Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Понеделник, 4 февруари 2013 г. - Страсбург
 1.Възобновяване на сесията
 2.Одобряване на протокола от предишното заседание
 3.Състав на Парламента
 4.Искане за снемане на парламентарен имунитет
 5.Проверка на пълномощията
 6.Състав на комисиите и делегациите
 7.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура
 8.Писмени декларации (член 123, параграф 4 от Правилника за дейността)
 9.Предаване на текстове на споразумения от Съвета
 10.Писмени декларации (член 123, параграф 7 от Правилника за дейността)
 11.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 12.Петиции
 13.Трансфер на бюджетни кредити
 14.Внесени документи
 15.Ред на работа
 16.Специфични мерки в областта на селското стопанство по отношение на малките острови в Егейско море ***I - Специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените райони на Съюза ***I (разискване)
 17.Премахване и предотвратяване на всички форми на насилие срешу жените и момичетата (разискване)
 18.Улесняване достъпа на МСП до финансиране (разискване)
 19.Европейско партньорство за иновации в областта на активния живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве (кратко представяне)
 20.Прозрачност на мерките за регулиране на цените на лекарствените продукти за хуманна употреба ***I (разискване)
 21.Възстановяване на европейската промишленост с оглед на настоящите трудности (разискване)
 22.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 23.Дневен ред на следващото заседание
 24.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Подкрепа за Плана за действие „Глобална нула” за поетапното и потвърдено премахване на всички ядрени оръжия в световен мащаб (писмена декларация)
 Приложение 2 - Определяне на Европейски ден на борбата срещу тормоза и насилието в училищата (писмена декларация)
Протокол (192 kb) Присъствен списък (60 kb) Приложение 1 (13 kb) Приложение 2 (13 kb) 
 
Протокол (226 kb) Присъствен списък (52 kb)    
 
Протокол (273 kb) Присъствен списък (71 kb)    
Правна информация - Политика за поверителност