Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 212kWORD 154k
Teisipäev, 5. veebruar 2013 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Ühine kalanduspoliitika ***I (arutelu)
 4.Prantsuse Vabariigi presidendi François Hollande'i avaldus
 5.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 87a lõige 3)
 6.Esitatud dokumendid
 7.Hääletused
  
7.1.Põllumajanduse erimeetmed Egeuse mere väikesaarte jaoks ***I (hääletus)
  
7.2.Põllumajanduse erimeetmed liidu äärepoolseimate piirkondade jaoks ***I (hääletus)
  
7.3.VKEde rahastamisvõimaluste parandamine (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 11.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: 2013. aasta majanduskasvu analüüs - Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: 2013. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektid - Ühtse turu juhtimine (arutelu)
 12.Valmistumine konventsiooni CITES osaliste 16. konverentsiks (arutelu)
 13.2014. aasta eelarve suunised – muud jaod (arutelu)
 14.Ettevõtja sotsiaalne vastutus: aruandluskohustuslik, läbipaistev ja vastutustundlik ettevõtlus ning jätkusuutlik majanduskasv - Ettevõtja sotsiaalne vastutus: ühiskonna huvide edendamine ning suund säästvale ja kaasavale taastumisele (arutelu)
 15.Mootorsõidukite müratase ***I (arutelu)
 16.Järgmise istungi päevakord
 17.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 8.30.


2. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Järgmised parlamendiliikmed ja fraktsioonid esitasid vastavalt kodukorra artiklile 122 taotluse arutelu korraldamiseks alljärgnevate resolutsiooni ettepanekute üle:

I.   Laos: Sombath Somphone'i juhtum

- Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda ja Rui Tavares fraktsiooni Verts/ALE nimel: Sombath Somphone'i sunniviisiline kadumine Laoses (2013/2535(RSP)) (B7-0054/2013);

- Robert Goebbels, Marc Tarabella, Mitro Repo, Joanna Senyszyn ja Liisa Jaakonsaari fraktsiooni S&D nimel: Laos ja Sombath Somphone'i juhtum (2013/2535(RSP)) (B7-0063/2013);

- Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Mariya Gabriel, Thomas Mann ja Anna Záborská fraktsiooni PPE nimel: Laos ja Sombath Somphone'i juhtum (2013/2535(RSP)) (B7-0064/2013);

- Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano ja Hannu Takkula fraktsiooni ALDE nimel: Laos ja Sombath Somphone'i juhtum (2013/2535(RSP)) (B7-0065/2013);

- Charles Tannock, Valdemar Tomaševski ja Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel: Laos ja Sombath Somphone'i juhtum (2013/2535(RSP)) (B7-0067/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute, Søren Bo Søndergaard, Helmut Scholz ja Nikolaos Chountis fraktsiooni GUE/NGL nimel: Laos ja Sombath Somphone' juhtum (2013/2535(RSP)) (B7-0077/2013).

II.   Inimõiguslaste kinnipidamine Zimbabwes

- Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda ja Rui Tavares fraktsiooni Verts/ALE nimel: Inimõiguslaste kinnipidamine Zimbabwes (2013/2536(RSP)) (B7-0057/2013);

- Charles Tannock ja Geoffrey Van Orden fraktsiooni ECR nimel: Inimõiguslaste kinnipidamine Zimbabwes (2013/2536(RSP)) (B7-0066/2013);

- Ana Gomes, Richard Howitt, Ricardo Cortés Lastra, Michael Cashman, Norbert Neuser, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari ja Patrice Tirolien fraktsiooni S&D nimel: Zimbabwe ja inimõiguslaste kinnipidamine (2013/2536(RSP)) (B7-0068/2013);

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Tunne Kelam, Mariya Gabriel, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Jarosław Leszek Wałęsa, Thomas Mann, Joanna Katarzyna Skrzydlewska ja Anna Záborská fraktsiooni PPE nimel: Zimbabwe ja inimõiguslaste kinnipidamine (2013/2536(RSP)) (B7-0070/2013);

- Louis Michel, Sarah Ludford, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula ja Sonia Alfano fraktsiooni ALDE nimel: Inimõiguslaste kinnipidamine Zimbabwes (2013/2536(RSP)) (B7-0072/2013);

- Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel: Zimbabwe ja Okay Machisa juhtum (2013/2536(RSP)) (B7-0073/2013).

III.   Hiljutised rünnakud meditsiinitöötajate vastu Pakistanis

- Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen ja Rui Tavares fraktsiooni Verts/ALE nimel: Hiljutised rünnakud meditsiinitöötajate vastu Pakistanis (2013/2537(RSP)) (B7-0056/2013);

- Charles Tannock, Ryszard Czarnecki ja Paweł Robert Kowal fraktsiooni ECR nimel: Hiljutised rünnakud meditsiinitöötajate vastu Pakistanis (2013/2537(RSP)) (B7-0069/2013);

- Ana Gomes, Richard Howitt, Pino Arlacchi, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn ja Liisa Jaakonsaari fraktsiooni S&D nimel: Meditsiinitöötajate tapmised Pakistanis (2013/2537(RSP)) (B7-0071/2013);

- Thomas Mann, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Tunne Kelam, Mariya Gabriel, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Jarosław Leszek Wałęsa ja Anna Záborská fraktsiooni PPE nimel: Hiljutised rünnakud meditsiinitöötajate vastu Pakistanis (2013/2537(RSP)) (B7-0074/2013);

- Phil Bennion, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Louis Michel, Sarah Ludford, Angelika Werthmann, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Sonia Alfano ja Hannu Takkula fraktsiooni ALDE nimel: Hiljutised rünnakud meditsiinitöötajate vastu Pakistanis (2013/2537(RSP)) (B7-0075/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Helmut Scholz, Sabine Lösing ja Kartika Tamara Liotard fraktsiooni GUE/NGL nimel: Hiljutised rünnakud meditsiinitöötajate vastu Pakistanis (2013/2537(RSP)) (B7-0076/2013).

Kõneaeg eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 149.


3. Ühine kalanduspoliitika ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühise kalanduspoliitika kohta [COM(2011)0425 - C7-0198/2011- 2011/0195(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Ulrike Rodust (A7-0008/2013)

Ulrike Rodust tutvustas raportit.

Sõna võtsid Simon Coveney (nõukogu eesistuja) ja Maria Damanaki (komisjoni liige).

Sõna võtsid Isabella Lövin (DEVE komisjoni arvamuse koostaja), Chris Davies (ENVI komisjoni arvamuse koostaja), Younous Omarjee (REGI komisjoni arvamuse koostaja), Carmen Fraga Estévez fraktsiooni PPE nimel, Guido Milana fraktsiooni S&D nimel, Pat the Cope Gallagher fraktsiooni ALDE nimel, Ian Hudghton fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marek Józef Gróbarczyk fraktsiooni ECR nimel, Nikolaos Salavrakos fraktsiooni EFD nimel, Mikael Gustafsson fraktsiooni GUE/NGL nimel, Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas James Nicholson, Antonello Antinoro, Iliana Malinova Iotova, Nils Torvalds, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, John Stuart Agnew, João Ferreira, Andrew Henry William Brons, Alain Cadec, Dolores García-Hierro Caraballo, Gesine Meissner, Julie Girling, Bastiaan Belder, Gabriel Mato Adrover, Isabelle Thomas, Gerben-Jan Gerbrandy, Maria do Céu Patrão Neves, Kriton Arsenis, Werner Kuhn, Luis Manuel Capoulas Santos, Rareş-Lucian Niculescu, Jens Nilsson, Lambert van Nistelrooij, Antolín Sánchez Presedo, Agnès Le Brun, Mario Pirillo, Salvatore Iacolino ja Ole Christensen.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Luís Paulo Alves, Ana Miranda, Peter van Dalen, Paul Murphy ja John Bufton.

Sõna võtsid Maria Damanaki, Simon Coveney ja Ulrike Rodust.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.2.2013protokoll punkt 7.1.

(Istung katkestati mõneks hetkeks.)


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

4. Prantsuse Vabariigi presidendi François Hollande'i avaldus

Prantsuse Vabariigi president François Hollande esines avaldusega.

Sõna võttis José Manuel Barroso (komisjoni president).

Sõna võtsid Joseph Daul fraktsiooni PPE nimel, Hannes Swoboda fraktsiooni S&D nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Daniel Cohn-Bendit fraktsiooni Verts/ALE nimel, Martin Callanan fraktsiooni ECR nimel, Philippe de Villiers fraktsiooni EFD nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Marine Le Pen (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võttis François Hollande.

Sõna võtsid Marine Le Pen (fraktsioonilise kuuluvuseta), Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nigel Farage fraktsiooni EFD nimel, Martin Callanan fraktsiooni ECR nimel, Daniel Cohn-Bendit fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marielle de Sarnez fraktsiooni ALDE nimel, Catherine Trautmann fraktsiooni S&D nimel ja Alain Lamassoure fraktsiooni PPE nimel.

Sõna võttis François Hollande.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident


5. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 87a lõige 3)

Majandus- ja rahanduskomisjon võttis vastavalt kodukorra artikli 87a lõikele 3 vastu resolutsiooni ettepaneku (the Commission delegated regulations of 19 December 2012 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on indirect clearing arrangements, the clearing obligation, the public register, access to a trading venue, non-financial counterparties, risk mitigation techniques for OTC derivatives contracts not cleared by a CCP (C(2012)9593) and on requirements for central counterparties (C(2012)9623)) (2013/2522(RSP)) B7-0078/2013 (pealkiri ei ole veel kõigis keeltes kättesaadav).

Resolutsiooni ettepaneku muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kolmapäev, 6. veebruar 2013 kell 12.00. Hääletus toimub neljapäeval, 7. veebruaril 2013.


6. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud:

1) nõukogu ja komisjon:

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks (COM(2013)0009 - C7-0019/2013 - 2013/0007(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Eriaruanne nr 17/2012 (heakskiidu andmine 2011) – „Euroopa Arengufondi panus jätkusuutliku teedevõrgu arendamisse Sahara-taguses Aafrikas” (N7-0006/2013 - C7-0020/2013 - 2013/2012(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

DEVE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2173/2005 FLEGT-litsentsimissüsteemi kehtestamise kohta puidu impordi suhtes Euroopa Ühendusse (COM(2013)0015 - C7-0021/2013 - 2013/0010(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

DEVE, AGRI, ENVI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv alternatiivkütuste infrastruktuuri kasutuselevõtu kohta (COM(2013)0018 - C7-0022/2013 - 2013/0012(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 ja artikli 125 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

AGRI, ENVI, ITRE, IMCO, REGI

- Kontrollikoja eriaruanded Euroopa Komisjoni 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise raames (COM(2012)0436 [50] – COM(2012)0414 - C7-0023/2013 - 2013/2015(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

2) parlamendikomisjonid: raportid:

- Raport ettevõtja sotsiaalse vastutuse, ühiskonna huvide edendamise ning suuna kohta säästvale ja kaasavale taastumisele (2012/2097(INI)) - EMPL komisjon - Raportöör: Richard Howitt (A7-0023/2013)

- Raport täisväärtusliku eluperioodi pikendamist käsitleva Euroopa innovatsioonipartnerluse kohta (2012/2258(INI)) - ENVI komisjon - Raportöör: Kartika Tamara Liotard (A7-0029/2013)


7. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.

°
° ° °

Sõna võttis Robert Atkins.


7.1. Põllumajanduse erimeetmed Egeuse mere väikesaarte jaoks ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse põllumajanduse erimeetmed Egeuse mere väikesaarte jaoks [2010/0370(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Georgios Papastamkos (A7-0319/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0034)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0034)


7.2. Põllumajanduse erimeetmed liidu äärepoolseimate piirkondade jaoks ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega sätestatakse põllumajanduse erimeetmed liidu äärepoolseimate piirkondade jaoks [2010/0256(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Gabriel Mato Adrover (A7-0321/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2013)0035)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2013)0035)


7.3. VKEde rahastamisvõimaluste parandamine (hääletus)

Raport VKEde rahastamisvõimaluste parandamise kohta [2012/2134(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Philippe De Backer (A7-0001/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2013)0036)


8. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 170 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Georgios Papastamkos - A7-0319/2011
Iva Zanicchi, Giommaria Uggias, Peter Jahr, Monica Luisa Macovei, Monika Smolková, Daniel Hannan ja Elena Băsescu

Raport: Gabriel Mato Adrover - A7-0321/2011
Marina Yannakoudakis, Izaskun Bilbao Barandica, Giommaria Uggias, Julie Girling, Monica Luisa Macovei, Diane Dodds, Monika Smolková, Daniel Hannan ja Elena Băsescu

Raport: Philippe De Backer - A7-0001/2013
Marina Yannakoudakis, Francesco De Angelis, Giommaria Uggias, Izaskun Bilbao Barandica, Phil Bennion, Iosif Matula, Martina Anderson, Julie Girling, Dimitar Stoyanov, Jim Higgins, Roberta Angelilli, Andrea Češková, Charles Tannock, Diane Dodds, Adam Bielan, Monika Smolková, Seán Kelly, Licia Ronzulli, Elena Băsescu ja Janusz Władysław Zemke.


9. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 13.50 ja jätkus kell 15.05.)

ISTUNGI JUHATAJA: Gianni PITTELLA
asepresident

10. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


11. Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: 2013. aasta majanduskasvu analüüs - Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: 2013. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektid - Ühtse turu juhtimine (arutelu)

Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: 2013. aasta majanduskasvu analüüs [2012/2256(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Elisa Ferreira (A7-0032/2013)

Raport majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning tööhõive- ja sotsiaalsete aspektide kohta 2013. aasta majanduskasvu analüüsis [2012/2257(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Veronica Lope Fontagné (A7-0024/2013)

Raport soovitustega komisjonile ühtse turu juhtimise kohta [2012/2260(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Andreas Schwab (A7-0019/2013)

Andreas Schwab, Veronica Lope Fontagné ja Elisa Ferreira tutvustasid oma raporteid.

Sõna võtsid Lucinda Creighton (nõukogu eesistuja), Olli Rehn (komisjoni asepresident), László Andor (komisjoni liige) ja Michel Barnier (komisjoni liige).

Sõna võtsid Eider Gardiazábal Rubial (BUDG komisjoni arvamuse koostaja), Milan Cabrnoch (EMPL komisjoni arvamuse koostaja), Lambert van Nistelrooij (REGI komisjoni arvamuse koostaja), Mojca Kleva Kekuš (REGI komisjoni arvamuse koostaja), Oldřich Vlasák (REGI komisjoni arvamuse koostaja), Paulo Rangel (AFCO komisjoni arvamuse koostaja), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès fraktsiooni PPE nimel, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Elisa Ferreira ja Pervenche Berès, Antolín Sánchez Presedo fraktsiooni S&D nimel, Philippe De Backer fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Elisa Ferreira, Emilie Turunen fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Hans-Peter Martin ja Alexander Graf Lambsdorff, Derk Jan Eppink fraktsiooni ECR nimel, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Elisa Ferreira ja Sylvie Goulard, Derek Roland Clark fraktsiooni EFD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Hans-Peter Martin, Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Lajos Bokros ja Jean-Paul Gauzès, ja Hans-Peter Martin (fraktsioonilise kuuluvuseta).

ISTUNGI JUHATAJA: Isabelle DURANT
asepresident

Sõna võtsid Hans-Peter Martin, kes vastas küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gay Mitchell, Csaba Őry, Sergio Gutiérrez Prieto, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Lajos Bokros, Marian Harkin, Marije Cornelissen, Emma McClarkin, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Sven Giegold, Claudio Morganti, Inês Cristina Zuber, Auke Zijlstra, Werner Langen, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Anni Podimata, Sergio Gaetano Cofferati, Toine Manders, Philippe Lamberts, Adam Bielan, Rolandas Paksas, Francisco Sosa Wagner, Diogo Feio, Liem Hoang Ngoc, Sylvie Goulard, Malika Benarab-Attou, Malcolm Harbour, Godfrey Bloom, Elisabeth Morin-Chartier, Pervenche Berès, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Strejček, Tadeusz Cymański, Pablo Zalba Bidegain, Anni Podimata, Ramon Tremosa i Balcells, Morten Messerschmidt, Sari Essayah, Roberto Gualtieri, Jaroslav Paška, Małgorzata Handzlik, Frédéric Daerden, Gunnar Hökmark, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Zigmantas Balčytis, Christel Schaldemose, Theodor Dumitru Stolojan, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Krišjānis Kariņš, Philippe Juvin ja Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

ISTUNGI JUHATAJA: Georgios PAPASTAMKOS
asepresident

Sõna võtsid Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt ja Thomas Mann.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jan Kozłowski, Phil Prendergast, Paul Murphy, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Miroslav Mikolášik, Zbigniew Ziobro, Andrew Henry William Brons, Csaba Sándor Tabajdi, Petru Constantin Luhan ja Krisztina Morvai.

Sõna võtsid László Andor, Lucinda Creighton, Andreas Schwab, Veronica Lope Fontagné ja Liem Hoang Ngoc ( Elisa Ferreira nimel).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 7.2.2013 protokolli punkt 5.2, 7.2.2013 protokolli punkt 5.3 ja 7.2.2013 protokolli punkt 5.4.


12. Valmistumine konventsiooni CITES osaliste 16. konverentsiks (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000201/2012), mille esitas(id) Matthias Groote ENVI komisjoni nimel nõukogule: Tais Bangkokis 3.-14. märtsini 2013. aastal toimuva ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni (CITES) osaliste konverentsi 16. kohtumise (COP 16) peaeesmärgid (B7-0109/2013)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000202/2012), mille esitas(id) Matthias Groote ENVI komisjoni nimel komisjonile: Tais Bangkokis 3.-14. märtsini 2013. aastal toimuva ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni (CITES) osaliste konverentsi 16. kohtumise (COP 16) peaeesmärgid (B7-0110/2013)

Matthias Groote esitas küsimused.

Lucinda Creighton (nõukogu eesistuja) ja Janez Potočnik (komisjoni liige) vastasid küsimustele.

Sõna võtsid Esther de Lange fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gerben-Jan Gerbrandy, Karin Kadenbach fraktsiooni S&D nimel, Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, Richard Seeber, Edite Estrela, Chris Davies ja Sophie Auconie.

ISTUNGI JUHATAJA: Jacek PROTASIEWICZ
asepresident

Sõna võtsid Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Jolanta Emilia Hibner, Andres Perello Rodriguez ja Romana Jordan.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Véronique Mathieu, Franz Obermayr ja Elena Băsescu.

Sõna võtsid Janez Potočnik ja Lucinda Creighton.

Kodukorra artikli 115 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Esther de Lange fraktsiooni PPE nimel, Karin Kadenbach fraktsiooni S&D nimel, Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, Anna Rosbach fraktsiooni ECR nimel ja Kartika Tamara Liotard fraktsiooni GUE/NGL nimel: ELi strateegilised eesmärgid ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni (CITES) osaliste konverentsi 16. istungiks 3.–14. märtsil 2013. aastal Bangkokis (Tai) (2012/2838(RSP)) (B7-0047/2013).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.2.2013protokoll punkt 7.8.


13. 2014. aasta eelarve suunised – muud jaod (arutelu)

Raport 2014. aasta eelarvemenetluse suuniste kohta, I jagu – Euroopa Parlament, II jagu – nõukogu, IV jagu − Euroopa Liidu Kohus, V jagu − Euroopa Kontrollikoda, VI jagu − Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, VII jagu − Regioonide Komitee, VIII jagu − Euroopa Ombudsman, IX jagu – Euroopa andmekaitseinspektor, X jagu – Euroopa välisteenistus [2013/2003(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Monika Hohlmeier (A7-0020/2013)

Monika Hohlmeier tutvustas raportit.

Sõna võtsid Sidonia Elżbieta Jędrzejewska fraktsiooni PPE nimel, Edit Herczog fraktsiooni S&D nimel, Anne E. Jensen fraktsiooni ALDE nimel, Richard Ashworth fraktsiooni ECR nimel, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Paul Rübig ja Alexander Alvaro, Alda Sousa fraktsiooni GUE/NGL nimel, Marta Andreasen fraktsiooni EFD nimel, Lucas Hartong (fraktsioonilise kuuluvuseta), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Angelika Werthmann, José Manuel Fernandes, Derek Vaughan, Alexander Alvaro, Hynek Fajmon, Jacek Włosowicz, Jürgen Klute, Paul Rübig, Georgios Stavrakakis, Angelika Werthmann, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Nicole Sinclaire, Tomasz Piotr Poręba, Frank Vanhecke, Cornelis de Jong, Bogusław Liberadzki ja Lajos Bokros.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Elena Băsescu, Janusz Władysław Zemke, Franz Obermayr, Zbigniew Ziobro ja Nicole Sinclaire.

Sõna võttis Monika Hohlmeier.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.2.2013protokoll punkt 7.9.


14. Ettevõtja sotsiaalne vastutus: aruandluskohustuslik, läbipaistev ja vastutustundlik ettevõtlus ning jätkusuutlik majanduskasv - Ettevõtja sotsiaalne vastutus: ühiskonna huvide edendamine ning suund säästvale ja kaasavale taastumisele (arutelu)

Raport ettevõtja sotsiaalse vastutuse, usaldusväärse, läbipaistva ja vastutustundliku ettevõtluse ning jätkusuutliku majanduskasvu kohta [2012/2098(INI)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Raffaele Baldassarre (A7-0017/2013)

Raport ettevõtja sotsiaalse vastutuse, ühiskonna huvide edendamise ning suuna kohta säästvale ja kaasavale taastumisele [2012/2097(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Richard Howitt (A7-0023/2013)

Raffaele Baldassarre ja Richard Howitt tutvustasid oma raporteid.

ISTUNGI JUHATAJA: Oldřich VLASÁK
asepresident

Sõna võttis Antonio Tajani (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Andrzej Grzyb (AFET komisjoni arvamuse koostaja), Catherine Grèze (DEVE komisjoni arvamuse koostaja), Bernd Lange (INTA komisjoni arvamuse koostaja), Morten Løkkegaard (CULT komisjoni arvamuse koostaja), Philippe Boulland fraktsiooni PPE nimel, Alejandro Cercas fraktsiooni S&D nimel, Rebecca Taylor fraktsiooni ALDE nimel, Jean-Jacob Bicep fraktsiooni Verts/ALE nimel, Anthea McIntyre fraktsiooni ECR nimel, Derek Roland Clark fraktsiooni EFD nimel, Jiří Maštálka fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nicole Sinclaire (fraktsioonilise kuuluvuseta), Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, Nadja Hirsch, Malika Benarab-Attou, Paul Murphy, Dimitar Stoyanov, Csaba Őry, Kinga Göncz, Eva Lichtenberger, Franz Obermayr, Thomas Mann, Evelyn Regner, Heinz K. Becker, Jutta Steinruck, Regina Bastos, Antigoni Papadopoulou, Emer Costello ja Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Anna Maria Corazza Bildt, Csaba Sándor Tabajdi, Charalampos Angourakis, Zbigniew Ziobro, Elena Băsescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Jaroslav Paška ja Inês Cristina Zuber.

Sõna võtsid Antonio Tajani, Raffaele Baldassarre ja Richard Howitt.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.2.2013protokoll punkt 7.10 ja 6.2.2013protokoll punkt 7.11.


15. Mootorsõidukite müratase ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus mootorsõidukite mürataseme kohta [COM(2011)0856 - C7-0487/2011- 2011/0409(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Miroslav Ouzký (A7-0435/2012)

Miroslav Ouzký tutvustas raportit.

Sõna võttis Antonio Tajani (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Sabine Verheyen (IMCO komisjoni arvamuse koostaja Anja Weisgerberi nimel), Gilles Pargneaux (TRAN komisjoni arvamuse koostaja), Salvatore Tatarella fraktsiooni PPE nimel, Judith A. Merkies fraktsiooni S&D nimel, Holger Krahmer fraktsiooni ALDE nimel, Satu Hassi fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gerard Batten fraktsiooni EFD nimel, Sabine Wils fraktsiooni GUE/NGL nimel, Francisco Sosa Wagner (fraktsioonilise kuuluvuseta), Richard Seeber, Matthias Groote, Toine Manders, Bas Eickhout, Françoise Grossetête, Mario Pirillo, Vilja Savisaar-Toomast, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Åsa Westlund, Andres Perello Rodriguez, Kathleen Van Brempt ja Bogusław Liberadzki.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Elena Băsescu ja Jaroslav Paška.

Sõna võtsid Antonio Tajani ja Miroslav Ouzký.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 6.2.2013protokoll punkt 7.2.


16. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 504.008/OJME).


17. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.15.

Klaus Welle

Alejo VIDAL-QUADRAS

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Susta, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Vaatlejad:

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Jerković, Matušić, Plenković, Pupovac, Vrbat, Vuljanić

Õigusteave - Privaatsuspoliitika