Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2260(INL)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0019/2013

Συζήτηση :

PV 05/02/2013 - 11
CRE 05/02/2013 - 11

Ψηφοφορία :

PV 07/02/2013 - 5.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0054

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2013 - Στρασβούργο

11. Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2013 - Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών : απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2013 - Η διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2013 [2012/2256(INI)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Elisa Ferreira (A7-0032/2013)

Έκθεση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2013 [2012/2257(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Veronica Lope Fontagné (A7-0024/2013)

Έκθεση σχετικά με τις συστάσεις προς την Επιτροπή όσον αφορά μια καλύτερη διακυβέρνηση για την ενιαία αγορά [2012/2260(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Andreas Schwab (A7-0019/2013)

Οι Andreas Schwab, Veronica Lope Fontagné και Elisa Ferreira παρουσιάζουν τις εκθέσεις.

Παρεμβαίνουν οι Lucinda Creighton (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου), Olli Rehn (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής), László Andor (Μέλος της Επιτροπής) και Michel Barnier (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Eider Gardiazábal Rubial (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Milan Cabrnoch (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Lambert van Nistelrooij (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Mojca Kleva Kekuš (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Oldřich Vlasák (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Paulo Rangel (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFCO), ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Elisa Ferreira και Pervenche Berès, Antolín Sánchez Presedo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Philippe De Backer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Elisa Ferreira, Emilie Turunen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, η οποία απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Hans-Peter Martin και Alexander Graf Lambsdorff, Derk Jan Eppink, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Elisa Ferreira και Sylvie Goulard, Derek Roland Clark, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Hans-Peter Martin, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Lajos Bokros και Jean-Paul Gauzès, και Hans-Peter Martin, μη εγγεγραμμένος.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Isabelle DURANT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Hans-Peter Martin, για να απαντήσει σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Gay Mitchell, Csaba Őry, Sergio Gutiérrez Prieto, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Lajos Bokros, Marian Harkin, Marije Cornelissen, Emma McClarkin, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Sven Giegold, Claudio Morganti, Inês Cristina Zuber, Auke Zijlstra, Werner Langen, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Άννυς Ποδηματά, Sergio Gaetano Cofferati, Toine Manders, Philippe Lamberts, Adam Bielan, Rolandas Paksas, Francisco Sosa Wagner, Diogo Feio, Liem Hoang Ngoc, Sylvie Goulard, Malika Benarab-Attou, Malcolm Harbour, Godfrey Bloom, Elisabeth Morin-Chartier, Pervenche Berès, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Strejček, Tadeusz Cymański, Pablo Zalba Bidegain, Άννυ Ποδηματά, Ramon Tremosa i Balcells, Morten Messerschmidt, Sari Essayah, Roberto Gualtieri, Jaroslav Paška, Małgorzata Handzlik, Frédéric Daerden, Gunnar Hökmark, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Zigmantas Balčytis, Christel Schaldemose, Theodor Dumitru Stolojan, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Krišjānis Kariņš, Philippe Juvin και Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Γεώργιος ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt και Thomas Mann.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jan Kozłowski, Phil Prendergast, Paul Murphy, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Miroslav Mikolášik, Zbigniew Ziobro, Andrew Henry William Brons, Csaba Sándor Tabajdi, Petru Constantin Luhan και Krisztina Morvai.

Παρεμβαίνουν οι László Andor, Lucinda Creighton, Andreas Schwab, Veronica Lope Fontagné και Liem Hoang Ngoc (αναπλ. της Elisa Ferreira).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.2.2013, σημείο 5.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.2.2013 και σημείο 5.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.2.2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου