Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0035(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0015/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0015/2013

Συζήτηση :

PV 04/02/2013 - 20
CRE 04/02/2013 - 20

Ψηφοφορία :

PV 06/02/2013 - 5.3
CRE 06/02/2013 - 5.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0039

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 - Στρασβούργο

20. Διαφάνεια των μέτρων που ρυθμίζουν τις τιμές των φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαφάνεια των μέτρων που ρυθμίζουν τις τιμές των φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση και την κάλυψη του κόστους τους στο πλαίσιο των δημόσιων συστημάτων ασφάλισης υγείας [COM(2012)0084 - C7-0056/2012- 2012/0035(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Antonyia Parvanova (A7-0015/2013)

Η Antonyia Parvanova παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Antonio Tajani (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Cristian Silviu Buşoi (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Zofija Mazej Kukovič, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Nessa Childers, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Alda Sousa, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Françoise Grossetête και Andres Perello Rodriguez.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Erik Bánki, Miroslav Mikolášik, Petru Constantin Luhan, Anna Záborská, Elena Băsescu, João Ferreira, Jaroslav Paška και Zbigniew Ziobro.

Παρεμβαίνουν οι Antonio Tajani και Antonyia Parvanova.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.2.2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου