Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 - Στρασβούργο

21. Ανάκαμψη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας υπό τις παρούσες δυσχέρειες (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Επιτροπής: Ανάκαμψη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας υπό τις παρούσες δυσχέρειες

Ο Antonio Tajani (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Françoise Grossetête, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Patrizia Toia, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, John Bufton, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Jacky Hénin, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Anne Delvaux, Frédéric Daerden, Isabelle Durant, Zbigniew Ziobro, Maria Da Graça Carvalho και Josefa Andrés Barea.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Petru Constantin Luhan, Elena Băsescu, Alajos Mészáros, Phil Prendergast, Marc Tarabella, Marina Yannakoudakis, Inês Cristina Zuber, Jaroslav Paška και Dimitar Stoyanov.

Παρεμβαίνει ο Antonio Tajani.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου