Zoznam 
Zápisnica
PDF 257kWORD 220k
Pondelok, 4. februára 2013 - Štrasburg
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 3.Zloženie Parlamentu
 4.Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity
 5.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 6.Zloženie výborov a delegácií
 7.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom
 8.Písomné vyhlásenia (článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku)
 9.Texty zmlúv poskytnutých Radou
 10.Prepadnuté písomné vyhlásenia (článok 123 ods. 7 rokovacieho poriadku)
 11.Otázky na ústne zodpovedanie (predloženie)
 12.Petície
 13.Presun rozpočtových prostriedkov
 14.Predloženie dokumentov
 15.Program práce
 16.Osobitné opatrenia v oblasti poľnohospodárstva v prospech menších ostrovov v Egejskom mori ***I - Osobitné opatrenia v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Únie ***I (rozprava)
 17.Odstránenie a prevencia všetkých foriem násilia páchaného na ženách a dievčatách (rozprava)
 18.Zlepšenie prístupu MSP k financiám (rozprava)
 19.Európske partnerstvo v oblasti inovácií zamerané na aktívne a zdravé starnutie (stručná prezentácia)
 20.Transparentnosť opatrení regulujúcich stanovovanie cien liekov na humánne použitie ***I (rozprava)
 21.Oživenie európskeho priemyslu vzhľadom na súčasné ťažkosti (rozprava)
 22.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 23.Program rokovania na nasledujúci deň
 24.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 - Podpora akčného plánu „globálna nula“ na postupné a overované odstraňovanie všetkých jadrových zbraní vo svete (písomné vyhlásenie)
 Príloha 2 - Ustanovenie Európskeho dňa proti šikanovaniu a násiliu v školách (písomné vyhlásenie)


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Rokovanie sa začalo o 17.00 h.


2. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


3. Zloženie Parlamentu

Príslušné belgické úrady oznámili, že Mark Demesmaeker bol s účinnosťou od 1. februára 2013 zvolený za poslanca Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Friedu Brepoels.

Podľa čl. 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa až do preskúmania osvedčení o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia prípadného sporu sa Mark Demesmaeker zúčastňuje na rokovaniach Parlamentu a jeho orgánov a požíva všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložil vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslanca Európskeho parlamentu.


4. Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity

Príslušné poľské orgány zaslali predsedovi žiadosť, aby bol Jacek Olgierd Kurski zbavený parlamentnej imunity v súvislosti s konaním prebiehajúcim na varšavskej prokuratúre.

V súlade s čl. 6 ods. 2 rokovacieho poriadku bola žiadosť pridelená gestorskému výboru, t. j. výboru JURI.


5. Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca

Na žiadosť výboru JURI Parlament potvrdil mandát poslankyne Francescy Barracciu s účinnosťou od 17. decembra 2012, poslanca Preslava Borissova s účinnosťou od 1. januára 2013 a poslanca Dana Dumitra Zamfiresca s účinnosťou od 9. januára 2013.


6. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupiny GUE/NGL a sekretariátu nezaradených poslancov tieto žiadosti o menovania:

- Delegácia pri Parlamentnom výbore Únie pre Stredozemie: Georgios Toussas, ktorým je nahradený João Ferreira

- výbor INTA: Dan Dumitru Zamfirescu

- Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ-Arménsko, EÚ-Azerbajdžansko a EÚ-Gruzínsko: Dan Dumitru Zamfirescu.

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


7. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše v utorok tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 74 rokovacieho poriadku):

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom s týmito vozidlami (00051/2012/LEX - C7-0030/2013 - 2010/0212(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 106/2008 o programe Spoločenstva na označovanie energetickej účinnosti kancelárskych zariadení (00057/2012/LEX - C7-0016/2013 - 2012/0049(COD)).


8. Písomné vyhlásenia (článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku)

Predseda informoval Parlament, že tieto písomné vyhlásenia získali podpisy väčšiny všetkých poslancov Parlamentu:

- Písomné vyhlásenie č.° 0026/2012 o podpore akčného plánu „globálna nula“ na postupné a overované odstraňovanie všetkých jadrových zbraní vo svete (podané týmito poslancami: Jarosław Leszek Wałęsa, Reinhard Bütikofer, Tarja Cronberg, Sergio Paolo Francesco Silvestris a Janusz Władysław Zemke)

- Písomné vyhlásenie č.° 0028/2012 o ustanovení Európskeho dňa proti šikanovaniu a násiliu v školách (podané týmito poslancami: Georgios Koumoutsakos, Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Maria Badia i Cutchet a Keith Taylor).

Tieto písomné vyhlásenia s menami podpísaných poslancov sa následne uverejnia v zápisnici (príloha 1 zápisnice zo dňa 4.2.2013 a príloha 2 zápisnice zo dňa 4.2.2013).

Vystúpili títo poslanci: Jarosław Leszek Wałęsa a Georgios Koumoutsakos.

Predseda pripomenul nedávne zmeny týkajúce sa písomných vyhlásení a oznámil, že informácie objasňujúce tieto zmeny sa poskytnú poslancom.


9. Texty zmlúv poskytnutých Radou

Rada poskytla overenú kópiu tohto dokumentu:

- Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Maurícijskou republikou.


10. Prepadnuté písomné vyhlásenia (článok 123 ods. 7 rokovacieho poriadku)

Písomné vyhlásenie č.°0033/2012 v súlade s čl. 123 ods. 7 rokovacieho poriadku prepadlo, pretože nezískalo požadovaný počet podpisov.


11. Otázky na ústne zodpovedanie (predloženie)

Poslanci predložili tieto otázky na ústne zodpovedanie (článok 115 rokovacieho poriadku):

- (O-000215/2012), ktorú položil Matthias Groote v mene výboru ENVI pre Komisiu: Príprava EÚ na konferenciu strán UNFCCC COP 19 (B7-0106/2013);

- (O-000214/2012), ktorú položil Matthias Groote v mene výboru ENVI pre Radu: Príprava EÚ na konferenciu strán UNFCCC COP 19 (B7-0107/2013);

- (O-000201/2012), ktorú položil Matthias Groote v mene výboru ENVI pre Radu: Kľúčové ciele pre CoP 16 Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) 3. až 14. marca 2013 v Bangkoku (Thajsko) (B7-0109/2013);

- (O-000202/2012), ktorú položil Matthias Groote v mene výboru ENVI pre Komisiu: Kľúčové ciele pre 16. zasadnutie konferencie zmluvných strán (CoP 16) Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), ktorá sa bude konať 3. až 14. marca 2013 v Bangkoku (Thajsko) (B7-0110/2013);

- (O-000004/2013), ktorú položil Mikael Gustafsson v mene výboru FEMM pre Komisiu: 57. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien: predchádzanie všetkým formám násilia páchaného na ženách a dievčatách a jeho odstránenie (B7-0111/2013);

- (O-000186/2012), ktorú položili Klaus-Heiner Lehne v mene výboru JURI, Luigi Berlinguer v mene skupiny S&D, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE, Eva Lichtenberger v mene skupiny Verts/ALE, Francesco Enrico Speroni v mene skupiny EFD a Tadeusz Zwiefka v mene skupiny PPE pre Komisiu: Odborná justičná príprava - koordinátori súdov (B7-0112/2013).


12. Petície

V súlade s čl. 201 ods. 6 rokovacieho poriadku boli v uvedených dňoch zaregistrované a pridelené príslušnému výboru tieto petície:

Dňa 1. februára 2013

Svetla Kostadinova (Institute for Market Economics) (č.°° 1659/2012); (meno je utajené) (č.°° 1660/2012); Rumen Todorov (č.° 1661/2012); Amparo García Ovejero (č.° 1662/2012); (meno je utajené) (č.° 1663/2012); José Antonio Minarro Alonso (č.° 1664/2012); Carlos Bruno Nascimento Rodrigues (č.° 1665/2012); Manuel Expósito Álvarez (č.° 1666/2012); (meno je utajené) (č.° 1667/2012); Ignasi Pellisa Arnabat (č.°1668/2012); Pedro Mollar Roda (č.°1669/2012); Ángel Francisco González Baena (č.°1670/2012); Diego José Prieto (č.°1671/2012); (meno je utajené) (č.°1672/2012); Miguel Ângelo Correia (č.°1673/2012); Hannu Heikki Oskari Hietikko (č.°1674/2012); Eduardo Marín Frasser (č.°1675/2012); (meno je utajené) (č.°1676/2012); Gheorghe Crăciun (č.°1677/2012); Cornel Florea-Gabrian (č.°1678/2012); Eugen Butnariu (č.°1679/2012); Ulise Grosu (č.° 1680/2012); Sascha Schmidt (č.°1681/2012); Hans-Josef Friedrich (č.°1682/2012); Tobias Holzreiter (č.°1683/2012); Florian Bosse (č.°1684/2012); Werner Brun (č.°1685/2012); (meno je utajené) (č.°1686/2012); Uwe Krüger (č.°1687/2012); Sigrun Grandy (č.°1688/2012); Ulrike Goldschmitt (č.°1689/2012); Regina Schlacht (č.°1690/2012); Erwin Michaeler (č.°1691/2012); Maria Lukova (č.°1692/2012); Jordan Cherkezov (č.°1693/2012); Zbigniew Rozner (č.°1694/2012); Tomasz Oleszkiewicz (č.°1695/2012); (meno je utajené) (č.°1696/2012); Thea van Loon (č.°1697/2012); (meno je utajené) (č.°1698/2012); Stella Papadimitriou-Anastasopoulou (č.°1699/2012); (meno je utajené) (č.°1700/2012); Theodoros Pitikaris (č.°1701/2012); Petros Nikiphorakis (č.°1702/2012); Dimitris Panopoulos (č.°1703/2012); Lennart Englund (č.°1704/2012); Rune Svedgren (č.°1705/2012); Flora Hansen (č.°1706/2012); (meno je utajené) (č.°1707/2012); Jolanta Wittib /Vittib (č.°1708/2012); Zoltan Lomnici (č.°1709/2012); Bernhard Freisler (č.°1710/2012); Dorota-Laura Galos (č.°1711/2012); Thomas Schurm (č.°1712/2012); Angelika Gajeck (č.°1713/2012); Kiriakos Gikas (č.°1714/2012); Alzbieta Lehocka (č.°1715/2012); Maria Iancu (č.°1716/2012); Eva Ludwig (č.°1717/2012); Carolin Janker (č.°1718/2012); Myriam Plein (č.°1719/2012); Volker Utschik (č.°1720/2012); Martin Troger (10 podpisov) (č.°1721/2012); Lotar Spiess (18 podpisov) (č.°1722/2012); Gabi Pfister (č.°1723/2012); (meno je utajené) (č.°1724/2012); Karin Köhler (č.°1725/2012); (meno je utajené) (č.°1726/2012); Christian Czibula (č.°1727/2012); (meno je utajené) (č.°1728/2012); Horst-Rainer Buron (č.°1729/2012); Amen Binai (Kurdistan Kultur- und Hilfsverein e.V.) (č.°1730/2012); Werner Krewer (č.°1731/2012); Anton Habersetzer (č.°1732/2012); (meno je utajené) (č.°1733/2012); (meno je utajené) (č.°1734/2012); Peter Bivert (č.°1735/2012); Therese Misch (č.°1736/2012); (meno je utajené) (č.°1737/2012); Lara Sabel (č.°1738/2012); (meno je utajené) (č.°1739/2012); Marian Józef Smotrzyk (č.°1740/2012); Adrianna Bacik (č.°1741/2012); (meno je utajené) (č.°1742/2012); Lidia Depta (č.°1743/2012); István Tóth (č.°1744/2012); Bert Van Putten (č.°1745/2012); Eugene Bourgeois (č.°1746/2012); Emile Paulussen (č.°1747/2012); Emil Petkov (č.°1748/2012).


13. Presun rozpočtových prostriedkov

Európsky dvor audítorov v súlade s článkom 25 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách informoval rozpočtový orgán o návrhu na presun rozpočtových prostriedkov V/AB-01/C/13.


14. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) parlamentných výborov, správy:

- Správa o zlepšení prístupu MSP k financiám (2012/2134(INI)) - výbor ECON - Spravodajca: Philippe De Backer (A7-0001/2013)

- * Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa zriaďuje špecifický program na vykonávanie programu Horizont 2020 – Rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) (COM(2011)0811 - C7-0509/2011 - 2011/0402(CNS)) - výbor ITRE - Spravodajkyňa: Maria Da Graça Carvalho (A7-0002/2013)

- ***I Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany (COM(2011)0934 - C7-0519/2011 - 2011/0461(COD)) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: Elisabetta Gardini (A7-0003/2013)

- ***I Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 573/2007/ES, rozhodnutie č. 575/2007/ES a rozhodnutie Rady č. 2007/435/ES s cieľom zvýšiť mieru spolufinancovania uplatňovanú v rámci Európskeho fondu pre utečencov, Európskeho fondu pre návrat a Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín, pokiaľ ide o určité ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia v súvislosti s niektorými členskými štátmi, ktoré majú alebo ktorým hrozia vážne ťažkosti v súvislosti s finančnou stabilitou (COM(2012)0526 - C7-0302/2012 - 2012/0252(COD)) - výbor LIBE - Spravodajca: Nils Torvalds (A7-0004/2013)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (na obdobie rokov 2014 – 2020) (COM(2011)0608 - C7-0319/2011 - 2011/0269(COD)) - výbor EMPL - Spravodajkyňa: Marian Harkin (A7-0005/2013)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločnej rybárskej politike (COM(2011)0425 - C7-0198/2011 - 2011/0195(COD)) - výbor PECH - Spravodajkyňa: Ulrike Rodust (A7-0008/2013)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách týkajúcich sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych činidiel (elektromagnetické polia) (20. samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (COM(2011)0348 - C7-0191/2011 - 2011/0152(COD)) - výbor EMPL - Spravodajkyňa: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0009/2013)

- * Správa o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov (COM(2012)0709 - C7-0410/2012 - 2012/0335(NLE)) - výbor EMPL - Spravodajkyňa: Pervenche Berès (A7-0010/2013)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program Tvorivá Európa (COM(2011)0785 - C7-0435/2011 - 2011/0370(COD)) - výbor CULT - Spravodajkyňa: Silvia Costa (A7-0011/2013)

- * Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o mechanizmus rýchlej reakcie proti podvodom v oblasti DPH (COM(2012)0428 - C7-0260/2012 - 2012/0205(CNS)) - výbor ECON - Spravodajca: David Casa (A7-0014/2013)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o transparentnosti opatrení regulujúcich stanovovanie cien liekov na humánne použitie a ich zaraďovanie do pôsobnosti verejných systémov zdravotného poistenia (COM(2012)0084 - C7-0056/2012 - 2012/0035(COD)) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: Antonyia Parvanova (A7-0015/2013)

- Správa o výročnej správe Európskej investičnej banky za rok 2011 (2012/2286(INI)) - výbor ECON - Spravodajca: Mario Mauro (A7-0016/2013)

- Správa o sociálnej zodpovednosti podnikov: zodpovedné a transparentné správanie podnikov a udržateľný rast (2012/2098(INI)) - výbor JURI - Spravodajca: Raffaele Baldassarre (A7-0017/2013)

- Správa s odporúčaniami pre Komisiu o správe jednotného trhu (2012/2260(INI)) - výbor IMCO - Spravodajca: Andreas Schwab (A7-0019/2013)

- Správa o usmerneniach pre rozpočtový postup na rok 2014, oddiel I – Európsky parlament, oddiel II – Rada, oddiel IV – Súdny dvor, oddiel V – Dvor audítorov, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor, oddiel VII – Výbor regiónov, oddiel VIII – Európsky ombudsman, oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov a oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (2013/2003(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Monika Hohlmeier (A7-0020/2013)

- Správa k európskemu semestru pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu 2013 (2012/2257(INI)) - výbor EMPL - Spravodajkyňa: Veronica Lope Fontagné (A7-0024/2013)

- Správa o osobitnej správe č. 3/2012 (absolutórium za rok 2011) – Štrukturálne fondy: vyriešila Komisia úspešne nedostatky zistené v systémoch riadenia a kontroly členských štátov? (N7-0060/2012 - C7-0110/2012 - 2012/2087(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Jens Geier (A7-0276/2012)

- Správa o osobitnej správe č. 5/2012 (absolutórium za rok 2011) – Spoločný informačný systém pre vonkajšie vzťahy (CRIS) (N7-0064/2012 - C7-0116/2012 - 2012/2091(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Jean-Pierre Audy (A7-0384/2012)

- Správa o osobitnej správe Dvora audítorov č. 7/2012 (absolutórium za rok 2011): Reforma spoločnej organizácie trhu s vínom: Doterajší pokrok (N7-0072/2012 - C7-0149/2012 - 2012/2119(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Eva Ortiz Vilella (A7-0386/2012)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2009/16/ES o štátnej prístavnej kontrole (COM(2012)0129 - C7-0081/2012 - 2012/0062(COD)) - výbor TRAN - Spravodajca: Brian Simpson (A7-0394/2012)

- Správa o osobitnej správe č. 1/2012 (absolutórium za rok 2011): Účinnosť rozvojovej pomoci Európskej únie v oblasti potravinovej bezpečnosti v subsaharskej Afrike (N7-0051/2012 - C7-0093/2012 - 2012/2059(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Bart Staes (A7-0400/2012)

- ***I Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o strategickom inovačnom programe Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT): príspevok EIT k vytváraniu inovatívnejšej Európy (COM(2011)0822 - C7-0462/2011 - 2011/0387(COD)) - výbor ITRE - Spravodajkyňa: Marisa Matias (A7-0422/2012)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje rámcový program pre výskum a inovácie (2014 – 2020) – Horizont 2020 (COM(2011)0809 - C7-0466/2011 - 2011/0401(COD)) - výbor ITRE - Spravodajkyňa: Teresa Riera Madurell (A7-0427/2012)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti a šírenia v programe Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inovácie (2014 – 2020) (COM(2011)0810 - C7-0465/2011 - 2011/0399(COD)) - výbor ITRE - Spravodajca: Christian Ehler (A7-0428/2012)

- *** Správa k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými v zmysle článku XXIV ods. 6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny úľav v zoznamoch záväzkov Bulharskej republiky a Rumunska v rámci ich pristúpenia k Európskej únii (12213/2012 - C7-0409/2012 - 2012/0167(NLE)) - výbor INTA - Spravodajca: Vital Moreira (A7-0430/2012)

- ***I Správa o zmenenom a doplnenom návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení systému „EURODAC“ na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. […/…] (ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov), o možnosti orgánov členských štátov na presadzovanie práva a Europolu požiadať o porovnanie s údajmi v systéme EURODAC na účely presadzovania práva a o zmene a doplnení nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (prepracované znenie) (COM(2012)0254 - C7-0148/2012 - 2008/0242(COD)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Monica Luisa Macovei (A7-0432/2012)

- ***I Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 574/2007/ES s cieľom zvýšiť mieru spolufinancovania uplatňovanú v rámci Fondu pre vonkajšie hranice v prípade niektorých členských štátov, ktoré majú alebo ktorým hrozia vážne ťažkosti v súvislosti s finančnou stabilitou (COM(2012)0527 - C7-0301/2012 - 2012/0253(COD)) - výbor LIBE - Spravodajca: Nils Torvalds (A7-0433/2012)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o hladine hluku motorových vozidiel (COM(2011)0856 - C7-0487/2011 - 2011/0409(COD)) - výbor ENVI - Spravodajca: Miroslav Ouzký (A7-0435/2012)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 223/2009 o európskej štatistike (COM(2012)0167 - C7-0101/2012 - 2012/0084(COD)) - výbor ECON - Spravodajca: Edward Scicluna (A7-0436/2012)

2) poslancov, návrhy uznesení (článok 120 rokovacieho poriadku):

- Cristiana Muscardini. Návrh uznesenia o zveľaďovaní európskeho prírodného a kultúrneho dedičstva (B7-0046/2013)

pridelené

gestorský výbor :

CULT

stanovisko :

ENVI

- Lorenzo Fontana a Matteo Salvini. Návrh uznesenia o odpykávaní trestu odňatia slobody občanov Spoločenstva v ich krajine pôvodu (B7-0048/2013)

pridelené

gestorský výbor :

LIBE

- Lorenzo Fontana a Matteo Salvini. Návrh uznesenia o odpykávaní trestu odňatia slobody občanov pochádzajúcich z tretích štátov v ich krajine pôvodu (B7-0050/2013)

pridelené

gestorský výbor :

LIBE

- Franziska Katharina Brantner, Marije Cornelissen, Anne Delvaux, Ismail Ertug, Mikael Gustafsson, Yannick Jadot, Sidonia Jedrzejewska, Lívia Járóka, Martin Kastler, Silvana Koch-Mehrin, Licia Ronzulli, Carl Schlyter, Catherine Stihler, Anja Weisgerber a Esther de Lange. Návrh na zmenu rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu – zmena a doplnenie článku 136: Účasť poslancov na rokovaniach (B7-0051/2013)

pridelené

gestorský výbor :

AFCO


15. Program práce

Ďalším bodom programu bol program práce Parlamentu.

Bol rozdaný konečný návrh programu februárovej schôdze v roku 2013 (PE 504.008/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 140 rokovacieho poriadku):

Pondelok, utorok, streda

Bez zmeny.

Štvrtok

Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (článok 122 rokovacieho poriadku) :

Predseda navrhol zmeniť názov bodu rozpravy Zimbabwe: zadržanie Okaya Machisu, aktivistu za ľudské práva (bod 117 PDOJ) takto: „Zadržanie aktivistov za ľudské práva v Zimbabwe.

Parlament túto zmenu schválil.

Týmto bol stanovený program práce.

°
° ° °

V rozprave vystúpila Sonia Alfano, aby vyjadrila úctu pri príležitosti 20. výročia atentátu na jej otca, Beppeho Alfana.


16. Osobitné opatrenia v oblasti poľnohospodárstva v prospech menších ostrovov v Egejskom mori ***I - Osobitné opatrenia v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Únie ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú osobitné opatrenia v oblasti poľnohospodárstva v prospech menších ostrovov v Egejskom mori [2010/0370(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Georgios Papastamkos (A7-0319/2011)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie [2010/0256(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Gabriel Mato Adrover (A7-0321/2011)

Georgios Papastamkos uviedol správu.

PREDSEDNÍCTVO: Anni PODIMATA
podpredsedníčka

Gabriel Mato Adrover uviedol správu.

V rozprave vystúpila Viviane Reding (podpredsedníčka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Marielle de Sarnez ( spravodajkyňa výboru INTA požiadaného o stanovisko), Giovanni La Via (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Younous Omarjee (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Maria do Céu Patrão Neves v mene skupiny PPE, Spyros Danellis v mene skupiny S&D, Marit Paulsen v mene skupiny ALDE, Nikos Chrysogelos v mene skupiny Verts/ALE, John Stuart Agnew v mene skupiny EFD, Nikolaos Chountis v mene skupiny GUE/NGL, Patricia van der Kammen – nezaradená poslankyňa, Maurice Ponga, Luís Paulo Alves, Riikka Manner, Jean-Jacob Bicep, Charalampos Angourakis, Eric Andrieu, Theodoros Skylakakis, Vasilica Viorica Dăncilă a Patrice Tirolien, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Giommaria Uggias.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil João Ferreira.

V rozprave vystúpili: Viviane Reding, Georgios Papastamkos a Gabriel Mato Adrover.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.1 zápisnice zo dňa 5.2.2013 a bod 7.2 zápisnice zo dňa 5.2.2013.


17. Odstránenie a prevencia všetkých foriem násilia páchaného na ženách a dievčatách (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000004/2013), ktorú položil Mikael Gustafsson, v mene výboru FEMM, pre Komisiu: 57. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien: predchádzanie všetkým formám násilia páchaného na ženách a dievčatách a jeho odstránenie (B7-0111/2013)

Mikael Gustafsson rozvinul otázku.

Viviane Reding (podpredsedníčka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Mariya Gabriel v mene skupiny PPE, Corina Creţu v mene skupiny S&D, Antonyia Parvanova v mene skupiny ALDE, Ulrike Lunacek v mene skupiny Verts/ALE, Marina Yannakoudakis v mene skupiny ECR, Kartika Tamara Liotard v mene skupiny GUE/NGL, Krisztina Morvai – nezaradená poslankyňa, Elisabeth Morin-Chartier, Marc Tarabella, Ana Miranda, Nick Griffin, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Marc Tarabella a Francesca Barracciu, Anna Maria Corazza Bildt, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Nick Griffin, Mojca Kleva Kekuš, Erminia Mazzoni a Antigoni Papadopoulou.

PREDSEDNÍCTVO: Georgios PAPASTAMKOS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Elena Băsescu, Joanna Senyszyn, Sirpa Pietikäinen, Zita Gurmai, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Krisztina Morvai a Lena Kolarska-Bobińska.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Roberta Angelilli, Sylvana Rapti, Inês Cristina Zuber, Iosif Matula, Catherine Stihler, Francesca Barracciu, Nikolaos Salavrakos, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Hedh, Edite Estrela, María Irigoyen Pérez, Dimitar Stoyanov a Zbigniew Ziobro.

V rozprave vystúpila Viviane Reding.

Návrhy uznesenia predložené v súlade s čl. 115 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Mikael Gustafsson, v mene výboru FEMM, o 57. zasadnutí Komisie OSN pre postavenie žien: Odstránenie a prevencia všetkých foriem násilia páchaného na ženách a dievčatách (2012/2922(RSP)) (B7-0049/2013)

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.6 zápisnice zo dňa 6.2.2013.


18. Zlepšenie prístupu MSP k financiám (rozprava)

Správa o zlepšení prístupu MSP k financiám [2012/2134(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Philippe De Backer (A7-0001/2013)

Philippe De Backer uviedol správu.

V rozprave vystúpil Antonio Tajani (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Anthea McIntyre (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Jorgo Chatzimarkakis (spravodajca výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Vladimír Maňka (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Rebecca Taylor (spravodajkyňa výboru JURI požiadaného o stanovisko), Herbert Dorfmann v mene skupiny PPE a Mojca Kleva Kekuš v mene skupiny S&D.

PREDSEDNÍCTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Olle Schmidt v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Oldřich Vlasák v mene skupiny ECR, Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, Othmar Karas, George Sabin Cutaş, Niccolò Rinaldi, Sajjad Karim, Mara Bizzotto, Lambert van Nistelrooij, Emer Costello, Ryszard Czarnecki, Sari Essayah, Sylvana Rapti, James Nicholson a Bendt Bendtsen.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Maria do Céu Patrão Neves, Phil Prendergast, Csaba Sógor, Vasilica Viorica Dăncilă, Jaroslav Paška, Petru Constantin Luhan, Sergio Gaetano Cofferati a Krisztina Morvai.

V rozprave vystúpili: Antonio Tajani a Philippe De Backer.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.3 zápisnice zo dňa 5.2.2013.


19. Európske partnerstvo v oblasti inovácií zamerané na aktívne a zdravé starnutie (stručná prezentácia)

Správa o európskom partnerstve v oblasti inovácií zameranom na aktívne a zdravé starnutie [2012/2258(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Kartika Tamara Liotard (A7-0029/2013)

Kartika Tamara Liotard uviedla správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Erik Bánki, Mario Pirillo, Angelika Werthmann, Mark Demesmaeker, João Ferreira a Miroslav Mikolášik.

PREDSEDNÍCTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsedníčka

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Dimitar Stoyanov a Jaroslav Paška.

V rozprave vystúpil Antonio Tajani.

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 7.7 zápisnice zo dňa 6.2.2013.


20. Transparentnosť opatrení regulujúcich stanovovanie cien liekov na humánne použitie ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o transparentnosti opatrení regulujúcich stanovovanie cien liekov na humánne použitie a ich zaraďovanie do pôsobnosti verejných systémov zdravotného poistenia [COM(2012)0084 - C7-0056/2012- 2012/0035(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Antonyia Parvanova (A7-0015/2013)

Antonyia Parvanova uviedla správu.

V rozprave vystúpil Antonio Tajani (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Cristian Silviu Buşoi (spravodajca výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Zofija Mazej Kukovič v mene skupiny PPE, Nessa Childers v mene skupiny S&D, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Alda Sousa v mene skupiny GUE/NGL, Françoise Grossetête a Andres Perello Rodriguez.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Erik Bánki, Miroslav Mikolášik, Petru Constantin Luhan, Anna Záborská, Elena Băsescu, João Ferreira, Jaroslav Paška a Zbigniew Ziobro.

V rozprave vystúpili: Antonio Tajani a Antonyia Parvanova.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.3 zápisnice zo dňa 6.2.2013.


21. Oživenie európskeho priemyslu vzhľadom na súčasné ťažkosti (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Oživenie európskeho priemyslu vzhľadom na súčasné ťažkosti

Antonio Tajani (podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Françoise Grossetête v mene skupiny PPE, Patrizia Toia v mene skupiny S&D, Graham Watson v mene skupiny ALDE, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, John Bufton v mene skupiny EFD, Jacky Hénin v mene skupiny GUE/NGL, Anne Delvaux, Frédéric Daerden, Isabelle Durant, Zbigniew Ziobro, Maria Da Graça Carvalho a Josefa Andrés Barea.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Petru Constantin Luhan, Elena Băsescu, Alajos Mészáros, Phil Prendergast, Marc Tarabella, Marina Yannakoudakis, Inês Cristina Zuber, Jaroslav Paška a Dimitar Stoyanov.

V rozprave vystúpil Antonio Tajani.

Rozprava sa skončila.


22. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe čl. 150 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Zoltán Bagó, Ivailo Kalfin, Catherine Stihler, Ramona Nicole Mănescu, Cristian Silviu Buşoi, Jean-Jacob Bicep, François Alfonsi, Marina Yannakoudakis, Claudio Morganti, Willy Meyer, Alda Sousa, Alajos Mészáros, László Tőkés, Georgios Koumoutsakos, Mojca Kleva Kekuš, María Muñiz De Urquiza, Antigoni Papadopoulou, Edit Bauer, Anna Záborská, Iliana Malinova Iotova, Corina Creţu, Emer Costello, Csaba Sándor Tabajdi a Monika Panayotova.


23. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 504.008/OJMA).


24. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.40 h.

Klaus Welle

Gianni Pittella

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antoniozzi, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Besset, Bicep, Bielan, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Pozorovatelia

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Jerković, Matušić, Pupovac, Vrbat, Vuljanić


Príloha 1 - Podpora akčného plánu „globálna nula“ na postupné a overované odstraňovanie všetkých jadrových zbraní vo svete (písomné vyhlásenie)

Písomné vyhlásenie č.°0026/2012 o podpore akčného plánu „globálna nula“ na postupné a overované odstraňovanie všetkých jadrových zbraní vo svete1 (bod 8 zápisnice zo dňa 4.2.2013), ktoré predložili v súlade s článkom 123 rokovacieho poriadku poslanci Jarosław Leszek Wałęsa, Reinhard Bütikofer, Tarja Cronberg, Sergio Paolo Francesco Silvestris a Janusz Władysław Zemke a ktoré podpísalo 389 poslancov:

Znenie písomného vyhlásenia:

1. Jadrové zbrane predstavujú neprijateľné finančné náklady a bezpečnostné riziká vrátane šírenia týchto zbraní a jadrového terorizmu.

2. Existuje významná verejná a politická podpora akčného plánu „globálna nula“, ktorý predstavuje komplexný politický rámec napostupné a overované odstraňovanie všetkých jadrových zbraní vo svete do roku 2030.

3. Ďalším krokom v tomto pláne je zníženie arzenálu USA a Ruska na celkovo 1000jadrových zbraní pre každú z týchto krajín a odstránenie ich taktických jadrových zbraní z európskeho kontinentu, čím sa pripraví cesta pre mnohostranné rokovania ojadrových zbraniach v kontexte postupného odstraňovania všetkých jadrových zbraní vosvete, o komplexnom režime overovania a presadzovania a posilnených zárukách pre jadrový palivový cyklus.

4. Členské štáty sa vyzývajú, aby podporili akčný plán „globálna nula“ a prijali kroky potrebné kjeho napredovaniu.

5. Vlády USA a Ruska sa vyzývajú, aby znížili svoje arzenály na celkovo 1000jadrových zbraní pre každú krajinu a aby odstránili svoje taktické jadrové zbrane z európskeho kontinentu.

6. Všetky krajiny, ktoré vlastnia jadrové zbrane, sa vyzývajú, aby sa zúčastnili na mnohostranných rokovaniach o postupnom a overovanom odstraňovaní všetkých jadrových zbraní vo svete a o vytvorení systému overovania, ktorý zahŕňa celkové neobmedzené kontroly.

7. Toto vyhlásenie sa spolu s menami podpísaných poslancov postúpi Rade, Komisii, a vládam a parlamentom členských štátov a Spojeným štátom americkým, Rusku a všetkým krajinám, ktoré vlastnia jadrové zbrane.

__________

1   V súlade s článkom 123 ods.4 a 5 rokovacieho poriadku, ak je vyhlásenie podpísané väčšinou všetkých poslancov, uverejní sa v zápisnici spolu s menami podpísaných poslancov a postúpi sa adresátom, pričom však nie je pre Európsky parlament záväzné.

Zoznam podpísaných poslancov

Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Amelia Andersdotter, Martina Anderson, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Antonello Antinoro, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, Pablo Arias Echeverría, Pino Arlacchi, Kriton Arsenis, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Francesca Balzani, Erik Bánki, Elena Băsescu, Edit Bauer, Catherine Bearder, Heinz K. Becker, Sandrine Bélier, Malika Benarab-Attou, Sergio Berlato, Jean-Paul Besset, Jean-Jacob Bicep, Izaskun Bilbao Barandica, Lothar Bisky, Mara Bizzotto, Sebastian Valentin Bodu, Lajos Bokros, Piotr Borys, Victor Boştinaru, José Bové, Franziska Katharina Brantner, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, Udo Bullmann, Simon Busuttil, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Alain Cadec, Antonio Cancian, Salvatore Caronna, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Daniel Caspary, Pilar del Castillo Vera, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Nikos Chrysogelos, Minodora Cliveti, Yves Cochet, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Cohn-Bendit, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Marije Cornelissen, Silvia Costa, Emer Costello, Michael Cramer, Jürgen Creutzmann, Tarja Cronberg, Brian Crowley, Joseph Cuschieri, George Sabin Cutaş, Tadeusz Cymański, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Joseph Daul, Mário David, Chris Davies, Francesco De Angelis, Véronique De Keyser, Karima Delli, Anne Delvaux, Albert Deß, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Dimitrios Droutsas, Andrew Duff, Isabelle Durant, Martin Ehrenhauser, Bas Eickhout, Ioan Enciu, Frank Engel, Christian Engström, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Tanja Fajon, Diogo Feio, João Ferreira, Carlo Fidanza, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Knut Fleckenstein, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Vicente Miguel Garcés Ramón, Dolores García-Hierro Caraballo, Elisabetta Gardini, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Adam Gierek, Ana Gomes, Kinga Göncz, Luis de Grandes Pascual, Louis Grech, Catherine Grèze, Mathieu Grosch, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sergio Gutiérrez Prieto, Gerald Häfner, Fiona Hall, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Marian Harkin, Rebecca Harms, Satu Hassi, Martin Häusling, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Monika Hohlmeier, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Juozas Imbrasas, Iliana Malinova Iotova, Vincenzo Iovine, Carlos José Iturgaiz Angulo, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Peter Jahr, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Cornelis de Jong, Romana Jordan, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, Michał Tomasz Kamiński, Othmar Karas, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Metin Kazak, Tunne Kelam, Franziska Keller, Nicole Kiil-Nielsen, Mojca Kleva Kekuš, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Georgios Koumoutsakos, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Jean Lambert, Vytautas Landsbergis, Giovanni La Via, Patrick Le Hyaric, Jo Leinen, Eva Lichtenberger, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, Linda McAvan, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Nuno Melo, Emilio Menéndez del Valle, Willy Meyer, Louis Michel, Francisco José Millán Mon, Ana Miranda, Alexander Mirsky, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Vital Moreira, Claudio Morganti, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Juan Andrés Naranjo Escobar, Norbert Neuser, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Angelika Niebler, Sławomir Nitras, Raimon Obiols, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Ria Oomen-Ruijten, Eva Ortiz Vilella, Csaba Őry, Siiri Oviir, Doris Pack, Rolandas Paksas, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Antigoni Papadopoulou, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Gianni Pittella, Pavel Poc, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, Crescenzio Rivellini, Raül Romeva i Rueda, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Judith Sargentini, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Birgit Schnieber-Jastram, Helmut Scholz, Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Marco Scurria, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Peter Simon, Brian Simpson, Marek Siwiec, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Alyn Smith, Monika Smolková, Csaba Sógor, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Sophocles Sophocleous, Francisco Sosa Wagner, Alda Sousa, Ewald Stadler, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Catherine Stihler, Theodor Dumitru Stolojan, Dimitar Stoyanov, Michèle Striffler, Gianluca Susta, József Szájer, Csanád Szegedi, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Nuno Teixeira, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Nils Torvalds, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Vladimir Urutchev, Corneliu Vadim Tudor, Ivo Vajgl, Kathleen Van Brempt, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Marie-Christine Vergiat, Bernadette Vergnaud, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Justina Vitkauskaite, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Graham Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Anja Weisgerber, Glenis Willmott, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Anna Záborská, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Karim Zéribi, Gabriele Zimmer, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


Príloha 2 - Ustanovenie Európskeho dňa proti šikanovaniu a násiliu v školách (písomné vyhlásenie)

Písomné vyhlásenie č.° 0028/2012 o ustanovení Európskeho dňa proti šikanovaniu a násiliu v školách1 (bod 8 zápisnice zo dňa 4.2.2013), ktoré predložili v súlade s článkom 123 rokovacieho poriadku poslanci Georgios Koumoutsakos, Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Maria Badia i Cutchet a Keith Taylor a ktoré podpísalo 385 poslancov:

Znenie písomného vyhlásenia

1. Násilie je jedným z najčastejších porušení základných práv a predstavuje vážnu hrozbu pre rozvoj a telesné a duševné zdravie obetí a je prekážkou v napĺňaní ich základných potrieb na základe rovnosti.

2. Deti sú najzraniteľnejšou skupinou vspoločnosti, a školy by preto mali poskytovať bezpečné prostredie zamerané na najlepšie záujmy dieťaťa.

3. Fyzické, verbálne, sexuálne a psychické násilie vrátane hrozieb a fyzických trestov predstavuje závažné porušenie práva detí na život, bezpečnosť a dôstojnosť.

4. Komisia sa vyzýva, aby podporila ustanovenie Európskeho dňa proti šikanovaniu a násiliu vškolách s cieľom zvýšiť povedomie o závažných následkoch tohto javu.

5. Členské štáty, ako zmluvné strany Dohovoru OSN o právach dieťaťa, sa nabádajú, aby prijali príslušné opatrenia na ochranu detí pred všetkými formami fyzického a psychického násilia vrátane šikanovania v online prostredí a aby mladým ľuďom, rodičom, učiteľom, opatrovateľom aspoločnosti ako celku umožnili predchádzať šikanovaniu a bojovať proti nemu.

6. Členské štáty sa naliehavo vyzývajú, aby podporovali celoživotné vzdelávanie odborníkov, ktorí pracujú s deťmi, a aby podnecovali aktívnu účasť mladých ľudí na precvičovaní zmierlivého riešenia sporov, okrem iného prostredníctvom využitia nových technológií.

7. Toto vyhlásenie sa spolu s menami podpísaných poslancov postúpi Komisii, Rade a národným parlamentom členských štátov.

____________

1   V súlade s článkom 123 ods.4 a 5 rokovacieho poriadku, ak je vyhlásenie podpísané väčšinou všetkých poslancov, uverejní sa v zápisnici spolu s menami podpísaných poslancov a postúpi sa adresátom, pričom však nie je pre Európsky parlament záväzné.

Zoznam podpísaných poslancov

Gabriele Albertini, Sonia Alfano, Magdi Cristiano Allam, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Martina Anderson, Josefa Andrés Barea, Roberta Angelilli, Charalampos Angourakis, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, Pino Arlacchi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Georges Bach, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Erik Bánki, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Regina Bastos, Ivo Belet, Phil Bennion, Sergio Berlato, Jean-Paul Besset, Jean-Jacob Bicep, Izaskun Bilbao Barandica, Vilija Blinkevičiūtė, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, José Bové, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Luis Manuel Capoulas Santos, Maria Da Graça Carvalho, Michael Cashman, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Nikos Chrysogelos, Minodora Cliveti, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Trevor Colman, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Marije Cornelissen, Silvia Costa, Emer Costello, Jean Louis Cottigny, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Arnaud Danjean, Joseph Daul, Mário David, Francesco De Angelis, Karima Delli, Anne Delvaux, Marielle de Sarnez, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonidas Donskis, Dimitrios Droutsas, Saïd El Khadraoui, Frank Engel, Derk Jan Eppink, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Sari Essayah, Rosa Estaràs Ferragut, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, Carlo Fidanza, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Knut Fleckenstein, Gaston Franco, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, Vicente Miguel Garcés Ramón, Dolores García-Hierro Caraballo, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Giuseppe Gargani, Jean-Paul Gauzès, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Luis de Grandes Pascual, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Nick Griffin, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Mikael Gustafsson, Sergio Gutiérrez Prieto, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Marian Harkin, Rebecca Harms, Satu Hassi, Martin Häusling, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Danuta Maria Hübner, Stephen Hughes, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Carlos José Iturgaiz Angulo, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Elisabeth Jeggle, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Ivailo Kalfin, Othmar Karas, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Metin Kazak, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Mojca Kleva Kekuš, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Agnès Le Brun, Constance Le Grip, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Peter Liese, Krzysztof Lisek, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Marian-Jean Marinescu, Miguel Angel Martínez Martínez, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Gabriel Mato Adrover, Iosif Matula, Mario Mauro, Zofija Mazej Kukovič, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Emilio Menéndez del Valle, Willy Meyer, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Francisco José Millán Mon, Ana Miranda, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Juan Andrés Naranjo Escobar, Katarína Neveďalová, Nadezhda Neynsky, Norica Nicolai, Lambert van Nistelrooij, Raimon Obiols, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Ria Oomen-Ruijten, Eva Ortiz Vilella, Siiri Oviir, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Hubert Pirker, Gianni Pittella, Anni Podimata, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Mitro Repo, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Crescenzio Rivellini, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Helmut Scholz, György Schöpflin, Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Andreas Schwab, Richard Seeber, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Brian Simpson, Peter Skinner, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Csaba Sógor, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Sophocles Sophocleous, Francisco Sosa Wagner, Alda Sousa, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Catherine Stihler, Michèle Striffler, Gianluca Susta, Hannes Swoboda, József Szájer, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Sampo Terho, Eleni Theocharous, Michael Theurer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Georgios Toussas, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Corneliu Vadim Tudor, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Justina Vitkauskaite, Dominique Vlasto, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Henri Weber, Manfred Weber, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Milan Zver.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia