Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2260(INL)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0019/2013

Rozpravy :

PV 05/02/2013 - 11
CRE 05/02/2013 - 11

Hlasovanie :

PV 07/02/2013 - 5.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0054

Zápisnica
Utorok, 5. februára 2013 - Štrasburg

11. Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu 2013 - Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu 2013 - Správa jednotného trhu (rozprava)
Doslovný zápis

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu 2013 [2012/2256(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Elisa Ferreira (A7-0032/2013)

Správa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu 2013 [2012/2257(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Veronica Lope Fontagné (A7-0024/2013)

Správa s odporúčaniami pre Komisiu o správe jednotného trhu [2012/2260(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Andreas Schwab (A7-0019/2013)

Andreas Schwab, Veronica Lope Fontagné a Elisa Ferreira uviedli svoje správy.

Vystúpili: Lucinda Creighton (úradujúca predsedníčka Rady), Olli Rehn (podpredseda Komisie), László Andor (člen Komisie) a Michel Barnier (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Eider Gardiazábal Rubial (spravodajkyňa výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Milan Cabrnoch (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Lambert van Nistelrooij (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Mojca Kleva Kekuš (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko), Oldřich Vlasák (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Paulo Rangel (spravodajca výboru AFCO požiadaného o stanovisko), ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Elisa Ferreira a Pervenche Berès, Antolín Sánchez Presedo v mene skupiny S&D, Philippe De Backer v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Elisa Ferreira, Emilie Turunen v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Hans-Peter Martin a Alexander Graf Lambsdorff, Derk Jan Eppink v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Elisa Ferreira a Sylvie Goulard, Derek Roland Clark v mene skupiny EFD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Hans-Peter Martin, Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, ktorá zároveň odpovedala na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Lajos Bokros a Jean-Paul Gauzès, a Hans-Peter Martin – nezaradený poslanec.

PREDSEDNÍCTVO: Isabelle DURANT
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Hans-Peter Martin, aby odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gay Mitchell, Csaba Őry, Sergio Gutiérrez Prieto, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Lajos Bokros, Marian Harkin, Marije Cornelissen, Emma McClarkin, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Sven Giegold, Claudio Morganti, Inês Cristina Zuber, Auke Zijlstra, Werner Langen, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Anni Podimata, Sergio Gaetano Cofferati, Toine Manders, Philippe Lamberts, Adam Bielan, Rolandas Paksas, Francisco Sosa Wagner, Diogo Feio, Liem Hoang Ngoc, Sylvie Goulard, Malika Benarab-Attou, Malcolm Harbour, Godfrey Bloom, Elisabeth Morin-Chartier, Pervenche Berès, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Strejček, Tadeusz Cymański, Pablo Zalba Bidegain, Anni Podimata, Ramon Tremosa i Balcells, Morten Messerschmidt, Sari Essayah, Roberto Gualtieri, Jaroslav Paška, Małgorzata Handzlik, Frédéric Daerden, Gunnar Hökmark, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Zigmantas Balčytis, Christel Schaldemose, Theodor Dumitru Stolojan, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Krišjānis Kariņš, Philippe Juvin a Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

PREDSEDNÍCTVO: Georgios PAPASTAMKOS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt a Thomas Mann.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jan Kozłowski, Phil Prendergast, Paul Murphy, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Miroslav Mikolášik, Zbigniew Ziobro, Andrew Henry William Brons, Csaba Sándor Tabajdi, Petru Constantin Luhan a Krisztina Morvai.

V rozprave vystúpili: László Andor, Lucinda Creighton, Andreas Schwab, Veronica Lope Fontagné a Liem Hoang Ngoc (v zastúpení Elisy Ferreirovej).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.2 zápisnice zo dňa 7.2.2013, bod 5.3 zápisnice zo dňa 7.2.2013 a bod 5.4 zápisnice zo dňa 7.2.2013.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia