Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2098(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0017/2013

Συζήτηση :

PV 05/02/2013 - 14
CRE 05/02/2013 - 14

Ψηφοφορία :

PV 06/02/2013 - 7.10
CRE 06/02/2013 - 7.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0049

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2013 - Στρασβούργο

14. Εταιρική κοινωνική ευθύνη: υποκείμενη σε λογοδοσία, διαφανής και υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά και βιώσιμη ανάπτυξη - Eταιρική κοινωνική ευθύνη: αξιόπιστη προώθηση των συμφερόντων της κοινωνίας και οδηγός προς μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη: λογοδοσία, διαφάνεια και υπευθυνότητα στην επιχειρηματική συμπεριφορά και βιώσιμη ανάπτυξη [2012/2098(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Raffaele Baldassarre (A7-0017/2013)

Έκθεση σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη: αξιόπιστη προώθηση των συμφερόντων της κοινωνίας και οδηγός προς μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη [2012/2097(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Richard Howitt (A7-0023/2013)

Οι Raffaele Baldassarre και Richard Howitt παρουσιάζουν τις εκθέσεις.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Oldřich VLASÁK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Antonio Tajani (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Andrzej Grzyb (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Catherine Grèze (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Bernd Lange (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Morten Løkkegaard (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Philippe Boulland, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Alejandro Cercas, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Rebecca Taylor, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jean-Jacob Bicep, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Anthea McIntyre, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Derek Roland Clark, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nicole Sinclaire, μη εγγεγραμμένη, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, Nadja Hirsch, Malika Benarab-Attou, Paul Murphy, Dimitar Stoyanov, Csaba Őry, Kinga Göncz, Eva Lichtenberger, Franz Obermayr, Thomas Mann, Evelyn Regner, Heinz K. Becker, Jutta Steinruck, Regina Bastos, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Emer Costello και Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Anna Maria Corazza Bildt, Csaba Sándor Tabajdi, Χαράλαμπος Αγγουράκης, Zbigniew Ziobro, Elena Băsescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Jaroslav Paška και Inês Cristina Zuber.

Παρεμβαίνουν οι Antonio Tajani, Raffaele Baldassarre και Richard Howitt.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.2.2013 και σημείο 7.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.2.2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου