Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0158(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0342/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0342/2012

Συζήτηση :

PV 21/11/2012 - 17
CRE 21/11/2012 - 17

Ψηφοφορία :

PV 22/11/2012 - 13.3
CRE 22/11/2012 - 13.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 16/01/2013 - 8.8
CRE 16/01/2013 - 8.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 06/02/2013 - 7.5
CRE 06/02/2013 - 7.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0448
P7_TA(2013)0044

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2013 - Στρασβούργο

7.5. Διατήρηση των αλιευτικών πόρων ***I (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1288/2009 του Συμβουλίου [COM(2012)0298 - C7-0156/2012- 2012/0158(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Pat the Cope Gallagher (A7-0342/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2013)0044)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0044)

Παρεμβάσεις

Pat the Cope Gallagher (εισηγητής), πριν από την ψηφοφορία.

Werner Langen, σχετικά με τη διεξαγωγή της ώρας των ψηφοφοριών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου