Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0370(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0319/2011

Συζήτηση :

PV 04/02/2013 - 16
CRE 04/02/2013 - 16

Ψηφοφορία :

PV 05/02/2013 - 7.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0034

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 - Στρασβούργο

16. Ειδικά μέτρα για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου ***I - Ειδικά μέτρα στον τομέα της γεωργίας υπέρ των άκρως απόκεντρων περιφερειών της Ένωσης ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου [2010/0370(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Γεώργιος Παπαστάμκος (A7-0319/2011)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό ειδικών μέτρων στον τομέα της γεωργίας υπέρ των άκρως απόκεντρων περιφερειών της Ένωσης [2010/0256(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Gabriel Mato Adrover (A7-0321/2011)

Ο Γεώργιος Παπαστάμκος παρουσιάζει την έκθεση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Άννυ ΠΟΔΗΜΑΤΑ
Αντιπρόεδρος

Ο Gabriel Mato Adrover παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνει η Viviane Reding (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Marielle de Sarnez (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Giovanni La Via (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Younous Omarjee (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Maria do Céu Patrão Neves, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Σπύρος Δανέλλης, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marit Paulsen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Νικος Χρυσόγελος, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, John Stuart Agnew, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Νικόλαος Χουντής, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Patricia van der Kammen, μη εγγεγραμμένη, Maurice Ponga, Luís Paulo Alves, Riikka Manner, Jean-Jacob Bicep, Χαράλαμπος Αγγουράκης, Eric Andrieu, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Vasilica Viorica Dăncilă και Patrice Tirolien, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Giommaria Uggias.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο João Ferreira.

Παρεμβαίνουν οι Viviane Reding, Γεώργιος Παπαστάμκος και Gabriel Mato Adrover.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.2.2013 και σημείο 7.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.2.2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου