Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2925(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000214/2012 (B7-0107/2013)

Debatter :

PV 06/02/2013 - 15
CRE 06/02/2013 - 15

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 6 februari 2013 - Strasbourg

15. FN:s ramkonvention om klimatförändringar (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Muntlig fråga (O-000214/2012) från Matthias Groote, för utskottet ENVI, till rådet: EU:s förberedelser inför den nittonde partskonferensen för FN:s ramkonvention om klimatförändringar (B7-0107/2013)

Muntlig fråga (O-000215/2012) från Matthias Groote, för utskottet ENVI, till kommissionen: EU:s förberedelser inför den nittonde partskonferensen för FN:s ramkonvention om klimatförändringar (B7-0106/2013)

Matthias Groote utvecklade frågorna.

Lucinda Creighton (rådets tjänstgörande ordförande) och Connie Hedegaard (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: Karl-Heinz Florenz för PPE-gruppen, Dan Jørgensen för S&D-gruppen, Chris Davies för ALDE-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Marina Yannakoudakis för ECR-gruppen, Tadeusz Cymański för EFD-gruppen, Sabine Wils för GUE/NGL-gruppen, Richard Seeber, Edite Estrela, Gerben-Jan Gerbrandy, Satu Hassi, Mirosław Piotrowski, Jaroslav Paška, João Ferreira, Peter Liese, Kriton Arsenis, Riikka Manner, Carl Schlyter, Martina Anderson, Sophie Auconie, Marita Ulvskog, Jolanta Emilia Hibner och Gilles Pargneaux.

ORDFÖRANDESKAP: Alexander ALVARO
Vice talman

Talare: Maria Da Graça Carvalho, Kinga Göncz, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein och Romana Jordan.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogusław Sonik och Elena Băsescu.

Talare: Lucinda Creighton och Connie Hedegaard.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy