Показалец 
Протокол
PDF 273kWORD 226k
Понеделник, 4 февруари 2013 г. - Страсбург
1.Възобновяване на сесията
 2.Одобряване на протокола от предишното заседание
 3.Състав на Парламента
 4.Искане за снемане на парламентарен имунитет
 5.Проверка на пълномощията
 6.Състав на комисиите и делегациите
 7.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура
 8.Писмени декларации (член 123, параграф 4 от Правилника за дейността)
 9.Предаване на текстове на споразумения от Съвета
 10.Писмени декларации (член 123, параграф 7 от Правилника за дейността)
 11.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 12.Петиции
 13.Трансфер на бюджетни кредити
 14.Внесени документи
 15.Ред на работа
 16.Специфични мерки в областта на селското стопанство по отношение на малките острови в Егейско море ***I - Специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените райони на Съюза ***I (разискване)
 17.Премахване и предотвратяване на всички форми на насилие срешу жените и момичетата (разискване)
 18.Улесняване достъпа на МСП до финансиране (разискване)
 19.Европейско партньорство за иновации в областта на активния живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве (кратко представяне)
 20.Прозрачност на мерките за регулиране на цените на лекарствените продукти за хуманна употреба ***I (разискване)
 21.Възстановяване на европейската промишленост с оглед на настоящите трудности (разискване)
 22.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 23.Дневен ред на следващото заседание
 24.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Подкрепа за Плана за действие „Глобална нула” за поетапното и потвърдено премахване на всички ядрени оръжия в световен мащаб (писмена декларация)
 Приложение 2 - Определяне на Европейски ден на борбата срещу тормоза и насилието в училищата (писмена декларация)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

1. Възобновяване на сесията

Заседанието бе открито в 17.00 ч.


2. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


3. Състав на Парламента

Белгийските компетентни органи уведомяват за назначаването на Mark Demesmaeker като член на Европейския парламент на мястото на Frieda Brepoels, считано от 1-ви февруари 2013 г.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на неговите пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, Mark Demesmaeker заема своето място в Парламента и неговите органи и се ползва с всички произтичащи от това права, при условие че е подал предварително писмена декларация, че не заема длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент.


4. Искане за снемане на парламентарен имунитет

Компетентните полски органи са се обърнали към председателя на Парламента с искане за снемане на парламентарния имунитет на Jacek Olgierd Kurski, по повод висяща процедура пред прокуратурата на Варшава.

В съответствие с член 6, параграф 2 от Правилника за дейността, искането се отнася до компетентата комисия и по-специално комисията JURI.


5. Проверка на пълномощията

Вследствие на предложението на комисията JURI, Парламентът взе решение да одобри мандатите на членовете на Парламента Francesca Barracciu, считано от 17 декември 2012 г., Преслав Борисов, считано от 1-ви януари 2013 г., и Dan Dumitru Zamfirescu, считано от 9 януари 2013 г.


6. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от страна на групата GUE/NGL и на секретариата на независимите членове следните искания за назначения::

- Делегация в в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието: Georgios Toussas на мястото на João Ferreira

- комисия INTA: Dan Dumitru Zamfirescu

- Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Армения, ЕС-Азербайджан и ЕС-Грузия : Dan Dumitru Zamfirescu.

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


7. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише във вторник следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 74 от Правилника за дейността):

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно одобряването и надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства (00051/2012/LEX - C7-0030/2013 - 2010/0212(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 106/2008 относно програма на Общността за етикетиране на енергийната ефективност на офис оборудване (00057/2012/LEX - C7-0016/2013 - 2012/0049(COD)).


8. Писмени декларации (член 123, параграф 4 от Правилника за дейността)

Председателят информира Парламента, че следните писмени декларации са събрали подписите на мнозинството от членовете на ЕП:

- Писмена декларация n° 0026/2012 относно uподкрепа за Плана за действие „Глобална нула” за поетапното и потвърдено премахване на всички ядрени оръжия в световен мащаб (внесена от следните членове на ЕП: Jarosław Leszek Wałęsa, Reinhard Bütikofer, Tarja Cronberg, Sergio Paolo Francesco Silvestris и Janusz Władysław Zemke)

- Писмена декларация n° 0028/2012 относно относно определянето на Европейски ден на борбата срещу тормоза и насилието в училищата (внесена от следните членове на ЕП: Georgios Koumoutsakos, Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Maria Badia i Cutchet и Keith Taylor).

Тези писмени декларации са публикувани в настоящия протокол с имената на подписалите ги лица (приложение 1 от протокола от 4.2.2013 и приложение 2 от протокола от 4.2.2013).

Изказаха се: Jarosław Leszek Wałęsa и Georgios Koumoutsakos.

Председателят припомни неотдавнашните промени във връзка с писмените декларации и обяви, че на вниманието на членовете на Парламента ще бъде представено разяснение на тези промени.


9. Предаване на текстове на споразумения от Съвета

Съветът предаде заверено копие на следния документ:

- Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Мавриций.


10. Писмени декларации (член 123, параграф 7 от Правилника за дейността)

Писмена декларация № n° 0033/2012 не е подписана от необходимия брой членове на Парламента и отпада по силата на член 123, параграф 7 от Правилника за дейността.


11. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Внесени са следните въпроси от членове на Парламента с искане за устен отговор (член 115 от Правилника за дейността):

- (O-000215/2012) зададен от Matthias Groote, от името на комисията ENVI, към Комисията: Подготовката на ЕС за 19-ата конференция на страните по РКООНИК (B7-0106/2013);

- (O-000214/2012) зададен от Matthias Groote, от името на комисията ENVI, към Съвета: Подготовката на ЕС за 19-ата конференция на страните по РКООНИК (B7-0107/2013);

- (O-000201/2012) зададен от Matthias Groote, от името на комисията ENVI, към Съвета: Основни цели за шестнадесетата среща на Конференцията на страните по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), която ще се проведе в Банкок, Тайланд в периода 3-14 март 2013 г. (B7-0109/2013);

- (O-000202/2012) зададен от Matthias Groote, от името на комисията ENVI, към Комисията: Основни цели за шестнадесетата среща на Конференцията на страните по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), която ще се проведе в Банкок, Тайланд в периода 3-14 март 2013 г. (B7-0110/2013);

- (O-000004/2013) зададен от Mikael Gustafsson, от името на комисията FEMM, към Комисията: 57-тата сесия на Комисията по статута на жените към ООН (КСЖ): предотвратяване и изкореняване на всички форми на насилие спрямо жени и момичета (B7-0111/2013);

- (O-000186/2012) зададен от Klaus-Heiner Lehne, от името на комисията JURI, Luigi Berlinguer, от името на групата S&D, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, Eva Lichtenberger, от името на групата Verts/ALE, Francesco Enrico Speroni, от името на групата EFD, и Tadeusz Zwiefka, от името на групата PPE, към Комисията: Съдебно обучение - съдебни координатори (B7-0112/2013).


12. Петиции

Изброените по-долу петиции, вписани в регистъра на посочената дата в съответствие с член 201, параграф 6 от Правилника за дейността, са изпратени на компетентната комисия:

1 февруари 2013 г.

Svetla Kostadinova (Institute for Market Economics) (n° 1659/2012); (nom confidentiel) (n° 1660/2012); Rumen Todorov (n° 1661/2012); Amparo García Ovejero (n° 1662/2012); (nom confidentiel) (n° 1663/2012); José Antonio Minarro Alonso (n° 1664/2012); Carlos Bruno Nascimento Rodrigues (n° 1665/2012); Manuel Expósito Álvarez (n° 1666/2012); (nom confidentiel) (n° 1667/2012); Ignasi Pellisa Arnabat (n° 1668/2012); Pedro Mollar Roda (n° 1669/2012); Ángel Francisco González Baena (n° 1670/2012); Diego José Prieto (n° 1671/2012); (nom confidentiel) (n° 1672/2012); Miguel Ângelo Correia (n° 1673/2012); Hannu Heikki Oskari Hietikko (n° 1674/2012); Eduardo Marín Frasser (n° 1675/2012); (nom confidentiel) (n° 1676/2012); Gheorghe Crăciun (n° 1677/2012); Cornel Florea-Gabrian (n° 1678/2012); Eugen Butnariu (n° 1679/2012); Ulise Grosu (n° 1680/2012); Sascha Schmidt (n° 1681/2012); Hans-Josef Friedrich (n° 1682/2012); Tobias Holzreiter (n° 1683/2012); Florian Bosse (n° 1684/2012); Werner Brun (n° 1685/2012); (nom confidentiel) (n° 1686/2012); Uwe Krüger (n° 1687/2012); Sigrun Grandy (n° 1688/2012); Ulrike Goldschmitt (n° 1689/2012); Regina Schlacht (n° 1690/2012); Erwin Michaeler (n° 1691/2012); Maria Lukova (n° 1692/2012); Jordan Cherkezov (n° 1693/2012); Zbigniew Rozner (n° 1694/2012); Tomasz Oleszkiewicz (n° 1695/2012); (nom confidentiel) (n° 1696/2012); Thea van Loon (n° 1697/2012); (nom confidentiel) (n° 1698/2012); Stella Papadimitriou-Anastasopoulou (n° 1699/2012); (nom confidentiel) (n° 1700/2012); Theodoros Pitikaris (n° 1701/2012); Petros Nikiphorakis (n° 1702/2012); Dimitris Panopoulos (n° 1703/2012); Lennart Englund (n° 1704/2012); Rune Svedgren (n° 1705/2012); Flora Hansen (n° 1706/2012); (nom confidentiel) (n° 1707/2012); Jolanta Wittib /Vittib (n° 1708/2012); Zoltan Lomnici (n° 1709/2012); Bernhard Freisler (n° 1710/2012); Dorota-Laura Galos (n° 1711/2012); Thomas Schurm (n° 1712/2012); Angelika Gajeck (n° 1713/2012); Kiriakos Gikas (n° 1714/2012); Alzbieta Lehocka (n° 1715/2012); Maria Iancu (n° 1716/2012); Eva Ludwig (n° 1717/2012); Carolin Janker (n° 1718/2012); Myriam Plein (n° 1719/2012); Volker Utschik (n° 1720/2012); Martin Troger (10 signatures) (n° 1721/2012); Lotar Spiess (18 signatures) (n° 1722/2012); Gabi Pfister (n° 1723/2012); (nom confidentiel) (n° 1724/2012); Karin Köhler (n° 1725/2012); (nom confidentiel) (n° 1726/2012); Christian Czibula (n° 1727/2012); (nom confidentiel) (n° 1728/2012); Horst-Rainer Buron (n° 1729/2012); Amen Binai (Kurdistan Kultur- und Hilfsverein e.V.) (n° 1730/2012); Werner Krewer (n° 1731/2012); Anton Habersetzer (n° 1732/2012); (nom confidentiel) (n° 1733/2012); (nom confidentiel) (n° 1734/2012); Peter Bivert (n° 1735/2012); Therese Misch (n° 1736/2012); (nom confidentiel) (n° 1737/2012); Lara Sabel (n° 1738/2012); (nom confidentiel) (n° 1739/2012); Marian Józef Smotrzyk (n° 1740/2012); Adrianna Bacik (n° 1741/2012); (nom confidentiel) (n° 1742/2012); Lidia Depta (n° 1743/2012); István Tóth (n° 1744/2012); Bert Van Putten (n° 1745/2012); Eugene Bourgeois (n° 1746/2012); Emile Paulussen (n° 1747/2012); Emil Petkov (n° 1748/2012).


13. Трансфер на бюджетни кредити

Съгласно член 25, параграф 1 от Финансовия регламент Европейската сметна палата информира бюджетния орган относно предложението за трансфер на бюджетни кредити V/AB-01/C/13.


14. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от парламентарни комисии докладите:

- Доклад относно улесняване достъпа на МСП до финансиране (2012/2134(INI)) - ECON - Докладчик: Philippe De Backer (A7-0001/2013)

- * Доклад относно предложението за решение на Съвета за създаване на специфичната програма за изпълнение на „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) (COM(2011)0811 - C7-0509/2011 - 2011/0402(CNS)) - ITRE - Докладчик: Maria Da Graça Carvalho (A7-0002/2013)

- ***I Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Механизъм за гражданска защита на Съюза (COM(2011)0934 - C7-0519/2011 - 2011/0461(COD)) - ENVI - Докладчик: Elisabetta Gardini (A7-0003/2013)

- ***I Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно изменение на Решение № 573/2007/ЕО, Решение № 575/2007/ЕО и Решение 2007/435/ЕО на Съвета с цел увеличаване на процента на съфинансиране по линията на Европейския бежански фонд, Европейския фонд за връщане и Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави във връзка с някои разпоредби, отнасящи се до финансовото управление на някои държави членки, които изпитват или са застрашени от сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност (COM(2012)0526 - C7-0302/2012 - 2012/0252(COD)) - LIBE - Докладчик: Nils Torvalds (A7-0004/2013)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на съвета относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) (COM(2011)0608 - C7-0319/2011 - 2011/0269(COD)) - EMPL - Докладчик: Marian Harkin (A7-0005/2013)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общата политика в областта на рибарството (COM(2011)0425 - C7-0198/2011 - 2011/0195(COD)) - PECH - Докладчик: Ulrike Rodust (A7-0008/2013)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета) (двадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 на Директива 89/391/ЕИО) (COM(2011)0348 - C7-0191/2011 - 2011/0152(COD)) - EMPL - Докладчик: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0009/2013)

- * Доклад относно предложението за решение на Съвета относно насоки за политиките за заетостта на държавите членки (COM(2012)0709 - C7-0410/2012 - 2012/0335(NLE)) - EMPL - Докладчик: Pervenche Berès (A7-0010/2013)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Творческа Европа“ (COM(2011)0785 - C7-0435/2011 - 2011/0370(COD)) - CULT - Докладчик: Silvia Costa (A7-0011/2013)

- * Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на механизъм за бързо реагиране срещу измамите с ДДС (COM(2012)0428 - C7-0260/2012 - 2012/0205(CNS)) - ECON - Докладчик: David Casa (A7-0014/2013)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно прозрачността на мерките за регулиране на цените на лекарствените продукти за хуманна употреба и тяхното включване в обхвата на системите за обществено здравно осигуряване (COM(2012)0084 - C7-0056/2012 - 2012/0035(COD)) - ENVI - Докладчик: Antonyia Parvanova (A7-0015/2013)

- Доклад относно годишния доклад на Европейската инвестиционна банка за 2011 г. (2012/2286(INI)) - ECON - Докладчик: Mario Mauro (A7-0016/2013)

- Доклад относно корпоративната социална отговорност: отчетно, прозрачно и отговорно поведение на стопанските субекти и устойчив растеж (2012/2098(INI)) - JURI - Докладчик: Raffaele Baldassarre (A7-0017/2013)

- Доклад съдържащ препоръки към Комисията относно управлението на единния пазар (2012/2260(INI)) - IMCO - Докладчик: Andreas Schwab (A7-0019/2013)

- Доклад относно насоките за бюджетната процедура за 2014 година, раздел I – Европейски парламент, раздел II – Съвет, раздел IV – Съд, раздел V – Сметна палата, раздел VI – Европейски икономически и социален комитет, раздел VII – Комитет на регионите, раздел VIII – Европейски омбудсман, раздел IX – Европейски надзорен орган по защита на данните, раздел X – Европейска служба за външна дейност (2013/2003(BUD)) - BUDG - Докладчик: Monika Hohlmeier (A7-0020/2013)

- Доклад относно европейския семестър за координация на икономическата политика: заетост и социални аспекти в рамките на годишния обзор на растежа за 2013 г. (2012/2257(INI)) - EMPL - Докладчик: Veronica Lope Fontagné (A7-0024/2013)

- Доклад относно Специален доклад № 3/2012 (процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2011 година) – „Структурни фондове: Справила ли се е Комисията успешно с установените недостатъци в системите за управление и контрол на държавите членки?“ (N7-0060/2012 - C7-0110/2012 - 2012/2087(DEC)) - CONT - Докладчик: Jens Geier (A7-0276/2012)

- Доклад относно Специален доклад № 5/2012 (процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2011 година) – „Обща информационна система в областта на външните отношения (CRIS)“ (N7-0064/2012 - C7-0116/2012 - 2012/2091(DEC)) - CONT - Докладчик: Jean-Pierre Audy (A7-0384/2012)

- Доклад относно Специален доклад № 7/2012 г. (процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2011 година): „Реформа на общата организация на пазара на вино: постигнат напредък“ (N7-0072/2012 - C7-0149/2012 - 2012/2119(DEC)) - CONT - Докладчик: Eva Ortiz Vilella (A7-0386/2012)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/16/ЕО относно държавния пристанищен контрол (COM(2012)0129 - C7-0081/2012 - 2012/0062(COD)) - TRAN - Докладчик: Brian Simpson (A7-0394/2012)

- Доклад относно Специален доклад № 1/2012 (процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2011 година), озаглавен „Ефективност на помощта за развитие от Европейския съюз, предназначена за продоволствена сигурност в Субсахарска Африка“ (N7-0051/2012 - C7-0093/2012 - 2012/2059(DEC)) - CONT - Докладчик: Bart Staes (A7-0400/2012)

- ***I Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно стратегическата иновационна програма на Европейския институт за иновации и технологии (EIT): приносът на EIT за по-иновативна Европа (COM(2011)0822 - C7-0462/2011 - 2011/0387(COD)) - ITRE - Докладчик: Marisa Matias (A7-0422/2012)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) (COM(2011)0809 - C7-0466/2011 - 2011/0401(COD)) - ITRE - Докладчик: Teresa Riera Madurell (A7-0427/2012)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правилата за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“ – рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014–2020 г.) (COM(2011)0810 - C7-0465/2011 - 2011/0399(COD)) - ITRE - Докладчик: Christian Ehler (A7-0428/2012)

- *** Препоръка относно предложението за решение на Съвета за сключване на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Съединените американски щати в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъците на Република България и на Румъния в хода на присъединяването им към Европейския съюз (12213/2012 - C7-0409/2012 - 2012/0167(NLE)) - INTA - Докладчик: Vital Moreira (A7-0430/2012)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на система „ЕВРОДАК“ за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Регламент (ЕС) № […/…] [за установяване на критерии и механизми за определяне на държава членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета страна или лице без гражданство] и за искане на сравнения с данните в „ЕВРОДАК“ от правоприлагащите органи на държавите членки и Европол за целите на правоприлагането и за изменение на Регламент (ЕС) № 1077/2011 за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (преработка) (COM(2012)0254 - C7-0148/2012 - 2008/0242(COD)) - LIBE - Докладчик: Monica Luisa Macovei (A7-0432/2012)

- ***I Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 574/2007/EО с цел увеличаване на процента на съфинансиране по Фонда за външните граници за някои държави членки, които изпитват или са застрашени от сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност (COM(2012)0527 - C7-0301/2012 - 2012/0253(COD)) - LIBE - Докладчик: Nils Torvalds (A7-0433/2012)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно нивото на шума от моторни превозни средства (COM(2011)0856 - C7-0487/2011 - 2011/0409(COD)) - ENVI - Докладчик: Miroslav Ouzký (A7-0435/2012)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 223/2009 относно европейската статистика (COM(2012)0167 - C7-0101/2012 - 2012/0084(COD)) - ECON - Докладчик: Edward Scicluna (A7-0436/2012)

2) от членове на Парламента предложения за резолюция (член 120 от Правилника за дейността):

- Cristiana Muscardini. Предложение за резолюция относно признаването на ценността на европейското природно и културно наследство (B7-0046/2013)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

подпомагаща :

ENVI

- Lorenzo Fontana Matteo Salvini. Предложение за резолюция относно изтърпяването на наказания, включващи лишаване от свобода, наложени на граждани на Съюза в съответните държави на произход (B7-0048/2013)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Lorenzo Fontana Matteo Salvini. Предложение за резолюция относно изтърпяването на наказания, включващи лишаване от свобода, наложени на граждани на трети държави в съответните държави на произход (B7-0050/2013)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen, Anne Delvaux, Ismail Ertug, Mikael Gustafsson, Yannick Jadot, Sidonia Jedrzejewska, Lívia Járóka, Martin Kastler, Silvana Koch-Mehrin, Licia Ronzulli, Carl Schlyter, Catherine Stihler, Anja Weisgerber Esther de Lange. Предложение за изменение на Правилника за дейността на Европейския парламент - Изменение на член 136 (присъствие на членовете на ЕП на пленарни заседания) (B7-0051/2013)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFCO


15. Ред на работа

Следващата точка от дневния ред беше определянето на реда на работа.

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания на февруари 2013 (PE 504.008/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 140 от Правилника за дейността):

Понеделник, вторник, сряда

Няма предложения за промени.

Четвъртък

Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (член 122 от Правилника за дейността):

Председателят предложи да се промени заглавието на разискването от „Зимбабве: задържане на Okay Machisa, активист за правата на човека (point 117 du PDOJ) на „Задържане на активисти за защита на правата на човека в Зимбабве“.

Парламентът отбеляза своето съгласие за тази промяна.

С това редът на работа е определен.

°
° ° °

Изказа се Sonia Alfano относно отдаването на почит по повод двадесет годишнината от убийството на нейния баща - Beppe Alfano.


16. Специфични мерки в областта на селското стопанство по отношение на малките острови в Егейско море ***I - Специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените райони на Съюза ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на специфични мерки в областта на селското стопанство по отношение на малките острови в Егейско море [2010/0370(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Georgios Papastamkos (A7-0319/2011)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените райони на Съюза [2010/0256(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Gabriel Mato Adrover (A7-0321/2011)

Georgios Papastamkos представи доклада..

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anni PODIMATA
Заместник-председател

Gabriel Mato Adrover представи доклада.

Изказа се Viviane Reding (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Marielle de Sarnez (докладчик по становището на комисията INTA), Giovanni La Via (докладчик по становището на комисията BUDG), Younous Omarjee (докладчик по становището на комисията REGI), Maria do Céu Patrão Neves, от името на групата PPE, Spyros Danellis, от името на групата S&D, Marit Paulsen, от името на групата ALDE, Nikos Chrysogelos, от името на групата Verts/ALE, John Stuart Agnew, от името на групата EFD, Nikolaos Chountis, от името на групата GUE/NGL, Patricia van der Kammen, независим член на ЕП, Maurice Ponga, Luís Paulo Alves, Riikka Manner, Jean-Jacob Bicep, Charalampos Angourakis, Eric Andrieu, Theodoros Skylakakis, Vasilica Viorica Dăncilă и Patrice Tirolien, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Giommaria Uggias.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) João Ferreira.

Изказаха се: Viviane Reding, Georgios Papastamkos и Gabriel Mato Adrover.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.1 от протокола от 5.2.2013 и точка 7.2 от протокола от 5.2.2013.


17. Премахване и предотвратяване на всички форми на насилие срешу жените и момичетата (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000004/2013) зададен от Mikael Gustafsson, от името на комисията FEMM, към Комисията: 57-тата сесия на Комисията по статута на жените към ООН (КСЖ): предотвратяване и изкореняване на всички форми на насилие спрямо жени и момичета (B7-0111/2013)

Mikael Gustafsson разви въпроса.

Viviane Reding (заместник-председател на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Мария Габриел, от името на групата PPE, Corina Creţu, от името на групата S&D, Антония Първанова, от името на групата ALDE, Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE, Marina Yannakoudakis, от името на групата ECR, Kartika Tamara Liotard, от името на групата GUE/NGL, Krisztina Morvai, независим член на ЕП, Elisabeth Morin-Chartier, Marc Tarabella, Ana Miranda, Nick Griffin, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Marc Tarabella и Francesca Barracciu, Anna Maria Corazza Bildt, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Nick Griffin, Mojca Kleva Kekuš, Erminia Mazzoni и Antigoni Papadopoulou.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Georgios PAPASTAMKOS
Заместник-председател

Изказаха се: Elena Băsescu, Joanna Senyszyn, Sirpa Pietikäinen, Zita Gurmai, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Krisztina Morvai, и Lena Kolarska-Bobińska.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Roberta Angelilli, Sylvana Rapti, Inês Cristina Zuber, Iosif Matula, Catherine Stihler, Francesca Barracciu, Nikolaos Salavrakos, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Hedh, Edite Estrela, María Irigoyen Pérez, Димитър Стоянов и Zbigniew Ziobro.

Изказа се Viviane Reding.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 115, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Mikael Gustafsson, от името на комисията FEMM, относно 57-мата сесия на Комисията по статута на жените към ООН (КСЖ): изкореняване и предотвратяване на всички форми на насилие спрямо жени и момичета (2012/2922(RSP)) (B7-0049/2013)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.6 от протокола от 6.2.2013.


18. Улесняване достъпа на МСП до финансиране (разискване)

Доклад относно улесняване достъпа на МСП до финансиране [2012/2134(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Philippe De Backer (A7-0001/2013)

Philippe De Backer представи доклада.

Изказа се Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Anthea McIntyre (докладчик по становището на комисията EMPL), Jorgo Chatzimarkakis (докладчик по становището на комисията IMCO), Vladimír Maňka (докладчик по становището на комисията REGI), Rebecca Taylor (докладчик по становището на комисията JURI), Herbert Dorfmann, от името на групата PPE, и Mojca Kleva Kekuš, от името на групата S&D.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

Изказаха се: Olle Schmidt, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Oldřich Vlasák, от името на групата ECR, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Othmar Karas, George Sabin Cutaş, Niccolò Rinaldi, Sajjad Karim, Mara Bizzotto, Lambert van Nistelrooij, Emer Costello, Ryszard Czarnecki, Sari Essayah, Sylvana Rapti, James Nicholson и Bendt Bendtsen.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Maria do Céu Patrão Neves, Phil Prendergast, Csaba Sógor, Vasilica Viorica Dăncilă, Jaroslav Paška, Petru Constantin Luhan, Sergio Gaetano Cofferati и Krisztina Morvai.

Изказаха се: Antonio Tajani и Philippe De Backer.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.3 от протокола от 5.2.2013.


19. Европейско партньорство за иновации в областта на активния живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве (кратко представяне)

Доклад относно европейското партньорство за иновации в областта на активния живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве [2012/2258(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Kartika Tamara Liotard (A7-0029/2013)

Kartika Tamara Liotard направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Erik Bánki, Mario Pirillo, Angelika Werthmann, Mark Demesmaeker, João Ferreira и Miroslav Mikolášik.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Димитър Стоянов и Jaroslav Paška.

Изказа се Antonio Tajani.

Точката бе приключена.

Гласуване: точка 7.7 от протокола от 6.2.2013.


20. Прозрачност на мерките за регулиране на цените на лекарствените продукти за хуманна употреба ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно прозрачността на мерките за регулиране на цените на лекарствените продукти за хуманна употреба и тяхното включване в обхвата на системите за обществено здравно осигуряване [COM(2012)0084 - C7-0056/2012- 2012/0035(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Антония Първанова (A7-0015/2013)

Антония Първанова представи доклада.

Изказа се Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Cristian Silviu Buşoi (докладчик по становището на комисията IMCO), Zofija Mazej Kukovič, от името на групата PPE, Nessa Childers, от името на групата S&D, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Alda Sousa, от името на групата GUE/NGL, Françoise Grossetête и Andres Perello Rodriguez.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Erik Bánki, Miroslav Mikolášik, Petru Constantin Luhan, Anna Záborská, Elena Băsescu, João Ferreira, Jaroslav Paška и Zbigniew Ziobro.

Изказаха се: Antonio Tajani и Антония Първанова.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.3 от протокола от 6.2.2013.


21. Възстановяване на европейската промишленост с оглед на настоящите трудности (разискване)

Изявление на Комисията: Възстановяване на европейската промишленост с оглед на настоящите трудности

Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията ) направи изявление.

Изказаха се: Françoise Grossetête, от името на групата PPE, Patrizia Toia, от името на групата S&D, Graham Watson, от името на групата ALDE, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, John Bufton, от името на групата EFD, Jacky Hénin, от името на групата GUE/NGL, Anne Delvaux, Frédéric Daerden, Isabelle Durant, Zbigniew Ziobro, Maria Da Graça Carvalho и Josefa Andrés Barea.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Petru Constantin Luhan, Elena Băsescu, Alajos Mészáros, Phil Prendergast, Marc Tarabella, Marina Yannakoudakis, Inês Cristina Zuber, Jaroslav Paška и Димитър Стоянов.

Изказа се Antonio Tajani.

Разискването приключи.


22. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да обърнат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 150 от Правилника за дейността:

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Zoltán Bagó, Ивайло Калфин, Catherine Stihler, Ramona Nicole Mănescu, Cristian Silviu Buşoi, Jean-Jacob Bicep, François Alfonsi, Marina Yannakoudakis, Claudio Morganti, Willy Meyer, Alda Sousa, Alajos Mészáros, László Tőkés, Georgios Koumoutsakos, Mojca Kleva Kekuš, María Muñiz De Urquiza, Antigoni Papadopoulou, Edit Bauer, Anna Záborská, Илияна Малинова Йотова, Corina Creţu, Emer Costello, Csaba Sándor Tabajdi и Моника Ханс Панайотова.


23. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 504.008/OJMA).


24. Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 23.40 ч.

Klaus Welle

Gianni Pittella

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antoniozzi, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Besset, Bicep, Bielan, Бинев, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Мария Габриел, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Хюсменова, Iacolino, Ibrisagic, Илчев, Imbrasas, in 't Veld, Йотова, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Калфин, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Казак, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Ковачев, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Малинов, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Нейнски, Nicholson, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Панайотов, Панайотова, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Първанова, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Стоянов, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Уручев, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Наблюдатели

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Jerković, Matušić, Pupovac, Vrbat, Vuljanić


Приложение 1 - Подкрепа за Плана за действие „Глобална нула” за поетапното и потвърдено премахване на всички ядрени оръжия в световен мащаб (писмена декларация)

Писмена декларация n° 0026/2012, внесена, съгласно член 123 от Правилника за дейността, от членовете на Парламента Jarosław Leszek Wałęsa, Reinhard Bütikofer, Tarja Cronberg, Sergio Paolo Francesco Silvestris и Janusz Władysław Zemke относно подкрепа за Плана за действие „Глобална нула” за поетапното и потвърдено премахване на всички ядрени оръжия в световен мащаб1 (точка 8 от протокола от 4.2.2013), подкрепена с подписите на 389 членове на Парламента:

Текст на писмената декларация

1.Ядрените оръжия са свързани с неприемливи финансови разходи и представляват риск за сигурността, включително разпространение на ядрени оръжия и ядрен тероризъм;

2.Съществува значителна обществена и политическа подкрепа за Плана за действие „Глобална нула”, всеобхватна политическа рамка за поетапното и потвърдено премахване на всички ядрени оръжия в световен мащаб до 2030 г.;

3.Следващата стъпка в този план е съкращаването на арсеналите на САЩ и Русия до общо 1000 ядрени оръжия на държава и изтеглянето на техните тактически ядрени оръжия от Европа, подготвяйки по този начин почвата за многостранни преговори относно ядрените оръжия, насочени към постигането на поетапно премахване на всички ядрени оръжия в световен мащаб, всестранен режим за проверки и изпълнение и засилени предпазни мерки по отношение на цикъла на ядреното гориво;

4.Призовава държавите членки да подкрепят Плана за действие „Глобална нула” и да предприемат мерки за постигането на напредък в неговото прилагане;

5.Поощрява правителствата на САЩ и Русия да съкратят своите арсенали до общо 1000 ядрени оръжия на държава и да изтеглят тактическите си ядрени оръжия от Европа;

6.Призовава всички държави, разполагащи с ядрени оръжия, да вземат участие в многостранни преговори относно поетапното и потвърдено премахване на всички ядрени оръжия в световен мащаб и създаването на система за извършване на проверки, която да включва неочаквани и неограничени инспекции;

7.Настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я лица, се предава на Съвета, на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки, както и на Съединените американски щати, Русия и всички останали държави, разполагащи с ядрени оръжия.

__________

1    В съответствие с член 123, параграфи 4 и 5 от Правилника за дейността, когато декларацията е подписана от мнозинството от членовете на Парламента, тя се публикува в протокола от заседанието заедно с имената на подписалите я, без да обвързва Парламента.

Списък на подписалите лица

Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Amelia Andersdotter, Martina Anderson, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Antonello Antinoro, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, Pablo Arias Echeverría, Pino Arlacchi, Kriton Arsenis, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Francesca Balzani, Erik Bánki, Elena Băsescu, Edit Bauer, Catherine Bearder, Heinz K. Becker, Sandrine Bélier, Malika Benarab-Attou, Sergio Berlato, Jean-Paul Besset, Jean-Jacob Bicep, Izaskun Bilbao Barandica, Lothar Bisky, Mara Bizzotto, Sebastian Valentin Bodu, Lajos Bokros, Piotr Borys, Victor Boştinaru, José Bové, Franziska Katharina Brantner, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, Udo Bullmann, Simon Busuttil, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Alain Cadec, Antonio Cancian, Salvatore Caronna, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Daniel Caspary, Pilar del Castillo Vera, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Nikos Chrysogelos, Minodora Cliveti, Yves Cochet, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Cohn-Bendit, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Marije Cornelissen, Silvia Costa, Emer Costello, Michael Cramer, Jürgen Creutzmann, Tarja Cronberg, Brian Crowley, Joseph Cuschieri, George Sabin Cutaş, Tadeusz Cymański, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Joseph Daul, Mário David, Chris Davies, Francesco De Angelis, Véronique De Keyser, Karima Delli, Anne Delvaux, Albert Deß, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Dimitrios Droutsas, Andrew Duff, Isabelle Durant, Martin Ehrenhauser, Bas Eickhout, Ioan Enciu, Frank Engel, Christian Engström, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Tanja Fajon, Diogo Feio, João Ferreira, Carlo Fidanza, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Knut Fleckenstein, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Vicente Miguel Garcés Ramón, Dolores García-Hierro Caraballo, Elisabetta Gardini, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Adam Gierek, Ana Gomes, Kinga Göncz, Luis de Grandes Pascual, Louis Grech, Catherine Grèze, Mathieu Grosch, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sergio Gutiérrez Prieto, Gerald Häfner, Fiona Hall, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Marian Harkin, Rebecca Harms, Satu Hassi, Martin Häusling, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Monika Hohlmeier, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Juozas Imbrasas, Iliana Malinova Iotova, Vincenzo Iovine, Carlos José Iturgaiz Angulo, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Peter Jahr, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Cornelis de Jong, Romana Jordan, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, Michał Tomasz Kamiński, Othmar Karas, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Metin Kazak, Tunne Kelam, Franziska Keller, Nicole Kiil-Nielsen, Mojca Kleva Kekuš, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Georgios Koumoutsakos, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Jean Lambert, Vytautas Landsbergis, Giovanni La Via, Patrick Le Hyaric, Jo Leinen, Eva Lichtenberger, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Nuno Melo, Emilio Menéndez del Valle, Willy Meyer, Louis Michel, Francisco José Millán Mon, Ana Miranda, Alexander Mirsky, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Vital Moreira, Claudio Morganti, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Juan Andrés Naranjo Escobar, Norbert Neuser, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Angelika Niebler, Sławomir Nitras, Raimon Obiols, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Ria Oomen-Ruijten, Eva Ortiz Vilella, Csaba Őry, Siiri Oviir, Doris Pack, Rolandas Paksas, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Antigoni Papadopoulou, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Gianni Pittella, Pavel Poc, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, Crescenzio Rivellini, Raül Romeva i Rueda, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Judith Sargentini, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Birgit Schnieber-Jastram, Helmut Scholz, Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Marco Scurria, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Peter Simon, Brian Simpson, Marek Siwiec, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Alyn Smith, Monika Smolková, Csaba Sógor, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Sophocles Sophocleous, Francisco Sosa Wagner, Alda Sousa, Ewald Stadler, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Dimitar Stoyanov, Michèle Striffler, Gianluca Susta, József Szájer, Csanád Szegedi, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Nuno Teixeira, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Nils Torvalds, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Vladimir Urutchev, Corneliu Vadim Tudor, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Marie-Christine Vergiat, Bernadette Vergnaud, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Justina Vitkauskaite, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Graham Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Anja Weisgerber, Glenis Willmott, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Karim Zéribi, Gabriele Zimmer, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Приложение 2 - Определяне на Европейски ден на борбата срещу тормоза и насилието в училищата (писмена декларация)

Писмена декларация n° 0028/2012, внесена, съгласно член 123 от Правилника за дейността, от членовете на Парламента Georgios Koumoutsakos, Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Maria Badia i Cutchet и Keith Taylor относно определянето на Европейски ден на борбата срещу тормоза и насилието в училищата1 (точка 8 от протокола от 4.2.2013), подкрепена с подписите на 385 членове на Парламента:

Текст на писмената декларация:

1. Насилието е едно от най-често срещаните нарушения на основните права, което представлява сериозна заплаха за развитието и физическото и душевното здраве на неговите жертви и възпрепятства задоволяването на основните им потребности на равна основа;

2. Децата са най-уязвимата група в обществото и поради тази причина училището следва да предлага безопасна среда, като в центъра на вниманието е върховният интерес на детето;

3. Физическото, словесното, сексуалното и психологическото насилие, включително заплахите и физическото наказание, са явни нарушения на правото на детето на живот, безопасност и достойнство;

4. Призовава Комисията да подкрепи определянето на Европейски ден на борбата срещу тормоза и насилието в училищата, за да се повиши осведомеността относно сериозните последици от това явление;

5. Поощрява държавите членки, като страни по Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на детето, да предприемат целесъобразни мерки за защита на децата от всякаква форма на физическо и психологическо насилие, включително тормоз по интернет, и да предоставят повече права на младите хора, родителите, учителите, лицата, полагащи грижи за деца, и обществото, като цяло, за предотвратяване упражняването на тормоз и водене на борба с него;

6. Настоятелно призовава държавите членки да подпомагат обучението през целия живот на специалистите, работещи с деца, и да поощряват активното участие на младите хора – наред с другото чрез използване на нови технологии – в практическото прилагане на мирно разрешаване на спорове;

7. Настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я лица, се предава на Комисията, Съвета и националните парламенти на държавите членки.

__________

1 В съответствие с член 123, параграфи 4 и 5 от Правилника за дейността, когато декларацията е подписана от мнозинството от членовете на Парламента, тя се публикува в протокола от заседанието заедно с имената на подписалите я, без да обвързва Парламента.

Списък на подписалите лица

Gabriele Albertini, Sonia Alfano, Magdi Cristiano Allam, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Martina Anderson, Josefa Andrés Barea, Roberta Angelilli, Charalampos Angourakis, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, Pino Arlacchi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Georges Bach, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Erik Bánki, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Regina Bastos, Ivo Belet, Phil Bennion, Sergio Berlato, Jean-Paul Besset, Jean-Jacob Bicep, Izaskun Bilbao Barandica, Vilija Blinkevičiūtė, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, José Bové, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Luis Manuel Capoulas Santos, Maria Da Graça Carvalho, Michael Cashman, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Nikos Chrysogelos, Minodora Cliveti, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Trevor Colman, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Marije Cornelissen, Silvia Costa, Emer Costello, Jean Louis Cottigny, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Arnaud Danjean, Joseph Daul, Mário David, Francesco De Angelis, Karima Delli, Anne Delvaux, Marielle de Sarnez, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonidas Donskis, Dimitrios Droutsas, Saïd El Khadraoui, Frank Engel, Derk Jan Eppink, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Sari Essayah, Rosa Estaràs Ferragut, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, Carlo Fidanza, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Knut Fleckenstein, Gaston Franco, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Vicente Miguel Garcés Ramón, Dolores García-Hierro Caraballo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Giuseppe Gargani, Jean-Paul Gauzès, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Luis de Grandes Pascual, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Nick Griffin, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Marian Harkin, Rebecca Harms, Satu Hassi, Martin Häusling, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Danuta Maria Hübner, Stephen Hughes, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Carlos José Iturgaiz Angulo, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Jeggle, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Ivailo Kalfin, Othmar Karas, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Metin Kazak, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva Kekuš, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Agnès Le Brun, Constance Le Grip, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Peter Liese, Krzysztof Lisek, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Marian-Jean Marinescu, Miguel Angel Martínez Martínez, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Mario Mauro, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Emilio Menéndez del Valle, Willy Meyer, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Francisco José Millán Mon, Ana Miranda, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Juan Andrés Naranjo Escobar, Katarína Neveďalová, Nadezhda Neynsky, Norica Nicolai, Lambert van Nistelrooij, Raimon Obiols, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Ria Oomen-Ruijten, Eva Ortiz Vilella, Siiri Oviir, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Hubert Pirker, Gianni Pittella, Anni Podimata, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Mitro Repo, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Crescenzio Rivellini, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Helmut Scholz, György Schöpflin, Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Andreas Schwab, Richard Seeber, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Brian Simpson, Peter Skinner, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Csaba Sógor, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Sophocles Sophocleous, Francisco Sosa Wagner, Alda Sousa, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Catherine Stihler, Michèle Striffler, Gianluca Susta, Hannes Swoboda, József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Sampo Terho, Eleni Theocharous, Michael Theurer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Georgios Toussas, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Corneliu Vadim Tudor, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Justina Vitkauskaite, Dominique Vlasto, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Henri Weber, Manfred Weber, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Milan Zver.

Правна информация - Политика за поверителност