Indeks 
Protokół
PDF 225kWORD 180k
Wtorek, 5 lutego 2013 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Wspólna polityka rybołówstwa ***I (debata)
 4.Oświadczenie François Hollande'a, prezydenta Republiki Francuskiej (debata)
 5.Akty delegowane (art. 87a ust. 3 Regulaminu)
 6.Składanie dokumentów
 7.Głosowanie
  
7.1.Szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego ***I (głosowanie)
  
7.2.Szczególne środki w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych w Unii Europejskiej ***I (głosowanie)
  
7.3.Ułatwienie dostępu do finansowania dla MŚP (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 10.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 11.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na 2013 r. - Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2013 r. - Zarządzanie jednolitym rynkiem (debata)
 12.Przygotowania do 16. Konferencji Stron Konwencji CITES (debata)
 13.Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2014 – sekcje inne niż Komisja (debata)
 14.Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw: rozliczalne, przejrzyste i odpowiedzialne zachowanie przedsiębiorstw a trwały wzrost - Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw: dbanie o interesy obywateli a droga do trwałego ożywienia gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu (debata)
 15.Poziom dźwięku pojazdów silnikowych ***I (debata)
 16.Porządek obrad następnego posiedzenia
 17.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 8.30.


2. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Zgodnie z art. 122 Regulaminu następujący posłowie lub grupy polityczne złożyli wniosek o przeprowadzenie takiej debaty nad następującymi projektami rezolucji:

I.   Laos: sprawa Sombatha Somphone'a

- Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda i Rui Tavares w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie wymuszonego zaginięcia Sombatha Somphone'a w Laosie (2013/2535(RSP)) (B7-0054/2013);

- Robert Goebbels, Marc Tarabella, Mitro Repo, Joanna Senyszyn i Liisa Jaakonsaari w imieniu grupy S&D, w sprawie Laosu: przypadek Sombatha Somphone'a (2013/2535(RSP)) (B7-0063/2013);

- Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Mariya Gabriel, Thomas Mann i Anna Záborská w imieniu grupy PPE, w sprawie Laosu: przypadek Sombatha Somphone'a (2013/2535(RSP)) (B7-0064/2013);

- Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano i Hannu Takkula w imieniu grupy ALDE, w sprawie Laosu: przypadek Sombatha Somphone'a (2013/2535(RSP)) (B7-0065/2013);

- Charles Tannock, Valdemar Tomaševski i Adam Bielan w imieniu grupy ECR, w sprawie Laosu: przypadek Sombatha Somphone'a (2013/2535(RSP)) (B7-0067/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute, Søren Bo Søndergaard, Helmut Scholz i Nikolaos Chountis w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Laosu: przypadek Sombatha Somphone'a (2013/2535(RSP)) (B7-0077/2013).

II.   Zatrzymanie obrońców praw człowieka w Zimbabwe

- Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda i Rui Tavares w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie zatrzymania obrońców praw człowieka w Zimbabwe (2013/2536(RSP)) (B7-0057/2013);

- Charles Tannock i Geoffrey Van Orden w imieniu grupy ECR, w sprawie zatrzymania obrońców praw człowieka w Zimbabwe (2013/2536(RSP)) (B7-0066/2013);

- Ana Gomes, Richard Howitt, Ricardo Cortés Lastra, Michael Cashman, Norbert Neuser, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari i Patrice Tirolien w imieniu grupy S&D, w sprawie Zimbabwe: zatrzymanie obrońców praw człowieka (2013/2536(RSP)) (B7-0068/2013);

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Tunne Kelam, Mariya Gabriel, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Jarosław Leszek Wałęsa, Thomas Mann, Joanna Katarzyna Skrzydlewska i Anna Záborská w imieniu grupy PPE, w sprawie Zimbabwe: zatrzymanie obrońców praw człowieka(2013/2536(RSP)) (B7-0070/2013);

- Louis Michel, Sarah Ludford, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula i Sonia Alfano w imieniu grupy ALDE, w sprawie zatrzymania obrońców praw człowieka w Zimbabwe (2013/2536(RSP)) (B7-0072/2013);

- Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Zimbabwe: przypadek Okaya Machisy (2013/2536(RSP)) (B7-0073/2013).

III.   Niedawne ataki na pracowników sektora pomocy medycznej w Pakistanie

- Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen i Rui Tavares w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie niedawnych ataków na pracowników sektora pomocy medycznej w Pakistanie (2013/2537(RSP)) (B7-0056/2013);

- Charles Tannock, Ryszard Czarnecki i Paweł Robert Kowal w imieniu grupy ECR, w sprawie niedawnych ataków na pracowników sektora pomocy medycznej w Pakistanie (2013/2537(RSP)) (B7-0069/2013);

- Ana Gomes, Richard Howitt, Pino Arlacchi, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn i Liisa Jaakonsaari w imieniu grupy S&D, w sprawie zabójstwa pracowników sektora pomocy medycznej w Pakistanie (2013/2537(RSP)) (B7-0071/2013);

- Thomas Mann, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Tunne Kelam, Mariya Gabriel, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Jarosław Leszek Wałęsa i Anna Záborská w imieniu grupy PPE, w sprawie niedawnych ataków na pracowników sektora pomocy medycznej w Pakistanie (2013/2537(RSP)) (B7-0074/2013);

- Phil Bennion, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Louis Michel, Sarah Ludford, Angelika Werthmann, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Sonia Alfano i Hannu Takkula w imieniu grupy ALDE, w sprawie niedawnych ataków na pracowników sektora pomocy medycznej w Pakistanie (2013/2537(RSP)) (B7-0075/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Helmut Scholz, Sabine Lösing i Kartika Tamara Liotard w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie niedawnych ataków na pracowników sektora pomocy medycznej w Pakistanie (2013/2537(RSP)) (B7-0076/2013).

Czas wystąpień przyznany zostanie zgodnie z art. 149 Regulaminu.


3. Wspólna polityka rybołówstwa ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa [COM(2011)0425 - C7-0198/2011- 2011/0195(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Ulrike Rodust (A7-0008/2013)

Ulrike Rodust przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrali: Simon Coveney (urzędujący przewodniczący Rady) i Maria Damanaki (członkini Komisji).

Głos zabrali: Isabella Lövin (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej DEVE), Chris Davies (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Younous Omarjee (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Carmen Fraga Estévez w imieniu grupy PPE, Guido Milana w imieniu grupy S&D, Pat the Cope Gallagher w imieniu grupy ALDE, Ian Hudghton w imieniu grupy Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk w imieniu grupy ECR, Nikolaos Salavrakos w imieniu grupy EFD, Mikael Gustafsson w imieniu grupy GUE/NGL, Diane Dodds niezrzeszona, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Jamesa Nicholsona, Antonello Antinoro, Iliana Malinova Iotova, Nils Torvalds, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, John Stuart Agnew, João Ferreira, Andrew Henry William Brons, Alain Cadec, Dolores García-Hierro Caraballo, Gesine Meissner, Julie Girling, Bastiaan Belder, Gabriel Mato Adrover, Isabelle Thomas, Gerben-Jan Gerbrandy, Maria do Céu Patrão Neves, Kriton Arsenis, Werner Kuhn, Luis Manuel Capoulas Santos, Rareş-Lucian Niculescu, Jens Nilsson, Lambert van Nistelrooij, Antolín Sánchez Presedo, Agnès Le Brun, Mario Pirillo, Salvatore Iacolino i Ole Christensen.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, Luís Paulo Alves, Ana Miranda, Peter van Dalen, Paul Murphy i John Bufton.

Głos zabrali: Maria Damanaki, Simon Coveney i Ulrike Rodust.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.1 protokołu z dnia 6 lutego 2013 r.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

4. Oświadczenie François Hollande'a, prezydenta Republiki Francuskiej (debata)

François Hollande, prezydent Republiki Francuskiej, złożył oświadczenie.

Głos zabrał José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, Martin Callanan w imieniu grupy ECR, Philippe de Villiers w imieniu grupy EFD, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL i Marine Le Pen niezrzeszona.

Głos zabrał François Hollande.

Głos zabrali: Marine Le Pen niezrzeszona, Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL, Nigel Farage w imieniu grupy EFD, Martin Callanan w imieniu grupy ECR, Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, Marielle de Sarnez w imieniu grupy ALDE, Catherine Trautmann w imieniu grupy S&D i Alain Lamassoure w imieniu grupy PPE.

Głos zabrał François Hollande.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący


5. Akty delegowane (art. 87a ust. 3 Regulaminu)

Zgodnie z art. 87a ust. 3 Regulaminu komisja ECON przyjęła projekt rezolucji on the Commission delegated regulations of 19 December 2012 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on indirect clearing arrangements, the clearing obligation, the public register, access to a trading venue, non-financial counterparties, risk mitigation techniques for OTC derivatives contracts not cleared by a CCP (C(2012)9593) and on requirements for central counterparties (C(2012)9623) (2013/2522(RSP)) B7-0078/2013 (tytuł nie jest obecnie dostępny we wszystkich językach).

Termin składania poprawek do tego projektu rezolucji wyznaczono na środę 6 lutego 2013 r. o godz. 12.00. Głosowanie odbędzie się w czwartek 7 lutego 2013 r.


6. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję:

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (COM(2013)0009 - C7-0019/2013 - 2013/0007(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

PECH

opinia :

ENVI

- Sprawozdanie specjalne nr 17/2012 (absolutorium 2011 r.) pt. „Wkład finansowy z Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) na rzecz budowy trwałej sieci dróg w Afryce Subsaharyjskiej” (N7-0006/2013 - C7-0020/2013 - 2013/2012(DEC))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

DEVE

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr2173/2005 w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT (COM(2013)0015 - C7-0021/2013 - 2013/0010(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

DEVE, AGRI, ENVI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rozmieszczania infrastruktury paliw alternatywnych (COM(2013)0018 - C7-0022/2013 - 2013/0012(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 i art. 125 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

TRAN

opinia :

AGRI, ENVI, ITRE, IMCO, REGI

- Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego w ramach absolutorium za rok 2011 dla Komisji Europejskiej (COM(2012)0436 [50] – COM(2012)0414 - C7-0023/2013 - 2013/2015(DEC))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

2) przez komisje parlamentarne, sprawozdania:

- Sprawozdanie w sprawie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw: dbanie o interesy obywateli a droga do trwałego ożywienia gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu (2012/2097(INI)) - komisja EMPL - Sprawozdawca: Richard Howitt (A7-0023/2013)

- Sprawozdanie w sprawie europejskiego partnerstwa na rzecz innowacji sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w dobrym zdrowiu (2012/2258(INI)) - komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Kartika Tamara Liotard (A7-0029/2013)


7. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.

°
° ° °

Głos zabrał Robert Atkins.


7.1. Szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego [2010/0370(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Georgios Papastamkos (A7-0319/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2013)0034)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2013)0034)


7.2. Szczególne środki w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych w Unii Europejskiej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie szczególnych środków w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych w Unii Europejskiej [2010/0256(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Gabriel Mato Adrover (A7-0321/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2013)0035)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2013)0035)


7.3. Ułatwienie dostępu do finansowania dla MŚP (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie ułatwienia dostępu do finansowania dla MŚP [2012/2134(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Philippe De Backer (A7-0001/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2013)0036)


8. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Georgiosa Papastamkosa - A7-0319/2011
Iva Zanicchi, Giommaria Uggias, Peter Jahr, Monica Luisa Macovei, Monika Smolková, Daniel Hannan i Elena Băsescu

Sprawozdanie Gabriela Mato Adrovera - A7-0321/2011
Marina Yannakoudakis, Izaskun Bilbao Barandica, Giommaria Uggias, Julie Girling, Monica Luisa Macovei, Diane Dodds, Monika Smolková, Daniel Hannan i Elena Băsescu

Sprawozdanie Philippe'a De Backera - A7-0001/2013
Marina Yannakoudakis, Francesco De Angelis, Giommaria Uggias, Izaskun Bilbao Barandica, Phil Bennion, Iosif Matula, Martina Anderson, Julie Girling, Dimitar Stoyanov, Jim Higgins, Roberta Angelilli, Andrea Češková, Charles Tannock, Diane Dodds, Adam Bielan, Monika Smolková, Seán Kelly, Licia Ronzulli, Elena Băsescu i Janusz Władysław Zemke.


9. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.50 i wznowione o godz. 15.05.)

PRZEWODNICTWO: Gianni PITTELLA
Wiceprzewodniczący

10. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


11. Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na 2013 r. - Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2013 r. - Zarządzanie jednolitym rynkiem (debata)

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na 2013 r. [2012/2256(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Elisa Ferreira (A7-0032/2013)

Sprawozdanie w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2013 r. [2012/2257(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Veronica Lope Fontagné (A7-0024/2013)

Sprawozdanie z zaleceniem dla Komisji w sprawie zarządzania jednolitym rynkiem [2012/2260(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Andreas Schwab (A7-0019/2013)

Andreas Schwab, Verónica Lope Fontagné i Elisa Ferreira przedstawili sprawozdania.

Głos zabrali: Lucinda Creighton (urzędująca przewodnicząca Rady), Olli Rehn (wiceprzewodniczący Komisji), László Andor (członek Komisji) i Michel Barnier (członek Komisji).

Głos zabrali: Eider Gardiazábal Rubial (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej BUDG), Milan Cabrnoch (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL), Lambert van Nistelrooij (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Mojca Kleva Kekuš (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Oldřich Vlasák (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Paulo Rangel (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFCO), który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Elisę Ferreirę, Jean-Paul Gauzès w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Elisę Ferreirę i Pervenche Berès, Antolín Sánchez Presedo w imieniu grupy S&D, Philippe De Backer w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Elisę Ferreirę, Emilie Turunen w imieniu grupy Verts/ALE, która odpowiedziała również na dwa pytania zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Hansa-Petera Martina i Alexandra Grafa Lambsdorffa, Derk Jan Eppink w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Elisę Ferreirę i Sylvie Goulard, Derek Roland Clark w imieniu grupy EFD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Hansa-Petera Martina, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, która odpowiedziała również na dwa pytania zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Lajosa Bokrosa i Jeana-Paula Gauzèsa, i Hans-Peter Martin niezrzeszony.

PRZEWODNICTWO: Isabelle DURANT
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Hans-Peter Martin, by odpowiedzieć na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Gaya Mitchella, Csaba Őry, Sergio Gutiérrez Prieto, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Lajosa Bokrosa, Marian Harkin, Marije Cornelissen, Emma McClarkin, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Svena Giegolda, Claudio Morganti, Inês Cristina Zuber, Auke Zijlstra, Werner Langen, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Anni Podimatę, Sergio Gaetano Cofferati, Toine Manders, Philippe Lamberts, Adam Bielan, Rolandas Paksas, Francisco Sosa Wagner, Diogo Feio, Liem Hoang Ngoc, Sylvie Goulard, Malika Benarab-Attou, Malcolm Harbour, Godfrey Bloom, Elisabeth Morin-Chartier, Pervenche Berès, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Strejček, Tadeusz Cymański, Pablo Zalba Bidegain, Anni Podimata, Ramon Tremosa i Balcells, Morten Messerschmidt, Sari Essayah, Roberto Gualtieri, Jaroslav Paška, Małgorzata Handzlik, Frédéric Daerden, Gunnar Hökmark, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Zigmantasa Balčytisa, Christel Schaldemose, Theodor Dumitru Stolojan, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Krišjānis Kariņš, Philippe Juvin i Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

PRZEWODNICTWO: Georgios PAPASTAMKOS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt i Thomas Mann.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jan Kozłowski, Phil Prendergast, Paul Murphy, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Miroslav Mikolášik, Zbigniew Ziobro, Andrew Henry William Brons, Csaba Sándor Tabajdi, Petru Constantin Luhan i Krisztina Morvai.

Głos zabrali: László Andor, Lucinda Creighton, Andreas Schwab, Verónica Lope Fontagné i Liem Hoang Ngoc (zastępujący Elisę Ferreirę).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.2 protokołu z dnia 7 lutego 2013 r., pkt 5.3 protokołu z dnia 7 lutego 2013 r. i pkt 5.4 protokołu z dnia 7 lutego 2013 r..


12. Przygotowania do 16. Konferencji Stron Konwencji CITES (debata)

Pytanie ustne (O-000201/2012) które zadał Matthias Groote, w imieniu komisji ENVI, do Rady: Podstawowe cele na CoP 16 Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) w Bangkoku (Tajlandia) w dniach 3-14 marca 2013 r. (B7-0109/2013)

Pytanie ustne (O-000202/2012) które zadał Matthias Groote, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Podstawowe cele na CoP 16 Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) w Bangkoku (Tajlandia) w dniach 3-14 marca 2013 r. (B7-0110/2013)

Matthias Groote rozwinął pytanie.

Lucinda Creighton (urzędująca przewodnicząca Rady) i Janez Potočnik (członek Komisji) odpowiedzieli na pytanie.

Głos zabrali: Esther de Lange w imieniu grupy PPE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Gerbena-Jana Gerbrandy'ego, Karin Kadenbach w imieniu grupy S&D, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Richard Seeber, Edite Estrela, Chris Davies i Sophie Auconie.

PRZEWODNICTWO: Jacek PROTASIEWICZ
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Jolanta Emilia Hibner, Andrés Perelló Rodríguez i Romana Jordan.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Véronique Mathieu Houillon, Franz Obermayr i Elena Băsescu.

Głos zabrali: Janez Potočnik i Lucinda Creighton.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 115 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Esther de Lange w imieniu grupy PPE, Karin Kadenbach w imieniu grupy S&D, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Anna Rosbach w imieniu grupy ECR, i Kartika Tamara Liotard w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie strategicznych celów UE na 16. sesję konferencji stron Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES), która odbędzie się w Bangkoku (Tajlandia) od 3 do 14 marca 2013 r. (2012/2838(RSP)) (B7-0047/2013).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.8 protokołu z dnia 6 lutego 2013 r.


13. Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2014 – sekcje inne niż Komisja (debata)

Sprawozdanie w sprawie wytycznych dotyczących procedury budżetowej na rok 2014, sekcja 1 – Parlament Europejski, sekcja 2 – Rada, sekcja 4 – Trybunał Sprawiedliwości, sekcja 5 – Trybunał Obrachunkowy, sekcja 6 – Komitet Ekonomiczno-Społeczny, sekcja 7 – Komitet Regionów, sekcja 8 – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, sekcja 9 – Europejski Inspektor Ochrony Danych, sekcja 10 – Europejska Służba Działań Zewnętrznych [2013/2003(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawczyni: Monika Hohlmeier (A7-0020/2013)

Monika Hohlmeier przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrali: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska w imieniu grupy PPE, Edit Herczog w imieniu grupy S&D, Anne E. Jensen w imieniu grupy ALDE, Richard Ashworth w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Paula Rübiga i Alexandra Alvaro, Alda Sousa w imieniu grupy GUE/NGL, Marta Andreasen w imieniu grupy EFD, Lucas Hartong niezrzeszony, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Angelikę Werthmann, José Manuel Fernandes, Derek Vaughan, Alexander Alvaro, Hynek Fajmon, Jacek Włosowicz, Jürgen Klute, Paul Rübig, Georgios Stavrakakis, Angelika Werthmann, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Nicole Sinclaire, Tomasz Piotr Poręba, Frank Vanhecke, Cornelis de Jong, Bogusław Liberadzki i Lajos Bokros.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elena Băsescu, Janusz Władysław Zemke, Franz Obermayr, Zbigniew Ziobro i Nicole Sinclaire.

Głos zabrała Monika Hohlmeier.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.9 protokołu z dnia 6 lutego 2013 r.


14. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw: rozliczalne, przejrzyste i odpowiedzialne zachowanie przedsiębiorstw a trwały wzrost - Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw: dbanie o interesy obywateli a droga do trwałego ożywienia gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu (debata)

Sprawozdanie w sprawie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw: rozliczalne, przejrzyste i odpowiedzialne zachowanie przedsiębiorstw a trwały wzrost [2012/2098(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Raffaele Baldassarre (A7-0017/2013)

Sprawozdanie w sprawie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw: dbanie o interesy obywateli a droga do trwałego ożywienia gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu [2012/2097(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Richard Howitt (A7-0023/2013)

Raffaele Baldassarre i Richard Howitt przedstawili sprawozdania.

PRZEWODNICTWO: Oldřich VLASÁK
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Antonio Tajani (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Andrzej Grzyb (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET), Catherine Grèze (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej DEVE), Bernd Lange (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Morten Løkkegaard (sprawozdawca komisji opiniodawczej CULT), Philippe Boulland w imieniu grupy PPE, Alejandro Cercas w imieniu grupy S&D, Rebecca Taylor w imieniu grupy ALDE, Jean-Jacob Bicep w imieniu grupy Verts/ALE, Anthea McIntyre w imieniu grupy ECR, Derek Roland Clark w imieniu grupy EFD, Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL, Nicole Sinclaire niezrzeszona, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, Nadja Hirsch, Malika Benarab-Attou, Paul Murphy, Dimitar Stoyanov, Csaba Őry, Kinga Göncz, Eva Lichtenberger, Franz Obermayr, Thomas Mann, Evelyn Regner, Heinz K. Becker, Jutta Steinruck, Regina Bastos, Antigoni Papadopoulou, Emer Costello i Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Anna Maria Corazza Bildt, Csaba Sándor Tabajdi, Charalampos Angourakis, Zbigniew Ziobro, Elena Băsescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Jaroslav Paška i Inês Cristina Zuber.

Głos zabrali: Antonio Tajani, Raffaele Baldassarre i Richard Howitt.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.10 protokołu z dnia 6 lutego 2013 r. i pkt 7.11 protokołu z dnia 6 lutego 2013 r.


15. Poziom dźwięku pojazdów silnikowych ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poziomu dźwięku pojazdów silnikowych [COM(2011)0856 - C7-0487/2011- 2011/0409(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Miroslav Ouzký (A7-0435/2012)

Miroslav Ouzký przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Antonio Tajani (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Sabine Verheyen (zastępująca Anję Weisgerber, sprawozdawczynię komisji opiniodawczej IMCO), Gilles Pargneaux (sprawozdawca komisji opiniodawczej TRAN), Salvatore Tatarella w imieniu grupy PPE, Judith A. Merkies w imieniu grupy S&D, Holger Krahmer w imieniu grupy ALDE, Satu Hassi w imieniu grupy Verts/ALE, Gerard Batten w imieniu grupy EFD, Sabine Wils w imieniu grupy GUE/NGL, Francisco Sosa Wagner niezrzeszony, Richard Seeber, Matthias Groote, Toine Manders, Bas Eickhout, Françoise Grossetête, Mario Pirillo, Vilja Savisaar-Toomast, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Åsa Westlund, Andrés Perelló Rodríguez, Kathleen Van Brempt i Bogusław Liberadzki.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elena Băsescu i Jaroslav Paška.

Głos zabrali: Antonio Tajani i Miroslav Ouzký.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.2 protokołu z dnia 6 lutego 2013 r.


16. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 504.008/OJME).


17. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 23.15.

Klaus Welle

Alejo Vidal-Quadras

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Susta, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Obserwatorzy

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Jerković, Matušić, Plenković, Pupovac, Vrbat, Vuljanić

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności