Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 4 февруари 2013 г. - Страсбург

21. Възстановяване на европейската промишленост с оглед на настоящите трудности (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на Комисията: Възстановяване на европейската промишленост с оглед на настоящите трудности

Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията ) направи изявление.

Изказаха се: Françoise Grossetête, от името на групата PPE, Patrizia Toia, от името на групата S&D, Graham Watson, от името на групата ALDE, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, John Bufton, от името на групата EFD, Jacky Hénin, от името на групата GUE/NGL, Anne Delvaux, Frédéric Daerden, Isabelle Durant, Zbigniew Ziobro, Maria Da Graça Carvalho и Josefa Andrés Barea.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Petru Constantin Luhan, Elena Băsescu, Alajos Mészáros, Phil Prendergast, Marc Tarabella, Marina Yannakoudakis, Inês Cristina Zuber, Jaroslav Paška и Димитър Стоянов.

Изказа се Antonio Tajani.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност