Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 242kWORD 182k
Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2013 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)
 3.Kοινή αλιευτική πολιτική ***I (συζήτηση)
 4.Δήλωση του François Hollande, Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας (συζήτηση)
 5.Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87 α, παράγραφος 3, του Κανονισμού)
 6.Κατάθεση εγγράφων
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  
7.1.Ειδικά μέτρα για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου ***I (ψηφοφορία)
  
7.2.Ειδικά μέτρα στον τομέα της γεωργίας υπέρ των άκρως απόκεντρων περιφερειών της Ένωσης ***I (ψηφοφορία)
  
7.3.Βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2013 - Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών : απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2013 - Η διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς (συζήτηση)
 12.Προπαρασκευαστικές εργασίες ενόψει της 16ης Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών στη Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο των Απειλούμενων με Εξάλειψη Αγρίων Ειδών Πανίδας και Χλωρίδας (CΙΤΕS) (συζήτηση)
 13.Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2014 - άλλα τμήματα πλην της Επιτροπής (συζήτηση)
 14.Εταιρική κοινωνική ευθύνη: υποκείμενη σε λογοδοσία, διαφανής και υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά και βιώσιμη ανάπτυξη - Eταιρική κοινωνική ευθύνη: αξιόπιστη προώθηση των συμφερόντων της κοινωνίας και οδηγός προς μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη (συζήτηση)
 15.Ηχοστάθμη των μηχανοκίνητων οχημάτων ***I (συζήτηση)
 16.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 17.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 8.30.


2. Συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)

Οι εξής βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υποβάλλουν αιτήματα όσον αφορά τη διοργάνωση σχετικής συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 122 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I.   Λάος: η υπόθεση Sombath Somphone

- Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda και Rui Tavares, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την αναγκαστική εξαφάνιση του Sombath Somphone στο Λάος (2013/2535(RSP)) (B7-0054/2013)·

- Robert Goebbels, Marc Tarabella, Mitro Repo, Joanna Senyszyn και Liisa Jaakonsaari, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με το Λάος: η υπόθεση Sombath Somphone (2013/2535(RSP)) (B7-0063/2013)·

- Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Mariya Gabriel, Thomas Mann και Anna Záborská, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με το Λάος: η υπόθεση Sombath Somphone (2013/2535(RSP)) (B7-0064/2013)·

- Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano και Hannu Takkula, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με το Λάος: η υπόθεση Sombath Somphone (2013/2535(RSP)) (B7-0065/2013)·

- Charles Tannock, Valdemar Tomaševski και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με το Λάος: η υπόθεση Sombath Somphone (2013/2535(RSP)) (B7-0067/2013)·

- Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute, Søren Bo Søndergaard, Helmut Scholz και Νικόλαος Χουντής, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με το Λάος: η υπόθεση Sombath Somphone (2013/2535(RSP)) (B7-0077/2013).

II.   Κράτηση ακτιβιστών υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ζιμπάμπουε

- Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda και Rui Tavares, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κράτηση ακτιβιστών υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ζιμπάμπουε (2013/2536(RSP)) (B7-0057/2013)·

- Charles Tannock και Geoffrey Van Orden, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κράτηση ακτιβιστών υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ζιμπάμπουε (2013/2536(RSP)) (B7-0066/2013)·

- Ana Gomes, Richard Howitt, Ricardo Cortés Lastra, Michael Cashman, Norbert Neuser, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari και Patrice Tirolien, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τη Ζιμπάμπουε: κράτηση ακτιβιστών υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (2013/2536(RSP)) (B7-0068/2013)·

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Tunne Kelam, Mariya Gabriel, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Jarosław Leszek Wałęsa, Thomas Mann, Joanna Katarzyna Skrzydlewska και Anna Záborská, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη Ζιμπάμπουε: κράτηση ακτιβιστών υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (2013/2536(RSP)) (B7-0070/2013)·

- Louis Michel, Sarah Ludford, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula και Sonia Alfano, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κράτηση ακτιβιστών υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ζιμπάμπουε (2013/2536(RSP)) (B7-0072/2013)·

- Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη Ζιμπάμπουε: η υπόθεση Okay Machisa (2013/2536(RSP)) (B7-0073/2013).

III.   Πρόσφατες επιθέσεις κατά ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο Πακιστάν

- Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen και Rui Tavares, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τις πρόσφατες επιθέσεις κατά ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο Πακιστάν (2013/2537(RSP)) (B7-0056/2013)·

- Charles Tannock, Ryszard Czarnecki και Paweł Robert Kowal, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τις πρόσφατες επιθέσεις κατά ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο Πακιστάν (2013/2537(RSP)) (B7-0069/2013)·

- Ana Gomes, Richard Howitt, Pino Arlacchi, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn και Liisa Jaakonsaari, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τις πρόσφατες επιθέσεις κατά ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο Πακιστάν (2013/2537(RSP)) (B7-0071/2013)·

- Thomas Mann, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Tunne Kelam, Mariya Gabriel, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Jarosław Leszek Wałęsa και Anna Záborská, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τις πρόσφατες επιθέσεις κατά ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο Πακιστάν (2013/2537(RSP)) (B7-0074/2013)·

- Phil Bennion, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Louis Michel, Sarah Ludford, Angelika Werthmann, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Sonia Alfano και Hannu Takkula, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τις πρόσφατες επιθέσεις κατά ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο Πακιστάν (2013/2537(RSP)) (B7-0075/2013)·

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Helmut Scholz, Sabine Lösing και Kartika Tamara Liotard, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τις πρόσφατες επιθέσεις κατά ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο Πακιστάν (2013/2537(RSP)) (B7-0076/2013).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 149 του Κανονισμού.


3. Kοινή αλιευτική πολιτική ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κοινή αλιευτική πολιτική [COM(2011)0425 - C7-0198/2011- 2011/0195(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Ulrike Rodust (A7-0008/2013)

Η Ulrike Rodust παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνουν οι Simon Coveney (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Μαρία Δαμανάκη (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Isabella Lövin (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Chris Davies (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Younous Omarjee (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Carmen Fraga Estévez, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Guido Milana, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Pat the Cope Gallagher, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ian Hudghton, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Νικόλαος Σαλαβράκος, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Mikael Gustafsson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του James Nicholson, Antonello Antinoro, Iliana Malinova Iotova, Nils Torvalds, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, John Stuart Agnew, João Ferreira, Andrew Henry William Brons, Alain Cadec, Dolores García-Hierro Caraballo, Gesine Meissner, Julie Girling, Bastiaan Belder, Gabriel Mato Adrover, Isabelle Thomas, Gerben-Jan Gerbrandy, Maria do Céu Patrão Neves, Κρίτων Αρσένης, Werner Kuhn, Luis Manuel Capoulas Santos, Rareş-Lucian Niculescu, Jens Nilsson, Lambert van Nistelrooij, Antolín Sánchez Presedo, Agnès Le Brun, Mario Pirillo, Salvatore Iacolino και Ole Christensen.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Luís Paulo Alves, Ana Miranda, Peter van Dalen, Paul Murphy και John Bufton.

Παρεμβαίνουν οι Μαρία Δαμανάκη, Simon Coveney και Ulrike Rodust.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.2.2013.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

4. Δήλωση του François Hollande, Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας (συζήτηση)

Ο François Hollande, Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνει ο José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Martin Callanan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Philippe de Villiers, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Marine Le Pen, μη εγγεγραμμένη.

Παρεμβαίνει ο François Hollande.

Παρεμβαίνουν οι Marine Le Pen, μη εγγεγραμμένη, Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Martin Callanan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marielle de Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Catherine Trautmann, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Alain Lamassoure, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

Παρεμβαίνει ο François Hollande.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος


5. Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87 α, παράγραφος 3, του Κανονισμού)

Σύμφωνα με το άρθρο 87 α, παράγραφος 3, του Κανονισμού, η επιτροπή ECON ενέκρινε την πρόταση ψηφίσματος on the Commission delegated regulations of 19 December 2012 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on indirect clearing arrangements, the clearing obligation, the public register, access to a trading venue, non financial counterparties, risk mitigation techniques for OTC derivatives contracts not cleared by a CCP (C(2012)9593) and on requirements for central counterparties (C(2012)9623) (2013/2522(RSP)) B7-0078/2013 (ο τίτλος δεν είναι επί του παρόντος διαθέσιμος σε όλες τις γλώσσες).

Ως προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών στην εν λόγω πρόταση ψηφίσματος ορίζεται η Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2013, ώρα 12 το μεσημέρι. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2013.


6. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή:

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1224/2009 περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής (COM(2013)0009 - C7-0019/2013 - 2013/0007(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124, παράγραφος 1, του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

γνωμοδότηση :

ENVI

- Ειδική έκθεση αριθ. 17/2012 (Απαλλαγή 2011) – Συμβολή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ) στη δημιουργία βιώσιμου οδικού δικτύου στην υποσαχάρια Αφρική (N7-0006/2013 - C7-0020/2013 - 2013/2012(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

DEVE

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του Συμβουλίου, περί δημιουργίας εθελοντικού συστήματος αδειών FLEGT για τις εισαγωγές ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (COM(2013)0015 - C7-0021/2013 - 2013/0010(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

DEVE, AGRI, ENVI

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων (COM(2013)0018 - C7-0022/2013 - 2013/0012(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124, παράγραφος 1, και το άρθρο 125, παράγραφος 1, του Κανονισμού, ο Πρόεδρος δηλώνει ότι θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

γνωμοδότηση :

AGRI, ENVI, ITRE, IMCO, REGI

- Ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής 2011 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (COM(2012)0436 [50] – COM(2012)0414 - C7-0023/2013 - 2013/2015(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές , οι εκθέσεις:

- Έκθεση σχετικά με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: αξιόπιστη προώθηση των συμφερόντων της κοινωνίας και οδηγός προς μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη (2012/2097(INI)) - επιτροπή EMPL - Εισηγητής: Richard Howitt (A7-0023/2013)

- Έκθεση σχετικά με την ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας με θέμα την ενεργό και υγιή γήρανση (2012/2258(INI)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Kartika Tamara Liotard (A7-0029/2013)


7. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Robert Atkins.


7.1. Ειδικά μέτρα για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου [2010/0370(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Γεώργιος Παπαστάμκος (A7-0319/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0034)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0034)


7.2. Ειδικά μέτρα στον τομέα της γεωργίας υπέρ των άκρως απόκεντρων περιφερειών της Ένωσης ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τον καθορισμό ειδικών μέτρων στον τομέα της γεωργίας υπέρ των άκρως απόκεντρων περιφερειών της Ένωσης [2010/0256(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Gabriel Mato Adrover (A7-0321/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0035)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0035)


7.3. Βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση [2012/2134(INI)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγητής: Philippe De Backer (A7-0001/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0036)


8. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Γεώργιου Παπαστάμκου - A7-0319/2011
Iva Zanicchi, Giommaria Uggias, Peter Jahr, Monica Luisa Macovei, Monika Smolková, Daniel Hannan και Elena Băsescu

Έκθεση Gabriel Mato Adrover - A7-0321/2011
Marina Yannakoudakis, Izaskun Bilbao Barandica, Giommaria Uggias, Julie Girling, Monica Luisa Macovei, Diane Dodds, Monika Smolková, Daniel Hannan και Elena Băsescu

Έκθεση Philippe De Backer - A7-0001/2013
Marina Yannakoudakis, Francesco De Angelis, Giommaria Uggias, Izaskun Bilbao Barandica, Phil Bennion, Iosif Matula, Martina Anderson, Julie Girling, Dimitar Stoyanov, Jim Higgins, Roberta Angelilli, Andrea Češková, Charles Tannock, Diane Dodds, Adam Bielan, Monika Smolková, Seán Kelly, Licia Ronzulli, Elena Băsescu και Janusz Władysław Zemke.


9. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.50 και επαναλαμβάνεται στις 15.05.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gianni PITTELLA
Αντιπρόεδρος

10. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


11. Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2013 - Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών : απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2013 - Η διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς (συζήτηση)

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2013 [2012/2256(INI)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Elisa Ferreira (A7-0032/2013)

Έκθεση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2013 [2012/2257(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Veronica Lope Fontagné (A7-0024/2013)

Έκθεση σχετικά με τις συστάσεις προς την Επιτροπή όσον αφορά μια καλύτερη διακυβέρνηση για την ενιαία αγορά [2012/2260(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Andreas Schwab (A7-0019/2013)

Οι Andreas Schwab, Veronica Lope Fontagné και Elisa Ferreira παρουσιάζουν τις εκθέσεις.

Παρεμβαίνουν οι Lucinda Creighton (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου), Olli Rehn (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής), László Andor (Μέλος της Επιτροπής) και Michel Barnier (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Eider Gardiazábal Rubial (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Milan Cabrnoch (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Lambert van Nistelrooij (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Mojca Kleva Kekuš (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Oldřich Vlasák (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Paulo Rangel (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFCO), ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Elisa Ferreira και Pervenche Berès, Antolín Sánchez Presedo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Philippe De Backer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Elisa Ferreira, Emilie Turunen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, η οποία απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Hans-Peter Martin και Alexander Graf Lambsdorff, Derk Jan Eppink, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Elisa Ferreira και Sylvie Goulard, Derek Roland Clark, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Hans-Peter Martin, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Lajos Bokros και Jean-Paul Gauzès, και Hans-Peter Martin, μη εγγεγραμμένος.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Isabelle DURANT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Hans-Peter Martin, για να απαντήσει σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Gay Mitchell, Csaba Őry, Sergio Gutiérrez Prieto, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Lajos Bokros, Marian Harkin, Marije Cornelissen, Emma McClarkin, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Sven Giegold, Claudio Morganti, Inês Cristina Zuber, Auke Zijlstra, Werner Langen, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Άννυς Ποδηματά, Sergio Gaetano Cofferati, Toine Manders, Philippe Lamberts, Adam Bielan, Rolandas Paksas, Francisco Sosa Wagner, Diogo Feio, Liem Hoang Ngoc, Sylvie Goulard, Malika Benarab-Attou, Malcolm Harbour, Godfrey Bloom, Elisabeth Morin-Chartier, Pervenche Berès, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Strejček, Tadeusz Cymański, Pablo Zalba Bidegain, Άννυ Ποδηματά, Ramon Tremosa i Balcells, Morten Messerschmidt, Sari Essayah, Roberto Gualtieri, Jaroslav Paška, Małgorzata Handzlik, Frédéric Daerden, Gunnar Hökmark, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Zigmantas Balčytis, Christel Schaldemose, Theodor Dumitru Stolojan, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Krišjānis Kariņš, Philippe Juvin και Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Γεώργιος ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt και Thomas Mann.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jan Kozłowski, Phil Prendergast, Paul Murphy, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Miroslav Mikolášik, Zbigniew Ziobro, Andrew Henry William Brons, Csaba Sándor Tabajdi, Petru Constantin Luhan και Krisztina Morvai.

Παρεμβαίνουν οι László Andor, Lucinda Creighton, Andreas Schwab, Veronica Lope Fontagné και Liem Hoang Ngoc (αναπλ. της Elisa Ferreira).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.2.2013, σημείο 5.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.2.2013 και σημείο 5.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.2.2013.


12. Προπαρασκευαστικές εργασίες ενόψει της 16ης Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών στη Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο των Απειλούμενων με Εξάλειψη Αγρίων Ειδών Πανίδας και Χλωρίδας (CΙΤΕS) (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-000201/2012) που κατέθεσε ο Matthias Groote, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς το Συμβούλιο: Κύριοι στόχοι για τη 16η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών στη Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο των Απειλούμενων με Εξάλειψη Αγρίων Ειδών Πανίδας και Χλωρίδας (CΙΤΕS) στη Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης στις 3-14 Μαρτίου 2013 (B7-0109/2013)

Προφορική ερώτηση (O-000202/2012) που κατέθεσε ο Matthias Groote, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Κύριοι στόχοι για τη 16η συνάντηση της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών στη Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο των Απειλούμενων με Εξάλειψη Αγρίων Ειδών Πανίδας και Χλωρίδας (CΙΤΕS) στη Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης στις 3-14 Μαρτίου 2013 (B7-0110/2013)

Ο Matthias Groote αναπτύσσει τις ερωτήσεις.

Η Lucinda Creighton (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και ο Janez Potočnik (Μέλος της Επιτροπής) απαντούν στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Esther de Lange, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Gerben-Jan Gerbrandy, Karin Kadenbach, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Richard Seeber, Edite Estrela, Chris Davies και Sophie Auconie.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jacek PROTASIEWICZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines, Κρίτων Αρσένης, Jolanta Emilia Hibner, Andres Perello Rodriguez και Romana Jordan.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Véronique Mathieu, Franz Obermayr και Elena Băsescu.

Παρεμβαίνουν οι Janez Potočnik και Lucinda Creighton.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Esther de Lange, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Karin Kadenbach, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Anna Rosbach, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Kartika Tamara Liotard, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τους στρατηγικούς στόχους της ΕΕ για την 16η συνάντηση της Διάσκεψης των Συμβαλλόμενων Μερών στη Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο των Απειλούμενων με Εξάλειψη Άγριων Ειδών Πανίδας και Χλωρίδας (CITES), η οποία θα διεξαχθεί στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης από τις 3 έως τις 14 Μαρτίου 2013 (2012/2838(RSP)) (B7-0047/2013).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.2.2013.


13. Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2014 - άλλα τμήματα πλην της Επιτροπής (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2014, Τμήμα I - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Τμήμα II -Συμβούλιο, Τμήμα IV - Δικαστήριο, Τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο, Τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών, Τμήμα VIII - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, Τμήμα IX - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, Τμήμα X - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης [2013/2003(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Monika Hohlmeier (A7-0020/2013)

Η Monika Hohlmeier παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνουν οι Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Edit Herczog, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anne E. Jensen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Richard Ashworth, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Paul Rübig και Alexander Alvaro, Alda Sousa, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Marta Andreasen, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Lucas Hartong, μη εγγεγραμμένος, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Angelika Werthmann, José Manuel Fernandes, Derek Vaughan, Alexander Alvaro, Hynek Fajmon, Jacek Włosowicz, Jürgen Klute, Paul Rübig, Γεώργιος Σταυρακάκης, Angelika Werthmann, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Nicole Sinclaire, Tomasz Piotr Poręba, Frank Vanhecke, Cornelis de Jong, Bogusław Liberadzki και Lajos Bokros.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elena Băsescu, Janusz Władysław Zemke, Franz Obermayr, Zbigniew Ziobro και Nicole Sinclaire.

Παρεμβαίνει η Monika Hohlmeier.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.2.2013.


14. Εταιρική κοινωνική ευθύνη: υποκείμενη σε λογοδοσία, διαφανής και υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά και βιώσιμη ανάπτυξη - Eταιρική κοινωνική ευθύνη: αξιόπιστη προώθηση των συμφερόντων της κοινωνίας και οδηγός προς μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη: λογοδοσία, διαφάνεια και υπευθυνότητα στην επιχειρηματική συμπεριφορά και βιώσιμη ανάπτυξη [2012/2098(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Raffaele Baldassarre (A7-0017/2013)

Έκθεση σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη: αξιόπιστη προώθηση των συμφερόντων της κοινωνίας και οδηγός προς μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη [2012/2097(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Richard Howitt (A7-0023/2013)

Οι Raffaele Baldassarre και Richard Howitt παρουσιάζουν τις εκθέσεις.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Oldřich VLASÁK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Antonio Tajani (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Andrzej Grzyb (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Catherine Grèze (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Bernd Lange (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Morten Løkkegaard (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Philippe Boulland, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Alejandro Cercas, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Rebecca Taylor, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jean-Jacob Bicep, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Anthea McIntyre, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Derek Roland Clark, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nicole Sinclaire, μη εγγεγραμμένη, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, Nadja Hirsch, Malika Benarab-Attou, Paul Murphy, Dimitar Stoyanov, Csaba Őry, Kinga Göncz, Eva Lichtenberger, Franz Obermayr, Thomas Mann, Evelyn Regner, Heinz K. Becker, Jutta Steinruck, Regina Bastos, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Emer Costello και Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Anna Maria Corazza Bildt, Csaba Sándor Tabajdi, Χαράλαμπος Αγγουράκης, Zbigniew Ziobro, Elena Băsescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Jaroslav Paška και Inês Cristina Zuber.

Παρεμβαίνουν οι Antonio Tajani, Raffaele Baldassarre και Richard Howitt.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.2.2013 και σημείο 7.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.2.2013.


15. Ηχοστάθμη των μηχανοκίνητων οχημάτων ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ηχοστάθμη των μηχανοκίνητων οχημάτων [COM(2011)0856 - C7-0487/2011- 2011/0409(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Miroslav Ouzký (A7-0435/2012)

Ο Miroslav Ouzký παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Antonio Tajani (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Sabine Verheyen (αναπλ. της Anja Weisgerber, συντάκτριας γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Gilles Pargneaux (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Salvatore Tatarella, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Judith A. Merkies, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Holger Krahmer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Satu Hassi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Sabine Wils, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Francisco Sosa Wagner, μη εγγεγραμμένος, Richard Seeber, Matthias Groote, Toine Manders, Bas Eickhout, Françoise Grossetête, Mario Pirillo, Vilja Savisaar-Toomast, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Åsa Westlund, Andres Perello Rodriguez, Kathleen Van Brempt και Bogusław Liberadzki.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elena Băsescu και Jaroslav Paška.

Παρεμβαίνουν οι Antonio Tajani και Miroslav Ouzký.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.2.2013.


16. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 504.008/OJME).


17. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 23.15.

Klaus Welle

Alejo Vidal-Quadras

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Αγγουράκης, Antinoro, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Αρσένης, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Χουντής, Christensen, Χρυσόγελος, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Δανέλλης, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Δρούτσας, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Γιαννάκου, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Κοππά, Kósa, Köstinger, Κουμουτσάκος, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Παπαδοπούλου, Παπανικολάου, Παπαστάμκος, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Ποδηματά, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Πουπάκης, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Ράπτη, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Σαλαβράκος, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Σκυλακάκης, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Σοφοκλέους, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Σταυρακάκης, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Susta, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Trzaskowski, Τσουκαλάς, Turmes, Turunen, Τζαβέλα, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Παρατηρητές

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Jerković, Matušić, Plenković, Pupovac, Vrbat, Vuljanić

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου