Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 4 февруари 2013 г. - Страсбург

11. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Внесени са следните въпроси от членове на Парламента с искане за устен отговор (член 115 от Правилника за дейността):

- (O-000215/2012) зададен от Matthias Groote, от името на комисията ENVI, към Комисията: Подготовката на ЕС за 19-ата конференция на страните по РКООНИК (B7-0106/2013);

- (O-000214/2012) зададен от Matthias Groote, от името на комисията ENVI, към Съвета: Подготовката на ЕС за 19-ата конференция на страните по РКООНИК (B7-0107/2013);

- (O-000201/2012) зададен от Matthias Groote, от името на комисията ENVI, към Съвета: Основни цели за шестнадесетата среща на Конференцията на страните по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), която ще се проведе в Банкок, Тайланд в периода 3-14 март 2013 г. (B7-0109/2013);

- (O-000202/2012) зададен от Matthias Groote, от името на комисията ENVI, към Комисията: Основни цели за шестнадесетата среща на Конференцията на страните по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), която ще се проведе в Банкок, Тайланд в периода 3-14 март 2013 г. (B7-0110/2013);

- (O-000004/2013) зададен от Mikael Gustafsson, от името на комисията FEMM, към Комисията: 57-тата сесия на Комисията по статута на жените към ООН (КСЖ): предотвратяване и изкореняване на всички форми на насилие спрямо жени и момичета (B7-0111/2013);

- (O-000186/2012) зададен от Klaus-Heiner Lehne, от името на комисията JURI, Luigi Berlinguer, от името на групата S&D, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, Eva Lichtenberger, от името на групата Verts/ALE, Francesco Enrico Speroni, от името на групата EFD, и Tadeusz Zwiefka, от името на групата PPE, към Комисията: Съдебно обучение - съдебни координатори (B7-0112/2013).

Правна информация - Политика за поверителност