Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 216kWORD 156k
Tiistai 5. helmikuuta 2013 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Yhteinen kalastuspolitiikka ***I (keskustelu)
 4.Ranskan tasavallan presidentin François Hollanden julkilausuma (keskustelu)
 5.Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset (työjärjestyksen 87 a artiklan 3 kohta)
 6.Vastaanotetut asiakirjat
 7.Äänestykset
  7.1.Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavat maatalousalan erityistoimenpiteet ***I (äänestys)
  7.2.Unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavat maatalousalan erityistoimenpiteet ***I (äänestys)
  7.3.Pk-yritysten rahoituksen saannin parantaminen (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 11.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2013 - Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2013 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat - Sisämarkkinoiden hallinnointi (keskustelu)
 12.CITES-sopimuksen osapuolten 16. konferenssin valmistelu (keskustelu)
 13.Vuoden 2014 talousarvion suuntaviivat – muut pääluokat (keskustelu)
 14.Yritysten yhteiskuntavastuu: tilivelvollinen, avoin ja vastuullinen yritystoiminta sekä kestävä kasvu - Yritysten yhteiskuntavastuu: yhteiskunnan etujen sekä kestävän ja osallistavan elpymisen edistäminen (keskustelu)
 15.Moottoriajoneuvojen äänitaso ***I (keskustelu)
 16.Seuraavan istunnon esityslista
 17.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 8.30.


2. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 122 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I.   Laos: Sombath Somphonen tapaus

- Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda ja Rui Tavares Verts/ALE-ryhmän puolesta Sombath Somphonen katoamisesta Laosissa (2013/2535(RSP)) (B7-0054/2013);

- Robert Goebbels, Marc Tarabella, Mitro Repo, Joanna Senyszyn ja Liisa Jaakonsaari S&D-ryhmän puolesta Laosista: Sombath Somphonen tapaus (2013/2535(RSP)) (B7-0063/2013);

- Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Mariya Gabriel, Thomas Mann ja Anna Záborská PPE-ryhmän puolesta Laosista: Sombath Somphonen tapaus (2013/2535(RSP)) (B7-0064/2013);

- Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano ja Hannu Takkula ALDE-ryhmän puolesta Laosista: Sombath Somphonen tapaus (2013/2535(RSP)) (B7-0065/2013);

- Charles Tannock, Valdemar Tomaševski ja Adam Bielan ECR-ryhmän puolesta Laosista: Sombath Somphonen tapaus (2013/2535(RSP)) (B7-0067/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute, Søren Bo Søndergaard, Helmut Scholz ja Nikolaos Chountis GUE/NGL-ryhmän puolesta Laosista: Sombath Somphonen tapaus (2013/2535(RSP)) (B7-0077/2013).

II.   Ihmisoikeusaktivistien pidätykset Zimbabwessa

- Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda ja Rui Tavares Verts/ALE-ryhmän puolesta ihmisoikeusaktivistien pidätyksistä Zimbabwessa (2013/2536(RSP)) (B7-0057/2013);

- Charles Tannock ja Geoffrey Van Orden ECR-ryhmän puolesta ihmisoikeusaktivistien pidätyksistä Zimbabwessa (2013/2536(RSP)) (B7-0066/2013);

- Ana Gomes, Richard Howitt, Ricardo Cortés Lastra, Michael Cashman, Norbert Neuser, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari ja Patrice Tirolien S&D-ryhmän puolesta ihmisoikeusaktivistien pidätyksistä Zimbabwessa (2013/2536(RSP)) (B7-0068/2013);

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Tunne Kelam, Mariya Gabriel, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Jarosław Leszek Wałęsa, Thomas Mann, Joanna Katarzyna Skrzydlewska ja Anna Záborská PPE-ryhmän puolesta ihmisoikeusaktivistien pidätyksistä Zimbabwessa (2013/2536(RSP)) (B7-0070/2013);

- Louis Michel, Sarah Ludford, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula ja Sonia Alfano ALDE-ryhmän puolesta ihmisoikeusaktivistien pidätyksistä Zimbabwessa (2013/2536(RSP)) (B7-0072/2013);

- Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta Zimbabwesta: Okay Machisan tapaus (2013/2536(RSP)) (B7-0073/2013).

III.   Äskettäiset hyökkäykset terveystyöntekijöitä vastaan Pakistanissa

- Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen ja Rui Tavares Verts/ALE-ryhmän puolesta äskettäisistä hyökkäyksistä terveystyöntekijöitä vastaan Pakistanissa (2013/2537(RSP)) (B7-0056/2013);

- Charles Tannock, Ryszard Czarnecki ja Paweł Robert Kowal ECR-ryhmän puolesta äskettäisistä hyökkäyksistä terveystyöntekijöitä vastaan Pakistanissa (2013/2537(RSP)) (B7-0069/2013);

- Ana Gomes, Richard Howitt, Pino Arlacchi, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn ja Liisa Jaakonsaari S&D-ryhmän puolesta äskettäisistä hyökkäyksistä terveystyöntekijöitä vastaan Pakistanissa (2013/2537(RSP)) (B7-0071/2013);

- Thomas Mann, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Tunne Kelam, Mariya Gabriel, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Jarosław Leszek Wałęsa ja Anna Záborská PPE-ryhmän puolesta äskettäisistä hyökkäyksistä terveystyöntekijöitä vastaan Pakistanissa (2013/2537(RSP)) (B7-0074/2013);

- Phil Bennion, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Louis Michel, Sarah Ludford, Angelika Werthmann, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Sonia Alfano ja Hannu Takkula ALDE-ryhmän puolesta äskettäisistä hyökkäyksistä terveystyöntekijöitä vastaan Pakistanissa (2013/2537(RSP)) (B7-0075/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Helmut Scholz, Sabine Lösing ja Kartika Tamara Liotard GUE/NGL-ryhmän puolesta äskettäisistä hyökkäyksistä terveystyöntekijöitä vastaan Pakistanissa (2013/2537(RSP)) (B7-0076/2013).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 149 artiklan mukaisesti.


3. Yhteinen kalastuspolitiikka ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisestä kalastuspolitiikasta [COM(2011)0425 - C7-0198/2011- 2011/0195(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Ulrike Rodust (A7-0008/2013)

Ulrike Rodust esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Simon Coveney (neuvoston puheenjohtaja) ja Maria Damanaki (komission jäsen).

Puheenvuorot: Isabella Lövin (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Chris Davies (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Younous Omarjee (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Carmen Fraga Estévez PPE-ryhmän puolesta, Guido Milana S&D-ryhmän puolesta, Pat the Cope Gallagher ALDE-ryhmän puolesta, Ian Hudghton Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marek Józef Gróbarczyk ECR-ryhmän puolesta, Nikolaos Salavrakos EFD-ryhmän puolesta, Mikael Gustafsson GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane Dodds, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla James Nicholson, Antonello Antinoro, Iliana Malinova Iotova, Nils Torvalds, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, John Stuart Agnew, João Ferreira, Andrew Henry William Brons, Alain Cadec, Dolores García-Hierro Caraballo, Gesine Meissner, Julie Girling, Bastiaan Belder, Gabriel Mato Adrover, Isabelle Thomas, Gerben-Jan Gerbrandy, Maria do Céu Patrão Neves, Kriton Arsenis, Werner Kuhn, Luis Manuel Capoulas Santos, Rareş-Lucian Niculescu, Jens Nilsson, Lambert van Nistelrooij, Antolín Sánchez Presedo, Agnès Le Brun, Mario Pirillo, Salvatore Iacolino ja Ole Christensen.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Luís Paulo Alves, Ana Miranda, Peter van Dalen, Paul Murphy ja John Bufton.

Puheenvuorot: Maria Damanaki, Simon Coveney ja Ulrike Rodust.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.2.2013, kohta 7.1.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

4. Ranskan tasavallan presidentin François Hollanden julkilausuma (keskustelu)

Ranskan tasavallan presidentti François Hollande antoi julkilausuman.

José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Joseph Daul PPE-ryhmän puolesta, Hannes Swoboda S&D-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta, Martin Callanan ECR-ryhmän puolesta, Philippe de Villiers EFD-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Marine Le Pen.

François Hollande käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: sitoutumaton Marine Le Pen, Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFD-ryhmän puolesta, Martin Callanan ECR-ryhmän puolesta, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marielle de Sarnez ALDE-ryhmän puolesta, Catherine Trautmann S&D-ryhmän puolesta ja Alain Lamassoure PPE-ryhmän puolesta.

François Hollande käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND


5. Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset (työjärjestyksen 87 a artiklan 3 kohta)

ECON-valiokunta on hyväksynyt työjärjestyksen 87 a artiklan 3 kohdan mukaisesti päätöslauselmaesityksen "The Commission delegated regulations of 19 December 2012 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on indirect clearing arrangements, the clearing obligation, the public register, access to a trading venue, non-financial counterparties, risk mitigation techniques for OTC derivatives contracts not cleared by a CCP (C(2012)9593) and on requirements for central counterparties" (C(2012)9623) (2013/2522(RSP)) B7-0078/2013 (käännöstä ei ole vielä saatavilla).

Päätöslauselmaesitykseen esitettävien tarkistusten määräaika on keskiviikkona 6. helmikuuta 2013 klo 12.00. Äänestys toimitetaan torstaina 7. helmikuuta 2013.


6. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta:

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, annetun neuvoston asetuksen (EY)N:o 1224/2009 muuttamisesta (COM(2013)0009 - C7-0019/2013 - 2013/0007(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

lausuntoa varten:

ENVI

- Erityiskertomus nro 17/2012 (vastuuvapaus 2011) – Euroopan kehitysrahaston (EKR) tuki kestävän tieverkoston kehittämiseen Saharan eteläpuolisessa Afrikassa (N7-0006/2013 - C7-0020/2013 - 2013/2012(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

DEVE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan FLEGT-lupajärjestelmän perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2173/2005 muuttamisesta (COM(2013)0015 - C7-0021/2013 - 2013/0010(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

DEVE, AGRI, ENVI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta (COM(2013)0018 - C7-0022/2013 - 2013/0012(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan ja 125 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

AGRI, ENVI, ITRE, IMCO, REGI

- Tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset komissiolle myönnettävästä vastuuvapaudesta vuoden 2011 talousarvion toteuttamisesta (COM(2012)0436 [50] - COM(2012)0414 - C7-0023/2013 - 2013/2015(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

2) parlamentin valiokunnilta, mietinnöt:

- Mietintö yritysten yhteiskuntavastuusta: yhteiskunnan etujen sekä kestävän ja osallistavan elpymisen edistäminen (2012/2097(INI)) – EMPL-valiokunta - Esittelijä: Richard Howitt (A7-0023/2013)

- Mietintö aktiivisena ja terveenä ikääntymistä koskevasta eurooppalaisesta innovaatiokumppanuudesta (2012/2258(INI)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Kartika Tamara Liotard (A7-0029/2013).


7. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.

°
° ° °

Robert Atkins käytti puheenvuoron.


7.1. Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavat maatalousalan erityistoimenpiteet ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä [2010/0370(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Georgios Papastamkos (A7-0319/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2013)0034)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0034)


7.2. Unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavat maatalousalan erityistoimenpiteet ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä [2010/0256(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Gabriel Mato Adrover (A7-0321/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2013)0035)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0035)


7.3. Pk-yritysten rahoituksen saannin parantaminen (äänestys)

Mietintö pk-yritysten rahoituksen saannin parantamisesta [2012/2134(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Philippe De Backer (A7-0001/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0036)


8. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Georgios Papastamkos - A7-0319/2011
Iva Zanicchi, Giommaria Uggias, Peter Jahr, Monica Luisa Macovei, Monika Smolková, Daniel Hannan ja Elena Băsescu

Mietintö Gabriel Mato Adrover - A7-0321/2011
Marina Yannakoudakis, Izaskun Bilbao Barandica, Giommaria Uggias, Julie Girling, Monica Luisa Macovei, Diane Dodds, Monika Smolková, Daniel Hannan ja Elena Băsescu

Mietintö Philippe De Backer - A7-0001/2013
Marina Yannakoudakis, Francesco De Angelis, Giommaria Uggias, Izaskun Bilbao Barandica, Phil Bennion, Iosif Matula, Martina Anderson, Julie Girling, Dimitar Stoyanov, Jim Higgins, Roberta Angelilli, Andrea Češková, Charles Tannock, Diane Dodds, Adam Bielan, Monika Smolková, Seán Kelly, Licia Ronzulli, Elena Băsescu ja Janusz Władysław Zemke.


9. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä "Séance en direct" -sivustolla kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 13.50 ja sitä jatkettiin klo 15.05.)

Puhetta johti
varapuhemies Gianni PITTELLA

10. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


11. Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2013 - Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2013 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat - Sisämarkkinoiden hallinnointi (keskustelu)

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2013 [2012/2256(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Elisa Ferreira (A7-0032/2013)

Mietintö talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuisen kasvuselvityksen 2013 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat [2012/2257(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Veronica Lope Fontagné (A7-0024/2013)

Mietintö suosituksista komissiolle sisämarkkinoiden hallinnoinnista [2012/2260(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Andreas Schwab (A7-0019/2013)

Andreas Schwab, Veronica Lope Fontagné ja Elisa Ferreira esittelivät mietintönsä.

Puheenvuorot: Lucinda Creighton (neuvoston puheenjohtaja), Olli Rehn (komission varapuheenjohtaja), László Andor (komission jäsen) ja Michel Barnier (komission jäsen).

Puheenvuorot: Eider Gardiazábal Rubial (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Milan Cabrnoch (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Lambert van Nistelrooij (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Mojca Kleva Kekuš (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Oldřich Vlasák (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Paulo Rangel (AFCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Elisa Ferreira ja Pervenche Berès, Antolín Sánchez Presedo S&D-ryhmän puolesta, Philippe De Backer ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Elisa Ferreira, Emilie Turunen Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Hans-Peter Martin ja Alexander Graf Lambsdorff, Derk Jan Eppink ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Elisa Ferreira ja Sylvie Goulard, Derek Roland Clark EFD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Hans-Peter Martin, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Lajos Bokros ja Jean-Paul Gauzès, ja sitoutumaton Hans-Peter Martin.

Puhetta johti
varapuhemies Isabelle DURANT

Puheenvuorot: Hans-Peter Martin vastatakseen kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gay Mitchell, Csaba Őry, Sergio Gutiérrez Prieto, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Lajos Bokros, Marian Harkin, Marije Cornelissen, Emma McClarkin, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Sven Giegold, Claudio Morganti, Inês Cristina Zuber, Auke Zijlstra, Werner Langen, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Anni Podimata, Sergio Gaetano Cofferati, Toine Manders, Philippe Lamberts, Adam Bielan, Rolandas Paksas, Francisco Sosa Wagner, Diogo Feio, Liem Hoang Ngoc, Sylvie Goulard, Malika Benarab-Attou, Malcolm Harbour, Godfrey Bloom, Elisabeth Morin-Chartier, Pervenche Berès, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Strejček, Tadeusz Cymański, Pablo Zalba Bidegain, Anni Podimata, Ramon Tremosa i Balcells, Morten Messerschmidt, Sari Essayah, Roberto Gualtieri, Jaroslav Paška, Małgorzata Handzlik, Frédéric Daerden, Gunnar Hökmark, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Zigmantas Balčytis, Christel Schaldemose, Theodor Dumitru Stolojan, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Krišjānis Kariņš, Philippe Juvin ja Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Puhetta johti
varapuhemies Georgios PAPASTAMKOS

Puheenvuorot: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt ja Thomas Mann.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jan Kozłowski, Phil Prendergast, Paul Murphy, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Miroslav Mikolášik, Zbigniew Ziobro, Andrew Henry William Brons, Csaba Sándor Tabajdi, Petru Constantin Luhan ja Krisztina Morvai.

Puheenvuorot: László Andor, Lucinda Creighton, Andreas Schwab, Veronica Lope Fontagné ja Liem Hoang Ngoc (Elisa Ferreiran puolesta).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.2.2013, kohta 5.2, istunnon pöytäkirja 7.2.2013, kohta 5.3 ja istunnon pöytäkirja 7.2.2013, kohta 5.4.


12. CITES-sopimuksen osapuolten 16. konferenssin valmistelu (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000201/2012) Matthias Groote ENVI-valiokunnan puolesta neuvostolle: Bangkokissa, Thaimaassa 3.-14. maaliskuuta 2013 järjestettävän luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen COP 16:n tärkeimmät tavoitteet (B7-0109/2013)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000202/2012) Matthias Groote ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Bangkokissa, Thaimaassa 3.-14. maaliskuuta 2013 järjestettävän luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen COP 16:n tärkeimmät tavoitteet (B7-0110/2013)

Matthias Groote esitteli kysymykset.

Lucinda Creighton (neuvoston puheenjohtaja) ja Janez Potočnik (komission jäsen) vastasivat kysymyksiin.

Puheenvuorot: Esther de Lange PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gerben-Jan Gerbrandy, Karin Kadenbach S&D-ryhmän puolesta, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Richard Seeber, Edite Estrela, Chris Davies ja Sophie Auconie.

Puhetta johti
varapuhemies Jacek PROTASIEWICZ

Puheenvuorot: Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Jolanta Emilia Hibner, Andres Perello Rodriguez ja Romana Jordan.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Véronique Mathieu, Franz Obermayr ja Elena Băsescu.

Puheenvuorot: Janez Potočnik ja Lucinda Creighton.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Esther de Lange PPE-ryhmän puolesta, Karin Kadenbach S&D-ryhmän puolesta, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Anna Rosbach ECR-ryhmän puolesta ja Kartika Tamara Liotard GUE/NGL-ryhmän puolesta EU:n strategisista tavoitteista Bangkokissa Thaimaassa 3.–14. maaliskuuta 2013 pidettävässä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen (CITES) sopimuspuolten konferenssin 16. kokouksessa (2012/2838(RSP)) (B7-0047/2013).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.2.2013, kohta 7.8.


13. Vuoden 2014 talousarvion suuntaviivat – muut pääluokat (keskustelu)

Mietintö vuoden 2014 talousarviomenettelyn suuntaviivoista, pääluokka I – Euroopan parlamentti, pääluokka II – Neuvosto, pääluokka IV – Tuomioistuin, pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, pääluokka VII – Alueiden komitea, pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu, pääluokka X – Euroopan ulkosuhdehallinto [2013/2003(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Monika Hohlmeier (A7-0020/2013)

Monika Hohlmeier esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska PPE-ryhmän puolesta, Edit Herczog S&D-ryhmän puolesta, Anne E. Jensen ALDE-ryhmän puolesta, Richard Ashworth ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Paul Rübig ja Alexander Alvaro, Alda Sousa GUE/NGL-ryhmän puolesta, Marta Andreasen EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lucas Hartong, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Angelika Werthmann, José Manuel Fernandes, Derek Vaughan, Alexander Alvaro, Hynek Fajmon, Jacek Włosowicz, Jürgen Klute, Paul Rübig, Georgios Stavrakakis, Angelika Werthmann, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Nicole Sinclaire, Tomasz Piotr Poręba, Frank Vanhecke, Cornelis de Jong, Bogusław Liberadzki ja Lajos Bokros.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elena Băsescu, Janusz Władysław Zemke, Franz Obermayr, Zbigniew Ziobro ja Nicole Sinclaire.

Monika Hohlmeier käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.2.2013, kohta 7.9.


14. Yritysten yhteiskuntavastuu: tilivelvollinen, avoin ja vastuullinen yritystoiminta sekä kestävä kasvu - Yritysten yhteiskuntavastuu: yhteiskunnan etujen sekä kestävän ja osallistavan elpymisen edistäminen (keskustelu)

Mietintö yritysten yhteiskuntavastuusta: tilivelvollinen, avoin ja vastuullinen yritystoiminta sekä kestävä kasvu [2012/2098(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Raffaele Baldassarre (A7-0017/2013)

Mietintö yritysten yhteiskuntavastuusta: yhteiskunnan etujen sekä kestävän ja osallistavan elpymisen edistäminen [2012/2097(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Richard Howitt (A7-0023/2013)

Raffaele Baldassarre ja Richard Howitt esittelivät mietintönsä.

Puhetta johti
varapuhemies Oldřich VLASÁK

Antonio Tajani (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Andrzej Grzyb (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Catherine Grèze (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Bernd Lange (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Morten Løkkegaard (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Philippe Boulland PPE-ryhmän puolesta, Alejandro Cercas S&D-ryhmän puolesta, Rebecca Taylor ALDE-ryhmän puolesta, Jean-Jacob Bicep Verts/ALE-ryhmän puolesta, Anthea McIntyre ECR-ryhmän puolesta, Derek Roland Clark EFD-ryhmän puolesta, Jiří Maštálka GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Nicole Sinclaire, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, Nadja Hirsch, Malika Benarab-Attou, Paul Murphy, Dimitar Stoyanov, Csaba Őry, Kinga Göncz, Eva Lichtenberger, Franz Obermayr, Thomas Mann, Evelyn Regner, Heinz K. Becker, Jutta Steinruck, Regina Bastos, Antigoni Papadopoulou, Emer Costello ja Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Anna Maria Corazza Bildt, Csaba Sándor Tabajdi, Charalampos Angourakis, Zbigniew Ziobro, Elena Băsescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Jaroslav Paška ja Inês Cristina Zuber.

Puheenvuorot: Antonio Tajani, Raffaele Baldassarre ja Richard Howitt.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.2.2013, kohta 7.10 ja istunnon pöytäkirja 6.2.2013, kohta 7.11.


15. Moottoriajoneuvojen äänitaso ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen äänitasosta [COM(2011)0856 - C7-0487/2011- 2011/0409(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Miroslav Ouzký (A7-0435/2012)

Miroslav Ouzký esitteli laatimansa mietinnön.

Antonio Tajani (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Sabine Verheyen (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelijan Anja Weisgerberin puolesta), Gilles Pargneaux (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Salvatore Tatarella PPE-ryhmän puolesta, Judith A. Merkies S&D-ryhmän puolesta, Holger Krahmer ALDE-ryhmän puolesta, Satu Hassi Verts/ALE-ryhmän puolesta, Gerard Batten EFD-ryhmän puolesta, Sabine Wils GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Francisco Sosa Wagner, Richard Seeber, Matthias Groote, Toine Manders, Bas Eickhout, Françoise Grossetête, Mario Pirillo, Vilja Savisaar-Toomast, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Åsa Westlund, Andres Perello Rodriguez, Kathleen Van Brempt ja Bogusław Liberadzki.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elena Băsescu ja Jaroslav Paška.

Puheenvuorot: Antonio Tajani ja Miroslav Ouzký.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 6.2.2013, kohta 7.2.


16. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 504.008/OJME).


17. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.15.

Klaus Welle

Alejo Vidal-Quadras

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Susta, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Tarkkailijat

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Jerković, Matušić, Plenković, Pupovac, Vrbat, Vuljanić

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö