Показалец 
Протокол
PDF 255kWORD 196k
Сряда, 6 февруари 2013 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)
 3.Делегирани актове (член 87а от Правилника за дейността)
 4.Подготовка с оглед на заседанието на Европейския съвет (7 и 8 февруари 2013 г.) (разискване)
 5.Време за гласуване
  
5.1.Общо споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г.: изменение на отстъпките в списъците на Република България и на Румъния в хода на присъединяването им към ЕС *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.2.Насоки за политиките за заетостта на държавите членки * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.3.Прозрачност на мерките за регулиране на цените на лекарствените продукти за хуманна употреба ***I (гласуване)
 6.Тържествено заседание - Тунис
 7.Време за гласуване (продължение)
  
7.1.Общата политика в областта на рибарството ***I (гласуване)
  
7.2.Ниво на шума от моторни превозни средства ***I (гласуване)
  
7.3.Европейския бежански фонд, Европейския фонд за връщане и Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави ***I (гласуване)
  
7.4.Фонд за външните граници ***I (гласуване)
  
7.5.Опазване на рибните ресурси ***I (гласуване)
  
7.6.Премахване и предотвратяване на всички форми на насилие срешу жените и момичетата (гласуване)
  
7.7.Европейско партньорство за иновации в областта на активния живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве (гласуване)
  
7.8.Подготовка за CITES (COP 16). (гласуване)
  
7.9.Насоки за бюджета за 2014 г. - раздели, различни от раздела за Комисията (гласуване)
  
7.10.Корпоративна социална отговорност: отчетно, прозрачно и отговорно поведение на стопанските субекти и устойчив растеж (гласуване)
  
7.11.Корпоративна социална отговорност: насърчаване на интересите на обществото и действия, насочени към постигането на устойчиво и приобщаващо възстановяване (гласуване)
 8.Обяснениe на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание
 11.Искане за снемане на парламентарен имунитет
 12.Диалог за намиране на мирно решение на кюрдския въпрос в Турция (разискване)
 13.22-ра сесия на Съвета на ООН по правата на човека (разискване)
 14.Принципи на правовата държава и свобода в България (разискване)
 15.Рамкова конвенция на ООН по изменението на климата (разискване)
 16.Състав на комисиите и делегациите
 17.Съдебно обучение - съдебни координатори (разискване)
 18.Използване на традиционните наименования за вината от САЩ (разискване)
 19.Дневен ред на следващото заседание
 20.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 9.05 ч.

Изказаха се: Jean-Pierre Audy, който изрази съжаление поради отсъствието на председателя на Европейския съвет, Herman Van Rompuy, от разискванията относно ''Подготовка с оглед на заседанието на Европейския съвет (7 и 8 февруари 2013 г.)'' (Председателят подчерта, че г-н Herman Van Rompuy винаги получава покана за тези разисквания), и Hannes Swoboda, който си зададе въпроса в такъв случай кой ще бъде партньор на Парламента в дискусиите върху бюджета (Председателят му напомни разпоредбите на Договора).


2. Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Решение на Комисията за установяване на екосъобразни критерии за присъждане на знака за екомаркировка на ЕС по отношение на санитарни арматури (D020994/03 - 2013/2527(RPS) - срок: 24/04/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент (ЕС) на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 2003/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно торовете с цел привеждане на приложения I, II и IV към него в съответствие с техническия напредък (D023740/05 - 2013/2526(RPS) - срок: 22/04/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI, IMCO

- Регламент (ЕС) на Комисията за установяване на допълнителни отговорности и задачи на референтните лаборатории на ЕС за бяс, за туберкулоза по говедата и за здравето на пчелите, за изменение на Регламент (ЕО) № 737/2008 и за отмяна на Регламент (ЕС) № 87/2011 (D024558/02 - 2013/2525(RPS) - срок: 22/04/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент (ЕС) на Комисията за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки (D024615/02 - 2013/2524(RPS) - срок: 17/04/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: AGRI

- Регламент на Комисията за представяне и публикуване на данни на пазарите за електроенергия и за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 714/2009 на Европейския парламент и на Съвета (D024862/01 - 2013/2539(RPS) - срок: 30/04/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ITRE

- Регламент (ЕС) на Комисията за създаване на Регистър на ЕС съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и решения № 280/2004/ЕО и № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕС) № 920/2010 и (ЕС) № 1193/2011 на Комисията (D025309/02 - 2013/2540(RPS) - срок: 01/05/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: ITRE.


3. Делегирани актове (член 87а от Правилника за дейността)

Следният проект на делегиран акт беше предаден на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за поправка на текста на унгарски език на Делегиран регламент (ЕС) № 244/2012 за допълване на Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно енергийните характеристики на сградите чрез създаване на сравнителна методологична рамка за изчисляване на равнищата на оптимални разходи във връзка с минималните изисквания за енергийните характеристики на сградите и сградните компоненти - C(2013)404

Срок за възражение: два месеца, считано от датата на получаване 31 януари 2013 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ITRE

Предложение за делегиран акт, чийто срок за внасяне на възражения е удължен:

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на хармонизираното предоставяне на оперативно съвместима система eCall в целия ЕС - C(2012)8509

Срок за възражение: два месеца, считано от датата на получаване 3 декември 2012 г.

Удължаване на срока за възражение: два допълнителни месеца по искане на Съвета.

Разглеждане в комисия: водеща: TRAN


4. Подготовка с оглед на заседанието на Европейския съвет (7 и 8 февруари 2013 г.) (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Подготовка с оглед на заседанието на Европейския съвет (7 и 8 февруари 2013 г.)

Lucinda Creighton (действащ председател на Съвета) и José Manuel Barroso (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Joseph Daul, от името на групата PPE, Hannes Swoboda, от името на групата S&D, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Godfrey Bloom, Martin Callanan, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Joseph Daul, Nigel Farage, от името на групата EFD, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Charles Tannock (Председателят припомни разпоредбите на членове 310 и 322 от Договора за функционирането на ЕС) и Laurence J.A.J. Stassen, независим член на ЕП.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gianni PITTELLA
Заместник-председател

Изказаха се: Gay Mitchell, Göran Färm, Anne E. Jensen, Helga Trüpel, Peter van Dalen, Matteo Salvini, Alda Sousa, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Peter van Dalen, Bruno Gollnisch, Herbert Reul, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Reinhard Bütikofer, Ивайло Калфин, Jan Mulder, Isabelle Durant, Morten Messerschmidt, Nicole Sinclaire, Giuseppe Gargani, Véronique De Keyser, George Lyon, François Alfonsi, Rolandas Paksas, Andrew Henry William Brons, Jacek Protasiewicz, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Zbigniew Ziobro, Patrizia Toia, Lívia Járóka, Enrique Guerrero Salom, Marian-Jean Marinescu, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Lena Kolarska-Bobińska, Jutta Haug, Paulo Rangel, Edit Herczog, Андрей Ковачев, Bernd Lange, Wim van de Camp, Derek Vaughan, Reimer Böge, Alain Lamassoure и Mairead McGuinness.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jan Kozłowski, Liisa Jaakonsaari, Graham Watson, Mirosław Piotrowski, Zofija Mazej Kukovič и Ana Gomes.

Изказаха се: Janusz Lewandowski (член на Комисията) и Maroš Šefčovič (заместник-председател).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anni PODIMATA
Заместник-председател

Разискването приключи.


5. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.

Председателят предложи докладът Rodust да се подложи на гласуване веднага след тържественото заседание и отбеляза, че срещу това предложение няма възражения.


5.1. Общо споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г.: изменение на отстъпките в списъците на Република България и на Румъния в хода на присъединяването им към ЕС *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекторешението на Съвета относно сключването на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Съединените американски щати съгласно член XXIV: 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъците на Република България и на Румъния в хода на присъединяването им към Европейския съюз [12213/2012 - C7-0409/2012- 2012/0167(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Vital Moreira (A7-0430/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2013)0037)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


5.2. Насоки за политиките за заетостта на държавите членки * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета относно насоки за политиките за заетостта на държавите членки [COM(2012)0709 – C7-0410/2012 - 2012/0335(NLE)] – Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Pervenche Berès (A7-0010/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2013)0038)


5.3. Прозрачност на мерките за регулиране на цените на лекарствените продукти за хуманна употреба ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно прозрачността на мерките за регулиране на цените на лекарствените продукти за хуманна употреба и тяхното включване в обхвата на системите за обществено здравно осигуряване [COM(2012)0084 - C7-0056/2012- 2012/0035(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Антония Първанова (A7-0015/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0039)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0039)

Изказвания

Alda Sousa представи устно предложение за изменение на изменение 7.

Тъй като повече от 40 членове на ЕП се противопоставиха на вземането предвид на това устно предложение за изменение, то не беше прието.

Антония Първанова (докладчик), след гласуването, за да попита за становището на Комисията относно приетите изменения, и Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията ).

°
° ° °

Изказа се Hannes Swoboda, който се върна на част от изказването на Nigel Farage по време на предходното разискване.

аседанието, което беше прекъснато в 11.55 ч. в очакване на тържественото заседание, се възобнови в 12.05 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател


6. Тържествено заседание - Тунис

От 12.05 ч. до 12.30 ч. Парламентът проведе тържествено заседание по случай посещението на Moncef Marzouki, президент на Тунизийската република.

Парламентът запази едноминутно мълчание в памет на Chokri Belaïd, убит тази сутрин в Тунис, и в памет на всички, които загубиха живота си за свободата и достойнството в Тунис.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anni PODIMATA
Заместник-председател


7. Време за гласуване (продължение)

7.1. Общата политика в областта на рибарството ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общата политика в областта на рибарството [COM(2011)0425 - C7-0198/2011- 2011/0195(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Ulrike Rodust (A7-0008/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0040)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0040)

Изказвания

József Szájer, за да внесе уточнение в списъка за гласуване на групата PPE.

Ulrike Rodust (докладчик), за да представи устно предложение за изменение, което се прие.

Ulrike Rodust, за да поиска повторно подлагане на гласуване на изменение 298 (Председателят удовлетвори искането).


7.2. Ниво на шума от моторни превозни средства ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно нивото на шума от моторни превозни средства [COM(2011)0856 - C7-0487/2011- 2011/0409(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Miroslav Ouzký (A7-0435/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0041)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0041)

Изказване

Miroslav Ouzký (докладчик), за да препоръча изменение 51 да бъде отхвърлено.


7.3. Европейския бежански фонд, Европейския фонд за връщане и Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 573/2007/ЕО, Решение № 575/2007/ЕО и Решение 2007/435/ЕО на Съвета с цел увеличаване на процента на съфинансиране по линията на Европейския бежански фонд, Европейския фонд за връщане и Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави във връзка с някои разпоредби, отнасящи се до финансовото управление на някои държави членки, които изпитват или са застрашени от сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност [COM(2012)0526 - C7-0302/2012- 2012/0252(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Nils Torvalds (A7-0004/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрява се (P7_TA(2013)0042)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0042)


7.4. Фонд за външните граници ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 574/2007/ЕО с цел увеличаване на процента на съфинансиране по Фонда за външните граници за някои държави членки, които изпитват или са застрашени от сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност [COM(2012)0527 - C7-0301/2012- 2012/0253(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Nils Torvalds (A7-0433/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрява се (P7_TA(2013)0043)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0043)


7.5. Опазване на рибните ресурси ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1288/2009 [COM(2012)0298 - C7-0156/2012- 2012/0158(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Pat the Cope Gallagher (A7-0342/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0044)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0044)

Изказвания

Pat the Cope Gallagher (докладчик) преди гласуването.

Werner Langen, относно протичането на времето за гласуване.


7.6. Премахване и предотвратяване на всички форми на насилие срешу жените и момичетата (гласуване)

Предложение за резолюция B7-0049/2013

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0045)

Изказване

Licia Ronzulli, преди гласуването.


7.7. Европейско партньорство за иновации в областта на активния живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве (гласуване)

Доклад относно европейското партньорство за иновации в областта на активния живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве [2012/2258(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Kartika Tamara Liotard (A7-0029/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0046)


7.8. Подготовка за CITES (COP 16). (гласуване)

Предложение за резолюция B7-0047/2013

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0047)


7.9. Насоки за бюджета за 2014 г. - раздели, различни от раздела за Комисията (гласуване)

Доклад относно насоките за бюджетната процедура за 2014 година, раздел I – Европейски парламент, раздел II – Съвет, раздел IV – Съд, раздел V – Сметна палата, раздел VI – Европейски икономически и социален комитет, раздел VII – Комитет на регионите, раздел VIII – Европейски омбудсман, раздел IX – Европейски надзорен орган по защита на данните, раздел X – Европейска служба за външна дейност [2013/2003(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Monika Hohlmeier (A7-0020/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0048)

Изказване

Monika Hohlmeier (докладчик), за да представи устно предложение за изменение на параграф 14, което се прие.


7.10. Корпоративна социална отговорност: отчетно, прозрачно и отговорно поведение на стопанските субекти и устойчив растеж (гласуване)

Доклад относно корпоративната социална отговорност: отчетно, прозрачно и отговорно поведение на стопанските субекти и устойчив растеж [2012/2098(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Raffaele Baldassarre (A7-0017/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0049

Изказване

Raffaele Baldassarre (докладчик), за да представи устно предложение за изменение за добавяне на заглавие след параграф 47, което се прие.


7.11. Корпоративна социална отговорност: насърчаване на интересите на обществото и действия, насочени към постигането на устойчиво и приобщаващо възстановяване (гласуване)

Доклад относно корпоративната социална отговорност: насърчаване на интересите на обществото и действия, насочени към постигането на устойчиво и приобщаващо възстановяване [2012/2097(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Richard Howitt (A7-0023/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0050)


8. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

°
° ° °

Изказа се Jean-Pierre Audy във връзка с нарушение на Правилника за дейносттa.

Устни обяснения на вот:

Доклад Антония Първанова - A7-0015/2013

Marina Yannakoudakis, Iva Zanicchi, Jim Higgins, Monica Luisa Macovei, Alfredo Antoniozzi, Charles Tannock, Diane Dodds, Daniel Hannan и Hannu Takkula.

Доклад Ulrike Rodust - A7-0008/2013

Andrea Zanoni, Vicky Ford, Marina Yannakoudakis, Nils Torvalds, Jim Higgins, Norica Nicolai, Agnès Le Brun, Erminia Mazzoni, Peter Jahr, Julie Girling, Izaskun Bilbao Barandica, Charles Tannock, Diane Dodds, Seán Kelly, Syed Kamall, David Campbell Bannerman и Elena Băsescu.

Доклад Miroslav Ouzký - A7-0435/2012

Jim Higgins, Marina Yannakoudakis, Vicky Ford, Agnès Le Brun, Monica Luisa Macovei, Erminia Mazzoni, Julie Girling, Oreste Rossi, Charles Tannock, Diane Dodds, Miroslav Mikolášik, Seán Kelly и Jacqueline Foster.

Доклад Pat the Cope Gallagher - A7-0342/2012

Andrea Zanoni, Diane Dodds и Seán Kelly.

Премахване и предотвратяване на всички форми на насилие срешу жените и момичетата - B7-0049/2013

Marina Yannakoudakis, Petri Sarvamaa, Norica Nicolai, Mitro Repo, Andrea Češková, Monica Luisa Macovei, Izaskun Bilbao Barandica, Monika Smolková, Diane Dodds, Charles Tannock и Miroslav Mikolášik.


9. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alejo VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател


10. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


11. Искане за снемане на парламентарен имунитет

Гръцките компетентни органи са отправили искане към Парламента за снемане на парламентарния имунитет на Spyros Danellis поради висяща процедура пред прокуратурата на Апелационния съд на Крит.

В съответствие с член 6, параграф 2 от Правилника за дейността, искането се отнася до компетентата комисия и по-специално комисията JURI.


12. Диалог за намиране на мирно решение на кюрдския въпрос в Турция (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Диалог за намиране на мирно решение на кюрдския въпрос в Турция.

Lucinda Creighton (действащ председател на Съвета) и Štefan Füle (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Ria Oomen-Ruijten, от името на групата PPE, Raimon Obiols, от името на групата S&D, Alexander Graf Lambsdorff, от името на групата ALDE, Hélène Flautre, от името на групата Verts/ALE, Charles Tannock, от името на групата ECR, Bastiaan Belder, от името на групата EFD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ria Oomen-Ruijten, Jürgen Klute, от името на групата GUE/NGL, Andreas Mölzer, независим член на ЕП, Eduard Kukan, Maria Eleni Koppa, Andrew Duff, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от William (The Earl of) Dartmouth, Barbara Lochbihler, Mirosław Piotrowski, William (The Earl of) Dartmouth, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marie-Christine Vergiat, Marie-Christine Vergiat, Ewald Stadler, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ria Oomen-Ruijten, György Schöpflin, Marita Ulvskog, Anneli Jäätteenmäki, Mark Demesmaeker, Adam Bielan, Nikolaos Salavrakos, Jarosław Leszek Wałęsa, Sophocles Sophocleous, Sarah Ludford, Franziska Keller, Marina Yannakoudakis, Frank Vanhecke, Marietta Giannakou, Emine Bozkurt, Ryszard Czarnecki, Jacek Olgierd Kurski, Michael Cashman, Ismail Ertug, който отговори също така на три въпроса „синя карта“ от Alexander Graf Lambsdorff, Emine Bozkurt и Ria Oomen-Ruijten, Ana Gomes и Richard Howitt.

Изказа се Štefan Füle.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor, Antigoni Papadopoulou, Krisztina Morvai, за да зададе въпрос „синя карта“ на Csaba Sógor, който отговори на въпроса, Tunne Kelam, Jelko Kacin, Elena Băsescu и Franz Obermayr.

Изказа се Lucinda Creighton.

Разискването приключи.


13. 22-ра сесия на Съвета на ООН по правата на човека (разискване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: 22-ра сесия на Съвета на ООН по правата на човека

Lucinda Creighton (действащ председател на Съвета) направи изявление от името на Catherine Ashton (Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alexander ALVARO
Заместник-председател

Изказаха се: Laima Liucija Andrikienė, от името на групата PPE, Richard Howitt, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Charles Tannock, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marek Henryk Migalski, Charles Tannock, от името на групата ECR, Willy Meyer, от името на групата GUE/NGL, Daniël van der Stoep, независим член на ЕП, Francisco José Millán Mon, Joanna Senyszyn, Mirosław Piotrowski, Franz Obermayr, Michèle Striffler, Ana Gomes, Marek Henryk Migalski, Michael Cashman и Jacek Protasiewicz.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Elena Băsescu, Andreas Mölzer, Eduard Kukan и Krisztina Morvai.

Изказа се Lucinda Creighton.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Richard Howitt, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Raimon Obiols, Pino Arlacchi и Joanna Senyszyn, от името на групата S&D, относно 22-рата сесия на Съвета на ООН по правата на човека (2013/2533(RSP)) (B7-0055/2013);

- Charles Tannock, от името на групата ECR, относно 22-рата сесия на Съвета на ООН по правата на човека (2013/2533(RSP)) (B7-0058/2013);

- Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Tarja Cronberg и Catherine Grèze, от името на групата Verts/ALE, относно 22-рата сесия на Съвета на ООН по правата на човека (2013/2533(RSP)) (B7-0059/2013);

- Leonidas Donskis, Marietje Schaake и Marielle de Sarnez, от името на групата ALDE, относно позицията на Парламента относно 22-рата сесия на Съвета на ООН по правата на човека (2013/2533(RSP)) (B7-0060/2013);

- Marie-Christine Vergiat и Willy Meyer, от името на групата GUE/NGL, позицията на Парламента относно 22-рата сесия на Съвета на ООН по правата на човека (2013/2533(RSP)) (B7-0061/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Filip Kaczmarek, Elena Băsescu, Roberta Angelilli, Elisabeth Jeggle, Jacek Protasiewicz, Jean Roatta, Kinga Gál и Francisco José Millán Mon, от името на групата PPE, относно 22-рата сесия на Съвета на ООН по правата на човека (2013/2533(RSP)) (B7-0062/2013).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.6 от протокола от 7.2.2013.


14. Принципи на правовата държава и свобода в България (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Принципи на правовата държава и свобода в България

Lucinda Creighton (действащ председател на Съвета) и Connie Hedegaard (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Rui Tavares, Juan Fernando López Aguilar, от името на групата S&D, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Krisztina Morvai и Agustín Díaz de Mera García Consuegra, и Graham Watson, от името на групата ALDE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

Изказаха се: Димитър Стоянов, за да зададе въпрос „синя карта“ на Graham Watson, на който последният орговори, Rui Tavares, от името на групата Verts/ALE, Geoffrey Van Orden, от името на групата ECR, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Gerard Batten и Krisztina Morvai, Gerard Batten, от името на групата EFD, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Diane Dodds и Geoffrey Van Orden, Димитър Стоянов, независим член на ЕП, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Graham Watson, Véronique Mathieu, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ana Gomes, Claude Moraes, Johannes Cornelis van Baalen, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Андрей Ковачев, Андрей Ковачев, Илияна Малинова Йотова, Филиз Хакъева Хюсменова, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Андрей Ковачев, Моника Ханс Панайотова, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Евгени Кирилов, Kinga Göncz, Станимир Илчев, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Андрей Ковачев, Надежда Нейнски, Tanja Fajon, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Димитър Стоянов, и Мария Габриел.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник-председател

Изказаха се: Ana Gomes, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Андрей Ковачев, Владимир Уручев, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Luis Yáñez-Barnuevo García и Метин Казак, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Антония Първанова и Илияна Малинова Йотова, и Моника Ханс Панайотова, относно протичането на разискването.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michael Gahler, Преслав Борисов, Zita Gurmai, Ивайло Калфин, Антония Първанова, Ивайло Калфин, за да откаже един въпрос „синя карта“ от Андрей Ковачев, Андрей Ковачев, за да зададе въпрос „синя карта“ на Антония Първанова, на който последната отговори, Метин Казак, Jaroslav Paška и Franz Obermayr.

Разискването приключи.


15. Рамкова конвенция на ООН по изменението на климата (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000214/2012) зададен от Matthias Groote, от името на комисията ENVI, към Съвета: Подготовката на ЕС за 19-ата конференция на страните по РКООНИК (B7-0107/2013)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000215/2012) зададен от Matthias Groote, от името на комисията ENVI, към Комисията: Подготовката на ЕС за 19-ата конференция на страните по РКООНИК (B7-0106/2013)

Matthias Groote разви въпросите.

Lucinda Creighton (действащ председател на Съвета) и Connie Hedegaard (член на Комисията) отговориха на въпросите.

Изказаха се: Karl-Heinz Florenz, от името на групата PPE, Dan Jørgensen, от името на групата S&D, Chris Davies, от името на групата ALDE, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Marina Yannakoudakis, от името на групата ECR, Tadeusz Cymański, от името на групата EFD, Sabine Wils, от името на групата GUE/NGL, Richard Seeber, Edite Estrela, Gerben-Jan Gerbrandy, Satu Hassi, Mirosław Piotrowski, Jaroslav Paška, João Ferreira, Peter Liese, Kriton Arsenis, Riikka Manner, Carl Schlyter, Martina Anderson, Sophie Auconie, Marita Ulvskog, Jolanta Emilia Hibner и Gilles Pargneaux.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alexander ALVARO
Заместник-председател

Изказаха се: Maria Da Graça Carvalho, Kinga Göncz, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein и Romana Jordan.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogusław Sonik и Elena Băsescu.

Изказаха се: Lucinda Creighton и Connie Hedegaard.

Разискването приключи.


16. Състав на комисиите и делегациите

Председателят е получил от групата S&D следното искане за назначение:

Специална комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари: Salvatore Caronna на мястото на Francesca Barracciu

Горепосоченото назначение се счита за утвърдено, ако не е оспорено преди одобряването на настоящия протокол.


17. Съдебно обучение - съдебни координатори (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000186/2012) зададен от Klaus-Heiner Lehne, от името на комисията JURI, Luigi Berlinguer, от името на групата S&D, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, Eva Lichtenberger, от името на групата Verts/ALE, Francesco Enrico Speroni, от името на групата EFD, Tadeusz Zwiefka, от името на групата PPE, към Комисията: Съдебно обучение - съдебни координатори (B7-0112/2013)

Tadeusz Zwiefka и Evelyn Regner развиха въпроса.

Algirdas Šemeta (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Erminia Mazzoni, от името на групата PPE, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, и Eva Lichtenberger, от името на групата Verts/ALE.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Elena Băsescu и Jaroslav Paška.

Изказа се Algirdas Šemeta.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 115, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Klaus-Heiner Lehne, от името на комисията JURI, Tadeusz Zwiefka, от името на групата PPE, Luigi Berlinguer, от името на групата S&D, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, Eva Lichtenberger, от името на групата Verts/ALE, Francesco Enrico Speroni, от името на групата EFD, относно съдебното обучение – съдебни координатори (2012/2864(RSP)) (B7-0053/2013).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.7 от протокола от 7.2.2013.


18. Използване на традиционните наименования за вината от САЩ (разискване)

Изявление на Комисията: Използване на традиционните наименования за вината от САЩ

Algirdas Šemeta (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Astrid Lulling, от името на групата PPE, Paolo De Castro, от името на групата S&D, Nathalie Griesbeck, от името на групата ALDE, João Ferreira, от името на групата GUE/NGL, Michel Dantin, Eric Andrieu, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Esther Herranz García, Herbert Dorfmann, Maria do Céu Patrão Neves, Elisabeth Köstinger и Christa Klaß.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Marie-Thérèse Sanchez-Schmid.

Изказа се Algirdas Šemeta.

Разискването приключи.


19. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 504.008/OJJE).


20. Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 22.00 ч.

Klaus Welle

Jacek Protasiewicz

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Бинев, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Борисов, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Мария Габриел, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Хюсменова, Iacolino, Ibrisagic, Илчев, Imbrasas, in 't Veld, Йотова, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Калфин, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Казак, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Köstinger, Koumoutsakos, Ковачев, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Малинов, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Нейнски, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Панайотов, Панайотова, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Първанова, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Стоянов, Strejček, Striffler, Sturdy, Svensson, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Thomas, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Уручев, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Вигенин, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Наблюдатели

Božinović, Jerković, Matušić, Plenković, Vrbat, Vuljanić

Правна информация - Политика за поверителност