Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 270kWORD 230k
Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 - Στρασβούργο
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 3.Σύνθεση του Σώματος
 4.Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας
 5.Έλεγχος των εντολών
 6.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 7.Υπογραφή εγκριθεισών πράξεων σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία
 8.Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 123, παράγραφος 4 του Κανονισμού)
 9.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 10.Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 123, παράγραφος 7 του Κανονισμού)
 11.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 12.Αναφορές
 13.Μεταφορές πιστώσεων
 14.Κατάθεση εγγράφων
 15.Διάταξη των εργασιών
 16.Ειδικά μέτρα για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου ***I - Ειδικά μέτρα στον τομέα της γεωργίας υπέρ των άκρως απόκεντρων περιφερειών της Ένωσης ***I (συζήτηση)
 17.Εξάλειψη και πρόληψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών (συζήτηση)
 18.Βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση (συζήτηση)
 19.Ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας με θέμα την ενεργό και υγιή γήρανση (σύντομη παρουσίαση)
 20.Διαφάνεια των μέτρων που ρυθμίζουν τις τιμές των φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση ***I (συζήτηση)
 21.Ανάκαμψη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας υπό τις παρούσες δυσχέρειες (συζήτηση)
 22.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 23.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 24.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Υποστήριξη του σχεδίου δράσης Global Zero για την σταδιακή και επαληθεύσιμη εξάλειψη όλων των πυρηνικών όπλων του πλανήτη (γραπτή δήλωση)
 Παράρτηµα 2 - Καθιέρωση Ευρωπαϊκής Ημέρας κατά του εκφοβισμού και της σχολικής βίας (γραπτή δήλωση)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 17.00.


2. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


3. Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες βελγικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ο Mark Demesmaeker ορίστηκε στη θέση της Frieda Brepoels ως μέλος του Κοινοβουλίου με ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου 2013.

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2 του Κανονισμού, για όσο χρονικό διάστημα δεν έχει ελεγχθεί η εντολή του ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, ο Mark Demesmaeker καταλαμβάνει την έδρα του στο Κοινοβούλιο και συμμετέχει στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως προβεί στη δήλωση ότι δεν κατέχει οιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


4. Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας

Οι αρμόδιες πολωνικές αρχές απηύθυναν στον Πρόεδρο αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Jacek Olgierd Kurski, στο πλαίσιο διαδικασίας που εκκρεμεί ενώπιον της Εισαγγελίας της Βαρσοβίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 2 του Κανονισμού, η αίτηση αυτή παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή, ήτοι στην επιτροπή JURI.


5. Έλεγχος των εντολών

Κατόπιν προτάσεως της επιτροπής JURI, το Σώμα αποφασίζει να επικυρώσει τις εντολές των βουλευτών Francesca Barracciu, με ισχύ από τις 17 Δεκεμβρίου 2012, Preslav Borissov, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2013, και Dan Dumitru Zamfirescu, με ισχύ από τις 9 Ιανουαρίου 2013.


6. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από την Ομάδα GUE/NGL και από την Γραμματεία των μη εγγεγραμμένων βουλευτών τα ακόλουθα αιτήματα ορισμών:

- Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο: Γεώργιος Τούσσας αντί João Ferreira

- επιτροπή INTA: Dan Dumitru Zamfirescu

- Αντιπροσωπεία στις κοινοβουλευτικές επιτροπές συνεργασίας ΕΕ-Αρμενίας, ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν και ΕΕ-Γεωργίας : Dan Dumitru Zamfirescu.

Oι ως άνω ορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


7. Υπογραφή εγκριθεισών πράξεων σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, θα υπογράψει την Τρίτη τις ακόλουθες πράξεις που εγκρίνονται κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 74 του Κανονισμού):

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς γεωργικών και δασικών οχημάτων (00051/2012/LEX - C7-0030/2013 - 2010/0212(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 106/2008 σχετικά με το κοινοτικό πρόγραμμα επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού γραφείου (00057/2012/LEX - C7-0016/2013 - 2012/0049(COD)).


8. Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 123, παράγραφος 4 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει στο Σώμα ότι οι ακόλουθες γραπτές δηλώσεις προσυπεγράφησαν από την πλειοψηφία των μελών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο:

- Γραπτή δήλωση αριθ. 0026/2012 σχετικά με την υποστήριξη του σχεδίου δράσης Global Zero για την σταδιακή και επαληθεύσιμη εξάλειψη όλων των πυρηνικών όπλων του πλανήτη (που υπέβαλαν οι βουλευτές: Jarosław Leszek Wałęsa, Reinhard Bütikofer, Tarja Cronberg, Sergio Paolo Francesco Silvestris και Janusz Władysław Zemke)

- Γραπτή δήλωση αριθ.0028/2012 σχετικά με την καθιέρωση Ευρωπαϊκής Ημέρας κατά του εκφοβισμού και της σχολικής βίας (που υπέβαλαν οι βουλευτές: Γεώργιος Κουμουτσάκος, Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Maria Badia i Cutchet και Keith Taylor).

Οι ως άνω γραπτές δηλώσεις έχουν καταχωρισθεί στα παρόντα συνοπτικά πρακτικά με τα ονόματα των προσυπογραφόντων(Παράρτημα 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.2.2013 και Παράρτημα 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.2.2013).

Παρεμβαίνουν οι Jarosław Leszek Wałęsa και Γεώργιος Κουμουτσάκος.

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει τις πρόσφατες τροποποιήσεις όσον αφορά τις γραπτές δηλώσεις και ανακοινώνει ότι θα τεθούν στη διάθεση των βουλευτών πληροφορίες που θα εξηγούν τις εν λόγω τροποποιήσεις.


9. Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών

Το Συμβούλιο διαβίβασε νομίμως επικυρωμένo αντίγραφo τoυ εξής εγγράφου:

- συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Μαυρίκιου.


10. Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 123, παράγραφος 7 του Κανονισμού)

Η γραπτή δήλωση αριθ. 0033/2012 καθίσταται άκυρη, δεδομένου ότι δεν συγκέντρωσε τον απαιτούμενο αριθμό υπογραφών, δυνάμει του άρθρου 123, παράγραφος 7 του Κανονισμού.


11. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Οι ακόλουθες ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης κατατέθηκαν από τους βουλευτές (άρθρο 115 του Κανονισμού):

- (O-000215/2012) που κατέθεσε ο Matthias Groote, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Προετοιμασία της ΕΕ για τη σύνοδο UNFCCC COP 19 (B7-0106/2013)·

- (O-000214/2012) που κατέθεσε ο Matthias Groote, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς το Συμβούλιο: Προετοιμασία της ΕΕ για τη σύνοδο UNFCCC COP 19 (B7-0107/2013)·

- (O-000201/2012) που κατέθεσε ο Matthias Groote, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς το Συμβούλιο: Κύριοι στόχοι για τη 16η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών στη Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο των Απειλούμενων με Εξάλειψη Αγρίων Ειδών Πανίδας και Χλωρίδας (CΙΤΕS) στη Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης στις 3-14 Μαρτίου 2013 (B7-0109/2013)·

- (O-000202/2012) που κατέθεσε ο Matthias Groote, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Κύριοι στόχοι για τη 16η συνάντηση της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών στη Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο των Απειλούμενων με Εξάλειψη Αγρίων Ειδών Πανίδας και Χλωρίδας (CΙΤΕS) στη Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης στις 3-14 Μαρτίου 2013 (B7-0110/2013)·

- (O-000004/2013) που κατέθεσε ο Mikael Gustafsson, εξ ονόματος της Επιτροπής FEMM, προς την Επιτροπή: 57η σύνοδος της επιτροπής του ΟΗΕ για τη θέση της γυναίκας: εξάλειψη και πρόληψη κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών και κοριτσιών (B7-0111/2013)·

- (O-000186/2012) που κατέθεσαν οι Klaus-Heiner Lehne, εξ ονόματος της Επιτροπής JURI, Luigi Berlinguer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Francesco Enrico Speroni, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, και Tadeusz Zwiefka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, προς την Επιτροπή: Δικαστική εκπαίδευση - δικαστικοί συντονιστές (B7-0112/2013).


12. Αναφορές

Οι κάτωθι αναφορές, που έχουν καταχωρισθεί στο γενικό πρωτόκολλο κατά την κατωτέρω ημερομηνία παραπέμφθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 201, παράγραφος 6, του Κανονισμού, στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 1 Φεβρουαρίου 2013

Svetla Kostadinova (Institute for Market Economics) (αριθ. 1659/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1660/2012)· Rumen Todorov (αριθ. 1661/2012)· Ovejero Amparo Garcia (αριθ. 1662/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1663/2012)· Jose Antonio Minarro Alonso (αριθ. 1664/2012)· Carlos Bruno Nascimento Rodrigues (αριθ. 1665/2012)· Manuel Exposito Alvarez (αριθ. 1666/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1667/2012)· Ignasi Pellisa Arnabat (αριθ. 1668/2012)· Pedro Mollar Roda (αριθ. 1669/2012)· Ángel Francisco González Baena (αριθ. 1670/2012)· Diego Jose Prieto (αριθ. 1671/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1672/2012)· Miguel Ângelo Correia (αριθ. 1673/2012)· Hannu Heikki Oskari Hietikko (αριθ. 1674/2012)· Eduardo Marin Frasser (αριθ. 1675/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1676/2012)· Gheorghe Crăciun (αριθ. 1677/2012)· Cornel Florea-Gabrian (αριθ. 1678/2012)· Eugen Butnariu (αριθ. 1679/2012)· Ulise Grosu (αριθ. 1680/2012)· Sascha Schmidt (αριθ. 1681/2012)· Hans-Josef Friedrich (αριθ. 1682/2012)· Tobias Holzreiter (αριθ. 1683/2012)· Florian Bosse (αριθ. 1684/2012)· Werner Brun (αριθ. 1685/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1686/2012)· Uwe Krüger (αριθ. 1687/2012)· Sigrun Grandy (αριθ. 1688/2012)· Ulrike Goldschmitt (αριθ. 1689/2012)· Regina Schlacht (αριθ. 1690/2012)· Erwin Michaeler (αριθ. 1691/2012)· Maria Lukova (αριθ. 1692/2012)· Jordan Cherkezov (αριθ. 1693/2012)· Zbigniew Rozner (αριθ. 1694/2012)· Tomasz Oleszkiewicz (αριθ. 1695/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1696/2012)· Thea van Loon (αριθ. 1697/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1698/2012)· Stella Papadimitriou-Anastasopoulou (αριθ. 1699/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1700/2012)· Theodoros Pitikaris (αριθ. 1701/2012)· Petros Nikiphorakis (αριθ. 1702/2012)· Dimitris Panopoulos (αριθ. 1703/2012)· Lennart Englund (αριθ. 1704/2012)· Rune Svedgren (αριθ. 1705/2012)· Flora Hansen (αριθ. 1706/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1707/2012)· Jolanta Wittib /Vittib (αριθ. 1708/2012)· Zoltan Lomnici (αριθ. 1709/2012)· Bernhard Freisler (αριθ. 1710/2012)· Dorota-Laura Galos (αριθ. 1711/2012)· Thomas Schurm (αριθ. 1712/2012)· Angelika Gajeck (αριθ. 1713/2012)· Kiriakos Gikas (αριθ. 1714/2012)· Alzbieta Lehocka (αριθ. 1715/2012)· Maria Iancu (αριθ. 1716/2012)· Eva Ludwig (αριθ. 1717/2012)· Carolin Janker (αριθ. 1718/2012)· Myriam Plein (αριθ. 1719/2012)· Volker Utschik (αριθ. 1720/2012)· Martin Troger (10 υπογραφές) (αριθ. 1721/2012)· Lotar Spiess (18 υπογραφές) (αριθ. 1722/2012)· Gabi Pfister (αριθ. 1723/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1724/2012)· Karin Köhler (αριθ. 1725/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1726/2012)· Christian Czibula (αριθ. 1727/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1728/2012)· Horst-Rainer Buron (αριθ. 1729/2012)· Amen Binai (Kurdistan Kultur- und Hilfsverein e.V.) (αριθ. 1730/2012)· Werner Krewer (αριθ. 1731/2012)· Anton Habersetzer (αριθ. 1732/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1733/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1734/2012)· Peter Bivert (αριθ. 1735/2012)· Therese Misch (αριθ. 1736/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1737/2012)· Lara Sabel (αριθ. 1738/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1739/2012)· Marian Jozef Smotrzyk (αριθ. 1740/2012)· Adrianna Bacik (αριθ. 1741/2012)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 1742/2012)· Lidia Depta (αριθ. 1743/2012)· István Tóth (αριθ. 1744/2012)· Bert Van Putten (αριθ. 1745/2012)· Eugene Bourgeois (αριθ. 1746/2012)· Emile Paulussen (αριθ. 1747/2012)· Emil Petkov (αριθ. 1748/2012)·.


13. Μεταφορές πιστώσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 25, παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ενημέρωσε την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με την πρόταση μεταφοράς των πιστώσεων V/AB-01/C/13.


14. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές, οι εκθέσεις:

- Έκθεση σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση (2012/2134(INI)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Philippe De Backer (A7-0001/2013)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τον καθορισμό του ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» – Το πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία (2014 - 2020) (COM(2011)0811 - C7-0509/2011 - 2011/0402(CNS)) - επιτροπή ITRE - Εισηγήτρια: Maria Da Graça Carvalho (A7-0002/2013)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης (COM(2011)0934 - C7-0519/2011 - 2011/0461(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Elisabetta Gardini (A7-0003/2013)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ, της απόφασης αριθ. 575/2007/ΕΚ και της απόφασης 2007/435/ΕΚ του Συμβουλίου, με σκοπό την αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών όσον αφορά ορισμένες διατάξεις που σχετίζονται με τη δημοσιονομική διαχείριση για ορισμένα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή επαπειλούνται με σοβαρές δυσχέρειες σε σχέση με την χρηματοοικονομική τους σταθερότητα (COM(2012)0526 - C7-0302/2012 - 2012/0252(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Nils Torvalds (A7-0004/2013)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) (COM(2011)0608 - C7-0319/2011 - 2011/0269(COD)) - επιτροπή EMPL - Εισηγήτρια: Marian Harkin (A7-0005/2013)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την Κοινή Αλιευτική Πολιτική (COM(2011)0425 - C7-0198/2011 - 2011/0195(COD)) - επιτροπή PECH - Εισηγήτρια: Ulrike Rodust (A7-0008/2013)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των ελαχίστων απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (ηλεκτρομαγνητικά πεδία) (20ή ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) (COM(2011)0348 - C7-0191/2011 - 2011/0152(COD)) - επιτροπή EMPL - Εισηγήτρια: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0009/2013)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών (COM(2012)0709 - C7-0410/2012 - 2012/0335(NLE)) - επιτροπή EMPL - Εισηγήτρια: Pervenche Berès (A7-0010/2013)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (COM(2011)0785 - C7-0435/2011 - 2011/0370(COD)) - επιτροπή CULT - Εισηγήτρια: Silvia Costa (A7-0011/2013)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά τον μηχανισμό ταχείας αντίδρασης για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ (COM(2012)0428 - C7-0260/2012 - 2012/0205(CNS)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: David Casa (A7-0014/2013)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαφάνεια των μέτρων που ρυθμίζουν τις τιμές των φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση και την κάλυψη του κόστους τους στο πλαίσιο των δημόσιων συστημάτων ασφάλισης υγείας (COM(2012)0084 - C7-0056/2012 - 2012/0035(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Antonyia Parvanova (A7-0015/2013)

- Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση 2011 της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (2012/2286(INI)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Mario Mauro (A7-0016/2013)

- Έκθεση σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη: λογοδοσία, διαφάνεια και υπευθυνότητα στην επιχειρηματική συμπεριφορά και βιώσιμη ανάπτυξη (2012/2098(INI)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Raffaele Baldassarre (A7-0017/2013)

- Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς (2012/2260(INI)) - επιτροπή IMCO - Εισηγητής: Andreas Schwab (A7-0019/2013)

- Έκθεση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2014, τμήμα I – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τμήμα II – Συμβούλιο, τμήμα IV – Δικαστήριο, τμήμα V – Ελεγκτικό Συνέδριο, τμήμα VI – Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, τμήμα VII – Επιτροπή των Περιφερειών, τμήμα VIII – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, τμήμα IX – Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, τμήμα X – Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (2013/2003(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγήτρια: Monika Hohlmeier (A7-0020/2013)

- Έκθεση σχετικά με το ευρωπαϊκό εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2013 (2012/2257(INI)) - επιτροπή EMPL - Εισηγήτρια: Veronica Lope Fontagné (A7-0024/2013)

- Έκθεση σχετικά με την ειδική έκθεση αριθ. 3/2012 (απαλλαγή 2011) – «Διαρθρωτικά Ταμεία – Αντιμετώπισε επιτυχώς η Επιτροπή τις ελλείψεις που εντοπίστηκαν στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των κρατών μελών;» (N7-0060/2012 - C7-0110/2012 - 2012/2087(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Jens Geier (A7-0276/2012)

- Έκθεση σχετικά με την ειδική έκθεση αριθ. 5/2012 (απαλλαγή 2011) με τίτλο «Κοινό σύστημα πληροφόρησης εξωτερικών σχέσεων (CRIS)» (N7-0064/2012 - C7-0116/2012 - 2012/2091(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Jean-Pierre Audy (A7-0384/2012)

- Έκθεση σχετικά με την ειδική έκθεση αριθ. 7/2012 (Απαλλαγή 2011) - Μεταρρύθμιση της κοινής οργάνωσης αγοράς στον αμπελοοινικό τομέα: κατάσταση προόδου (N7-0072/2012 - C7-0149/2012 - 2012/2119(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγήτρια: Eva Ortiz Vilella (A7-0386/2012)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/16/ΕΚ σχετικά με τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα (COM(2012)0129 - C7-0081/2012 - 2012/0062(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Brian Simpson (A7-0394/2012)

- Έκθεση σχετικά με την ειδική έκθεση αριθ. 1/2012 (απαλλαγή 2011): «Αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την επισιτιστική ασφάλεια στην υποσαχάρια Αφρική» (N7-0051/2012 - C7-0093/2012 - 2012/2059(DEC)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Bart Staes (A7-0400/2012)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ): η συνεισφορά του ΕΙΤ σε μια πιο καινοτόμο Ευρώπη (COM(2011)0822 - C7-0462/2011 - 2011/0387(COD)) - επιτροπή ITRE - Εισηγήτρια: Marisa Matias (A7-0422/2012)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 2020» (2014-2020) (COM(2011)0809 - C7-0466/2011 - 2011/0401(COD)) - επιτροπή ITRE - Εισηγήτρια: Teresa Riera Madurell (A7-0427/2012)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση των κανόνων συμμετοχής και διάδοσης του «Ορίζων 2020 – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (2014-2020)» (COM(2011)0810 - C7-0465/2011 - 2011/0399(COD)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Christian Ehler (A7-0428/2012)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σύμφωνα με το άρθρο XXIV παράγραφος 6 και με το άρθρο XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) του 1994 σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων που προβλέπονται στους πίνακες της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στο πλαίσιο της προσχώρησής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (12213/2012 - C7-0409/2012 - 2012/0167(NLE)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Vital Moreira (A7-0430/2012)

- ***I Έκθεση σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση του «EURODAC» για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […/…][για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από ανιθαγενή] και σχετικά με τις αιτήσεις αντιπαραβολής με τα δεδομένα EURODAC που υποβάλλουν οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών και η Ευρωπόλ για σκοπούς επιβολής του νόμου για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (αναδιατύπωση) (COM(2012)0254 - C7-0148/2012 - 2008/0242(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Monica Luisa Macovei (A7-0432/2012)

- ***I Έκθεση επί της πρότασης απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 574/2007/ΕΚ, με στόχο την αύξηση του ποσοστού συγχρηματοδότησης του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων για ορισμένα κράτη μέλη τα οποία αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες σε σχέση με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα (COM(2012)0527 - C7-0301/2012 - 2012/0253(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Nils Torvalds (A7-0433/2012)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ηχοστάθμη των μηχανοκίνητων οχημάτων (COM(2011)0856 - C7-0487/2011 - 2011/0409(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Miroslav Ouzký (A7-0435/2012)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 για τις ευρωπαϊκές στατιστικές (COM(2012)0167 - C7-0101/2012 - 2012/0084(COD)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Edward Scicluna (A7-0436/2012)

2) από τους βουλευτές, οι προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 120 του Κανονισμού):

- Cristiana Muscardini. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αξιοποίηση της φυσικής και της πολιτιστικής κληρονομιάς (B7-0046/2013)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

γνωμοδότηση :

ENVI

- Lorenzo Fontana και Matteo Salvini. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την έκτιση των ποινών κράτησης που επιβάλλονται σε πολίτες τρίτων χωρών στις αντίστοιχες χώρες καταγωγής τους (B7-0048/2013)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Lorenzo Fontana και Matteo Salvini. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την έκτιση των ποινών κράτησης που επιβάλλονται σε πολίτες τρίτων χωρών στις αντίστοιχες χώρες καταγωγής τους (B7-0050/2013)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen, Anne Delvaux, Ismail Ertug, Mikael Gustafsson, Yannick Jadot, Sidonia Jedrzejewska, Lívia Járóka, Martin Kastler, Silvana Koch-Mehrin, Licia Ronzulli, Carl Schlyter, Catherine Stihler, Anja Weisgerber και Esther de Lange. Πρόταση τροποποίησης του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Τροποποίηση του άρθρου 136 (Συμμετοχή στις συνεδριάσεις) (B7-0051/2013)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFCO


15. Διάταξη των εργασιών

Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τον καθορισμό της διάταξης των εργασιών.

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας του Φεβρουαρίου 2013 (PE 504.008/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι ακόλουθες τροποποιήσεις (άρθρο 140 του Κανονισμού):

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Πέμπτη

Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (άρθρο 122 του Κανονισμού):

Ο Πρόεδρος προτείνει να τροποποιηθεί ο τίτλος της συζήτησης «Ζιμπάμπουε: κράτηση του ακτιβιστή υπέρ των ανθρωπίνων δικιαωμάτων Okay Machisa» (σημείο 117 του PDOJ) ως ακολούθως: «Κράτηση ακτιβιστών υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ζιμπάμπουε».

Το Σώμα συμφωνεί με αυτήν την τροποποίηση.

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο.

°
° ° °

Παρεμβαίνει η Sonia Alfano, σχετικά με το φόρο τιμής που απεδόθη στη μνήμη του πατέρα της Beppe Alfano, με αφορμή τη συμπλήρωση είκοσι ετών από τη δολοφονία του.


16. Ειδικά μέτρα για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου ***I - Ειδικά μέτρα στον τομέα της γεωργίας υπέρ των άκρως απόκεντρων περιφερειών της Ένωσης ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου [2010/0370(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Γεώργιος Παπαστάμκος (A7-0319/2011)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό ειδικών μέτρων στον τομέα της γεωργίας υπέρ των άκρως απόκεντρων περιφερειών της Ένωσης [2010/0256(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Gabriel Mato Adrover (A7-0321/2011)

Ο Γεώργιος Παπαστάμκος παρουσιάζει την έκθεση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Άννυ ΠΟΔΗΜΑΤΑ
Αντιπρόεδρος

Ο Gabriel Mato Adrover παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνει η Viviane Reding (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Marielle de Sarnez (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Giovanni La Via (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Younous Omarjee (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Maria do Céu Patrão Neves, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Σπύρος Δανέλλης, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marit Paulsen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Νικος Χρυσόγελος, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, John Stuart Agnew, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Νικόλαος Χουντής, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Patricia van der Kammen, μη εγγεγραμμένη, Maurice Ponga, Luís Paulo Alves, Riikka Manner, Jean-Jacob Bicep, Χαράλαμπος Αγγουράκης, Eric Andrieu, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Vasilica Viorica Dăncilă και Patrice Tirolien, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Giommaria Uggias.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο João Ferreira.

Παρεμβαίνουν οι Viviane Reding, Γεώργιος Παπαστάμκος και Gabriel Mato Adrover.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.2.2013 και σημείο 7.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.2.2013.


17. Εξάλειψη και πρόληψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-000004/2013) που κατέθεσε ο Mikael Gustafsson, εξ ονόματος της Επιτροπής FEMM, προς την Επιτροπή: 57η σύνοδος της επιτροπής του ΟΗΕ για τη θέση της γυναίκας: εξάλειψη και πρόληψη κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών και κοριτσιών (B7-0111/2013)

Ο Mikael Gustafsson αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Viviane Reding (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Mariya Gabriel, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Corina Creţu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Antonyia Parvanova, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marina Yannakoudakis, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Kartika Tamara Liotard, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Krisztina Morvai, μη εγγεγραμμένη, Elisabeth Morin-Chartier, Marc Tarabella, Ana Miranda, Nick Griffin, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Marc Tarabella και Francesca Barracciu, Anna Maria Corazza Bildt, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Nick Griffin, Mojca Kleva Kekuš, Erminia Mazzoni και Αντιγόνη Παπαδοπούλου.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Γεώργιος ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Elena Băsescu, Joanna Senyszyn, Sirpa Pietikäinen, Zita Gurmai, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Krisztina Morvai, και Lena Kolarska-Bobińska.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Roberta Angelilli, Συλβάνα Ράπτη, Inês Cristina Zuber, Iosif Matula, Catherine Stihler, Francesca Barracciu, Νικόλαος Σαλαβράκος, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Hedh, Edite Estrela, María Irigoyen Pérez, Dimitar Stoyanov και Zbigniew Ziobro.

Παρεμβαίνει η Viviane Reding.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Mikael Gustafsson, εξ ονόματος της Επιτροπής FEMM, σχετικά με την 57η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη θέση της γυναίκας: εξάλειψη και η πρόληψη κάθε μορφής βίας εις βάρος των γυναικών και των κοριτσιών (2012/2922(RSP)) (B7-0049/2013)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.2.2013.


18. Βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση [2012/2134(INI)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Philippe De Backer (A7-0001/2013)

Ο Philippe De Backer παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Antonio Tajani (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Anthea McIntyre (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Jorgo Chatzimarkakis (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Vladimír Maňka (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Rebecca Taylor (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Herbert Dorfmann, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, και Mojca Kleva Kekuš, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Olle Schmidt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Oldřich Vlasák, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Othmar Karas, George Sabin Cutaş, Niccolò Rinaldi, Sajjad Karim, Mara Bizzotto, Lambert van Nistelrooij, Emer Costello, Ryszard Czarnecki, Sari Essayah, Συλβάνα Ράπτη, James Nicholson και Bendt Bendtsen.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Maria do Céu Patrão Neves, Phil Prendergast, Csaba Sógor, Vasilica Viorica Dăncilă, Jaroslav Paška, Petru Constantin Luhan, Sergio Gaetano Cofferati και Krisztina Morvai.

Παρεμβαίνουν οι Antonio Tajani και Philippe De Backer.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.2.2013.


19. Ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας με θέμα την ενεργό και υγιή γήρανση (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας με θέμα την ενεργό και υγιή γήρανση [2012/2258(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Kartika Tamara Liotard (A7-0029/2013)

Η Kartika Tamara Liotard προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Erik Bánki, Mario Pirillo, Angelika Werthmann, Mark Demesmaeker, João Ferreira και Miroslav Mikolášik.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta ANGELILLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Dimitar Stoyanov και Jaroslav Paška.

Παρεμβαίνει ο Antonio Tajani.

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.2.2013.


20. Διαφάνεια των μέτρων που ρυθμίζουν τις τιμές των φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαφάνεια των μέτρων που ρυθμίζουν τις τιμές των φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση και την κάλυψη του κόστους τους στο πλαίσιο των δημόσιων συστημάτων ασφάλισης υγείας [COM(2012)0084 - C7-0056/2012- 2012/0035(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Antonyia Parvanova (A7-0015/2013)

Η Antonyia Parvanova παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Antonio Tajani (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Cristian Silviu Buşoi (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Zofija Mazej Kukovič, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Nessa Childers, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Alda Sousa, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Françoise Grossetête και Andres Perello Rodriguez.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Erik Bánki, Miroslav Mikolášik, Petru Constantin Luhan, Anna Záborská, Elena Băsescu, João Ferreira, Jaroslav Paška και Zbigniew Ziobro.

Παρεμβαίνουν οι Antonio Tajani και Antonyia Parvanova.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.2.2013.


21. Ανάκαμψη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας υπό τις παρούσες δυσχέρειες (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Ανάκαμψη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας υπό τις παρούσες δυσχέρειες

Ο Antonio Tajani (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Françoise Grossetête, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Patrizia Toia, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, John Bufton, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Jacky Hénin, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Anne Delvaux, Frédéric Daerden, Isabelle Durant, Zbigniew Ziobro, Maria Da Graça Carvalho και Josefa Andrés Barea.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Petru Constantin Luhan, Elena Băsescu, Alajos Mészáros, Phil Prendergast, Marc Tarabella, Marina Yannakoudakis, Inês Cristina Zuber, Jaroslav Paška και Dimitar Stoyanov.

Παρεμβαίνει ο Antonio Tajani.

Η συζήτηση περατώνεται.


22. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 150 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Zoltán Bagó, Ivailo Kalfin, Catherine Stihler, Ramona Nicole Mănescu, Cristian Silviu Buşoi, Jean-Jacob Bicep, François Alfonsi, Marina Yannakoudakis, Claudio Morganti, Willy Meyer, Alda Sousa, Alajos Mészáros, László Tőkés, Γεώργιος Κουμουτσάκος, Mojca Kleva Kekuš, María Muñiz De Urquiza, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Edit Bauer, Anna Záborská, Iliana Malinova Iotova, Corina Creţu, Emer Costello, Csaba Sándor Tabajdi και Monika Panayotova.


23. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. «Ημερήσια Διάταξη» PE 504.008/OJMA).


24. Λήξη της συνεδρίασης

Η Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 23.40.

Klaus Welle

Gianni Pittella

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Αγγουράκης, Antinoro, Antoniozzi, Arlacchi, Αρσένης, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Besset, Bicep, Bielan, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Χουντής, Christensen, Χρυσόγελος, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Δανέλλης, Danjean, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Δρούτσας, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Γιαννάκου, Giegold, Gierek, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Κοππά, Kósa, Köstinger, Κουμουτσάκος, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Παπαδοπούλου, Παπανικολάου, Παπαστάμκος, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Ποδηματά, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Πουπάκης, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Ράπτη, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Σαλαβράκος, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Σκυλακάκης, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Σοφοκλέους, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Σταυρακάκης, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Trzaskowski, Τσουκαλάς, Turmes, Turunen, Τζαβέλα, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Παρατηρητές

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Jerković, Matušić, Pupovac, Vrbat, Vuljanić


Παράρτηµα 1 - Υποστήριξη του σχεδίου δράσης Global Zero για την σταδιακή και επαληθεύσιμη εξάλειψη όλων των πυρηνικών όπλων του πλανήτη (γραπτή δήλωση)

Η γραπτή δήλωση αριθ. 0026/2012 σχετικά με την υποστήριξη του σχεδίου δράσης Global Zero για την σταδιακή και επαληθεύσιμη εξάλειψη όλων των πυρηνικών όπλων του πλανήτη1 (σημείο 8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.2.2013) υπεβλήθη, σύμφωνα με το άρθρο 123 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από τους βουλευτές Jarosław Leszek Wałęsa, Reinhard Bütikofer, Tarja Cronberg, Sergio Paolo Francesco Silvestris και Janusz Władysław Zemke και υπεγράφη από 389 βουλευτές:

Κείμενο της γραπτής δήλωσης:

1. Τα πυρηνικά όπλα συνιστούν αιτία αδιανόητων οικονομικών δαπανών και κινδύνων εναντίον της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της διάδοσης των πυρηνικών όπλων και της πυρηνικής τρομοκρατίας.

2. Τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στον πολιτικό κόσμο, είναι σημαντική η υποστήριξη που συγκεντρώνει το σχέδιο δράσης Global Zero, ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο άσκησης πολιτικής για την σταδιακή και επαληθεύσιμη εξάλειψη όλων των πυρηνικών όπλων του πλανήτη μέχρι το 2030.

3. Το επόμενο στάδιο του σχεδίου προβλέπει την μείωση του οπλοστασίου των ΗΠΑ και της Ρωσίας στον συνολικό αριθμό των χιλίων πυρηνικών κεφαλών εκατέρωθεν και την απομάκρυνση των τακτικών πυρηνικών όπλων αμφοτέρων από την ευρωπαϊκή ήπειρο, ώστε να ανοίξει με αυτόν τον τρόπο ο δρόμος για πολυμερείς πυρηνικές διαπραγματεύσεις που θα αποσκοπούν στην σταδιακή εξάλειψη όλων των πυρηνικών όπλων παγκοσμίως, σε ένα ολοκληρωμένο καθεστώς επαλήθευσης και επιβολής και σε ενισχυμένες εγγυήσεις σχετικά με τον κύκλο πυρηνικών καυσίμων.

4. Τα κράτη μέλη καλούνται να στηρίξουν και να προβούν σε ενέργειες προώθησης του σχεδίου δράσης Global Zero.

5. Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Ρωσίας παροτρύνονται να μειώσουν τα οπλοστάσιά τους στον συνολικό αριθμό των χιλίων πυρηνικών κεφαλών εκατέρωθεν και να απομακρύνουν τα τακτικά πυρηνικά τους όπλα από την ευρωπαϊκή ήπειρο.

6. Όλες οι χώρες που διαθέτουν πυρηνικά όπλα καλούνται να συμμετάσχουν σε πολυμερείς διαπραγματεύσεις για την σταδιακή και επαληθεύσιμη εξάλειψη όλων των πυρηνικών όπλων παγκοσμίως και για την θέσπιση καθεστώτος επαλήθευσης που θα περιλαμβάνει αιφνιδιαστικές και χωρίς περιορισμούς επιθεωρήσεις.

7. Η παρούσα δήλωση, συνοδευόμενη από τα ονόματα των υπογραφόντων, διαβιβάζεται στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ρωσίας και όλων των χωρών που διαθέτουν πυρηνικά όπλα.

__________

1 Σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφοι 4 και 5 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όταν μια δήλωση προσυπογράφεται από την πλειοψηφία των μελών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο καταχωρίζεται στα πρακτικά με τα ονόματα των προσυπογραφόντων και διαβιβάζεται στους αποδέκτες, χωρίς όμως να δεσμεύει το Κοινοβούλιο.

Κατάλογος των υπογραφόντων

Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Amelia Andersdotter, Martina Anderson, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Antonello Antinoro, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, Pablo Arias Echeverría, Pino Arlacchi, Κρίτων Αρσένης, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Francesca Balzani, Erik Bánki, Elena Băsescu, Edit Bauer, Catherine Bearder, Heinz K. Becker, Sandrine Bélier, Malika Benarab-Attou, Sergio Berlato, Jean-Paul Besset, Jean-Jacob Bicep, Izaskun Bilbao Barandica, Lothar Bisky, Mara Bizzotto, Sebastian Valentin Bodu, Lajos Bokros, Piotr Borys, Victor Boştinaru, José Bové, Franziska Katharina Brantner, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, Udo Bullmann, Simon Busuttil, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Alain Cadec, Antonio Cancian, Salvatore Caronna, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Daniel Caspary, Pilar del Castillo Vera, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Νικόλαος Χουντής, Ole Christensen, Νίκος Χρυσόγελος, Minodora Cliveti, Yves Cochet, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Cohn-Bendit, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Marije Cornelissen, Silvia Costa, Emer Costello, Michael Cramer, Jürgen Creutzmann, Tarja Cronberg, Brian Crowley, Joseph Cuschieri, George Sabin Cutaş, Tadeusz Cymański, Vasilica Viorica Dăncilă, Σπύρος Δανέλλης, Joseph Daul, Mário David, Chris Davies, Francesco De Angelis, Véronique De Keyser, Karima Delli, Anne Delvaux, Albert Deß, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Δημήτριος Δρούτσας, Andrew Duff, Isabelle Durant, Martin Ehrenhauser, Bas Eickhout, Ioan Enciu, Frank Engel, Christian Engström, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Tanja Fajon, Diogo Feio, João Ferreira, Carlo Fidanza, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Knut Fleckenstein, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Vicente Miguel Garcés Ramón, Dolores García-Hierro Caraballo, Elisabetta Gardini, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Μαριέττα Γιαννάκου, Sven Giegold, Adam Gierek, Ana Gomes, Kinga Göncz, Luis de Grandes Pascual, Louis Grech, Catherine Grèze, Mathieu Grosch, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sergio Gutiérrez Prieto, Gerald Häfner, Fiona Hall, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Marian Harkin, Rebecca Harms, Satu Hassi, Martin Häusling, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Monika Hohlmeier, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Juozas Imbrasas, Iliana Malinova Iotova, Vincenzo Iovine, Carlos José Iturgaiz Angulo, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Peter Jahr, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Cornelis de Jong, Romana Jordan, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, Michał Tomasz Kamiński, Othmar Karas, Ιωάννης Κασουλίδης, Martin Kastler, Metin Kazak, Tunne Kelam, Franziska Keller, Nicole Kiil-Nielsen, Mojca Kleva Kekuš, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Lena Kolarska-Bobińska, Μαρία-Ελένη Κοππά, Γεώργιος Κουμουτσάκος, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Jean Lambert, Vytautas Landsbergis, Giovanni La Via, Patrick Le Hyaric, Jo Leinen, Eva Lichtenberger, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Nuno Melo, Emilio Menéndez del Valle, Willy Meyer, Louis Michel, Francisco José Millán Mon, Ana Miranda, Alexander Mirsky, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Vital Moreira, Claudio Morganti, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Juan Andrés Naranjo Escobar, Norbert Neuser, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Angelika Niebler, Sławomir Nitras, Raimon Obiols, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Ria Oomen-Ruijten, Eva Ortiz Vilella, Csaba Őry, Siiri Oviir, Doris Pack, Rolandas Paksas, Justas Vincas Paleckis, Χρυσούλα Παλιαδέλη, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Gianni Pittella, Pavel Poc, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Κωνσταντίνος Πουπάκης, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, Crescenzio Rivellini, Raül Romeva i Rueda, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Νικόλαος Σαλαβράκος, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Judith Sargentini, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Birgit Schnieber-Jastram, Helmut Scholz, Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Marco Scurria, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Peter Simon, Brian Simpson, Marek Siwiec, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Alyn Smith, Monika Smolková, Csaba Sógor, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Σοφοκλής Σοφοκλέους, Francisco Sosa Wagner, Alda Sousa, Ewald Stadler, Bart Staes, Peter Šťastný, Γεώργιος Σταυρακάκης, Jutta Steinruck, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Dimitar Stoyanov, Michèle Striffler, Gianluca Susta, József Szájer, Csanád Szegedi, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Nuno Teixeira, Alexandra Thein, Ελένη Θεοχάρους, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Nils Torvalds, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, IΙωάννης Α. Τσουκαλάς, Claude Turmes, Emilie Turunen, Νίκη Τζαβέλα, Giommaria Uggias, Vladimir Urutchev, Corneliu Vadim Tudor, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Marie-Christine Vergiat, Bernadette Vergnaud, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Justina Vitkauskaite, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Graham Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Anja Weisgerber, Glenis Willmott, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Karim Zéribi, Gabriele Zimmer, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Παράρτηµα 2 - Καθιέρωση Ευρωπαϊκής Ημέρας κατά του εκφοβισμού και της σχολικής βίας (γραπτή δήλωση)

Η γραπτή δήλωση αριθ. 0028/2012 σχετικά με την καθιέρωση Ευρωπαϊκής Ημέρας κατά του εκφοβισμού και της σχολικής βίας1 (σημείο 8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.2.2013) υπεβλήθη, σύμφωνα με το άρθρο 123 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από τους βουλευτές Γεώργιο Κουμουτσάκο, Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Maria Badia i Cutchet και Keith Taylor και υπεγράφη από 385 βουλευτές:

Κείμενο της γραπτής δήλωσης:

1. Η βία αποτελεί μία από τις πιο συνηθισμένες περιπτώσεις παραβίασης θεμελιωδών δικαιωμάτων, καθώς συνιστά σοβαρή απειλή για την ανάπτυξη των θυμάτων, καθώς και την ψυχική και πνευματική τους υγεία και τους στερεί την ισότιμη πρόσβαση σε βασικά αγαθά.

2. Τα παιδιά αποτελούν την πιο ευάλωτη κοινωνική ομάδα και επομένως, το σχολείο οφείλει να είναι ένα ασφαλές περιβάλλον, που να εστιάζει στο συμφέρον του παιδιού.

3. Η ψυχική, λεκτική, σεξουαλική και ψυχολογική βία, συμπεριλαμβανομένων των απειλών και της σωματικής τιμωρίας, συνιστούν κατάφωρη παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδιών στη ζωή, την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια.

4. Η Επιτροπή καλείται να υποστηρίξει την καθιέρωση Ευρωπαϊκής Ημέρας κατά του εκφοβισμού και της σχολικής βίας με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τις σοβαρές συνέπειες αυτού του φαινομένου.

5. Τα κράτη μέλη, ως συμβαλλόμενα μέρη στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των παιδιών από όλες τις μορφές ψυχικής ή ψυχολογικής βίας, περιλαμβανομένου του εκφοβισμού μέσω διαδικτύου, και να δώσουν τα μέσα σε νέους, γονείς, δασκάλους, σε πρόσωπα υπεύθυνα για τη φροντίδα άλλων και στην κοινωνία σαν σύνολο να προλαμβάνουν και να καταπολεμούν τον εκφοβισμό.

6. Τα κράτη μέλη καλούνται να υποστηρίξουν την δια βίου εκπαίδευση επαγγελματιών που ασχολούνται με παιδιά και να ενθαρρύνουν την ενεργητική συμμετοχή νέων και μέσω των νέων τεχνολογιών στην εξάσκηση ειρηνικής επίλυσης διαφορών.

7. Η παρούσα δήλωση, μαζί με τα ονόματα των υπογραφόντων, διαβιβάζεται στην Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών.

__________

1 Σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφοι 4 και 5 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όταν μια δήλωση προσυπογράφεται από την πλειοψηφία των μελών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο καταχωρίζεται στα πρακτικά με τα ονόματα των προσυπογραφόντων και διαβιβάζεται στους αποδέκτες, χωρίς όμως να δεσμεύει το Κοινοβούλιο.

Κατάλογος των υπογραφόντων

Gabriele Albertini, Sonia Alfano, Magdi Cristiano Allam, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Martina Anderson, Josefa Andrés Barea, Roberta Angelilli, Χαράλαμπος Αγγουράκης, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, Pino Arlacchi, Κρίτων Αρσένης, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Georges Bach, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Erik Bánki, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Regina Bastos, Ivo Belet, Phil Bennion, Sergio Berlato, Jean-Paul Besset, Jean-Jacob Bicep, Izaskun Bilbao Barandica, Vilija Blinkevičiūtė, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, José Bové, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Luis Manuel Capoulas Santos, Maria Da Graça Carvalho, Michael Cashman, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Νικόλαος Χουντής, Ole Christensen, Νίκος Χρυσόγελος, Minodora Cliveti, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Trevor Colman, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Marije Cornelissen, Silvia Costa, Emer Costello, Jean Louis Cottigny, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Vasilica Viorica Dăncilă, Σπύρος Δανέλλης, Arnaud Danjean, Joseph Daul, Mário David, Francesco De Angelis, Karima Delli, Anne Delvaux, Marielle de Sarnez, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonidas Donskis, Δημήτριος Δρούτσας, Saïd El Khadraoui, Frank Engel, Derk Jan Eppink, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Sari Essayah, Rosa Estaràs Ferragut, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, Carlo Fidanza, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Knut Fleckenstein, Gaston Franco, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Vicente Miguel Garcés Ramón, Dolores García-Hierro Caraballo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Giuseppe Gargani, Jean-Paul Gauzès, Μαριέττα Γιαννάκου, Ana Gomes, Luis de Grandes Pascual, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Nick Griffin, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Sergio Gutiérrez Prieto, Τάκης Χατζηγεωργίου, Gerald Häfner, Marian Harkin, Rebecca Harms, Satu Hassi, Martin Häusling, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Danuta Maria Hübner, Stephen Hughes, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Carlos José Iturgaiz Angulo, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Jeggle, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Ivailo Kalfin, Othmar Karas, Sajjad Karim, Ιωάννης Κασουλίδης, Martin Kastler, Metin Kazak, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva Kekuš, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Lena Kolarska-Bobińska, Μαρία-Ελένη Κοππά, Ádám Kósa, Γεώργιος Κουμουτσάκος, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Agnès Le Brun, Constance Le Grip, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Peter Liese, Krzysztof Lisek, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Marian-Jean Marinescu, Miguel Angel Martínez Martínez, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Mario Mauro, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Emilio Menéndez del Valle, Willy Meyer, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Francisco José Millán Mon, Ana Miranda, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Juan Andrés Naranjo Escobar, Katarína Neveďalová, Nadezhda Neynsky, Norica Nicolai, Lambert van Nistelrooij, Raimon Obiols, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Ria Oomen-Ruijten, Eva Ortiz Vilella, Siiri Oviir, Justas Vincas Paleckis, Χρυσούλα Παλιαδέλη, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Γεώργιος Παπανικολάου, Γεώργιος Παπαστάμκος, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Hubert Pirker, Gianni Pittella, Άννυ Ποδηματά, Hans-Gert Pöttering, Κωνσταντίνος Πουπάκης, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Συλβάνα Ράπτη, Evelyn Regner, Mitro Repo, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Crescenzio Rivellini, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Νικόλαος Σαλαβράκος, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Helmut Scholz, György Schöpflin, Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Andreas Schwab, Richard Seeber, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Brian Simpson, Peter Skinner, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Alyn Smith, Csaba Sógor, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Σοφοκλής Σοφοκλέους, Francisco Sosa Wagner, Alda Sousa, Bart Staes, Γεώργιος Σταυρακάκης, Jutta Steinruck, Catherine Stihler, Michèle Striffler, Gianluca Susta, Hannes Swoboda, József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Sampo Terho, Ελένη Θεοχάρους, Michael Theurer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Γεώργιος Τούσσας, Ramon Tremosa i Balcells, Kυριάκος Τρανταφυλλίδης, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Claude Turmes, Νίκη Τζαβέλα, Giommaria Uggias, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Corneliu Vadim Tudor, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Justina Vitkauskaite, Dominique Vlasto, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Henri Weber, Manfred Weber, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Milan Zver.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου