Indeks 
Protokół
PDF 256kWORD 220k
Czwartek, 17 stycznia 2013 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 3.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)
 4.Modernizacja pomocy państwa (złożone projekty rezolucji)
 5.Zasada jednego bagażu podręcznego narzucona przez niektóre linie lotnicze (debata)
 6.Rozporządzenie w sprawie obowiązkowego oznaczenia pochodzenia niektórych produktów przywożonych z państw trzecich (debata)
 7.Obecny stan stosunków handlowych UE-Mercosur (debata)
 8.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego
 9.Skład komisji i delegacji
 10.Oświadczenie Przewodniczącego
 11.Decyzja o rozpoczęciu negocjacji międzyinstytucjonalnych (art. 70a Regulaminu)
 12.Głosowanie
  
12.1.Irak (głosowanie)
  
12.2.Umowa o partnerstwie i współpracy między UE i Irakiem *** (głosowanie)
  
12.3.Wdrożenie Umowy przejściowej ustanawiającej ramy Umowy o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską a państwami Afryki Wschodniej i Południowej w świetle obecnej sytuacji w Zimbabwe (głosowanie)
  
12.4.Umowa przejściowa ustanawiająca ramy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami Afryki Wschodniej i Południowej a WE *** (głosowanie)
  
12.5.Modernizacja pomocy państwa (głosowanie)
  
12.6.Ofiary niedawnych pożarów w zakładach włókienniczych, zwłaszcza w Bangladeszu (głosowanie)
  
12.7.Zalecenia konferencji przeglądowej Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej dotyczące Bliskiego Wschodu wolnego od broni masowego rażenia (głosowanie)
  
12.8.Rozporządzenie w sprawie obowiązkowego oznaczenia pochodzenia niektórych produktów przywożonych z państw trzecich (głosowanie)
  
12.9.Obecny stan stosunków handlowych UE-Mercosur (głosowanie)
 13.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 14.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 15.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 16.Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu
 17.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
17.1.Przemoc wobec kobiet w Indiach
  
17.2.Sytuacja w zakresie praw człowieka w Bahrajnie
  
17.3.Sytuacja w Republice Środkowoafrykańskiej
 18.Głosowanie
  
18.1.Przemoc wobec kobiet w Indiach (głosowanie)
  
18.2.Sytuacja w zakresie praw człowieka w Bahrajnie (głosowanie)
  
18.3.Sytuacja w Republice Środkowoafrykańskiej (głosowanie)
 19.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 20.Składanie dokumentów
 21.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 123 Regulaminu)
 22.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 23.Kalendarz następnych posiedzeń
 24.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Roberta ANGELILLI
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 8:30.


2. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 42 Regulaminu)

(W następstwie decyzji Konferencji Przewodniczących z dnia 10 stycznia 2013 r.)

komisja FEMM

- Ten tytul nie jest jeszcze dostepny we wszystkich jezykach. Combating Violence Against Women (2013/2004(INI))

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 48 Regulaminu)

(W następstwie decyzji Konferencji Przewodniczących z dnia 11 grudnia 2012 r.)

komisja EMPL

- Wdrożenie dyrektywy Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (2012/2324(INI))

(W następstwie decyzji Konferencji Przewodniczących z dnia 10 stycznia 2013 r.)

komisja CULT

- Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach. Endangered European languages ​​and linguistic diversity in the European Union (2013/2007(INI))

komisja FEMM

- Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach. Educational and occupational mobility of women in the EU (2013/2009(INI))
(opinia: REGI, EMPL)

komisja ITRE

- Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach. Reindustrialising Europe to promote competitiveness and sustainability (COM(2012)0582 - 2013/2006(INI))
(opinia: FEMM, ENVI, EMPL, JURI, ECON, INTA, IMCO, TRAN, REGI)

- Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach. Making the internal energy market work (COM(2012)0663 - 2013/2005(INI))
(opinia: AFET, ENVI, ECON, INTA, IMCO, REGI)

komisja REGI

- Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach. European Commission's Seventh progress report on the EU Cohesion Policy (COM(2011)0776 - 2013/2008(INI))
(opinia: ENVI, EMPL, ITRE)

Decyzja o ustanowieniu procedury ze wspólnymi posiedzeniami komisji (art. 51 Regulaminu)

(W następstwie decyzji Konferencji Przewodniczących z dnia 10 stycznia 2013 r.)

- Równowaga płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie (COM(2012)0614 - C7-0382/2012 - 2012/0299(COD))
komisje: JURI, FEMM
(opinia: EMPL, ECON, IMCO)

Zaangażowane komisje (art. 50 Regulaminu)

(W następstwie decyzji Konferencji Przewodniczących z dnia 10 stycznia 2013 r.)

komisja ENVI

- Warunki osiągnięcia docelowego zmniejszenia emisji CO2 z nowych lekkich pojazdów dostawczych przewidzianego na 2020 r. (COM(2012)0394 - C7-0185/2012 - 2012/0191(COD))
(opinia: IMCO, TRAN, ITRE)
Zaangażowane komisje ENVI, ITRE

- Warunki osiągnięcia docelowego zmniejszenia emisji CO2 z nowych samochodów osobowych przewidzianego na 2020 r. (COM(2012)0393 - C7-0184/2012 - 2012/0190(COD))
(opinia: IMCO, TRAN, ITRE)
Zaangażowane komisje ENVI, ITRE

komisja FEMM

- Ten tytuł nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach. Educational and occupational mobility of women in the EU (2013/2009(INI))
(opinia: REGI)
Zaangażowane komisje FEMM, EMPL

Zmiany w przekazaniu komisjom

komisja DEVE

- Zalecenia dla ESDZ i dla Rady dotyczące przeglądu w 2013 r. organizacji oraz działania ESDZ (2012/2253(INI))
odesłany komisja przedm. właśc.: AFET
opinia: DEVE, ENVI, BUDG, CONT

- Zalecenie dla Rady w sprawie zasady ONZ dotyczącej „obowiązku ochrony” (R2P) (B7-0191/2012 - 2012/2143(INI))
odesłany komisja przedm. właśc.: AFET
opinia: DEVE

- Statystyki dotyczące rolnictwa i rybołówstwa (COM(2012)0724 - C7-0397/2012 - 2012/0343(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: AGRI
opinia: PECH

komisja AFET

- Prawa kobiet w przystępujących krajach bałkańskich (2012/2255(INI))
odesłany komisja przedm. właśc.: FEMM
opinia: AFET

Zmiany w przekazaniu komisjom (art. 37 ust. 2 Regulaminu)

komisja JURI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej przejrzystości środków regulujących ustalanie cen produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz włączanie tych produktów w zakres systemów powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (COM(2012)0084- 2012/0035 (COD))

odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

opinia: EMPL, ITRE, IMCO, JURI, JURI (art. 37 ust. 2)

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie wsparcia unijnego dla programów pomocy dotyczących likwidacji obiektów jądrowych realizowanych w Bułgarii, na Litwie i na Słowacji (COM(2011)0783 - 2011/0363 NLE)

odesłany komisja przedm. właśc.: ITRE

opinia: BUDG, JURI (art. 37 ust. 2).


3. Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady ustanawiającego kryteria określające, kiedy złom miedzi przestaje być odpadem na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE (COM(2012)0787 - 2012/2744(RPS) - termin: 07/05/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: ITRE

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości aminopyralidu, bifenazatu, kaptanu, fluazynamu, fluopikolidu, folpetu, krezoksymu metylowego, pentiopiradu, proquinazydu, pirydatu i tembotrionu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (D024727/02 - 2013/2517(RPS) - termin: 12/03/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Dyrektywa Komisji zmieniająca załącznik II do dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (tekst mający znaczenie dla EOG) (D025198/01 - 2013/2518(RPS) - termin: 15/04/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI.


4. Modernizacja pomocy państwa (złożone projekty rezolucji)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000213/2012), które zadała Sharon Bowles w imieniu komisji ECON, do Komisji: Unowocześnienie unijnej polityki w dziedzinie pomocy państwa (B7-0102/2013)

Debata odbyła się dnia 15 stycznia 2013 (pkt 18 protokołu z dnia 15.1.2013).

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 115 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Sharon Bowles w imieniu Komisji Gospodarczej i Monetarnej w sprawie unowocześnienia polityki w dziedzinie pomocy państwa (2012/2920 (RSP)) (B7-0024/2013).

Głosowanie: pkt 12.5 protokołu z dnia 17.1.2013.


5. Zasada jednego bagażu podręcznego narzucona przez niektóre linie lotnicze (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000220/2012), które zadał Brian Simpson, w imieniu komisji TRAN, do Komisji: Zasada jednego bagażu podręcznego narzucona przez niektóre linie lotnicze (B7-0103/2013)

Brian Simpson rozwinął pytanie.

Karel De Gucht (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Georges Bach w imieniu grupy PPE, Saïd El Khadraoui w imieniu grupy S&D, Liam Aylward w imieniu grupy ALDE, Eva Lichtenberger w imieniu grupy Verts/ALE, Oldřich Vlasák w imieniu grupy ECR, Paul Murphy w imieniu grupy GUE/NGL, Michel Dantin, Inés Ayala Sender, Michael Cramer, Carlo Fidanza, Spyros Danellis, Keith Taylor i Ádám Kósa.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Erik Bánki, Iosif Matula, Jörg Leichtfried, Olga Sehnalová, María Irigoyen Pérez, Wolf Klinz, Phil Bennion, Gesine Meissner, Karin Kadenbach, Izaskun Bilbao Barandica i Silvia-Adriana Ţicău.

Głos zabrał Karel De Gucht.

Debata została zamknięta.


6. Rozporządzenie w sprawie obowiązkowego oznaczenia pochodzenia niektórych produktów przywożonych z państw trzecich (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000217/2012), które zadali Vital Moreira i Cristiana Muscardini w imieniu komisji INTA, do Komisji: Rozporządzenie w sprawie obowiązkowego oznaczenia pochodzenia niektórych produktów przywożonych z państw trzecich (B7-0552/2012)

Vital Moreira i Cristiana Muscardini rozwinęli pytanie.

Karel De Gucht (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Daniel Caspary w imieniu grupy PPE, Gianluca Susta w imieniu grupy S&D, Niccolò Rinaldi w imieniu grupy ALDE, Yannick Jadot w imieniu grupy Verts/ALE, Julie Girling w imieniu grupy ECR, Matteo Salvini w imieniu grupy EFD, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Christofer Fjellner, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Sergio Paolo Francesco Silvestrisa, Bernd Lange, Toine Manders, William (The Earl of) Dartmouth, Franck Proust, Maria Badia i Cutchet, George Sabin Cutaş, Patrizia Toia, Cristiana Muscardini i Marc Tarabella.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elisabeth Köstinger, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Spyros Danellis, Karin Kadenbach, João Ferreira, Claudio Morganti i Antonio Cancian.

Głos zabrał Karel De Gucht.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 115 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Daniel Caspary, Franck Proust, Jarosław Leszek Wałęsa i Pablo Zalba Bidegain w imieniu grupy PPE, Gianluca Susta, Vital Moreira i Bernd Lange w imieniu grupy S&D, Niccolò Rinaldi, Robert Rochefort i Marielle de Sarnez w imieniu grupy ALDE w sprawie oznaczania kraju pochodzenia określonych produktów przywożonych z państw trzecich („wyprodukowano w”) (2012/2923(RSP)) (B7-0013/2013);

- Robert Sturdy i Cristiana Muscardini w imieniu grupy ECR w sprawie zasady oznaczania kraju pochodzenia („wyprodukowano w”) (2012/2923(RSP)) (B7-0014/2013);

- Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie zasady oznaczania kraju pochodzenia („wyprodukowano w”) (2012/2923(RSP)) (B7-0015/2013);

- Yannick Jadot w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie oznaczania kraju pochodzenia określonych produktów przywożonych z państw trzecich („wyprodukowano w”) (2012/2923(RSP)) (B7-0016/2013).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.8 protokołu z dnia 17.1.2013.


7. Obecny stan stosunków handlowych UE-Mercosur (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000218/2012), które zadał Vital Moreira w imieniu komisji INTA, do Komisji: Stan zaawansowania negocjacji handlowych z Mercosur (B7-0553/2012)

Vital Moreira rozwinął pytanie.

PRZEWODNICTWO: Othmar KARAS
Wiceprzewodniczący

Karel De Gucht (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE, Gianluca Susta w imieniu grupy S&D, Metin Kazak w imieniu grupy ALDE, Catherine Grèze w imieniu grupy Verts/ALE, Emma McClarkin w imieniu grupy ECR, William (The Earl of) Dartmouth w imieniu grupy EFD, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Diane Dodds, Christofer Fjellner, Bernd Lange, Oldřich Vlasák, Jaroslav Paška, João Ferreira, Andrew Henry William Brons, Jean-Pierre Audy, Luis Yáñez-Barnuevo García, Liam Aylward, James Nicholson, Charalampos Angourakis, Elisabeth Köstinger, George Sabin Cutaş, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Alexander Mirsky, Elisabeth Jeggle, Luis Manuel Capoulas Santos, Pablo Zalba Bidegain, Giovanni La Via, Michel Dantin, Béla Glattfelder i Esther Herranz García.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Maria do Céu Patrão Neves, Luís Paulo Alves i Silvia-Adriana Ţicău.

Głos zabrał Karel De Gucht.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 115 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Marielle de Sarnez w imieniu grupy ALDE w sprawie aktualnej sytuacji w zakresie stosunków handlowych UE-Mercosur (2012/2924(RSP)) (B7-0008/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pablo Zalba Bidegain, Daniel Caspary, Elisabeth Jeggle i Jean-Pierre Audy w imieniu grupy PPE, Robert Sturdy w imieniu grupy ECR, w sprawie negocjacji między UE i Mercosurem (2012/2924(RSP)) (B7-0009/2013);

- Gianluca Susta, Vital Moreira, Bernd Lange i Luis Yáñez-Barnuevo García w imieniu grupy S&D w sprawie negocjacji handlowych między UE i Mercosurem (2012/2924(RSP)) (B7-0017/2013);

- Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie negocjacji handlowych UE z Mercosurem (2012/2924(RSP)) (B7-0018/2013);

- José Bové, Catherine Grèze, Martin Häusling, Yannick Jadot, Ulrike Lunacek, Ana Miranda i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie negocjacji handlowych UE z Mercosurem (2012/2924(RSP)) (B7-0019/2013).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.9 protokołu z dnia 17.1.2013.


8. Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego

Właściwe organy Niemiec skierowały do przewodniczącego wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego Jürgena Creutzmanna w ramach postępowania toczącego się w prokuraturze we Frankenthalu.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 Regulaminu wniosek ten został przekazany właściwej komisji, tj. komisji JURI.


9. Skład komisji i delegacji

Na wniosek grupy S&D Parlament zatwierdził następujące nominacje:

komisja LIBE: Francesca Barracciu

Komisja Specjalna ds. Przestępczości Zorganizowanej, Korupcji i Prania Pieniędzy: Francesca Barracciu

Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku: Francesca Barracciu.

(Posiedzenie, zawieszone o godz. 11.40, zostało wznowione o godz. 12.00.)


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

10. Oświadczenie Przewodniczącego

Przewodniczący złożył oświadczenie na temat sytuacji na południu Algierii. Potępił on zdecydowanie wzięcie zakładników i zabójstwo obywatela Wielkiej Brytanii. Przewodniczący przekazał wyrazy współczucia rodzinie ofiary i zwrócił się do rodzin zakładników o przyjęcie wyrazów solidarności. Przewodniczący wyraził również nadzieję na pokojowe rozwiązanie tego konfliktu.


11. Decyzja o rozpoczęciu negocjacji międzyinstytucjonalnych (art. 70a Regulaminu)

Następujące projekty decyzji zostały ogłoszone w dniu 14 stycznia 2013 r. (pkt 8 protokołu z dnia 14.1.2013):

- Projekt decyzji w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz (COM(2011)0750 – C7-0441/2011 – 2011/0365(COD) – (2013/2503(RSP)) (B7-0001/2013) (P7_TA(2013)0019)

- Projekt decyzji w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz Migracji i Azylu (COM(2011)0751 – C7-0443/2011 – 2011/0366(COD) – (2013/2504(RSP)) (B7-0002/2013) (P7_TA(2013)0020)

- Projekt decyzji w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument finansowy na rzecz wspierania współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego (COM(2011)0753 – C7-0445/2011 – 2011/0368(COD) – (2013/2505(RSP)) (B7-0003/2013) (P7_TA(2013)0021)

Ponieważ żadna grupa polityczna ani grupa co najmniej czterdziestu posłów nie zwróciły się o poddanie tych decyzji pod dyskusję ani pod głosowanie, decyzje te zostały uznane za przyjęte.


12. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


12.1. Irak (głosowanie)

Projekt rezolucji B7-0006/2013

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0022)


12.2. Umowa o partnerstwie i współpracy między UE i Irakiem *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Republiką Iraku [10209/2012 - C7-0189/2012- 2010/0310(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Mario Mauro (A7-0411/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2013)0023)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


12.3. Wdrożenie Umowy przejściowej ustanawiającej ramy Umowy o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską a państwami Afryki Wschodniej i Południowej w świetle obecnej sytuacji w Zimbabwe (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0025/2013, B7-0026/2013 i B7-0027/2013

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI B7-0025/2013

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B7-0026/2013

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B7-0027/2013

Przyjęto (P7_TA(2013)0024)


12.4. Umowa przejściowa ustanawiająca ramy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami Afryki Wschodniej i Południowej a WE *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy przejściowej ustanawiającej ramy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami Afryki Wschodniej i Południowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony [11699/2012 - C7-0193/2012- 2008/0251(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Daniel Caspary (A7-0431/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2013)0025)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


12.5. Modernizacja pomocy państwa (głosowanie)

Projekt rezolucji B7-0024/2013

Debata odbyła się dnia 15 stycznia 2013 (pkt 18 protokołu z dnia 15.1.2013).

Projekt rezolucji został ogłoszony dnia 17 stycznia 2013 (pkt 4 protokołu z dnia 17.1.2013).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0026)


12.6. Ofiary niedawnych pożarów w zakładach włókienniczych, zwłaszcza w Bangladeszu (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0004/2013, B7-0005/2013, B7-0010/2013, B7-0020/2013, B7-0021/2013 i B7-0022/2013

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0004/2013

(zastępujący B7-0004/2013, B7-0005/2013, B7-0010/2013, B7-0020/2013, B7-0021/2013 i B7-0022/2013):

złożony przez następujących posłów:

Thomas Mann, Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Ria Oomen-Ruijten, Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Santiago Fisas Ayxela, Michèle Striffler, Birgit Schnieber-Jastram, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ivo Belet, Roberta Angelilli i Laima Liucija Andrikienė w imieniu grupy PPE;

Véronique De Keyser, Stephen Hughes, Bernd Lange, Vital Moreira, Alejandro Cercas, Pervenche Berès, Jutta Steinruck i Richard Howitt w imieniu grupy S&D;

Phil Bennion, Marielle de Sarnez i Robert Rochefort w imieniu grupy ALDE;

Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE;

Charles Tannock w imieniu grupy ECR;

Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric i Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL.

Przyjęto (P7_TA(2013)0027)


12.7. Zalecenia konferencji przeglądowej Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej dotyczące Bliskiego Wschodu wolnego od broni masowego rażenia (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0011/2013, B7-0012/2013, B7-0534/2012, B7-0535/2012, B7-0538/2012 i B7-0539/2012

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0534/2012

(zastępujący B7-0534/2012, B7-0535/2012, B7-0538/2012, B7-0539/2012, B7-0011/2013 i B7-0012/2013):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Salvatore Iacolino, Roberta Angelilli, Marietta Giannakou, Mario Mauro i Joachim Zeller w imieniu grupy PPE;

Pino Arlacchi, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes i Raimon Obiols w imieniu grupy S&D;

Ivo Vajgl, Robert Rochefort, Alexander Graf Lambsdorff, Anneli Jäätteenmäki, Alexandra Thein w imieniu grupy ALDE;

Tarja Cronberg w imieniu grupy Verts/ALE;

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki i Valdemar Tomaševski w imieniu grupy ECR;

Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL.

Przyjęto (P7_TA(2013)0028)


12.8. Rozporządzenie w sprawie obowiązkowego oznaczenia pochodzenia niektórych produktów przywożonych z państw trzecich (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0013/2013, B7-0014/2013, B7-0015/2013 i B7-0016/2013

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0013/2013

(zastępujący B7-0013/2013, B7-0014/2013, B7-0015/2013 i B7-0016/2013):

złożony przez następujących posłów:

Daniel Caspary, Franck Proust, Jarosław Leszek Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain i Roberta Angelilli w imieniu grupy PPE;

Gianluca Susta, Vital Moreira, Maria Badia i Cutchet i Bernd Lange w imieniu grupy S&D;

Niccolò Rinaldi, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez i Metin Kazak w imieniu grupy ALDE;

Yannick Jadot w imieniu grupy Verts/ALE;

Cristiana Muscardini w imieniu grupy ECR;

Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL.

Przyjęto (P7_TA(2013)0029)


12.9. Obecny stan stosunków handlowych UE-Mercosur (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0008/2013, B7-0009/2013, B7-0017/2013, B7-0018/2013 i B7-0019/2013

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0008/2013

(zastępujący B7-0008/2013, B7-0009/2013 i B7-0017/2013):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pablo Zalba Bidegain, Daniel Caspary, Elisabeth Jeggle i Jean-Pierre Audy w imieniu grupy PPE;

Gianluca Susta, Vital Moreira, Bernd Lange i Luis Yáñez-Barnuevo García w imieniu grupy S&D;

Marielle de Sarnez i Louis Michel w imieniu grupy ALDE;

Robert Sturdy w imieniu grupy ECR.

Przyjęto (P7_TA(2013)0030)

(Projekty rezolucji B7-0018/2013 i B7-0019/2013 stały się bezprzedmiotowe.)


13. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Irak – B7-0006/2013
Mitro Repo, Monica Luisa Macovei, Bernd Posselt, Daniel Hannan, Elena Băsescu, Anneli Jäätteenmäki i Iva Zanicchi

Zalecenie Mario Mauro - A7-0411/2012
Peter Jahr, Monica Luisa Macovei i Elena Băsescu

Wdrożenie Umowy przejściowej ustanawiającej ramy Umowy o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską a państwami Afryki Wschodniej i Południowej w świetle obecnej sytuacji w Zimbabwe - B7-0025/2013, B7-0026/2013, B7-0027/2013
Monica Luisa Macovei, Bernd Posselt, Daniel Hannan i Elena Băsescu

Sprawozdanie Daniel Caspary - A7-0431/2012
Adam Bielan, Monica Luisa Macovei, Charles Tannock i Bernd Posselt

Modernizacja pomocy państwa - B7-0024/2013
Jo Leinen, Elisabetta Gardini, Charles Tannock, Monica Luisa Macovei, Monika Smolková, Daniel Hannan i Elena Băsescu

Ofiary niedawnych pożarów w zakładach włókienniczych, zwłaszcza w Bangladeszu - RC-B7-0004/2013
Nirj Deva, Jo Leinen, Mitro Repo, Monica Luisa Macovei i Elena Băsescu

Zalecenia konferencji przeglądowej Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej dotyczące Bliskiego Wschodu wolnego od broni masowego rażenia - RC-B7-0534/2012
Jo Leinen, Mitro Repo i Monica Luisa Macovei

Rozporządzenie w sprawie obowiązkowego oznaczenia pochodzenia niektórych produktów przywożonych z państw trzecich - RC-B7-0013/2013
Andrea Zanoni, Jo Leinen, Elisabetta Gardini, Adam Bielan, Charles Tannock, Monica Luisa Macovei, Mitro Repo i Elena Băsescu

Obecny stan stosunków handlowych UE-Mercosur - RC-B7-0008/2013
Adam Bielan, Charles Tannock, Petru Constantin Luhan, Daniel Hannan i Elena Băsescu


14. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 13.20 i wznowione o 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

15. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

°
° ° °

Mario Mauro poinformował, że jego stanowisko do głosowania nie działało w dniu 16 stycznia 2013 r. w trakcie głosowania nad sprawozdaniami A7-0395/2012, A7-0342/2012, A7-0437/2012 i A7-0402/2012 oraz w trakcie głosowania nad projektem rezolucji B7-0007/2013.


16. Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu

Przewodniczący poinformował, zgodnie z art. 61 ust. 1 Regulaminu, że otrzymał następujące wspólne stanowisko Rady wraz z uzasadnieniem, a także stanowisko Komisji na temat:

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w zakresie usunięcia niektórych państw z wykazu regionów lub państw, które zakończyły negocjacje (15519/1/2012 - C7-0006/2013 - 2011/0260(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: INTA

Trzymiesięczny termin, jaki ma Parlament na określenie swojego stanowiska, zaczyna biec jutro, 18 stycznia 2013 r.


17. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 4 protokołu z dnia 15.1.2013)


17.1. Przemoc wobec kobiet w Indiach

Projekty rezolucji B7-0028/2013, B7-0033/2012, B7-0034/2013, B7-0035/2013, B7-0036/2013 i B7-0037/2013

Karima Delli, Marie-Christine Vergiat, Elisabeth Jeggle, Kristiina Ojuland, Charles Tannock i Jo Leinen przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Maria Badia i Cutchet w imieniu grupy S&D, Nicole Kiil-Nielsen w imieniu grupy Verts/ALE, Marek Henryk Migalski w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Liisę Jaakonsaari i Bernda Posselta, Bastiaan Belder w imieniu grupy EFD, Paul Murphy w imieniu grupy GUE/NGL, Sari Essayah, Corina Creţu, Raül Romeva i Rueda, Ryszard Czarnecki, który odpowiedział również na trzy pytania zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Kristiinę Ojuland, Filipa Kaczmarka i Charlesa Tannocka, Jaroslav Paška, Filip Kaczmarek i Liisa Jaakonsaari.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Peter Šťastný, Zita Gurmai, Anna Rosbach, Eija-Riitta Korhola i Evgeni Kirilov.

Głos zabrał Karel De Gucht (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 18.1 protokołu z dnia 17.1.2013.


17.2. Sytuacja w zakresie praw człowieka w Bahrajnie

Projekty rezolucji B7-0029/2013, B7-0030/2013, B7-0038/2013, B7-0039/2013, B7-0040/2013 i B7-0042/2013

Carl Schlyter, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Laima Liucija Andrikienė, Kristiina Ojuland i Mitro Repo przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Inese Vaidere w imieniu grupy PPE, Zita Gurmai w imieniu grupy S&D, Marek Józef Gróbarczyk w imieniu grupy ECR, i Paul Murphy w imieniu grupy GUE/NGL, Krzysztof Lisek, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Bogusława Sonika, i Petri Sarvamaa.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Monica Luisa Macovei, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg i Elena Băsescu.

Głos zabrał Karel De Gucht (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 18.2 protokołu z dnia 17.1.2013.


17.3. Sytuacja w Republice Środkowoafrykańskiej

Projekty rezolucji B7-0031/2013, B7-0032/2013, B7-0041/2013, B7-0043/2013, B7-0044/2013 i B7-0045/2013

Judith Sargentini, Adam Bielan, Marie-Christine Vergiat, Cristian Dan Preda, Kristiina Ojuland i Liisa Jaakonsaari przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Bernd Posselt w imieniu grupy PPE, i Corina Creţu w imieniu grupy S&D.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elena Băsescu, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Mitro Repo, Danuta Jazłowiecka i Eija-Riitta Korhola.

Głos zabrał Karel De Gucht (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 18.3 protokołu z dnia 17.1.2013.


18. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


18.1. Przemoc wobec kobiet w Indiach (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0028/2013, B7-0033/2013, B7-0034/2013, B7-0035/2012, B7-0036/2013 i B7-0037/2013

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0028/2013

(zastępujący B7-0028/2013, B7-0033/2013, B7-0034/2013, B7-0035/2013, B7-0036/2013 i B7-0037/2013):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Lena Kolarska-Bobińska, Elisabeth Jeggle, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Jean Roatta, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Philippe Boulland, Tunne Kelam, Jarosław Leszek Wałęsa, Elena Băsescu, Rafał Trzaskowski, Mariya Gabriel, Tadeusz Zwiefka, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Martin Kastler, Bogusław Sonik i Anna Záborská w imieniu grupy PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Maria Badia i Cutchet, Corina Creţu, Jo Leinen, Jörg Leichtfried, Britta Thomsen, Zita Gurmai, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Silvia-Adriana Ţicău, Joanna Senyszyn, Minodora Cliveti, Mitro Repo, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michael Cashman, Pino Arlacchi, Daciana Octavia Sârbu i Marc Tarabella w imieniu grupy S&D;

Graham Watson, Phil Bennion, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Leonidas Donskis, Ivo Vajgl, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Edward McMillan-Scott, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Charles Goerens, Angelika Werthmann, Antonyia Parvanova i Sarah Ludford w imieniu grupy ALDE;

Karima Delli, Franziska Keller, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Marije Cornelissen, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Carl Schlyter i Catherine Grèze w imieniu grupy Verts/ALE;

Charles Tannock, Marina Yannakoudakis i Valdemar Tomaševski w imieniu grupy ECR;

Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Willy Meyer, Kartika Tamara Liotard i Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL;

Jaroslav Paška.

Przyjęto (P7_TA(2013)0031)


18.2. Sytuacja w zakresie praw człowieka w Bahrajnie (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0029/2013, B7-0030/2013, B7-0038/2013, B7-0039/2012, B7-0040/2013 i B7-0042/2013

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0029/2013

(zastępujący B7-0029/2013, B7-0030/2013, B7-0038/2013, B7-0039/2013, B7-0040/2013 i B7-0042/2013):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Mariya Gabriel, Tadeusz Zwiefka, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Martin Kastler, Bogusław Sonik i Anna Záborská w imieniu grupy PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Pino Arlacchi, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari i Mitro Repo w imieniu grupy S&D;

Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica i Sarah Ludford w imieniu grupy ALDE;

Barbara Lochbihler, Margrete Auken, Carl Schlyter, Rui Tavares i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE;

Charles Tannock w imieniu grupy ECR;

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric i Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL;

Jaroslav Paška.

Przyjęto (P7_TA(2013)0032)

Wystąpienie

Laima Liucija Andrikienė zaproponowała poprawkę ustną do ust. 10, która została przyjęta.


18.3. Sytuacja w Republice Środkowoafrykańskiej (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0031/2013, B7-0032/2013, B7-0041/2013, B7-0043/2012, B7-0044/2013 i B7-0045/2013

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0031/2013

(zastępujący B7-0031/2013, B7-0032/2013, B7-0041/2013, B7-0043/2013, B7-0044/2013 i B7-0045/2013):

złożony przez następujących posłów:

Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Gay Mitchell, Jean Roatta, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Philippe Boulland, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Mariya Gabriel, Michèle Striffler, Eduard Kukan, Martin Kastler, Joachim Zeller, Petri Sarvamaa i Anna Záborská w imieniu grupy PPE;

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Norbert Neuser i Ricardo Cortés Lastra w imieniu grupy S&D;

Louis Michel, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford i Nathalie Griesbeck w imieniu grupy ALDE;

Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda i Jean-Jacob Bicep w imieniu grupy Verts/ALE;

Charles Tannock i Jan Zahradil w imieniu grupy ECR;

Marie-Christine Vergiat i Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL;

Jaroslav Paška.

Przyjęto (P7_TA(2013)0033)


19. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


20. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone przez Radę i Komisję:

- Wniosek dotyczący decyzji Rady zmieniającej załącznik do decyzji 2009/935/WSiSW określającej wykaz państw trzecich i organizacji, z którymi Europol zawiera porozumienia (16229/2012 - C7-0011/2013 - 2013/0801(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFET

- Sprawozdanie specjalne nr 22/2012 (absolutorium za 2011 r.) pt. „Czy Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców skutecznie przyczyniają się do integracji obywateli państw trzecich?” (N7-0136/2012 - C7-0416/2012 - 2012/2327(DEC))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

DEVE, AFET, BUDG, LIBE

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zgłaszania zdarzeń w lotnictwie cywilnym, zmiany rozporządzenia (UE) nr 996/2010 oraz uchylenia dyrektywy nr 2003/42/WE, rozporządzenia Komisji (WE) nr 1321/2007 i rozporządzenia Komisji (WE) nr 1330/2007 (COM(2012)0776 - C7-0418/2012 - 2012/0361(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 i art. 125 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

TRAN


21. Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 123 Regulaminu)

Liczba podpisów zebranych pod pisemnymi oświadczeniami wpisanymi do rejestru (art. 123 ust. 3 Regulaminu):

Numer dokumentu

Autor

Podpisy

0032/2012

Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Roberta Angelilli, Jutta Steinruck

334

0033/2012

Mario Borghezio

16

0034/2012

Kinga Gál, Mojca Kleva Kekuš, Barbara Lochbihler, Hannu Takkula

165

0035/2012

Emma McClarkin, Regina Bastos, Cornelis de Jong, Robert Rochefort, Marc Tarabella

173

0036/2012

Jean Lambert, Peter van Dalen, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Sirpa Pietikäinen, Daciana Octavia Sârbu

123

0037/2012

Britta Thomsen, Mikael Gustafsson, Barbara Matera, Antonyia Parvanova, Raül Romeva i Rueda

260

0038/2012

Nuno Teixeira, Izaskun Bilbao Barandica, Carlo Fidanza, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias

60


22. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 179 ust. 2 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną bezzwłocznie przekazane instytucjom, do których są skierowane.


23. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 4 lutego 2013 r. do 7 lutego 2013 r.


24. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 16.40.

Klaus Welle

Martin Schulz

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Băsescu, Bastos, Batten, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Bokros, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gallagher, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Obserwatorzy

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności