Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 5 lutego 2013 r. - Strasburg

6. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję:

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (COM(2013)0009 - C7-0019/2013 - 2013/0007(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

PECH

opinia :

ENVI

- Sprawozdanie specjalne nr 17/2012 (absolutorium 2011 r.) pt. „Wkład finansowy z Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) na rzecz budowy trwałej sieci dróg w Afryce Subsaharyjskiej” (N7-0006/2013 - C7-0020/2013 - 2013/2012(DEC))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

DEVE

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr2173/2005 w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT (COM(2013)0015 - C7-0021/2013 - 2013/0010(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

DEVE, AGRI, ENVI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rozmieszczania infrastruktury paliw alternatywnych (COM(2013)0018 - C7-0022/2013 - 2013/0012(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 i art. 125 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

TRAN

opinia :

AGRI, ENVI, ITRE, IMCO, REGI

- Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w ramach absolutorium za rok 2011 dla Komisji Europejskiej (COM(2012)0436 [50] – COM(2012)0414 - C7-0023/2013 - 2013/2015(DEC))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

2) przez komisje parlamentarne, sprawozdania:

- Sprawozdanie w sprawie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw: dbanie o interesy obywateli a droga do trwałego ożywienia gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu (2012/2097(INI)) - komisja EMPL - Sprawozdawca: Richard Howitt (A7-0023/2013)

- Sprawozdanie w sprawie europejskiego partnerstwa na rzecz innowacji sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu (2012/2258(INI)) - komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Kartika Tamara Liotard (A7-0029/2013)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności