Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 4 februari 2013 - Strasbourg

7. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande på tisdagen skulle underteckna följande rättsakter, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 74 i arbetsordningen):

- Europaparlamentets och rådets förordning om godkännande och marknadstillsyn av jordbruks- och skogsbruksfordon (00051/2012/LEX - C7-0030/2013 - 2010/0212(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 106/2008 om ett gemenskapsprogram för energieffektivitetsmärkning av kontorsutrustning (00057/2012/LEX - C7-0016/2013 - 2012/0049(COD)).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy