Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2922(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000004/2013 (B7-0111/2013)

Συζήτηση :

PV 04/02/2013 - 17
CRE 04/02/2013 - 17

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 - Στρασβούργο

17. Εξάλειψη και πρόληψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Προφορική ερώτηση (O-000004/2013) που κατέθεσε ο Mikael Gustafsson, εξ ονόματος της Επιτροπής FEMM, προς την Επιτροπή: 57η σύνοδος της επιτροπής του ΟΗΕ για τη θέση της γυναίκας: εξάλειψη και πρόληψη κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών και κοριτσιών (B7-0111/2013)

Ο Mikael Gustafsson αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Viviane Reding (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Mariya Gabriel, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Corina Creţu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Antonyia Parvanova, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marina Yannakoudakis, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Kartika Tamara Liotard, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Krisztina Morvai, μη εγγεγραμμένη, Elisabeth Morin-Chartier, Marc Tarabella, Ana Miranda, Nick Griffin, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Marc Tarabella και Francesca Barracciu, Anna Maria Corazza Bildt, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Nick Griffin, Mojca Kleva Kekuš, Erminia Mazzoni και Αντιγόνη Παπαδοπούλου.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Γεώργιος ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Elena Băsescu, Joanna Senyszyn, Sirpa Pietikäinen, Zita Gurmai, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Krisztina Morvai, και Lena Kolarska-Bobińska.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Roberta Angelilli, Συλβάνα Ράπτη, Inês Cristina Zuber, Iosif Matula, Catherine Stihler, Francesca Barracciu, Νικόλαος Σαλαβράκος, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Hedh, Edite Estrela, María Irigoyen Pérez, Dimitar Stoyanov και Zbigniew Ziobro.

Παρεμβαίνει η Viviane Reding.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Mikael Gustafsson, εξ ονόματος της Επιτροπής FEMM, σχετικά με την 57η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη θέση της γυναίκας: εξάλειψη και η πρόληψη κάθε μορφής βίας εις βάρος των γυναικών και των κοριτσιών (2012/2922(RSP)) (B7-0049/2013)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.2.2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου