Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 4. února 2013 - Štrasburk

14. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z parlamentních výborů, zprávy

- Zpráva o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI)) - výbor ECON - Zpravodaj: Philippe De Backer (A7-0001/2013)

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o zřízení zvláštního programu k provedení Horizontu 2020 – rámcového programu pro výzkum a inovace (2014–2020) (COM(2011)0811 - C7-0509/2011 - 2011/0402(CNS)) - výbor ITRE - Zpravodajka: Maria Da Graça Carvalho (A7-0002/2013)

- ***I Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o mechanismu civilní ochrany Unie (COM(2011)0934 - C7-0519/2011 - 2011/0461(COD)) - výbor ENVI - Zpravodajka: Elisabetta Gardini (A7-0003/2013)

- ***I Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 573/2007/ES, rozhodnutí č. 575/2007/ES a rozhodnutí Rady 2007/435/ES s cílem zvýšit míru spolufinancování ze strany Evropského uprchlického fondu, Evropského návratového fondu a Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení, v souvislosti s některými členskými státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi (COM(2012)0526 - C7-0302/2012 - 2012/0252(COD)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Nils Torvalds (A7-0004/2013)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) (COM(2011)0608 - C7-0319/2011 - 2011/0269(COD)) - výbor EMPL - Zpravodajka: Marian Harkin (A7-0005/2013)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společné rybářské politice (COM(2011)0425 - C7-0198/2011 - 2011/0195(COD)) - výbor PECH - Zpravodajka: Ulrike Rodust (A7-0008/2013)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli) (dvacátá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (COM(2011)0348 - C7-0191/2011 - 2011/0152(COD)) - výbor EMPL - Zpravodajka: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0009/2013)

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států (COM(2012)0709 - C7-0410/2012 - 2012/0335(NLE)) - výbor EMPL - Zpravodajka: Pervenche Berès (A7-0010/2013)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Tvůrčí Evropa (COM(2011)0785 - C7-0435/2011 - 2011/0370(COD)) - výbor CULT - Zpravodajka: Silvia Costa (A7-0011/2013)

- * Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o mechanismus rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH (COM(2012)0428 - C7-0260/2012 - 2012/0205(CNS)) - výbor ECON - Zpravodaj: David Casa (A7-0014/2013)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o průhlednosti opatření upravujících ceny humánních léčivých přípravků a jejich začlenění do oblasti působnosti veřejných systémů zdravotního pojištění (COM(2012)0084 - C7-0056/2012 - 2012/0035(COD)) - výbor ENVI - Zpravodajka: Antonyia Parvanova (A7-0015/2013)

- Zpráva o výroční zprávě Evropské investiční banky za rok 2011 (2012/2286(INI)) - výbor ECON - Zpravodaj: Mario Mauro (A7-0016/2013)

- Zpráva o sociální odpovědnosti podniků: řádné, transparentní a odpovědné obchodní chování a udržitelný růst (2012/2098(INI)) - výbor JURI - Zpravodaj: Raffaele Baldassarre (A7-0017/2013)

- Zpráva s doporučeními Komisi týkajícími se správy jednotného trhu (2012/2260(INI)) - výbor IMCO - Zpravodaj: Andreas Schwab (A7-0019/2013)

- Zpráva o pokynech pro rozpočtový proces na rok 2014, oddíl I – Evropský parlament, oddíl II – Rada, oddíl IV – Soudní dvůr, oddíl V – Účetní dvůr, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor, oddíl VII – Výbor regionů, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv, oddíl IX – Evropský inspektor ochrany údajů, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost (2013/2003(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodajka: Monika Hohlmeier (A7-0020/2013)

- Zpráva o Evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2013 (2012/2257(INI)) - výbor EMPL - Zpravodajka: Veronica Lope Fontagné (A7-0024/2013)

- Zpráva o zvláštní zprávě č. 3/2012 (Absolutorium za rok 2011) – Strukturální fondy – Vyřešila Komise úspěšně nedostatky zjištěné v řídicích a kontrolních systémech členských států? (N7-0060/2012 - C7-0110/2012 - 2012/2087(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Jens Geier (A7-0276/2012)

- Zpráva o zvláštní zprávě č. 5/2012 (Absolutorium za rok 2011) – Společný informační systém pro oblast vnějších vztahů (CRIS) (N7-0064/2012 - C7-0116/2012 - 2012/2091(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Jean-Pierre Audy (A7-0384/2012)

- Zpráva o zvláštní zprávě č. 7/2012 (udělení absolutoria za rozpočtový rok 2011): „Reforma společné organizace trhu s vínem: dosavadní pokrok“ (N7-0072/2012 - C7-0149/2012 - 2012/2119(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Eva Ortiz Vilella (A7-0386/2012)

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice č. 2009/16/ES o státní přístavní inspekci (COM(2012)0129 - C7-0081/2012 - 2012/0062(COD)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Brian Simpson (A7-0394/2012)

- Zpráva o zvláštní zprávě č. 1/2012 (udělení absolutoria za rozpočtový rok 2011): „Účelnost rozvojové pomoci Evropské unie pro zajištění potravin v subsaharské Africe“ (N7-0051/2012 - C7-0093/2012 - 2012/2059(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Bart Staes (A7-0400/2012)

- ***I Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o strategickém programu inovací Evropského inovačního a technologického institutu (EIT): přínos EIT pro inovativnější Evropu (COM(2011)0822 - C7-0462/2011 - 2011/0387(COD)) - výbor ITRE - Zpravodajka: Marisa Matias (A7-0422/2012)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Horizontu 2020 – rámcového programu pro výzkum a inovace (2014–2020) (COM(2011)0809 - C7-0466/2011 - 2011/0401(COD)) - výbor ITRE - Zpravodajka: Teresa Riera Madurell (A7-0427/2012)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků Horizontu 2020 – rámcového programu pro výzkum a inovace (2014–2020) (COM(2011)0810 - C7-0465/2011 - 2011/0399(COD)) - výbor ITRE - Zpravodaj: Christian Ehler (A7-0428/2012)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listinách Bulharské republiky a Rumunska v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii (12213/2012 - C7-0409/2012 - 2012/0167(NLE)) - výbor INTA - Zpravodaj: Vital Moreira (A7-0430/2012)

- ***I Zpráva o pozměněném návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení systému „EURODAC“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování nařízení (EU) č. […/…] (, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o poskytnutí mezinárodní ochrany podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států,) a pro podávání žádostí donucovacích orgánů členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému EURODAC pro účely vymáhání práva a o změně nařízení (EU) č. 1077/2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (přepracované znění) (COM(2012)0254 - C7-0148/2012 - 2008/0242(COD)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Monica Luisa Macovei (A7-0432/2012)

- ***I Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 574/2007/ES s cílem zvýšit míru spolufinancování ze strany Fondu pro vnější hranice pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi pro vnější hranice pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi (COM(2012)0527 - C7-0301/2012 - 2012/0253(COD)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Nils Torvalds (A7-0433/2012)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hladině akustického tlaku motorových vozidel (COM(2011)0856 - C7-0487/2011 - 2011/0409(COD)) - výbor ENVI - Zpravodaj: Miroslav Ouzký (A7-0435/2012)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 223/2009 o evropské statistice (COM(2012)0167 - C7-0101/2012 - 2012/0084(COD)) - výbor ECON - Zpravodaj: Edward Scicluna (A7-0436/2012)

2) od poslanců, návrhy usnesení (článek 120 jednacího řádu)

- Cristiana Muscardini. Návrh usnesení o zachování hodnoty evropského přírodního a kulturního dědictví (B7-0046/2013)

předáno

věcně příslušný výbor :

CULT

stanovisko :

ENVI

- Lorenzo Fontana a Matteo Salvini. Návrh usnesení o výkonu trestů odnětí svobody, k nimž byli odsouzeni občané EU, v jejich zemích původu (B7-0048/2013)

předáno

věcně příslušný výbor :

LIBE

- Lorenzo Fontana a Matteo Salvini. Návrh usnesení o výkonu trestů odnětí svobody, k nimž byli odsouzeni občané třetích zemí, v jejich příslušných zemích původu (B7-0050/2013)

předáno

věcně příslušný výbor :

LIBE

- Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen, Anne Delvaux, Ismail Ertug, Mikael Gustafsson, Yannick Jadot, Sidonia Jedrzejewska, Lívia Járóka, Martin Kastler, Silvana Koch-Mehrin, Licia Ronzulli, Carl Schlyter, Catherine Stihler, Anja Weisgerber a Esther de Lange. Návrh změny jednacího řádu Evropského parlamentu – změna článku 136: Účast poslanců na zasedáních (B7-0051/2013)

předáno

věcně příslušný výbor :

AFCO

Právní upozornění - Ochrana soukromí