Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/2260(INL)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A7-0019/2013

Debaty :

PV 05/02/2013 - 11
CRE 05/02/2013 - 11

Głosowanie :

PV 07/02/2013 - 5.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0054

Protokół
Wtorek, 5 lutego 2013 r. - Strasburg

11. Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na 2013 r. - Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2013 r. - Zarządzanie jednolitym rynkiem (debata)
Pełne sprawozdanie

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na 2013 r. [2012/2256(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Elisa Ferreira (A7-0032/2013)

Sprawozdanie w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2013 r. [2012/2257(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Veronica Lope Fontagné (A7-0024/2013)

Sprawozdanie z zaleceniem dla Komisji w sprawie zarządzania jednolitym rynkiem [2012/2260(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Andreas Schwab (A7-0019/2013)

Andreas Schwab, Verónica Lope Fontagné i Elisa Ferreira przedstawili sprawozdania.

Głos zabrali: Lucinda Creighton (urzędująca przewodnicząca Rady), Olli Rehn (wiceprzewodniczący Komisji), László Andor (członek Komisji) i Michel Barnier (członek Komisji).

Głos zabrali: Eider Gardiazábal Rubial (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej BUDG), Milan Cabrnoch (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL), Lambert van Nistelrooij (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Mojca Kleva Kekuš (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Oldřich Vlasák (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Paulo Rangel (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFCO), który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Elisę Ferreirę, Jean-Paul Gauzès w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Elisę Ferreirę i Pervenche Berès, Antolín Sánchez Presedo w imieniu grupy S&D, Philippe De Backer w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Elisę Ferreirę, Emilie Turunen w imieniu grupy Verts/ALE, która odpowiedziała również na dwa pytania zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Hansa-Petera Martina i Alexandra Grafa Lambsdorffa, Derk Jan Eppink w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Elisę Ferreirę i Sylvie Goulard, Derek Roland Clark w imieniu grupy EFD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Hansa-Petera Martina, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, która odpowiedziała również na dwa pytania zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Lajosa Bokrosa i Jeana-Paula Gauzèsa, i Hans-Peter Martin niezrzeszony.

PRZEWODNICTWO: Isabelle DURANT
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Hans-Peter Martin, by odpowiedzieć na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Gaya Mitchella, Csaba Őry, Sergio Gutiérrez Prieto, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Lajosa Bokrosa, Marian Harkin, Marije Cornelissen, Emma McClarkin, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Svena Giegolda, Claudio Morganti, Inês Cristina Zuber, Auke Zijlstra, Werner Langen, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Anni Podimatę, Sergio Gaetano Cofferati, Toine Manders, Philippe Lamberts, Adam Bielan, Rolandas Paksas, Francisco Sosa Wagner, Diogo Feio, Liem Hoang Ngoc, Sylvie Goulard, Malika Benarab-Attou, Malcolm Harbour, Godfrey Bloom, Elisabeth Morin-Chartier, Pervenche Berès, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Strejček, Tadeusz Cymański, Pablo Zalba Bidegain, Anni Podimata, Ramon Tremosa i Balcells, Morten Messerschmidt, Sari Essayah, Roberto Gualtieri, Jaroslav Paška, Małgorzata Handzlik, Frédéric Daerden, Gunnar Hökmark, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Zigmantasa Balčytisa, Christel Schaldemose, Theodor Dumitru Stolojan, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Krišjānis Kariņš, Philippe Juvin i Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

PRZEWODNICTWO: Georgios PAPASTAMKOS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt i Thomas Mann.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jan Kozłowski, Phil Prendergast, Paul Murphy, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Miroslav Mikolášik, Zbigniew Ziobro, Andrew Henry William Brons, Csaba Sándor Tabajdi, Petru Constantin Luhan i Krisztina Morvai.

Głos zabrali: László Andor, Lucinda Creighton, Andreas Schwab, Verónica Lope Fontagné i Liem Hoang Ngoc (zastępujący Elisę Ferreirę).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.2 protokołu z dnia 7 lutego 2013 r., pkt 5.3 protokołu z dnia 7 lutego 2013 r. i pkt 5.4 protokołu z dnia 7 lutego 2013 r..

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności