Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2134(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0001/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0001/2013

Συζήτηση :

PV 04/02/2013 - 18
CRE 04/02/2013 - 18

Ψηφοφορία :

PV 05/02/2013 - 7.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0036

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 - Στρασβούργο

18. Βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση [2012/2134(INI)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Philippe De Backer (A7-0001/2013)

Ο Philippe De Backer παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Antonio Tajani (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Anthea McIntyre (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Jorgo Chatzimarkakis (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Vladimír Maňka (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Rebecca Taylor (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Herbert Dorfmann, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, και Mojca Kleva Kekuš, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Olle Schmidt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Oldřich Vlasák, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Othmar Karas, George Sabin Cutaş, Niccolò Rinaldi, Sajjad Karim, Mara Bizzotto, Lambert van Nistelrooij, Emer Costello, Ryszard Czarnecki, Sari Essayah, Συλβάνα Ράπτη, James Nicholson και Bendt Bendtsen.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Maria do Céu Patrão Neves, Phil Prendergast, Csaba Sógor, Vasilica Viorica Dăncilă, Jaroslav Paška, Petru Constantin Luhan, Sergio Gaetano Cofferati και Krisztina Morvai.

Παρεμβαίνουν οι Antonio Tajani και Philippe De Backer.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.2.2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου