Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 269kWORD 177k
Esmaspäev, 4. veebruar 2013 - Strasbourg
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 3.Parlamendi koosseis
 4.Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus
 5.Volituste kontrollimine
 6.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 7.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine
 8.Kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikli 123 lõige 4)
 9.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 10.Kehtetud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikli 123 lõige 7)
 11.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 12.Petitsioonid
 13.Assigneeringute ümberpaigutamine
 14.Esitatud dokumendid
 15.Tööplaan
 16.Põllumajanduse erimeetmed Egeuse mere väikesaarte jaoks ***I - Põllumajanduse erimeetmed liidu äärepoolseimate piirkondade jaoks ***I (arutelu)
 17.Igasuguse naiste ja tütarlaste vastase vägivalla ennetamine ja lõpetamine (arutelu)
 18.VKEde rahastamisvõimaluste parandamine (arutelu)
 19.Täisväärtusliku eluperioodi pikendamist käsitlev Euroopa innovatsioonipartnerlus (lühiettekanne)
 20.Inimtervishoius kasutatavate ravimite hinnakujundust reguleerivate meetmete läbipaistvus ***I (arutelu)
 21.Euroopa tööstuse elavdamine praegusi raskusi arvestades (arutelu)
 22.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 23.Järgmise istungi päevakord
 24.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 Lisa 1 - Toetus tegevuskavale „Global Zero” kõigi maailma tuumarelvade järkjärguliseks ja kontrollitud kõrvaldamiseks (kirjalik deklaratsioon)
 Lisa 2 - Kiusamise ja koolivägivalla vastase Euroopa päeva kehtestamine (kirjalik deklaratsioon)


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

1. Istungjärgu jätkamine

Istung algas kell 17.00.


2. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


3. Parlamendi koosseis

Belgia pädevad ametiasutused on teatanud Frieda Brepoelsi asemel Mark Demesmaekeri ametisse nimetamisest, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 1. veebruarist 2013.

Kuna tema mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osaleb Mark Demesmaeker vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et ta on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles ta kinnitab, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.


4. Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus

Poola pädevad ametiasutused esitasid parlamendi presidendile taotluse Jacek Olgierd Kurskilt parlamendiliikme puutumatuse äravõtmiseks seoses Varssavi prokuratuuris käimasoleva menetlusega.

Vastavalt kodukorra artikli 6 lõikele 2 suunati taotlus JURI komisjonile, kes vastutab küsimuse läbivaatamise eest.


5. Volituste kontrollimine

JURI komisjoni ettepanekul otsustas parlament kinnitada Francesca Barracciu mandaadi alates 17. detsembrist 2012, Preslav Borissovi mandaadi alates 1. jaanuarist 2013 ja Dan Dumitru Zamfirescu mandaadi alates 9 jaanuarist 2013.


6. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President on saanud fraktsiooni GUE/NGL ja fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete sekretariaadilt taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

- Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees: Georgios Toussas João Ferreira asemel

- INTA komisjon: Dan Dumitru Zamfirescu

- Delegatsioon parlamendi EL-Armeenia, EL-Aserbaidžaani ja EL-Gruusia koostöökomisjonide juures: Dan Dumitru Zamfirescu.

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


7. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine

President teatas, et vastavalt kodukorra artiklile 74 kirjutab ta teisipäeval koos nõukogu eesistujaga alla järgmistele seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktidele:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus põllu- ja metsamajanduses kasutatavate sõidukite kinnituse ja turujärelevalve kohta (00051/2012/LEX - C7-0030/2013 - 2010/0212(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 106/2008 ühenduse kontoriseadmete energiatõhususmärgistuse programmi kohta (00057/2012/LEX - C7-0016/2013 - 2012/0049(COD)).


8. Kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikli 123 lõige 4)

Parlamendi president teavitas parlamenti, et järgmistele kirjalikele deklaratsioonidele on andnud alkirja parlamendiliikmete enamus:

- kirjalik deklaratsioon nr 0026/2012 toetuse kohta tegevuskavale «Global Zero» kõigi maailma tuumarelvade järkjärguliseks ja kontrollitud kõrvaldamiseks (mille esitasid järgmised parlamendiliikmed: Jarosław Leszek Wałęsa, Reinhard Bütikofer, Tarja Cronberg, Sergio Paolo Francesco Silvestris ja Janusz Władysław Zemke)

- kirjalik deklaratsioon nr 0028/2012 kiusamise ja koolivägivalla vastase Euroopa päeva kehtestamise kohta (mille esitasid järgmised parlamendiliikmed: Georgios Koumoutsakos, Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Maria Badia i Cutchet ja Keith Taylor).

Need kirjalikud deklaratsioonid avaldatakse käesolevas protokollis koos allakirjutanute nimedega (4.2.2013protokoll lisa 1 ja 4.2.2013protokoll lisa 2).

Sõna võtsid Jarosław Leszek Wałęsa ja Georgios Koumoutsakos.

Parlamendi president tuletas meelde kirjalikke deklaratsioone puudutavaid hiljutisi muudatusi ja ütles, et parlamendiliikmetele edastatakse neid muudatusi selgitav teave.


9. Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid

Nõukogu on edastanud järgmise dokumendi tõestatud koopia:

- Euroopa Liidu ja Mauritiuse Vabariigi vaheline kalandusalane partnerlusleping.


10. Kehtetud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikli 123 lõige 7)

Vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 7 on kirjalik deklaratsioon nr 0033/2012 kehtetu, kuna see ei kogunud piisavalt allkirju.


11. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 115):

- (O-000215/2012), mille esitas(id) Matthias Groote ENVI komisjoni nimel komisjonile: ELi ettevalmistused Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni (UNFCCC) osaliste üheksateistkümnendaks konverentsiks (COP 19) (B7-0106/2013);

- (O-000214/2012), mille esitas(id) Matthias Groote ENVI komisjoni nimel nõukogule: ELi ettevalmistused Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni (UNFCCC) osaliste üheksateistkümnendaks konverentsiks (COP 19) (B7-0107/2013);

- (O-000201/2012), mille esitas(id) Matthias Groote ENVI komisjoni nimel nõukogule: Tais Bangkokis 3.-14. märtsini 2013. aastal toimuva ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni (CITES) osaliste konverentsi 16. kohtumise (COP 16) peaeesmärgid (B7-0109/2013);

- (O-000202/2012), mille esitas(id) Matthias Groote ENVI komisjoni nimel komisjonile: Tais Bangkokis 3.-14. märtsini 2013. aastal toimuva ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni (CITES) osaliste konverentsi 16. kohtumise (COP 16) peaeesmärgid (B7-0110/2013);

- (O-000004/2013), mille esitas(id) Mikael Gustafsson FEMM komisjoni nimel komisjonile: ÜRO naiste staatuse komisjoni (CSW) 57. istungjärk: igasuguse naiste ja tütarlaste vastase vägivalla ennetamine ja lõpetamine (B7-0111/2013);

- (O-000186/2012), mille esitas(id) Klaus-Heiner Lehne JURI komisjoni nimel, Luigi Berlinguer fraktsiooni S&D nimel, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel, Eva Lichtenberger fraktsiooni Verts/ALE nimel, Francesco Enrico Speroni fraktsiooni EFD nimel ja Tadeusz Zwiefka fraktsiooni PPE nimel komisjonile: Õigusalane koolitus - kohtu koordinaatorid (B7-0112/2013).


12. Petitsioonid

Alltoodud kuupäevadel kanti registrisse järgmised petitsioonid, mis saadeti vastavalt kodukorra artikli 201 lõikele 6 edasi vastutavale parlamendikomisjonile:

1. veebruar 2013

Svetla Kostadinova (Institute for Market Economics) (nr 1659/2012); (nimi salastatud) (nr 1660/2012); Rumen Todorov (nr 1661/2012); Amparo García Ovejero (nr 1662/2012); (nimi salastatud) (nr 1663/2012); José Antonio Minarro Alonso (nr 1664/2012); Carlos Bruno Nascimento Rodrigues (nr 1665/2012); Manuel Expósito Álvarez (nr 1666/2012); (nimi salastatud) (nr 1667/2012); Ignasi Pellisa Arnabat (nr 1668/2012); Pedro Mollar Roda (nr 1669/2012); Ángel Francisco González Baena (nr 1670/2012); Diego José Prieto (nr 1671/2012); (nimi salastatud) (nr 1672/2012); Miguel Ângelo Correia (nr 1673/2012); Hannu Heikki Oskari Hietikko (nr 1674/2012); Eduardo Marín Frasser (nr 1675/2012); (nimi salastatud) (nr 1676/2012); Gheorghe Crăciun (nr 1677/2012); Cornel Florea-Gabrian (nr 1678/2012); Eugen Butnariu (nr 1679/2012); Ulise Grosu (nr 1680/2012); Sascha Schmidt (nr 1681/2012); Hans-Josef Friedrich (nr 1682/2012); Tobias Holzreiter (nr 1683/2012); Florian Bosse (nr 1684/2012); Werner Brun (nr 1685/2012); (nimi salastatud) (nr 1686/2012); Uwe Krüger (nr 1687/2012); Sigrun Grandy (nr 1688/2012); Ulrike Goldschmitt (nr 1689/2012); Regina Schlacht (nr 1690/2012); Erwin Michaeler (nr 1691/2012); Maria Lukova (nr 1692/2012); Jordan Cherkezov (nr 1693/2012); Zbigniew Rozner (nr 1694/2012); Tomasz Oleszkiewicz (nr 1695/2012); (nimi salastatud) (nr 1696/2012); Thea van Loon (nr 1697/2012); (nimi salastatud) (nr 1698/2012); Stella Papadimitriou-Anastasopoulou (nr 1699/2012); (nimi salastatud) (nr 1700/2012); Theodoros Pitikaris (nr 1701/2012); Petros Nikiphorakis (nr 1702/2012); Dimitris Panopoulos (nr 1703/2012); Lennart Englund (nr 1704/2012); Rune Svedgren (nr 1705/2012); Flora Hansen (nr 1706/2012); (nimi salastatud) (nr 1707/2012); Jolanta Wittib /Vittib (nr 1708/2012); Zoltan Lomnici (nr 1709/2012); Bernhard Freisler (nr 1710/2012); Dorota-Laura Galos (nr 1711/2012); Thomas Schurm (nr 1712/2012); Angelika Gajeck (nr 1713/2012); Kiriakos Gikas (nr 1714/2012); Alzbieta Lehocka (nr 1715/2012); Maria Iancu (nr 1716/2012); Eva Ludwig (nr 1717/2012); Carolin Janker (nr 1718/2012); Myriam Plein (nr 1719/2012); Volker Utschik (nr 1720/2012); Martin Troger (10 allkirja) (nr 1721/2012); Lotar Spiess (18 allkirja) (nr 1722/2012); Gabi Pfister (nr 1723/2012); (nimi salastatud) (nr 1724/2012); Karin Köhler (nr 1725/2012); (nimi salastatud) (nr 1726/2012); Christian Czibula (nr 1727/2012); (nimi salastatud) (nr 1728/2012); Horst-Rainer Buron (nr 1729/2012); Amen Binai (Kurdistan Kultur- und Hilfsverein e.V.) (nr 1730/2012); Werner Krewer (nr 1731/2012); Anton Habersetzer (nr 1732/2012); (nimi salastatud) (nr 1733/2012); (nimi salastatud) (nr 1734/2012); Peter Bivert (nr 1735/2012); Therese Misch (nr 1736/2012); (nimi salastatud) (nr 1737/2012); Lara Sabel (nr 1738/2012); (nimi salastatud) (nr 1739/2012); Marian Józef Smotrzyk (nr 1740/2012); Adrianna Bacik (nr 1741/2012); (nimi salastatud) (nr 1742/2012); Lidia Depta (nr 1743/2012); István Tóth (nr 1744/2012); Bert Van Putten (nr 1745/2012); Eugene Bourgeois (nr 1746/2012); Emile Paulussen (nr 1747/2012); Emil Petkov (nr 1748/2012).


13. Assigneeringute ümberpaigutamine

Euroopa Kontrollikoda on teavitanud vastavalt finantsmääruse artikli 25 lõikele 1 eelarvepädevaid institutsioone assigneeringute ümberpaigutamise ettepanekust V/AB-01/C/13.


14. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) parlamendikomisjonid, raportid:

- Raport VKEde rahastamisvõimaluste parandamise kohta (2012/2134(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Philippe De Backer (A7-0001/2013)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni 2014.–2020. aasta raamprogrammi Horisont 2020 rakendamise eriprogramm (COM(2011)0811 - C7-0509/2011 - 2011/0402(CNS)) - ITRE komisjon - Raportöör: Maria Da Graça Carvalho (A7-0002/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu kodanikukaitsemehhanismi kohta (COM(2011)0934 - C7-0519/2011 - 2011/0461(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Elisabetta Gardini (A7-0003/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsuse nr 573/2007/EÜ, otsuse nr 575/2007/EÜ ja nõukogu otsuse 2007/435/EÜ teatavaid finantsjuhtimisega seotud sätteid, et suurendada Euroopa Pagulasfondi, Euroopa Tagasipöördumisfondi ja Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi kaasrahastamise määra teatavate liikmesriikide puhul, kes on finantsstabiilsuse säilitamisega tõsistes raskustes või kellel on oht sattuda sellistesse raskustesse (COM(2012)0526 - C7-0302/2012 - 2012/0252(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Nils Torvalds (A7-0004/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kohta (2014–2020) (COM(2011)0608 - C7-0319/2011 - 2011/0269(COD)) - EMPL komisjon - Raportöör: Marian Harkin (A7-0005/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühise kalanduspoliitika kohta (COM(2011)0425 - C7-0198/2011 - 2011/0195(COD)) - PECH komisjon - Raportöör: Ulrike Rodust (A7-0008/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuete kohta seoses töötajate kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest (elektromagnetväljad) tulenevate riskidega (kahekümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) (COM(2011)0348 - C7-0191/2011 - 2011/0152(COD)) - EMPL komisjon - Raportöör: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0009/2013)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta (COM(2012)0709 - C7-0410/2012 - 2012/0335(NLE)) - EMPL komisjon - Raportöör: Pervenche Berès (A7-0010/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus programmi „Loov Euroopa” kehtestamise kohta (COM(2011)0785 - C7-0435/2011 - 2011/0370(COD)) - CULT komisjon - Raportöör: Silvia Costa (A7-0011/2013)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) seoses käibemaksupettuste vastase kiirreageerimismehhanismiga (COM(2012)0428 - C7-0260/2012 - 2012/0205(CNS)) - ECON komisjon - Raportöör: David Casa (A7-0014/2013)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb inimtervishoius kasutatavate ravimite hinnakujundust reguleerivate meetmete läbipaistvust ja nende hõlmamist riiklike tervisekindlustussüsteemidega (COM(2012)0084 - C7-0056/2012 - 2012/0035(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Antonyia Parvanova (A7-0015/2013)

- Raport Euroopa Investeerimispanga 2011. aasta aruande kohta (2012/2286(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Mario Mauro (A7-0016/2013)

- Raport ettevõtja sotsiaalse vastutuse, usaldusväärse, läbipaistva ja vastutustundliku ettevõtluse ning jätkusuutliku majanduskasvu kohta (2012/2098(INI)) - JURI komisjon - Raportöör: Raffaele Baldassarre (A7-0017/2013)

- Raport soovituste kohta komisjonile ühtse turu juhtimise kohta (2012/2260(INI)) - IMCO komisjon - Raportöör: Andreas Schwab (A7-0019/2013)

- Raport 2014. aasta eelarvemenetluse suuniste kohta, I jagu – Euroopa Parlament, II jagu – nõukogu, IV jagu − Euroopa Liidu Kohus, V jagu − Euroopa Kontrollikoda, VI jagu − Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, VII jagu − Regioonide Komitee, VIII jagu − Euroopa Ombudsman, IX jagu – Euroopa andmekaitseinspektor, X jagu – Euroopa välisteenistus (2013/2003(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Monika Hohlmeier (A7-0020/2013)

- Raport majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning tööhõive- ja sotsiaalsete aspektide kohta 2013. aasta majanduskasvu analüüsis (2012/2257(INI)) - EMPL komisjon - Raportöör: Veronica Lope Fontagné (A7-0024/2013)

- Raport eriaruande nr 3/2012 kohta (2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine) – Struktuurifondid – Kas komisjon kohaldas liikmesriikide juhtimis- ja kontrollisüsteemides tuvastatud puuduste korral asjakohaseid meetmeid? (N7-0060/2012 - C7-0110/2012 - 2012/2087(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Jens Geier (A7-0276/2012)

- Raport eriaruande nr 5/2012 kohta, milles käsitletakse arenguabiprogrammide teabesüsteemi (CRIS) (2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine) (N7-0064/2012 - C7-0116/2012 - 2012/2091(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Jean-Pierre Audy (A7-0384/2012)

- Raport eriaruande nr 7/2012 kohta (2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine) „Veinituru ühise korralduse reform: senised edusammud” (N7-0072/2012 - C7-0149/2012 - 2012/2119(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Eva Ortiz Vilella (A7-0386/2012)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2009/16/EÜ, mis käsitleb sadamariigi kontrolli (COM(2012)0129 - C7-0081/2012 - 2012/0062(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Brian Simpson (A7-0394/2012)

- Raport eriaruande nr 1/2012 kohta (2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine), milles käsitletakse Euroopa Liidu arenguabi mõjusust toiduga kindlustatuse tagamiseks Sahara-taguses Aafrikas (N7-0051/2012 - C7-0093/2012 - 2012/2059(DEC)) - CONT komisjon - Raportöör: Bart Staes (A7-0400/2012)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) strateegilist innovatsioonikava ning EIT panust uuenduslikumasse Euroopasse (COM(2011)0822 - C7-0462/2011 - 2011/0387(COD)) - ITRE komisjon - Raportöör: Marisa Matias (A7-0422/2012)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020” aastateks 2014–2020 (COM(2011)0809 - C7-0466/2011 - 2011/0401(COD)) - ITRE komisjon - Raportöör: Teresa Riera Madurell (A7-0427/2012)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020” (2014–2020) osalemis- ja levitamiseeskirjad (COM(2011)0810 - C7-0465/2011 - 2011/0399(COD)) - ITRE komisjon - Raportöör: Christian Ehler (A7-0428/2012)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) XXIV artikli lõikele 6 ja XXVIII artiklile seoses kontsessioonide muutmisega Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia loendis nende Euroopa Liiduga ühinemise käigus) sõlmimise kohta (12213/2012 - C7-0409/2012 - 2012/0167(NLE)) - INTA komisjon - Raportöör: Vital Moreira (A7-0430/2012)

- ***I Raport muudetud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb sõrmejälgede võrdlemise EURODAC-süsteemi kehtestamist määruse (EL) nr […/…] [(millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest)] tõhusa kohaldamise eesmärgil ning liikmesriikide õiguskaitseasutuste ja Europoli taotlusi sõrmejälgede andmete võrdlemiseks EURODAC-süsteemi andmetega õiguskaitse eesmärgil ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1077/2011, millega asutatakse Euroopa amet vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimiseks (uuesti sõnastatud) (COM(2012)0254 - C7-0148/2012 - 2008/0242(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Monica Luisa Macovei (A7-0432/2012)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 574/2007/EÜ, et suurendada Välispiirifondi kaasrahastamise määra teatavate liikmesriikide puhul, kes on finantsstabiilsuse säilitamisega tõsistes raskustes või kellel on oht sattuda sellistesse raskustesse (COM(2012)0527 - C7-0301/2012 - 2012/0253(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Nils Torvalds (A7-0433/2012)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus mootorsõidukite mürataseme kohta (COM(2011)0856 - C7-0487/2011 - 2011/0409(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Miroslav Ouzký (A7-0435/2012)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 223/2009 Euroopa statistika kohta (COM(2012)0167 - C7-0101/2012 - 2012/0084(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Edward Scicluna (A7-0436/2012)

2) parlamendiliikmed, resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 120):

- Cristiana Muscardini. Resolutsiooni ettepanek Euroopa loodus- ja kultuuripärandi väärtustamise kohta (B7-0046/2013)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Lorenzo Fontana ja Matteo Salvini. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Liidu kodanikele mõistetud vanglakaristuse kandmise kohta oma päritoluriigis (B7-0048/2013)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Lorenzo Fontana ja Matteo Salvini. Resolutsiooni ettepanek kolmandate riikide kodanikele mõistetud vanglakaristuse kandmise kohta nende päritoluriigis (B7-0050/2013)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen, Anne Delvaux, Ismail Ertug, Mikael Gustafsson, Yannick Jadot, Sidonia Jedrzejewska, Lívia Járóka, Martin Kastler, Silvana Koch-Mehrin, Licia Ronzulli, Carl Schlyter, Catherine Stihler, Anja Weisgerber ja Esther de Lange. Euroopa Parlamendi kodukorra muutmise ettepanek - artikli 136 muutmine (parlamendiliikmete osavõtt istungitest) (B7-0051/2013)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFCO


15. Tööplaan

Päevakorra järgmine punkt oli tööplaani arutamine.

Jagati välja 2013. aasta veebruari täiskogu istungite päevakorra lõplik projekt (PE 504.008/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 140):

Esmaspäev, teisipäev, kolmapäev

Muudatusteta.

Neljapäev

Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (kodukorra artikkel 122):

Parlamendi president tegi ettepaneku muuta arutelu pealkirja Zimbabwe: inimõiguste kaitsja Okay Machisa kinnipidamine" (päevakorra lõpliku projekti punkt 117) järgmiselt „Inimõiguslaste kinnipidamine Zimbabwes".

Parlament kiitis muudatuse heaks.

Tööplaan kinnitati.

°
° ° °

Sõna võttis Sonia Alfano seoses oma isa Beppe Alfano mõrvamise 20. aastapäeva mälestamisega.


16. Põllumajanduse erimeetmed Egeuse mere väikesaarte jaoks ***I - Põllumajanduse erimeetmed liidu äärepoolseimate piirkondade jaoks ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse põllumajanduse erimeetmed Egeuse mere väikesaarte jaoks [2010/0370(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Georgios Papastamkos (A7-0319/2011)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega sätestatakse põllumajanduse erimeetmed liidu äärepoolseimate piirkondade jaoks [2010/0256(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Gabriel Mato Adrover (A7-0321/2011)

Georgios Papastamkos tutvustas raportit..

ISTUNGI JUHATAJA: Anni PODIMATA
asepresident

Gabriel Mato Adrover tutvustas raportit..

Sõna võttis Viviane Reding (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Marielle de Sarnez (INTA komisjoni arvamuse koostaja), Giovanni La Via (BUDG komisjoni arvamuse koostaja), Younous Omarjee (REGI komisjoni arvamuse koostaja), Maria do Céu Patrão Neves fraktsiooni PPE nimel, Spyros Danellis fraktsiooni S&D nimel, Marit Paulsen fraktsiooni ALDE nimel, Nikos Chrysogelos fraktsiooni Verts/ALE nimel, John Stuart Agnew fraktsiooni EFD nimel, Nikolaos Chountis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Patricia van der Kammen (fraktsioonilise kuuluvuseta), Maurice Ponga, Luís Paulo Alves, Riikka Manner, Jean-Jacob Bicep, Charalampos Angourakis, Eric Andrieu, Theodoros Skylakakis, Vasilica Viorica Dăncilă ja Patrice Tirolien, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Giommaria Uggias.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna João Ferreira.

Sõna võtsid Viviane Reding, Georgios Papastamkos ja Gabriel Mato Adrover.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 5.2.2013protokoll punkt 7.1 ja 5.2.2013protokoll punkt 7.2.


17. Igasuguse naiste ja tütarlaste vastase vägivalla ennetamine ja lõpetamine (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000004/2013), mille esitas(id) Mikael Gustafsson FEMM komisjoni nimel komisjonile: ÜRO naiste staatuse komisjoni (CSW) 57. istungjärk: igasuguse naiste ja tütarlaste vastase vägivalla ennetamine ja lõpetamine (B7-0111/2013)

Mikael Gustafsson esitas küsimuse.

Viviane Reding (komisjoni asepresident) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Mariya Gabriel fraktsiooni PPE nimel, Corina Creţu fraktsiooni S&D nimel, Antonyia Parvanova fraktsiooni ALDE nimel, Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marina Yannakoudakis fraktsiooni ECR nimel, Kartika Tamara Liotard fraktsiooni GUE/NGL nimel, Krisztina Morvai (fraktsioonilise kuuluvuseta), Elisabeth Morin-Chartier, Marc Tarabella, Ana Miranda, Nick Griffin, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Marc Tarabella ja Francesca Barracciu, Anna Maria Corazza Bildt, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Nick Griffin, Mojca Kleva Kekuš, Erminia Mazzoni ja Antigoni Papadopoulou.

ISTUNGI JUHATAJA: Georgios PAPASTAMKOS
asepresident

Sõna võtsid Elena Băsescu, Joanna Senyszyn, Sirpa Pietikäinen, Zita Gurmai, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Krisztina Morvai, ja Lena Kolarska-Bobińska.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Roberta Angelilli, Sylvana Rapti, Inês Cristina Zuber, Iosif Matula, Catherine Stihler, Francesca Barracciu, Nikolaos Salavrakos, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Hedh, Edite Estrela, María Irigoyen Pérez, Dimitar Stoyanov ja Zbigniew Ziobro.

Sõna võttis Viviane Reding.

Kodukorra artikli 115 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Mikael Gustafsson FEMM komisjoni nimel: ÜRO naiste olukorra komisjoni 57. istungjärk ning igasuguse naiste- ja tütarlastevastase vägivalla tõkestamine ja likvideerimine (2012/2922(RSP)) (B7-0049/2013)

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.2.2013protokoll punkt 7.6.


18. VKEde rahastamisvõimaluste parandamine (arutelu)

Raport VKEde rahastamisvõimaluste parandamise kohta [2012/2134(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Philippe De Backer (A7-0001/2013)

Philippe De Backer tutvustas raportit.

Sõna võttis Antonio Tajani (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Anthea McIntyre (EMPL komisjoni arvamuse koostaja), Jorgo Chatzimarkakis (IMCO komisjoni arvamuse koostaja), Vladimír Maňka (REGI komisjoni arvamuse koostaja), Rebecca Taylor (JURI komisjoni arvamuse koostaja), Herbert Dorfmann fraktsiooni PPE nimel, ja Mojca Kleva Kekuš fraktsiooni S&D nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Edward McMILLAN-SCOTT
asepresident

Sõna võtsid Olle Schmidt fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Oldřich Vlasák fraktsiooni ECR nimel, Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel, Othmar Karas, George Sabin Cutaş, Niccolò Rinaldi, Sajjad Karim, Mara Bizzotto, Lambert van Nistelrooij, Emer Costello, Ryszard Czarnecki, Sari Essayah, Sylvana Rapti, James Nicholson ja Bendt Bendtsen.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Maria do Céu Patrão Neves, Phil Prendergast, Csaba Sógor, Vasilica Viorica Dăncilă, Jaroslav Paška, Petru Constantin Luhan, Sergio Gaetano Cofferati ja Krisztina Morvai.

Sõna võtsid Antonio Tajani ja Philippe De Backer.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 5.2.2013protokoll punkt 7.3.


19. Täisväärtusliku eluperioodi pikendamist käsitlev Euroopa innovatsioonipartnerlus (lühiettekanne)

Raport täisväärtusliku eluperioodi pikendamist käsitleva Euroopa innovatsioonipartnerluse kohta [2012/2258(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Kartika Tamara Liotard (A7-0029/2013)

Kartika Tamara Liotard tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Erik Bánki, Mario Pirillo, Angelika Werthmann, Mark Demesmaeker, João Ferreira ja Miroslav Mikolášik.

ISTUNGI JUHATAJA: Roberta ANGELILLI
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Dimitar Stoyanov ja Jaroslav Paška.

Sõna võttis Antonio Tajani.

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.2.2013protokoll punkt 7.7.


20. Inimtervishoius kasutatavate ravimite hinnakujundust reguleerivate meetmete läbipaistvus ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb inimtervishoius kasutatavate ravimite hinnakujundust reguleerivate meetmete läbipaistvust ja nende hõlmamist riiklike tervisekindlustussüsteemidega [COM(2012)0084 - C7-0056/2012- 2012/0035(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Antonyia Parvanova (A7-0015/2013)

Antonyia Parvanova tutvustas raportit.

Sõna võttis Antonio Tajani (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Cristian Silviu Buşoi (IMCO komisjoni arvamuse koostaja), Zofija Mazej Kukovič fraktsiooni PPE nimel, Nessa Childers fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Alda Sousa fraktsiooni GUE/NGL nimel, Françoise Grossetête ja Andres Perello Rodriguez.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Erik Bánki, Miroslav Mikolášik, Petru Constantin Luhan, Anna Záborská, Elena Băsescu, João Ferreira, Jaroslav Paška ja Zbigniew Ziobro.

Sõna võtsid Antonio Tajani ja Antonyia Parvanova.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.2.2013protokoll punkt 5.3.


21. Euroopa tööstuse elavdamine praegusi raskusi arvestades (arutelu)

Komisjoni avaldus: Euroopa tööstuse elavdamine praegusi raskusi arvestades

Antonio Tajani (komisjoni asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid Françoise Grossetête fraktsiooni PPE nimel, Patrizia Toia fraktsiooni S&D nimel, Graham Watson fraktsiooni ALDE nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, John Bufton fraktsiooni EFD nimel, Jacky Hénin fraktsiooni GUE/NGL nimel, Anne Delvaux, Frédéric Daerden, Isabelle Durant, Zbigniew Ziobro, Maria Da Graça Carvalho ja Josefa Andrés Barea.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Petru Constantin Luhan, Elena Băsescu, Alajos Mészáros, Phil Prendergast, Marc Tarabella, Marina Yannakoudakis, Inês Cristina Zuber, Jaroslav Paška ja Dimitar Stoyanov.

Sõna võttis Antonio Tajani.

Arutelu lõpetati.


22. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 150 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Zoltán Bagó, Ivailo Kalfin, Catherine Stihler, Ramona Nicole Mănescu, Cristian Silviu Buşoi, Jean-Jacob Bicep, François Alfonsi, Marina Yannakoudakis, Claudio Morganti, Willy Meyer, Alda Sousa, Alajos Mészáros, László Tőkés, Georgios Koumoutsakos, Mojca Kleva Kekuš, María Muñiz De Urquiza, Antigoni Papadopoulou, Edit Bauer, Anna Záborská, Iliana Malinova Iotova, Corina Creţu, Emer Costello, Csaba Sándor Tabajdi ja Monika Panayotova.


23. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 504.008/OJMA).


24. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.40.

Klaus Welle

Gianni Pittella

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antoniozzi, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Besset, Bicep, Bielan, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Vaatlejad:

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Jerković, Matušić, Pupovac, Vrbat, Vuljanić


Lisa 1 - Toetus tegevuskavale „Global Zero” kõigi maailma tuumarelvade järkjärguliseks ja kontrollitud kõrvaldamiseks (kirjalik deklaratsioon)

Kirjalik deklaratsioon nr 0026/2012, mille Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 123 kohaselt esitasid parlamendiliikmed Jarosław Leszek Wałęsa, Reinhard Bütikofer, Tarja Cronberg, Sergio Paolo Francesco Silvestris ja Janusz Władysław Zemke toetuse kohta tegevuskavale „Global Zero“ kõigi maailma tuumarelvade järkjärguliseks ja kontrollitud kõrvaldamiseks1 (4.2.2013protokoll punkt 8) ja millele kirjutas alla 389 parlamendiliiget:

Kirjaliku deklaratsiooni tekst:

1. Tuumarelvadega kaasnevad vastuvõetamatud rahalised kulud ja julgeolekuriskid, sh nende relvade levik ja tuumaterrorism;

2. Nii avalikkus kui poliitikud avaldavad tugevat toetust tegevuskavale „Global Zero”, üldisele poliitikaraamistikule kõigi maailma tuumarelvade järkjärguliseks ja kontrollitud kõrvaldamiseks 2030. aastaks;

3. Järgmine samm selles kavas on Ameerika Ühendriikide ja Venemaa arsenalide kahandamine kummagi puhul 1000 tuumarelvani ning mõlema riigi taktikaliste tuumarelvade väljaviimine Euroopast, millega sillutatakse teed mitmepoolsetele tuumarelvaalastele läbirääkimistele, mis puudutavad kõigi maailma tuumarelvade järkjärgulist kõrvaldamist, kõikehõlmavat kontrollsüsteemi ja jõustamiskorda ning tuumkütusetsükli tugevdatud kaitsemeetmeid;

4. Liikmesriike kutsutakse üles toetama tegevuskava „Global Zero” ja astuma samme selle edendamiseks;

5. Ameerika Ühendriikide ja Venemaa valitsusi kutsutakse üles kahandama oma arsenale kumbki 1000 tuumarelvani ning viima taktikalised tuumarelvad Euroopast välja;

6. Kõiki tuumariike kutsutakse üles osa võtma mitmepoolsetest läbirääkimistest, mis puudutavad kõigi maailma tuumarelvade järkjärgulist ja kontrollitud kõrvaldamist ning sekkuvaid ja piiramatuid ülevaatusi hõlmava kontrollsüsteemi kehtestamist;

7. Käesolev deklaratsioon edastatakse koos allakirjutanute nimedega nõukogule, komisjonile, liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele ning Ameerika Ühendriikidele, Venemaale ja kõikidele tuumariikidele.

__________

1 Vastavalt parlamendi kodukorra artikli 123 lõigetele 4 ja 5, kui deklaratsioonile on alla kirjutanud parlamendi koosseisu enamus, avaldatakse see protokollis koos allakirjutanute nimedega ja edastatakse adressaatidele, deklaratsioon ei ole siiski parlamendi jaoks siduv.

Allakirjutanute nimekiri

Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Amelia Andersdotter, Martina Anderson, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Antonello Antinoro, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, Pablo Arias Echeverría, Pino Arlacchi, Kriton Arsenis, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Francesca Balzani, Erik Bánki, Elena Băsescu, Edit Bauer, Catherine Bearder, Heinz K. Becker, Sandrine Bélier, Malika Benarab-Attou, Sergio Berlato, Jean-Paul Besset, Jean-Jacob Bicep, Izaskun Bilbao Barandica, Lothar Bisky, Mara Bizzotto, Sebastian Valentin Bodu, Lajos Bokros, Piotr Borys, Victor Boştinaru, José Bové, Franziska Katharina Brantner, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, Udo Bullmann, Simon Busuttil, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Alain Cadec, Antonio Cancian, Salvatore Caronna, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Daniel Caspary, Pilar del Castillo Vera, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Nikos Chrysogelos, Minodora Cliveti, Yves Cochet, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Cohn-Bendit, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Marije Cornelissen, Silvia Costa, Emer Costello, Michael Cramer, Jürgen Creutzmann, Tarja Cronberg, Brian Crowley, Joseph Cuschieri, George Sabin Cutaş, Tadeusz Cymański, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Joseph Daul, Mário David, Chris Davies, Francesco De Angelis, Véronique De Keyser, Karima Delli, Anne Delvaux, Albert Deß, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Dimitrios Droutsas, Andrew Duff, Isabelle Durant, Martin Ehrenhauser, Bas Eickhout, Ioan Enciu, Frank Engel, Christian Engström, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Tanja Fajon, Diogo Feio, João Ferreira, Carlo Fidanza, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Knut Fleckenstein, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Vicente Miguel Garcés Ramón, Dolores García-Hierro Caraballo, Elisabetta Gardini, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Adam Gierek, Ana Gomes, Kinga Göncz, Luis de Grandes Pascual, Louis Grech, Catherine Grèze, Mathieu Grosch, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sergio Gutiérrez Prieto, Gerald Häfner, Fiona Hall, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Marian Harkin, Rebecca Harms, Satu Hassi, Martin Häusling, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Monika Hohlmeier, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Juozas Imbrasas, Iliana Malinova Iotova, Vincenzo Iovine, Carlos José Iturgaiz Angulo, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Peter Jahr, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Cornelis de Jong, Romana Jordan, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, Michał Tomasz Kamiński, Othmar Karas, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Metin Kazak, Tunne Kelam, Franziska Keller, Nicole Kiil-Nielsen, Mojca Kleva Kekuš, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Georgios Koumoutsakos, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Jean Lambert, Vytautas Landsbergis, Giovanni La Via, Patrick Le Hyaric, Jo Leinen, Eva Lichtenberger, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Nuno Melo, Emilio Menéndez del Valle, Willy Meyer, Louis Michel, Francisco José Millán Mon, Ana Miranda, Alexander Mirsky, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Vital Moreira, Claudio Morganti, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Juan Andrés Naranjo Escobar, Norbert Neuser, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Angelika Niebler, Sławomir Nitras, Raimon Obiols, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Ria Oomen-Ruijten, Eva Ortiz Vilella, Csaba Őry, Siiri Oviir, Doris Pack, Rolandas Paksas, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Antigoni Papadopoulou, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Gianni Pittella, Pavel Poc, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, Crescenzio Rivellini, Raül Romeva i Rueda, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Judith Sargentini, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Birgit Schnieber-Jastram, Helmut Scholz, Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Marco Scurria, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Peter Simon, Brian Simpson, Marek Siwiec, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Alyn Smith, Monika Smolková, Csaba Sógor, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Sophocles Sophocleous, Francisco Sosa Wagner, Alda Sousa, Ewald Stadler, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Dimitar Stoyanov, Michèle Striffler, Gianluca Susta, József Szájer, Csanád Szegedi, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Nuno Teixeira, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Nils Torvalds, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Vladimir Urutchev, Corneliu Vadim Tudor, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Marie-Christine Vergiat, Bernadette Vergnaud, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Justina Vitkauskaite, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Graham Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Anja Weisgerber, Glenis Willmott, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Karim Zéribi, Gabriele Zimmer, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Lisa 2 - Kiusamise ja koolivägivalla vastase Euroopa päeva kehtestamine (kirjalik deklaratsioon)

Kirjalik deklaratsioon nr 0028/2012, mille Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 123 kohaselt esitasid parlamendiliikmed Georgios Koumoutsakos, Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Maria Badia i Cutchet ja Keith Taylor kiusamise ja koolivägivalla vastase Euroopa päeva kehtestamise kohta1 (4.2.2013protokoll punkt 8) ja millele kirjutas alla 385 parlamendiliiget:

Kirjaliku deklaratsiooni tekst:

1. Vägivald on üks tavalisemaid põhiõiguste rikkumisi, mis kujutab endast tõsist ohtu vägivalla ohvrite arengule ning füüsilisele ja vaimsele tervisele ning takistab nende põhivajaduste rahuldamist võrdõiguslikkuse põhimõtte alusel;

2. Lapsed on ühiskonna kõige haavatavam rühm, ning kool peaks seega eelkõige pakkuma turvalist keskkonda lapse parimates huvides;

3. Füüsiline, seksuaalne ja psühholoogiline vägivald, sh ähvardused ja füüsiline karistamine rikuvad jõhkralt laste õigust elule, turvalisusele ja väärikusele;

4. Komisjoni kutsutakse üles toetama kiusamise ja koolivägivalla vastase Euroopa päeva kehtestamist, et tõsta teadlikkust selle nähtuse tõsiste tagajärgede kohta;

5. Liikmesriike – kui ÜRO lapse õiguste konventsiooni osalisriike – julgustatakse võtma vajalikke meetmeid, et kaitsta lapsi igasuguse füüsilise ja psühholoogilise vägivalla eest, sh internetikiusamise eest, ja suurendama noorte, vanemate, õpetajate, hooldajate ja ühiskonna kui terviku aktiivsust kiusamise ennetamisel ja sellega võitlemisel;

6. Liikmesriike julgustatakse toetama lastega töötavate spetsialistide elukestvat õpet ning ergutama noori aktiivselt praktiseerima tülide rahumeelset lahendamist, muu hulgas uute meetodite kasutamise abil;

7. Käesolev deklaratsioon edastatakse koos allakirjutanute nimedega komisjonile, nõukogule ja liikmesriikide parlamentidele.

__________

1 Vastavalt parlamendi kodukorra artikli 123 lõigetele 4 ja 5, kui deklaratsioonile on alla kirjutanud parlamendi koosseisu enamus, avaldatakse see protokollis koos allakirjutanute nimedega ja edastatakse adressaatidele, deklaratsioon ei ole siiski parlamendi jaoks siduv.

Allakirjutanute nimekiri

Gabriele Albertini, Sonia Alfano, Magdi Cristiano Allam, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Martina Anderson, Josefa Andrés Barea, Roberta Angelilli, Charalampos Angourakis, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, Pino Arlacchi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Georges Bach, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Erik Bánki, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Regina Bastos, Ivo Belet, Phil Bennion, Sergio Berlato, Jean-Paul Besset, Jean-Jacob Bicep, Izaskun Bilbao Barandica, Vilija Blinkevičiūtė, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, José Bové, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Luis Manuel Capoulas Santos, Maria Da Graça Carvalho, Michael Cashman, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Nikos Chrysogelos, Minodora Cliveti, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Trevor Colman, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Marije Cornelissen, Silvia Costa, Emer Costello, Jean Louis Cottigny, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Arnaud Danjean, Joseph Daul, Mário David, Francesco De Angelis, Karima Delli, Anne Delvaux, Marielle de Sarnez, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonidas Donskis, Dimitrios Droutsas, Saïd El Khadraoui, Frank Engel, Derk Jan Eppink, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Sari Essayah, Rosa Estaràs Ferragut, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, Carlo Fidanza, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Knut Fleckenstein, Gaston Franco, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Vicente Miguel Garcés Ramón, Dolores García-Hierro Caraballo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Giuseppe Gargani, Jean-Paul Gauzès, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Luis de Grandes Pascual, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Nick Griffin, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Marian Harkin, Rebecca Harms, Satu Hassi, Martin Häusling, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Danuta Maria Hübner, Stephen Hughes, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Carlos José Iturgaiz Angulo, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Jeggle, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Ivailo Kalfin, Othmar Karas, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Metin Kazak, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva Kekuš, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Agnès Le Brun, Constance Le Grip, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Peter Liese, Krzysztof Lisek, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Marian-Jean Marinescu, Miguel Angel Martínez Martínez, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Mario Mauro, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Emilio Menéndez del Valle, Willy Meyer, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Francisco José Millán Mon, Ana Miranda, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Juan Andrés Naranjo Escobar, Katarína Neveďalová, Nadezhda Neynsky, Norica Nicolai, Lambert van Nistelrooij, Raimon Obiols, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Ria Oomen-Ruijten, Eva Ortiz Vilella, Siiri Oviir, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Hubert Pirker, Gianni Pittella, Anni Podimata, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Mitro Repo, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Crescenzio Rivellini, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Helmut Scholz, György Schöpflin, Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Andreas Schwab, Richard Seeber, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Brian Simpson, Peter Skinner, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Csaba Sógor, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Sophocles Sophocleous, Francisco Sosa Wagner, Alda Sousa, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Catherine Stihler, Michèle Striffler, Gianluca Susta, Hannes Swoboda, József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Sampo Terho, Eleni Theocharous, Michael Theurer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Georgios Toussas, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Corneliu Vadim Tudor, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Justina Vitkauskaite, Dominique Vlasto, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Henri Weber, Manfred Weber, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Milan Zver.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika