Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2922(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-000004/2013 (B7-0111/2013)

Разисквания :

PV 04/02/2013 - 17
CRE 04/02/2013 - 17

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Понеделник, 4 февруари 2013 г. - Страсбург

17. Премахване и предотвратяване на всички форми на насилие срешу жените и момичетата (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000004/2013) зададен от Mikael Gustafsson, от името на комисията FEMM, към Комисията: 57-тата сесия на Комисията по статута на жените към ООН (КСЖ): предотвратяване и изкореняване на всички форми на насилие спрямо жени и момичета (B7-0111/2013)

Mikael Gustafsson разви въпроса.

Viviane Reding (заместник-председател на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Мария Габриел, от името на групата PPE, Corina Creţu, от името на групата S&D, Антония Първанова, от името на групата ALDE, Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE, Marina Yannakoudakis, от името на групата ECR, Kartika Tamara Liotard, от името на групата GUE/NGL, Krisztina Morvai, независим член на ЕП, Elisabeth Morin-Chartier, Marc Tarabella, Ana Miranda, Nick Griffin, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Marc Tarabella и Francesca Barracciu, Anna Maria Corazza Bildt, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Nick Griffin, Mojca Kleva Kekuš, Erminia Mazzoni и Antigoni Papadopoulou.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Georgios PAPASTAMKOS
Заместник-председател

Изказаха се: Elena Băsescu, Joanna Senyszyn, Sirpa Pietikäinen, Zita Gurmai, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Krisztina Morvai, и Lena Kolarska-Bobińska.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Roberta Angelilli, Sylvana Rapti, Inês Cristina Zuber, Iosif Matula, Catherine Stihler, Francesca Barracciu, Nikolaos Salavrakos, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Hedh, Edite Estrela, María Irigoyen Pérez, Димитър Стоянов и Zbigniew Ziobro.

Изказа се Viviane Reding.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 115, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Mikael Gustafsson, от името на комисията FEMM, относно 57-мата сесия на Комисията по статута на жените към ООН (КСЖ): изкореняване и предотвратяване на всички форми на насилие спрямо жени и момичета (2012/2922(RSP)) (B7-0049/2013)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.6 от протокола от 6.2.2013.

Правна информация - Политика за поверителност