Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/2260(INL)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A7-0019/2013

Debatten :

PV 05/02/2013 - 11
CRE 05/02/2013 - 11

Stemmingen :

PV 07/02/2013 - 5.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0054

Notulen
Dinsdag 5 februari 2013 - Straatsburg

11. Europees semester voor economische beleidscoördinatie: jaarlijkse groeianalyse 2013 - Europees Semester voor economische beleidscoördinatie: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2013 - Betere governance van de interne markt (debat)
CRE

Europees semester voor economische beleidscoördinatie: jaarlijkse groeianalyse 2013 [2012/2256(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Elisa Ferreira (A7-0032/2013)

Verslag over het Europees semester voor economische beleidscoördinatie: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2013 [2012/2257(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Veronica Lope Fontagné (A7-0024/2013)

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende de governance van de interne markt [2012/2260(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Andreas Schwab (A7-0019/2013)

Andreas Schwab, Veronica Lope Fontagné en Elisa Ferreira leiden hun verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Lucinda Creighton (fungerend voorzitter van de Raad), Olli Rehn (vicevoorzitter van de Commissie), László Andor (lid van de Commissie) en Michel Barnier (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Eider Gardiazábal Rubial (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Milan Cabrnoch (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Lambert van Nistelrooij (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Mojca Kleva Kekuš (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Oldřich Vlasák (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Paulo Rangel (rapporteur voor advies van de Commissie AFCO), die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Elisa Ferreira en Pervenche Berès, Antolín Sánchez Presedo, namens de S&D-Fractie, Philippe De Backer, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Elisa Ferreira, Emilie Turunen, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Hans-Peter Martin en Alexander Graf Lambsdorff, Derk Jan Eppink, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Elisa Ferreira en Sylvie Goulard, Derek Roland Clark, namens de EFD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Hans-Peter Martin, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Lajos Bokros en Jean-Paul Gauzès, en Hans-Peter Martin, niet-fractiegebonden lid.

VOORZITTER: Isabelle DURANT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Hans-Peter Martin, die ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Gay Mitchell, Csaba Őry, Sergio Gutiérrez Prieto, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Lajos Bokros, Marian Harkin, Marije Cornelissen, Emma McClarkin, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Sven Giegold, Claudio Morganti, Inês Cristina Zuber, Auke Zijlstra, Werner Langen, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Anni Podimata, Sergio Gaetano Cofferati, Toine Manders, Philippe Lamberts, Adam Bielan, Rolandas Paksas, Francisco Sosa Wagner, Diogo Feio, Liem Hoang Ngoc, Sylvie Goulard, Malika Benarab-Attou, Malcolm Harbour, Godfrey Bloom, Elisabeth Morin-Chartier, Pervenche Berès, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Strejček, Tadeusz Cymański, Pablo Zalba Bidegain, Anni Podimata, Ramon Tremosa i Balcells, Morten Messerschmidt, Sari Essayah, Roberto Gualtieri, Jaroslav Paška, Małgorzata Handzlik, Frédéric Daerden, Gunnar Hökmark, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Zigmantas Balčytis, Christel Schaldemose, Theodor Dumitru Stolojan, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Krišjānis Kariņš, Philippe Juvin en Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

VOORZITTER: Georgios PAPASTAMKOS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt en Thomas Mann.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jan Kozłowski, Phil Prendergast, Paul Murphy, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Miroslav Mikolášik, Zbigniew Ziobro, Andrew Henry William Brons, Csaba Sándor Tabajdi, Petru Constantin Luhan en Krisztina Morvai.

Het woord wordt gevoerd door László Andor, Lucinda Creighton, Andreas Schwab, Veronica Lope Fontagné en Liem Hoang Ngoc (ter vervanging van Elisa Ferreira).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.2 van de notulen van 7.2.2013, punt 5.3 van de notulen van 7.2.2013 en punt 5.4 van de notulen van 7.2.2013.

Juridische mededeling - Privacybeleid