Kazalo 
Zapisnik
PDF 213kWORD 169k
Torek, 5. februar 2013 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 3.Skupna ribiška politika ***I (razprava)
 4.Izjava predsednika Francoske republike Françoisa Hollanda (razprava)
 5.Delegirani akti (člen 87a(3) Poslovnika)
 6.Predložitev dokumentov
 7.Čas glasovanja
  7.1.Posebni ukrepi za kmetijstvo v korist manjših egejskih otokov ***I (glasovanje)
  7.2.Posebni ukrepi za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije ***I (glasovanje)
  7.3.Boljši dostop do finančnih sredstev za mala in srednja podjetja (glasovanje)
 8.Obrazložitve glasovanja
 9.Popravki in namere glasovanja
 10.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 11.Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik: letni pregled rasti za leto 2013 - Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2013 - Upravljanje enotnega trga (razprava)
 12.Priprave na konferenco pogodbenic CITES COP 16 (razprava)
 13.Smernice za proračun za leto 2014 - drugi oddelki (razprava)
 14.Družbena odgovornost gospodarskih družb: upravičljivo, pregledno in odgovorno poslovno ravnanje in trajnostna rast - Družbena odgovornost gospodarskih družb: spodbujanje interesov družbe in pot k trajnostnemu in vključujočemu okrevanju (razprava)
 15.Raven hrupa motornih vozil ***I (razprava)
 16.Dnevni red naslednje seje
 17.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 08.30.


2. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 122 Poslovnika zahtevali razpravo o predlogih resolucij:

I.   Laos: primer Sombatha Somphona

- Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda in Rui Tavares v imenu skupine Verts/ALE o prisilnem izginotju Sombatha Somphona v Laosu (2013/2535(RSP)) (B7-0054/2013);

- Robert Goebbels, Marc Tarabella, Mitro Repo, Joanna Senyszyn in Liisa Jaakonsaari v imenu skupine S&D o Laosu: primer Sombatha Somphona (2013/2535(RSP)) (B7-0063/2013);

- Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Mariya Gabriel, Thomas Mann in Anna Záborská v imenu skupine PPE o Laosu: primer Sombatha Somphona (2013/2535(RSP)) (B7-0064/2013);

- Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Louis Michel, Niccolò Rinaldi, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano in Hannu Takkula v imenu skupine ALDE o Laosu: primer Sombatha Somphona (2013/2535(RSP)) (B7-0065/2013);

- Charles Tannock, Valdemar Tomaševski in Adam Bielan v imenu skupine ECR o Laosu: primer Sombatha Somphona (2013/2535(RSP)) (B7-0067/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute, Søren Bo Søndergaard, Helmut Scholz in Nikolaos Chountis v imenu skupine GUE/NGL o Laosu: primer Sombatha Somphona (2013/2535(RSP)) (B7-0077/2013).

II.   Pripor aktivistov za človekove pravice v Zimbabveju

- Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda in Rui Tavares v imenu skupine Verts/ALE o priporu aktivistov za človekove pravice v Zimbabveju (2013/2536(RSP)) (B7-0057/2013);

- Charles Tannock in Geoffrey Van Orden v imenu skupine ECR o priporu aktivistov za človekove pravice v Zimbabveju (2013/2536(RSP)) (B7-0066/2013);

- Ana Gomes, Richard Howitt, Ricardo Cortés Lastra, Michael Cashman, Norbert Neuser, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari in Patrice Tirolien v imenu skupine S&D o priporu aktivistov za človekove pravice v Zimbabveju (2013/2536(RSP)) (B7-0068/2013);

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Tunne Kelam, Mariya Gabriel, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Jarosław Leszek Wałęsa, Thomas Mann, Joanna Katarzyna Skrzydlewska in Anna Záborská v imenu skupine PPE o priporu aktivistov za človekove pravice v Zimbabveju (2013/2536(RSP)) (B7-0070/2013);

- Louis Michel, Sarah Ludford, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula in Sonia Alfano v imenu skupine ALDE o priporu aktivistov za človekove pravice v Zimbabveju (2013/2536(RSP)) (B7-0072/2013);

- Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL o Zimbabveju: primer Okaya Machise (2013/2536(RSP)) (B7-0073/2013).

III.   Nedavni napadi na zdravstveno osebje v Pakistanu

- Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen in Rui Tavares v imenu skupine Verts/ALE o nedavnih napadih na zdravstveno osebje v Pakistanu (2013/2537(RSP)) (B7-0056/2013);

- Charles Tannock, Ryszard Czarnecki in Paweł Robert Kowal v imenu skupine ECR o nedavnih napadih na zdravstveno osebje v Pakistanu (2013/2537(RSP)) (B7-0069/2013);

- Ana Gomes, Richard Howitt, Pino Arlacchi, Mitro Repo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Joanna Senyszyn in Liisa Jaakonsaari v imenu skupine S&D o ubojih zdravstvenega osebja v Pakistanu (2013/2537(RSP)) (B7-0071/2013);

- Thomas Mann, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Tunne Kelam, Mariya Gabriel, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Jarosław Leszek Wałęsa in Anna Záborská v imenu skupine PPE o nedavnih napadih na zdravstveno osebje v Pakistanu (2013/2537(RSP)) (B7-0074/2013);

- Phil Bennion, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Louis Michel, Sarah Ludford, Angelika Werthmann, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Johannes Cornelis van Baalen, Sonia Alfano in Hannu Takkula v imenu skupine ALDE o nedavnih napadih na zdravstveno osebje v Pakistanu (2013/2537(RSP)) (B7-0075/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Helmut Scholz, Sabine Lösing in Kartika Tamara Liotard v imenu skupine GUE/NGL o nedavnih napadih na zdravstveno osebje v Pakistanu (2013/2537(RSP)) (B7-0076/2013).

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 149 Poslovnika.


3. Skupna ribiška politika ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupni ribiški politiki [COM(2011)0425 - C7-0198/2011- 2011/0195(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalka: Ulrike Rodust (A7-0008/2013)

Ulrike Rodust je predstavila poročilo.

Govorila sta Simon Coveney (predsedujoči Svetu) in Maria Damanaki (članica Komisije).

Govorili so Isabella Lövin (pripravljavka mnenja odbora DEVE), Chris Davies (pripravljavec mnenja odbora ENVI), Younous Omarjee (pripravljavec mnenja odbora REGI), Carmen Fraga Estévez v imenu skupine PPE, Guido Milana v imenu skupine S&D, Pat the Cope Gallagher v imenu skupine ALDE, Ian Hudghton v imenu skupine Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk v imenu skupine ECR, Nikolaos Salavrakos v imenu skupine EFD, Mikael Gustafsson v imenu skupine GUE/NGL, Diane Dodds samostojna poslanka, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil James Nicholson, Antonello Antinoro, Iliana Malinova Iotova, Nils Torvalds, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, John Stuart Agnew, João Ferreira, Andrew Henry William Brons, Alain Cadec, Dolores García-Hierro Caraballo, Gesine Meissner, Julie Girling, Bastiaan Belder, Gabriel Mato Adrover, Isabelle Thomas, Gerben-Jan Gerbrandy, Maria do Céu Patrão Neves, Kriton Arsenis, Werner Kuhn, Luis Manuel Capoulas Santos, Rareş-Lucian Niculescu, Jens Nilsson, Lambert van Nistelrooij, Antolín Sánchez Presedo, Agnès Le Brun, Mario Pirillo, Salvatore Iacolino in Ole Christensen.

Po postopku "catch the eye" so govorili Seán Kelly, Luís Paulo Alves, Ana Miranda, Peter van Dalen, Paul Murphy in John Bufton.

Govorili so Maria Damanaki, Simon Coveney in Ulrike Rodust.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.1 zapisnika z dne 6.2.2013.

(Seja se je za trenutek prekinila.)


PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

4. Izjava predsednika Francoske republike Françoisa Hollanda (razprava)

Predsednik Francoske republike François Hollande je podal izjavo.

Govoril je José Manuel Barroso (predsednik Komisije).

Govorili so Joseph Daul v imenu skupine PPE, Hannes Swoboda v imenu skupine S&D, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Daniel Cohn-Bendit v imenu skupine Verts/ALE, Martin Callanan v imenu skupine ECR, Philippe de Villiers v imenu skupine EFD, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, in Marine Le Pen samostojna poslanka.

Govoril je François Hollande.

Govorili so Marine Le Pen samostojna poslanka, Patrick Le Hyaric v imenu skupine GUE/NGL, Nigel Farage v imenu skupine EFD, Martin Callanan v imenu skupine ECR, Daniel Cohn-Bendit v imenu skupine Verts/ALE, Marielle de Sarnez v imenu skupine ALDE, Catherine Trautmann v imenu skupine S&D, in Alain Lamassoure v imenu skupine PPE.

Govoril je François Hollande.

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik


5. Delegirani akti (člen 87a(3) Poslovnika)

Odbor ECON je v skladu s členom 87a(3) Poslovnika sprejel predlog resolucije on the Commission delegated regulations of 19 December 2012 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on indirect clearing arrangements, the clearing obligation, the public register, access to a trading venue, non-financial counterparties, risk mitigation techniques for OTC derivatives contracts not cleared by a CCP (C(2012)9593) and on requirements for central counterparties (C(2012)9623) (2013/2522(RSP)) B7-0078/2013 (prevod naslova trenutno ni na razpolago).

Rok za vložitev predlogov sprememb k predlogu resolucije je v sredo, 6. februarja 2013 do 12.00. Glasovanje bo v četrtek, 7. februarja 2013.


6. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št.1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (COM(2013)0009 - C7-0019/2013 - 2013/0007(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 124(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

PECH

mnenje :

ENVI

- Posebno poročilo št. 17/2012 (Razrešnica za leto 2011) – "Prispevek Evropskega razvojnega sklada (ERS) k trajnosti cestnega omrežja v podsaharski Afriki" (N7-0006/2013 - C7-0020/2013 - 2013/2012(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

DEVE

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št.2173/2005 o vzpostavitvi sheme izdajanja dovoljenj FLEGT za uvoz lesa v Evropsko skupnost (COM(2013)0015 - C7-0021/2013 - 2013/0010(COD))

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

DEVE, AGRI, ENVI

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva (COM(2013)0018 - C7-0022/2013 - 2013/0012(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 124(1) in 125(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

TRAN

mnenje :

AGRI, ENVI, ITRE, IMCO, REGI

- Posebna poročila Računskega sodišča v okviru razrešnice za leto 2011 Evropske komisije (COM(2012)0436 [50] - COM(2012)0414 - C7-0023/2013 - 2013/2015(DEC))

posredovano

pristojni :

CONT

mnenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

2) od odborov poročila:

- Poročilo o družbeni odgovornosti gospodarskih družb: spodbujanje interesov družbe in pot k trajnostnemu in vključujočemu okrevanju (2012/2097(INI)) – odbor EMPL - Poročevalec: Richard Howitt (A7-0023/2013)

- Poročilo o evropskem partnerstvu za inovacije za aktivno in zdravo staranje (2012/2258(INI)) – odbor ENVI - Poročevalka: Kartika Tamara Liotard (A7-0029/2013)


7. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.

°
° ° °

Govoril je Robert Atkins.


7.1. Posebni ukrepi za kmetijstvo v korist manjših egejskih otokov ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih ukrepih za kmetijstvo v korist manjših egejskih otokov [2010/0370(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Georgios Papastamkos (A7-0319/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2013)0034)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0034)


7.2. Posebni ukrepi za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu Uredbe (EU) Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije [2010/0256(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Gabriel Mato Adrover (A7-0321/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2013)0035)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0035)


7.3. Boljši dostop do finančnih sredstev za mala in srednja podjetja (glasovanje)

Poročilo o boljšem dostopu do finančnih sredstev za mala in srednja podjetja [2012/2134(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Philippe De Backer (A7-0001/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2013)0036)


8. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 170 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Georgios Papastamkos - A7-0319/2011
Iva Zanicchi, Giommaria Uggias, Peter Jahr, Monica Luisa Macovei, Monika Smolková, Daniel Hannan in Elena Băsescu

Poročilo: Gabriel Mato Adrover - A7-0321/2011
Marina Yannakoudakis, Izaskun Bilbao Barandica, Giommaria Uggias, Julie Girling, Monica Luisa Macovei, Diane Dodds, Monika Smolková, Daniel Hannan in Elena Băsescu

Poročilo: Philippe De Backer - A7-0001/2013
Marina Yannakoudakis, Francesco De Angelis, Giommaria Uggias, Izaskun Bilbao Barandica, Phil Bennion, Iosif Matula, Martina Anderson, Julie Girling, Dimitar Stoyanov, Jim Higgins, Roberta Angelilli, Andrea Češková, Charles Tannock, Diane Dodds, Adam Bielan, Monika Smolková, Seán Kelly, Licia Ronzulli, Elena Băsescu in Janusz Władysław Zemke.


9. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 13.50, se je nadaljevala ob 15.05.)

PREDSEDSTVO: Gianni PITTELLA
podpredsednik

10. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


11. Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik: letni pregled rasti za leto 2013 - Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2013 - Upravljanje enotnega trga (razprava)

Evropski semester za usklajevanje gospodarskih politik: letni pregled rasti za leto 2013 [2012/2256(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Elisa Ferreira (A7-0032/2013)

Poročilo o evropskem semestru za usklajevanje gospodarskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2013 [2012/2257(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Veronica Lope Fontagné (A7-0024/2013)

Poročilo s priporočili Komisiji o upravljanju enotnega trga [2012/2260(INI)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Andreas Schwab (A7-0019/2013)

Andreas Schwab, Veronica Lope Fontagné in Elisa Ferreira so predstavili svoja poročila.

Govorili so Lucinda Creighton (predsedujoča Svetu), Olli Rehn (podpredsednik Komisije), László Andor (član Komisije) in Michel Barnier (član Komisije).

Govorili so Eider Gardiazábal Rubial (pripravljavka mnenja odbora BUDG), Milan Cabrnoch (pripravljavec mnenja odbora EMPL), Lambert van Nistelrooij (pripravljavec mnenja odbora REGI), Mojca Kleva Kekuš (pripravljavka mnenja odbora REGI), Oldřich Vlasák (pripravljavec mnenja odbora REGI), Paulo Rangel (pripravljavec mnenja odbora AFCO), ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavili Elisa Ferreira in Pervenche Berès, Antolín Sánchez Presedo v imenu skupine S&D, Philippe De Backer v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Elisa Ferreira, Emilie Turunen v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovorila tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Hans-Peter Martin in Alexander Graf Lambsdorff, Derk Jan Eppink v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Elisa Ferreira in Sylvie Goulard, Derek Roland Clark v imenu skupine EFD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Hans-Peter Martin, Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Lajos Bokros in Jean-Paul Gauzès, in Hans-Peter Martin samostojni poslanec.

PREDSEDSTVO: Isabelle DURANT
podpredsednica

Govorili so Hans-Peter Martin, da bi odgovoril na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Gay Mitchell, Csaba Őry, Sergio Gutiérrez Prieto, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Lajos Bokros, Marian Harkin, Marije Cornelissen, Emma McClarkin, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Sven Giegold, Claudio Morganti, Inês Cristina Zuber, Auke Zijlstra, Werner Langen, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Anni Podimata, Sergio Gaetano Cofferati, Toine Manders, Philippe Lamberts, Adam Bielan, Rolandas Paksas, Francisco Sosa Wagner, Diogo Feio, Liem Hoang Ngoc, Sylvie Goulard, Malika Benarab-Attou, Malcolm Harbour, Godfrey Bloom, Elisabeth Morin-Chartier, Pervenche Berès, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Strejček, Tadeusz Cymański, Pablo Zalba Bidegain, Anni Podimata, Ramon Tremosa i Balcells, Morten Messerschmidt, Sari Essayah, Roberto Gualtieri, Jaroslav Paška, Małgorzata Handzlik, Frédéric Daerden, Gunnar Hökmark, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Zigmantas Balčytis, Christel Schaldemose, Theodor Dumitru Stolojan, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Krišjānis Kariņš, Philippe Juvin in Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

PREDSEDSTVO: Georgios PAPASTAMKOS
podpredsednik

Govorili so Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt in Thomas Mann.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jan Kozłowski, Phil Prendergast, Paul Murphy, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Miroslav Mikolášik, Zbigniew Ziobro, Andrew Henry William Brons, Csaba Sándor Tabajdi, Petru Constantin Luhan in Krisztina Morvai.

Govorili so László Andor, Lucinda Creighton, Andreas Schwab, Veronica Lope Fontagné in Liem Hoang Ngoc (v imenu Elise Ferreira).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.2 zapisnika z dne 7.2.2013, točka 5.3 zapisnika z dne 7.2.2013 in točka 5.4 zapisnika z dne 7.2.2013.


12. Priprave na konferenco pogodbenic CITES COP 16 (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000201/2012), ki ga je postavil Matthias Groote v imenu odbora ENVI Svetu: Ključni cilji 16. konference pogodbenic Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES) od 3. do 14. marca 2013 v Bangkoku na Tajskem (B7-0109/2013)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000202/2012), ki ga je postavil Matthias Groote v imenu odbora ENVI Komisiji: Ključni cilji 16. konference pogodbenic Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES) od 3. do 14. marca 2013 v Bangkoku na Tajskem (B7-0110/2013)

Matthias Groote je predstavil vprašanji.

Lucinda Creighton (predsedujoča Svetu) in Janez Potočnik (član Komisije) sta odgovorila na vprašanji.

Govorili so Esther de Lange v imenu skupine PPE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Gerben-Jan Gerbrandy, Karin Kadenbach v imenu skupine S&D, Gerben-Jan Gerbrandy v imenu skupine ALDE, Bas Eickhout v imenu skupine Verts/ALE, Richard Seeber, Edite Estrela, Chris Davies in Sophie Auconie.

PREDSEDSTVO: Jacek PROTASIEWICZ
podpredsednik

Govorili so Pavel Poc, Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Jolanta Emilia Hibner, Andres Perello Rodriguez in Romana Jordan.

Po postopku "catch the eye" so govorili Véronique Mathieu, Franz Obermayr in Elena Băsescu.

Govorila sta Janez Potočnik in Lucinda Creighton.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 115(5) Poslovnika zaključi razprava:

- Esther de Lange v imenu skupine PPE, Karin Kadenbach v imenu skupine S&D, Gerben-Jan Gerbrandy v imenu skupine ALDE, Bas Eickhout v imenu skupine Verts/ALE, Anna Rosbach v imenu skupine ECR, in Kartika Tamara Liotard v imenu skupine GUE/NGL o strateških ciljih EU za 16. konferenco pogodbenic Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES), ki bo potekala od 3. do 14. marca 2013 v Bangkoku na Tajskem (2012/2838(RSP)) (B7-0047/2013).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.8 zapisnika z dne 6.2.2013.


13. Smernice za proračun za leto 2014 - drugi oddelki (razprava)

Poročilo o smernicah za proračunski postopek za leto 2014, oddelek I – Evropski parlament, oddelek II – Svet, oddelek IV – Sodišče, oddelek V – Računsko sodišče, oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor, oddelek VII – Odbor regij, oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic, oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov, oddelek X – Evropska služba za zunanje delovanje [2013/2003(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Monika Hohlmeier (A7-0020/2013)

Monika Hohlmeier je predstavila poročilo.

Govorili so Sidonia Elżbieta Jędrzejewska v imenu skupine PPE, Edit Herczog v imenu skupine S&D, Anne E. Jensen v imenu skupine ALDE, Richard Ashworth v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Paul Rübig in Alexander Alvaro, Alda Sousa v imenu skupine GUE/NGL, Marta Andreasen v imenu skupine EFD, Lucas Hartong samostojni poslanec, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Angelika Werthmann, José Manuel Fernandes, Derek Vaughan, Alexander Alvaro, Hynek Fajmon, Jacek Włosowicz, Jürgen Klute, Paul Rübig, Georgios Stavrakakis, Angelika Werthmann, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Nicole Sinclaire, Tomasz Piotr Poręba, Frank Vanhecke, Cornelis de Jong, Bogusław Liberadzki in Lajos Bokros.

Po postopku "catch the eye" so govorili Elena Băsescu, Janusz Władysław Zemke, Franz Obermayr, Zbigniew Ziobro in Nicole Sinclaire.

Govorila je Monika Hohlmeier.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.9 zapisnika z dne 6.2.2013.


14. Družbena odgovornost gospodarskih družb: upravičljivo, pregledno in odgovorno poslovno ravnanje in trajnostna rast - Družbena odgovornost gospodarskih družb: spodbujanje interesov družbe in pot k trajnostnemu in vključujočemu okrevanju (razprava)

Poročilo o družbeni odgovornosti gospodarskih družb: upravičljivo, pregledno in odgovorno poslovno ravnanje in trajnostna rast [2012/2098(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Raffaele Baldassarre (A7-0017/2013)

Poročilo o družbeni odgovornosti gospodarskih družb: spodbujanje interesov družbe in pot k trajnostnemu in vključujočemu okrevanju [2012/2097(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Richard Howitt (A7-0023/2013)

Raffaele Baldassarre in Richard Howitt sta predstavila svoji poročili.

PREDSEDSTVO: Oldřich VLASÁK
podpredsednik

Govoril je Antonio Tajani (podpredsednik Komisije).

Govorili so Andrzej Grzyb (pripravljavec mnenja odbora AFET), Catherine Grèze (pripravljavka mnenja odbora DEVE), Bernd Lange (pripravljavec mnenja odbora INTA), Morten Løkkegaard (pripravljavec mnenja odbora CULT), Philippe Boulland v imenu skupine PPE, Alejandro Cercas v imenu skupine S&D, Rebecca Taylor v imenu skupine ALDE, Jean-Jacob Bicep v imenu skupine Verts/ALE, Anthea McIntyre v imenu skupine ECR, Derek Roland Clark v imenu skupine EFD, Jiří Maštálka v imenu skupine GUE/NGL, Nicole Sinclaire samostojna poslanka, Tadeusz Zwiefka, Sergio Gaetano Cofferati, Nadja Hirsch, Malika Benarab-Attou, Paul Murphy, Dimitar Stoyanov, Csaba Őry, Kinga Göncz, Eva Lichtenberger, Franz Obermayr, Thomas Mann, Evelyn Regner, Heinz K. Becker, Jutta Steinruck, Regina Bastos, Antigoni Papadopoulou, Emer Costello in Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Po postopku "catch the eye" so govorili Anna Maria Corazza Bildt, Csaba Sándor Tabajdi, Charalampos Angourakis, Zbigniew Ziobro, Elena Băsescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Jaroslav Paška in Inês Cristina Zuber.

Govorili so Antonio Tajani, Raffaele Baldassarre in Richard Howitt.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.10 zapisnika z dne 6.2.2013 in točka 7.11 zapisnika z dne 6.2.2013.


15. Raven hrupa motornih vozil ***I (razprava)

Poročlilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ravni hrupa motornih vozil [COM(2011)0856 - C7-0487/2011- 2011/0409(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Miroslav Ouzký (A7-0435/2012)

Miroslav Ouzký je predstavil poročilo.

Govoril je Antonio Tajani (podpredsednik Komisije).

Govorili so Sabine Verheyen (namesto Anje Weisgerber pripravljavke mnenja odbora IMCO), Gilles Pargneaux (pripravljavec mnenja odbora TRAN), Salvatore Tatarella v imenu skupine PPE, Judith A. Merkies v imenu skupine S&D, Holger Krahmer v imenu skupine ALDE, Satu Hassi v imenu skupine Verts/ALE, Gerard Batten v imenu skupine EFD, Sabine Wils v imenu skupine GUE/NGL, Francisco Sosa Wagner samostojni poslanec, Richard Seeber, Matthias Groote, Toine Manders, Bas Eickhout, Françoise Grossetête, Mario Pirillo, Vilja Savisaar-Toomast, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Åsa Westlund, Andres Perello Rodriguez, Kathleen Van Brempt in Bogusław Liberadzki.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Elena Băsescu in Jaroslav Paška.

Govorila sta Antonio Tajani in Miroslav Ouzký.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.2 zapisnika z dne 6.2.2013.


16. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 504.008/OJME).


17. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.15.

Klaus Welle

Alejo Vidal Quadras

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Susta, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Opazovalci

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Jerković, Matušić, Plenković, Pupovac, Vrbat, Vuljanić

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov