Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/2260(INL)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A7-0019/2013

Arutelud :

PV 05/02/2013 - 11
CRE 05/02/2013 - 11

Hääletused :

PV 07/02/2013 - 5.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0054

Protokoll
Teisipäev, 5. veebruar 2013 - Strasbourg

11. Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: 2013. aasta majanduskasvu analüüs - Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: 2013. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektid - Ühtse turu juhtimine (arutelu)
Istungi stenogramm

Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: 2013. aasta majanduskasvu analüüs [2012/2256(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Elisa Ferreira (A7-0032/2013)

Raport majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning tööhõive- ja sotsiaalsete aspektide kohta 2013. aasta majanduskasvu analüüsis [2012/2257(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Veronica Lope Fontagné (A7-0024/2013)

Raport soovitustega komisjonile ühtse turu juhtimise kohta [2012/2260(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Andreas Schwab (A7-0019/2013)

Andreas Schwab, Veronica Lope Fontagné ja Elisa Ferreira tutvustasid oma raporteid.

Sõna võtsid Lucinda Creighton (nõukogu eesistuja), Olli Rehn (komisjoni asepresident), László Andor (komisjoni liige) ja Michel Barnier (komisjoni liige).

Sõna võtsid Eider Gardiazábal Rubial (BUDG komisjoni arvamuse koostaja), Milan Cabrnoch (EMPL komisjoni arvamuse koostaja), Lambert van Nistelrooij (REGI komisjoni arvamuse koostaja), Mojca Kleva Kekuš (REGI komisjoni arvamuse koostaja), Oldřich Vlasák (REGI komisjoni arvamuse koostaja), Paulo Rangel (AFCO komisjoni arvamuse koostaja), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès fraktsiooni PPE nimel, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Elisa Ferreira ja Pervenche Berès, Antolín Sánchez Presedo fraktsiooni S&D nimel, Philippe De Backer fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Elisa Ferreira, Emilie Turunen fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Hans-Peter Martin ja Alexander Graf Lambsdorff, Derk Jan Eppink fraktsiooni ECR nimel, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Elisa Ferreira ja Sylvie Goulard, Derek Roland Clark fraktsiooni EFD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Hans-Peter Martin, Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Lajos Bokros ja Jean-Paul Gauzès, ja Hans-Peter Martin (fraktsioonilise kuuluvuseta).

ISTUNGI JUHATAJA: Isabelle DURANT
asepresident

Sõna võtsid Hans-Peter Martin, kes vastas küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gay Mitchell, Csaba Őry, Sergio Gutiérrez Prieto, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Lajos Bokros, Marian Harkin, Marije Cornelissen, Emma McClarkin, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Sven Giegold, Claudio Morganti, Inês Cristina Zuber, Auke Zijlstra, Werner Langen, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Anni Podimata, Sergio Gaetano Cofferati, Toine Manders, Philippe Lamberts, Adam Bielan, Rolandas Paksas, Francisco Sosa Wagner, Diogo Feio, Liem Hoang Ngoc, Sylvie Goulard, Malika Benarab-Attou, Malcolm Harbour, Godfrey Bloom, Elisabeth Morin-Chartier, Pervenche Berès, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Strejček, Tadeusz Cymański, Pablo Zalba Bidegain, Anni Podimata, Ramon Tremosa i Balcells, Morten Messerschmidt, Sari Essayah, Roberto Gualtieri, Jaroslav Paška, Małgorzata Handzlik, Frédéric Daerden, Gunnar Hökmark, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Zigmantas Balčytis, Christel Schaldemose, Theodor Dumitru Stolojan, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Krišjānis Kariņš, Philippe Juvin ja Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

ISTUNGI JUHATAJA: Georgios PAPASTAMKOS
asepresident

Sõna võtsid Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt ja Thomas Mann.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jan Kozłowski, Phil Prendergast, Paul Murphy, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Miroslav Mikolášik, Zbigniew Ziobro, Andrew Henry William Brons, Csaba Sándor Tabajdi, Petru Constantin Luhan ja Krisztina Morvai.

Sõna võtsid László Andor, Lucinda Creighton, Andreas Schwab, Veronica Lope Fontagné ja Liem Hoang Ngoc ( Elisa Ferreira nimel).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 7.2.2013 protokolli punkt 5.2, 7.2.2013 protokolli punkt 5.3 ja 7.2.2013 protokolli punkt 5.4.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika