Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 - Στρασβούργο
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 3.Σύνθεση του Σώματος
 4.Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας
 5.Έλεγχος των εντολών
 6.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 7.Υπογραφή εγκριθεισών πράξεων σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία
 8.Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 123, παράγραφος 4 του Κανονισμού)
 9.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 10.Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 123, παράγραφος 7 του Κανονισμού)
 11.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 12.Αναφορές
 13.Μεταφορές πιστώσεων
 14.Κατάθεση εγγράφων
 15.Διάταξη των εργασιών
 16.Ειδικά μέτρα για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου ***I - Ειδικά μέτρα στον τομέα της γεωργίας υπέρ των άκρως απόκεντρων περιφερειών της Ένωσης ***I (συζήτηση)
 17.Εξάλειψη και πρόληψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών (συζήτηση)
 18.Βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση (συζήτηση)
 19.Ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας με θέμα την ενεργό και υγιή γήρανση (σύντομη παρουσίαση)
 20.Διαφάνεια των μέτρων που ρυθμίζουν τις τιμές των φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση ***I (συζήτηση)
 21.Ανάκαμψη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας υπό τις παρούσες δυσχέρειες (συζήτηση)
 22.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 23.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 24.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Υποστήριξη του σχεδίου δράσης Global Zero για την σταδιακή και επαληθεύσιμη εξάλειψη όλων των πυρηνικών όπλων του πλανήτη (γραπτή δήλωση)
 Παράρτηµα 2 - Καθιέρωση Ευρωπαϊκής Ημέρας κατά του εκφοβισμού και της σχολικής βίας (γραπτή δήλωση)
Συνοπτικά πρακτικά (194 kb) Κατάσταση παρόντων (60 kb) Παράρτημα 1 (14 kb) Παράρτημα 2 (14 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (230 kb) Κατάσταση παρόντων (53 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (270 kb) Κατάσταση παρόντων (71 kb)    
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου