Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0335(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0010/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0010/2013

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 06/02/2013 - 5.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0038

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2013 - Στρασβούργο

5.2. Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών[COM(2012)0709 – C7-0410/2012 - 2012/0335(NLE)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Pervenche Berès (A7-0010/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2013)0038)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου