperschroot overeenkomstig Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad niet langer als afval wordt aangemerkt (COM(2012)0787 - 2012/2744(RPS) - termijn: 07/05/2013)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: ITRE

- Verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor aminopyralid, bifenazaat, captan, fluazinam, fluopicolide, folpet, kresoxim-methyl, penthiopyrad, proquinazid, pyridaat en tembotrion in of op bepaalde producten (D024727/02 - 2013/2517(RPS) - termijn: 12/03/2013)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Richtlijn van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 2000/53/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende autowrakken (Voor de EER relevante tekst) (D025198/01 - 2013/2518(RPS) - termijn: 15/04/2013)
verwezen naar ten principale: ENVI.


4. Modernisering van het staatssteunbeleid (ingediende ontwerpresoluties)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000213/2012) van Sharon Bowles, namens de Commissie ECON, aan de Commissie: Modernisering van het staatssteunbeleid (B7-0102/2013)

Het debat heeft op 15 januari 2013 plaatsgevonden (punt 18 van de notulen van 15.1.2013).

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Sharon Bowles, namens de Commissie economische en monetaire zaken, over de modernisering van het staatssteunbeleid (2012/2920 (RSP)) (B7-0024/2013).

Stemming: punt 12.5 van de notulen van 17.1.2013.


5. "Eén draagtas-regel" bij sommige luchtvaartmaatschappijen (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000220/2012) van Brian Simpson, namens de Commissie TRAN, aan de Commissie: "Eén draagtas-regel" bij sommige luchtvaartmaatschappijen (B7-0103/2013)

Brian Simpson licht de vraag toe.

Karel De Gucht (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Georges Bach, namens de PPE-Fractie, Saïd El Khadraoui, namens de S&D-Fractie, Liam Aylward, namens de ALDE-Fractie, Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie, Oldřich Vlasák, namens de ECR-Fractie, Paul Murphy, namens de GUE/NGL-Fractie, Michel Dantin, Inés Ayala Sender, Michael Cramer, Carlo Fidanza, Spyros Danellis, Keith Taylor en Ádám Kósa.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Erik Bánki, Iosif Matula, Jörg Leichtfried, Olga Sehnalová, María Irigoyen Pérez, Wolf Klinz, Phil Bennion, Gesine Meissner, Karin Kadenbach, Izaskun Bilbao Barandica en Silvia-Adriana Ţicău.

Het woord wordt gevoerd door Karel De Gucht.

Het debat wordt gesloten.


6. Verordening betreffende de verplichte aanduiding van het land van oorsprong op bepaalde producten uit derde landen (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000217/2012) van Vital Moreira en Cristiana Muscardini, namens de Commissie INTA, aan de Commissie: Verordening betreffende de verplichte aanduiding van de oorsprong van bepaalde producten die uit derde landen worden ingevoerd (B7-0552/2012)

Vital Moreira en Cristiana Muscardini lichten de vraag toe.

Karel De Gucht (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Daniel Caspary, namens de PPE-Fractie, Gianluca Susta, namens de S&D-Fractie, Niccolò Rinaldi, namens de ALDE-Fractie, Yannick Jadot, namens de Verts/ALE-Fractie, Julie Girling, namens de ECR-Fractie, Matteo Salvini, namens de EFD-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Christofer Fjellner, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Sergio Paolo Francesco Silvestris, Bernd Lange, Toine Manders, William (The Earl of) Dartmouth, Franck Proust, Maria Badia i Cutchet, George Sabin Cutaş, Patrizia Toia, Cristiana Muscardini en Marc Tarabella.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Elisabeth Köstinger, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Spyros Danellis, Karin Kadenbach, João Ferreira, Claudio Morganti en Antonio Cancian.

Het woord wordt gevoerd door Karel De Gucht.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Daniel Caspary, Franck Proust, Jarosław Leszek Wałęsa en Pablo Zalba Bidegain, namens de PPE-Fractie, Gianluca Susta, Vital Moreira en Bernd Lange, namens de S&D-Fractie, Niccolò Rinaldi, Robert Rochefort en Marielle de Sarnez, namens de ALDE-Fractie, over de vermelding van het land van oorsprong van sommige producten die worden ingevoerd uit derde landen (2012/2923(RSP)) (B7-0013/2013);

- Robert Sturdy en Cristiana Muscardini, namens de ECR-Fractie, over de vermelding van het land van oorsprong (2012/2923(RSP)) (B7-0014/2013);

- Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, over de oorsprongsaanduiding (made in) (2012/2923(RSP)) (B7-0015/2013);

- Yannick Jadot, namens de Verts/ALE-Fractie, over de vermelding van het land van oorsprong van sommige producten die worden ingevoerd uit derde landen (2012/2923(RSP)) (B7-0016/2013).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.8 van de notulen van 17.1.2013.


7. Stand van zaken met betrekking tot de handelsbetrekkingen tussen de EU en de Mercosur (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000218/2012) van Vital Moreira, namens de Commissie INTA, aan de Commissie: Stand van zaken bij de handelsonderhandelingen met Mercosur (B7-0553/2012)

Vital Moreira licht de vraag toe.

VOORZITTER: Othmar KARAS
Ondervoorzitter

Karel De Gucht (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-Fractie, Gianluca Susta, namens de S&D-Fractie, Metin Kazak, namens de ALDE-Fractie, Catherine Grèze, namens de Verts/ALE-Fractie, Emma McClarkin, namens de ECR-Fractie, William (The Earl of) Dartmouth, namens de EFD-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Diane Dodds, Christofer Fjellner, Bernd Lange, Oldřich Vlasák, Jaroslav Paška, João Ferreira, Andrew Henry William Brons, Jean-Pierre Audy, Luis Yáñez-Barnuevo García, Liam Aylward, James Nicholson, Charalampos Angourakis, Elisabeth Köstinger, George Sabin Cutaş, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Alexander Mirsky, Elisabeth Jeggle, Luis Manuel Capoulas Santos, Pablo Zalba Bidegain, Giovanni La Via, Michel Dantin, Béla Glattfelder en Esther Herranz García.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Maria do Céu Patrão Neves, Luís Paulo Alves en Silvia-Adriana Ţicău.

Het woord wordt gevoerd door Karel De Gucht.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Marielle de Sarnez, namens de ALDE-Fractie, over de stand van zaken met betrekking tot de handelsbetrekkingen tussen de EU en de Mercosur (2012/2924(RSP)) (B7-0008/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pablo Zalba Bidegain, Daniel Caspary, Elisabeth Jeggle en Jean-Pierre Audy, namens de PPE-Fractie, Robert Sturdy, namens de ECR-Fractie, over handelsbesprekingen tussen de EU en de Mercosur (2012/2924(RSP)) (B7-0009/2013);

- Gianluca Susta, Vital Moreira, Bernd Lange en Luis Yáñez-Barnuevo García, namens de S&D-Fractie, over handelsbesprekingen tussen de EU en de Mercosur (2012/2924(RSP)) (B7-0017/2013);

- Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, over handelsbesprekingen tussen de EU en de Mercosur (2012/2924(RSP)) (B7-0018/2013);

- José Bové, Catherine Grèze, Martin Häusling, Yannick Jadot, Ulrike Lunacek, Ana Miranda en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, over handelsbesprekingen tussen de EU en de Mercosur (2012/2924(RSP)) (B7-0019/2013).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.9 van de notulen van 17.1.2013.


8. Verzoek om opheffing van de immuniteit

De bevoegde Duitse autoriteiten hebben de Voorzitter een verzoek doen toekomen om opheffing van de immuniteit van Jürgen Creutzmann in het kader van een bij de rechtbank van Frankenthal lopende gerechtelijke procedure.

Overeenkomstig artikel 6, lid 2, van het Reglement wordt dit verzoek verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de Commissie JURI.


9. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de S&D-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken: Francesca Barracciu

Bijzondere commissie georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen: Francesca Barracciu

Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden: Francesca Barracciu.

(De vergadering wordt om 11.40 uur onderbroken en om 12.00 uur hervat.)


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

10. Verklaring van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af over de situatie in het zuiden van Algerije. Hij veroordeelt met klem de gijzeling van en moord op een Brits burger. Hij betuigt zijn medeleven met de familie van het slachtoffer en betuigt zijn solidariteit met de familie van de gegijzelden. Tot besluit spreekt de Voorzitter de wens uit dat voor het conflict een vreedzame oplossing wordt gevonden.


11. Besluit tot opening van interinstitutionele onderhandelingen (artikel 70 bis van het Reglement)

Op 14 januari 2013 zijn de volgende voorstellen voor besluiten aangekondigd (punt 8 van de notulen van 14.1.2013):

- Voorstel voor een besluit over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling, als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid, van het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa (COM(2011)0750 – C7-0441/2011 – 2011/0365(COD)2013/2503(RSP)) (B7-0001/2013) (P7_TA(2013)0019)

- Voorstel voor een besluit over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Fonds voor asiel en migratie (COM(2011)0751 – C7-0443/2011 – 2011/0366(COD)2013/2504(RSP)) (B7-0002/2013) (P7_TA(2013)0020)

- Voorstel voor een besluit over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling, als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid, van het instrument voor financiële steun voor politiële samenwerking, voorkoming en bestrijding van criminaliteit, en crisisbeheer (COM(2011)0753 – C7-0445/2011 – 2011/0368(COD)2013/2505(RSP)) (B7-0003/2013) (P7_TA(2013)0021)

Aangezien geen enkele fractie of ten minste veertig leden, overeenkomstig artikel 70 bis, lid 2, van het Reglement hebben verzocht over deze voorstellen een debat te houden, worden zij geacht te zijn goedgekeurd


12. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


12.1. Irak (stemming)

Ontwerpresolutie B7-0006/2013

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0022)


12.2. Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EU-Irak *** (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van een partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Irak, anderzijds [10209/2012 - C7-0189/2012- 2010/0310(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Mario Mauro (A7-0411/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0023)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


12.3. Uitvoering van de tussentijdse economische partnerschapsovereenkomst tussen staten in Oostelijk en Zuidelijk Afrika en de Europese Gemeenschap in het licht van de huidige situatie in Zimbabwe (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0025/2013, B7-0026/2013 en B7-0027/2013

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPRESOLUTIE B7-0025/2013

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE B7-0026/2013

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE B7-0027/2013

Aangenomen (P7_TA(2013)0024)


12.4. Tussentijdse overeenkomst tot vaststelling van een kader voor een economische partnerschapsovereenkomst tussen staten in Oostelijk en Zuidelijk Afrika en de EG *** (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad tot sluiting van de tussentijdse overeenkomst tot vaststelling van een kader voor een economische partnerschapsovereenkomst tussen staten in Oostelijk en Zuidelijk Afrika, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds [11699/2012 - C7-0193/2012- 2008/0251(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Daniel Caspary (A7-0431/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0025)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


12.5. Modernisering van het staatssteunbeleid (stemming)

Ontwerpresolutie B7-0024/2013

Het debat heeft op 15 januari 2013 plaatsgevonden (punt 18 van de notulen van 15_1.2013).

De ontwerpresolutie is bekendgemaakt op 17 januari 2013 (punt 4 van de notulen van 17.1.2013).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2013)0026)


12.6. Recente slachtoffers door branden in textielfabrieken, met name in Bangladesh (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0004/2013, B7-0005/2013, B7-0010/2013, B7-0020/2013, B7-0021/2013 en B7-0022/2013

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0004/2013

(ter vervanging van B7-0004/2013, B7-0005/2013, B7-0010/2013, B7-0020/2013, B7-0021/2013 en B7-0022/2013):

ingediend door de volgende leden:

Thomas Mann, Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Ria Oomen-Ruijten, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Santiago Fisas Ayxela, Michèle Striffler, Birgit Schnieber-Jastram, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ivo Belet, Roberta Angelilli en Laima Liucija Andrikienė, namens de PPE-Fractie;

Véronique De Keyser, Stephen Hughes, Bernd Lange, Vital Moreira, Alejandro Cercas, Pervenche Berès, Jutta Steinruck en Richard Howitt, namens de S&D-Fractie;

Phil Bennion, Marielle de Sarnez en Robert Rochefort, namens de ALDE-Fractie;

Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie;

Charles Tannock, namens de ECR-Fractie;

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric en Younous Omarjee, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2013)0027)


12.7. Aanbevelingen van de NPV-toetsingsconferentie inzake de totstandbrenging van een Midden-Oosten vrij van massavernietigingswapens (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0011/2013, B7-0012/2013, B7-0534/2012, B7-0535/2012, B7-0538/2012 en B7-0539/2012

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0534/2012

(ter vervanging van B7-0534/2012, B7-0535/2012, B7-0538/2012, B7-0539/2012, B7-0011/2013 en B7-0012/2013):

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Salvatore Iacolino, Roberta Angelilli, Marietta Giannakou, Mario Mauro en Joachim Zeller, namens de PPE-Fractie;

Pino Arlacchi, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes en Raimon Obiols, namens de S&D-Fractie;

Ivo Vajgl, Robert Rochefort, Alexander Graf Lambsdorff, Anneli Jäätteenmäki, Alexandra Thein, namens de ALDE-Fractie;

Tarja Cronberg, namens de Verts/ALE-Fractie;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki en Valdemar Tomaševski, namens de ECR-Fractie;

Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2013)0028)


12.8. Verordening betreffende de verplichte aanduiding van het land van oorsprong op bepaalde producten uit derde landen (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0013/2013, B7-0014/2013, B7-0015/2013 en B7-0016/2013

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0013/2013

(ter vervanging van B7-0013/2013, B7-0014/2013, B7-0015/2013 en B7-0016/2013):

ingediend door de volgende leden:

Daniel Caspary, Franck Proust, Jarosław Leszek Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain en Roberta Angelilli, namens de PPE-Fractie;

Gianluca Susta, Vital Moreira, Maria Badia i Cutchet en Bernd Lange, namens de S&D-Fractie;

Niccolò Rinaldi, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez en Metin Kazak, namens de ALDE-Fractie;

Yannick Jadot, namens de Verts/ALE-Fractie;

Cristiana Muscardini, namens de ECR-Fractie;

Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2013)0029)


12.9. Stand van zaken met betrekking tot de handelsbetrekkingen tussen de EU en de Mercosur (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0008/2013, B7-0009/2013, B7-0017/2013, B7-0018/2013 en B7-0019/2013

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0008/2013

(ter vervanging van B7-0008/2013, B7-0009/2013 en B7-0017/2013):

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pablo Zalba Bidegain, Daniel Caspary, Elisabeth Jeggle en Jean-Pierre Audy, namens de PPE-Fractie;

Gianluca Susta, Vital Moreira, Bernd Lange en Luis Yáñez-Barnuevo García, namens de S&D-Fractie;

Marielle de Sarnez en Louis Michel, namens de ALDE-Fractie;

Robert Sturdy, namens de ECR-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2013)0030)

(Ontwerpresoluties B7-0018/2013 en B7-0019/2013 komen te vervallen.)


13. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 170 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Irak – B7-0006/2013
Mitro Repo, Monica Luisa Macovei, Bernd Posselt, Daniel Hannan, Elena Băsescu, Anneli Jäätteenmäki en Iva Zanicchi

Aanbeveling Mario Mauro - A7-0411/2012
Peter Jahr, Monica Luisa Macovei en Elena Băsescu

Uitvoering van de tussentijdse economische partnerschapsovereenkomst tussen staten in Oostelijk en Zuidelijk Afrika en de Europese Gemeenschap in het licht van de huidige situatie in Zimbabwe - B7-0025/2013, B7-0026/2013, B7-0027/2013
Monica Luisa Macovei, Bernd Posselt, Daniel Hannan en Elena Băsescu

Verslag Daniel Caspary - A7-0431/2012
Adam Bielan, Monica Luisa Macovei, Charles Tannock en Bernd Posselt

Modernisering van het staatssteunbeleid - B7-0024/2013
Jo Leinen, Elisabetta Gardini, Charles Tannock, Monica Luisa Macovei, Monika Smolková, Daniel Hannan en Elena Băsescu

Recente slachtoffers door branden in textielfabrieken, met name in Bangladesh - RC-B7-0004/2013
Nirj Deva, Jo Leinen, Mitro Repo, Monica Luisa Macovei en Elena Băsescu

Aanbevelingen van de NPV-toetsingsconferentie inzake de totstandbrenging van een Midden-Oosten vrij van massavernietigingswapens - RC-B7-0534/2012
Jo Leinen, Mitro Repo en Monica Luisa Macovei

Verordening betreffende de verplichte aanduiding van het land van oorsprong op bepaalde producten uit derde landen - RC-B7-0013/2013
Andrea Zanoni, Jo Leinen, Elisabetta Gardini, Adam Bielan, Charles Tannock, Monica Luisa Macovei, Mitro Repo en Elena Băsescu

Stand van zaken met betrekking tot de handelsbetrekkingen tussen de EU en de Mercosur - RC-B7-0008/2013
Adam Bielan, Charles Tannock, Petru Constantin Luhan, Daniel Hannan en Elena Băsescu


14. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 13.20 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

15. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

°
° ° °

Mario Mauro heeft laten weten dat zijn stemapparaat niet heeft gewerkt bij de stemmingen op 16 januari 2013 over de verslagen A7-0395/2012, A7-0342/2012, A7-0437/2012 en A7-0402/2012, alsmede over ontwerpresolutie B7-0007/2013.


16. Standpunt van de Raad in eerste lezing

De Voorzitter deelt op grond van artikel 61, lid 1, van het Reglement mede het volgende standpunt van de Raad te hebben ontvangen, alsmede de redenen die de Raad hebben geleid tot het vaststellen van dit standpunt, en het standpunt van de Commissie inzake:

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1528/2007 van de Raad, met betrekking tot het schrappen van sommige landen van de lijst van regio's of staten die onderhandelingen hebben afgesloten (15519/1/2012 - C7-0006/2013 - 2011/0260(COD))
verwezen naar ten principale: INTA

De termijn van drie maanden waarover het Parlement beschikt om zich uit te spreken, gaat bijgevolg morgen, 18 januari 2013, in.


17. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 4 van de notulen van 15.1.2013 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties)


17.1. Geweld tegen vrouwen in India

Ontwerpresoluties B7-0028/2013, B7-0033/2012, B7-0034/2013, B7-0035/2013, B7-0036/2013 en B7-0037/2013

Karima Delli, Marie-Christine Vergiat, Elisabeth Jeggle, Kristiina Ojuland, Charles Tannock en Jo Leinen lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Maria Badia i Cutchet, namens de S&D-Fractie, Nicole Kiil-Nielsen, namens de Verts/ALE-Fractie, Marek Henryk Migalski, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Liisa Jaakonsaari en Bernd Posselt, Bastiaan Belder, namens de EFD-Fractie, Paul Murphy, namens de GUE/NGL-Fractie, Sari Essayah, Corina Creţu, Raül Romeva i Rueda, Ryszard Czarnecki, die eveneens ingaat op drie “blauwe kaart”-vragen van Kristiina Ojuland, Filip Kaczmarek en Charles Tannock, Jaroslav Paška, Filip Kaczmarek en Liisa Jaakonsaari.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Peter Šťastný, Zita Gurmai, Anna Rosbach, Eija-Riitta Korhola en Evgeni Kirilov.

Het woord wordt gevoerd door Karel De Gucht (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 18.1 van de notulen van 17.1.2013.


17.2. Mensenrechtensituatie in Bahrein

Ontwerpresoluties B7-0029/2013, B7-0030/2013, B7-0038/2013, B7-0039/2013, B7-0040/2013 en B7-0042/2013

Carl Schlyter, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Laima Liucija Andrikienė, Kristiina Ojuland en Mitro Repo lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Inese Vaidere, namens de PPE-Fractie, Zita Gurmai, namens de S&D-Fractie, Marek Józef Gróbarczyk, namens de ECR-Fractie, en Paul Murphy, namens de GUE/NGL-Fractie, Krzysztof Lisek, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bogusław Sonik, en Petri Sarvamaa.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Monica Luisa Macovei, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg en Elena Băsescu.

Het woord wordt gevoerd door Karel De Gucht (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 18.2 van de notulen van 17.1.2013.


17.3. Situatie in de Centraal-Afikaanse Republiek

Ontwerpresoluties B7-0031/2013, B7-0032/2013, B7-0041/2013, B7-0043/2013, B7-0044/2013 en B7-0045/2013

Judith Sargentini, Adam Bielan, Marie-Christine Vergiat, Cristian Dan Preda, Kristiina Ojuland en Liisa Jaakonsaari lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Bernd Posselt, namens de PPE-Fractie, en Corina Creţu, namens de S&D-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Elena Băsescu, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Mitro Repo, Danuta Jazłowiecka en Eija-Riitta Korhola.

Het woord wordt gevoerd door Karel De Gucht (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 18.3 van de notulen van 17.1.2013.


18. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


18.1. Geweld tegen vrouwen in India (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0028/2013, B7-0033/2013, B7-0034/2013, B7-0035/2012, B7-0036/2013 en B7-0037/2013

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0028/2013

(ter vervanging van B7-0028/2013, B7-0033/2013, B7-0034/2013, B7-0035/2013, B7-0036/2013 en B7-0037/2013):

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Lena Kolarska-Bobińska, Elisabeth Jeggle, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Jean Roatta, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Philippe Boulland, Tunne Kelam, Jarosław Leszek Wałęsa, Elena Băsescu, Rafał Trzaskowski, Mariya Gabriel, Tadeusz Zwiefka, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Martin Kastler, Bogusław Sonik en Anna Záborská, namens de PPE-Fractie;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Maria Badia i Cutchet, Corina Creţu, Jo Leinen, Jörg Leichtfried, Britta Thomsen, Zita Gurmai, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Silvia-Adriana Ţicău, Joanna Senyszyn, Minodora Cliveti, Mitro Repo, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michael Cashman, Pino Arlacchi, Daciana Octavia Sârbu en Marc Tarabella, namens de S&D-Fractie;

Graham Watson, Phil Bennion, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Charles Goerens, Angelika Werthmann, Antonyia Parvanova en Sarah Ludford, namens de ALDE-Fractie;

Karima Delli, Franziska Keller, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Marije Cornelissen, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Carl Schlyter en Catherine Grèze, namens de Verts/ALE-Fractie;

Charles Tannock, Marina Yannakoudakis en Valdemar Tomaševski, namens de ECR-Fractie;

Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Willy Meyer, Kartika Tamara Liotard en Jiří Maštálka, namens de GUE/NGL-Fractie;

Jaroslav Paška.

Aangenomen (P7_TA(2013)0031)


18.2. Mensenrechtensituatie in Bahrein (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0029/2013, B7-0030/2013, B7-0038/2013, B7-0039/2012, B7-0040/2013 en B7-0042/2013

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0029/2013

(ter vervanging van B7-0029/2013, B7-0030/2013, B7-0038/2013, B7-0039/2013, B7-0040/2013 en B7-0042/2013):

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Mariya Gabriel, Tadeusz Zwiefka, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Martin Kastler, Bogusław Sonik en Anna Záborská, namens de PPE-Fractie;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Pino Arlacchi, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari en Mitro Repo, namens de S&D-Fractie;

Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica en Sarah Ludford, namens de ALDE-Fractie;

Barbara Lochbihler, Margrete Auken, Carl Schlyter, Rui Tavares en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie;

Charles Tannock, namens de ECR-Fractie;

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric en Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie;

Jaroslav Paška.

Aangenomen (P7_TA(2013)0032)

Het woord werd gevoerd door:

Laima Liucija Andrikienė, om een mondeling amendement in te dienen op paragraaf 10, dat in aanmerking werd genomen.


18.3. Situatie in de Centraal-Afikaanse Republiek (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0031/2013, B7-0032/2013, B7-0041/2013, B7-0043/2012, B7-0044/2013 en B7-0045/2013

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0031/2013

(ter vervanging van B7-0031/2013, B7-0032/2013, B7-0041/2013, B7-0043/2013, B7-0044/2013 en B7-0045/2013):

ingediend door de volgende leden:

Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Jean Roatta, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Mariya Gabriel, Michèle Striffler, Eduard Kukan, Martin Kastler, Joachim Zeller, Petri Sarvamaa en Anna Záborská, namens de PPE-Fractie;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Norbert Neuser en Ricardo Cortés Lastra, namens de S&D-Fractie;

Louis Michel, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford en Nathalie Griesbeck, namens de ALDE-Fractie;

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda en Jean-Jacob Bicep, namens de Verts/ALE-Fractie;

Charles Tannock en Jan Zahradil, namens de ECR-Fractie;

Marie-Christine Vergiat en Patrick Le Hyaric, namens de GUE/NGL-Fractie;

Jaroslav Paška.

Aangenomen (P7_TA(2013)0033)


19. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


20. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen van Raad en Commissie:

- Ontwerpbesluit van de Raad tot wijziging van Besluit 2009/935/JBZ tot vaststelling van de lijst van derde staten en organisaties waarmee Europol overeenkomsten moet sluiten (16229/2012 - C7-0011/2013 - 2013/0801(CNS))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET

- Speciaal verslag nr. 22 /2012 (kwijting 2011) - Dragen het Europees Integratiefonds en het Europees Vluchtelingenfonds doeltreffend bij tot de integratie van onderdanen van derde landen? (N7-0136/2012 - C7-0416/2012 - 2012/2327(DEC))

verwezen naar

ten principale :

CONT

advies :

DEVE, AFET, BUDG, LIBE

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de melding van voorvallen in de burgerluchtvaart en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 996/2010 en tot intrekking van Richtlijn 2003/42/EG, Verordening (EG) nr. 1321/2007 van de Commissie en Verordening (EG) nr. 1330/2007 van de Commissie (COM(2012)0776 - C7-0418/2012 - 2012/0361(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, en artikel 125, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

TRAN


21. In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 123 van het Reglement)

Aantal handtekeningen onder de in het register ingeschreven verklaringen (artikel 123, lid 3, van het Reglement):

Documentnr.

Auteur

Handtekeningen

0032/2012

Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Roberta Angelilli, Jutta Steinruck

334

0033/2012

Mario Borghezio

16

0034/2012

Kinga Gál, Mojca Kleva Kekuš, Barbara Lochbihler, Hannu Takkula

165

0035/2012

Emma McClarkin, Regina Bastos, Cornelis de Jong, Robert Rochefort, Marc Tarabella

173

0036/2012

Jean Lambert, Peter van Dalen, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Sirpa Pietikäinen, Daciana Octavia Sârbu

123

0037/2012

Britta Thomsen, Mikael Gustafsson, Barbara Matera, Antonyia Parvanova, Raül Romeva i Rueda

260

0038/2012

Nuno Teixeira, Izaskun Bilbao Barandica, Carlo Fidanza, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias

60


22. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 179, lid 2, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


23. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 4 februari 2013 t/m 7 februari 2013.


24. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 16.40 uur gesloten.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Băsescu, Bastos, Batten, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Bokros, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Waarnemers

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Juridische mededeling - Privacybeleid