Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 4 februari 2013 - Strasbourg

11. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande frågor för muntligt besvarande hade ingetts av ledamöterna (artikel 115 i arbetsordningen):

- (O-000215/2012) från Matthias Groote, för utskottet ENVI, till kommissionen: EU:s förberedelser inför den nittonde partskonferensen för FN:s ramkonvention om klimatförändringar (B7-0106/2013);

- (O-000214/2012) från Matthias Groote, för utskottet ENVI, till rådet: EU:s förberedelser inför den nittonde partskonferensen för FN:s ramkonvention om klimatförändringar (B7-0107/2013);

- (O-000201/2012) från Matthias Groote, för utskottet ENVI, till rådet: De viktigaste målen inför CoP 16 för konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites) den 3-14 mars 2013 i Bangkok (Thailand) (B7-0109/2013);

- (O-000202/2012) från Matthias Groote, för utskottet ENVI, till kommissionen: De viktigaste målen inför CoP 16 för konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites) den 3-14 mars 2013 i Bangkok (Thailand) (B7-0110/2013);

- (O-000004/2013) från Mikael Gustafsson, för utskottet FEMM, till kommissionen: 57:e sessionen i FN:s kvinnokommission (CSW): Förebyggande och avskaffande av alla former av våld mot kvinnor och flickor (B7-0111/2013);

- (O-000186/2012) från Klaus-Heiner Lehne, för utskottet JURI, Luigi Berlinguer för S&D-gruppen, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen, Francesco Enrico Speroni för EFD-gruppen, och Tadeusz Zwiefka för PPE-gruppen, till kommissionen: Rättslig utbildning - samordnare av lagstiftningsfrågor (B7-0112/2013).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy