Indeks 
Protokol
PDF 228kWORD 161k
Onsdag den 6. februar 2013 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)
 3.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a)
 4.Forberedelser til Det Europæiske Råds møde (7.-8. februar 2013) (forhandling)
 5.Afstemningstid
  
5.1.Aftale EU-USA i overensstemmelse med GATT 1994 om ændring af indrømmelserne i Bulgariens og Rumæniens lister i tilslutning til deres tiltrædelse af Den Europæiske Union *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
5.2.Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
5.3.Gennemsigtighed i prisbestemmelserne for humanmedicinske lægemidler og disse lægemidlers inddragelse under de offentlige sygesikringsordninger ***I (afstemning)
 6.Højtideligt møde - Tunesien
 7.Afstemningstid (fortsat)
  
7.1.Den fælles fiskeripolitik ***I (afstemning)
  
7.2.Motorkøretøjers støjniveau ***I (afstemning)
  
7.3.Den Europæiske Flygtningefond, Den Europæiske Tilbagesendelsesfond og Den Europæiske Fond for Integration af Tredjelandsstatsborgere ***I (afstemning)
  
7.4.Fonden for De Ydre Grænser ***I (afstemning)
  
7.5.Bevarelse af fiskeressourcerne ***I (afstemning)
  
7.6.Afskaffelse og forebyggelse af alle former for vold mod kvinder og piger (afstemning)
  
7.7.Det europæiske innovationspartnerskab inden for aktiv og sund aldring (afstemning)
  
7.8.Forberedelse til CITES COP 16 (afstemning)
  
7.9.Retningslinjer for budgettet for 2014 - Andre sektioner (afstemning)
  
7.10.Virksomhedernes sociale ansvar: gennemsigtig og ansvarlig adfærd i erhvervslivet samt bæredygtig vækst (afstemning)
  
7.11.Virksomhedernes sociale ansvar: fremme af samfundets interesser og vejen til bæredygtig og inklusiv genrejsning (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 11.Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet
 12.Dialog med henblik på en fredelig løsning af det kurdiske spørgsmål i Tyrkiet (forhandling)
 13.22. samling i FN's Menneskerettighedsråd (forhandling)
 14.Retsstatsprincippet og frihed i Bulgarien (forhandling)
 15.FN's konference om rammekonventionen om klimaændringer (forhandling)
 16.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 17.Juridisk uddannelse – retskoordinatorer (forhandling)
 18.Anvendelse af traditionelle betegnelser på vine fra USA (forhandling)
 19.Dagsorden for næste møde
 20.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.05.

Talere: Jean-Pierre Audy, der beklagede fraværet af formanden for Det Europæiske Råd, Herman Van Rompuy, i forhandlingen om forberedelserne til mødet i Det Europæiske Råd (7.-8. februar 2013), (formanden, der understregede, at Herman Van Rompuy altid blev indbudt til disse forhandlinger), og Hannes Swoboda, der undrede sig over, hvem der så skulle være Parlamentets kontaktperson ved budgetforhandlingerne (formanden mindede ham om bestemmelserne i traktaten).


2. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens afgørelse om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU's miljømærke til sanitetsarmaturer (D020994/03 - 2013/2527(RPS) - frist: 24/04/2013)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/2003 om gødninger med henblik på tilpasning af dennes bilag I, II og IV til den tekniske udvikling (D023740/05 - 2013/2526(RPS) - frist: 22/04/2013)
henvist til: kor.udv.: ENVI, IMCO

- Kommissionens forordning om supplerende ansvarsområder og opgaver for EU-referencelaboratorierne for rabies, kvægtuberkulose og biers sundhed, om ændring af forordning (EF) nr. 737/2008 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 87/2011 (D024558/02 - 2013/2525(RPS) - frist: 22/04/2013)
henvist til: kor.udv.: ENVI, IMCO

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus (D024615/02 - 2013/2524(RPS) - frist: 17/04/2013)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: AGRI

- Kommissionens forordning om indsendelse og offentliggørelse af data på elektricitetsmarkederne og om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 714/2009 (D024862/01 - 2013/2539(RPS) - frist: 30/04/2013)
henvist til: kor.udv.: ITRE

- Kommissionens forordning om oprettelse af EU-registret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og Europa-Parlamentets og Rådets beslutning 280/2004/EF og 406/2009/EF, og om ophævelse af Kommissionens forordning (EU) nr. 920/2010 og (EU) nr. 1193/2011 (D025309/02 - 2013/2540(RPS) - frist: 01/05/2013)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: ITRE


3. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a)

Parlamentet havde modtaget følgende udkast til delegeret retsakt:

- Kommissionens delegerede forordning med en rettelse til den ungarske tekst til den delegerede forordning (EU) nr. 244/2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/31/EU om bygningers energimæssige ydeevne, hvori er fastlægges en ramme for en sammenligningsmetode til beregning af omkostningsoptimale niveauer for mindstekrav til bygningers og bygningsdeles energimæssige ydeevne - C(2013)404

Frist for indsigelse: to måneder fra datoen for modtagelsen den 31. januar 2013.

Henvist til: kor.udv.: ITRE

Forslag til delegeret retsakt, for hvilken fristen for at fremsætte indsigelser var blevet forlænget::

- Kommissionens delegerede forordning om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/40/EU om harmoniseret tilrådighedsstillelse af et interoperabelt EU-dækkende eCall-system - C(2012)8509

Frist for indsigelse: to måneder fra datoen for modtagelse den 3. december 2012.

Forlængelse af fristen for indsigelse: yderligere to måneder efter anmodning fra Rådet.

Henvist til kor.udv.: TRAN


4. Forberedelser til Det Europæiske Råds møde (7.-8. februar 2013) (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Forberedelser til Det Europæiske Råds møde (7.-8. februar 2013)

Lucinda Creighton (formand for Rådet) og José Manuel Barroso (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Joseph Daul for PPE-Gruppen, Hannes Swoboda for S&D-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål af Godfrey Bloom, Martin Callanan for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål af Joseph Daul, Nigel Farage for EFD-Gruppen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål af Charles Tannock, (formanden erindrede om bestemmelserne i artikel 310 og 323 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde), og Laurence J.A.J. Stassen, løsgænger.

FORSÆDE: Gianni PITTELLA
næstformand

Talere: Gay Mitchell, Göran Färm, Anne E. Jensen, Helga Trüpel, Peter van Dalen, Matteo Salvini, Alda Sousa, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål af Peter van Dalen, Bruno Gollnisch, Herbert Reul, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål af Reinhard Bütikofer, Ivailo Kalfin, Jan Mulder, Isabelle Durant, Morten Messerschmidt, Nicole Sinclaire, Giuseppe Gargani, Véronique De Keyser, George Lyon, François Alfonsi, Rolandas Paksas, Andrew Henry William Brons, Jacek Protasiewicz, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål af Zbigniew Ziobro, Patrizia Toia, Lívia Járóka, Enrique Guerrero Salom, Marian-Jean Marinescu, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål af Lena Kolarska-Bobińska, Jutta Haug, Paulo Rangel, Edit Herczog, Andrey Kovatchev, Bernd Lange, Wim van de Camp, Derek Vaughan, Reimer Böge, Alain Lamassoure og Mairead McGuinness.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jan Kozłowski, Liisa Jaakonsaari, Graham Watson, Mirosław Piotrowski, Zofija Mazej Kukovič og Ana Gomes.

Talere: Janusz Lewandowski (medlem af Kommissionen), Maroš Šefčovič (næstformand i Kommissionen) og Lucinda Creighton.

FORSÆDE: Anni PODIMATA
næstformand

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


5. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.

Formanden foreslog, at Rodust-betænkningen blev sat til afstemning straks efter det højtidelige møde, og konstaterede, at der ikke blev gjort indvendinger mod dette forslag.


5.1. Aftale EU-USA i overensstemmelse med GATT 1994 om ændring af indrømmelserne i Bulgariens og Rumæniens lister i tilslutning til deres tiltrædelse af Den Europæiske Union *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og handel (GATT) 1994 for så vidt angår ændring af indrømmelserne i Republikken Bulgariens og Rumæniens lister i tilslutning itl deres tiltrædelse af Den Europæiske Union [12213/2012 - C7-0409/2012- 2012/0167(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Vital Moreira (A7-0430/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2013)0037)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


5.2. Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker [COM(2012)0709 – C7-0410/2012 - 2012/0335(NLE)] – Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Pervenche Berès (A7-0010/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2013)0038)


5.3. Gennemsigtighed i prisbestemmelserne for humanmedicinske lægemidler og disse lægemidlers inddragelse under de offentlige sygesikringsordninger ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om gennemsigtighed i prisbestemmelserne for humanmedicinske lægemidler og disse lægemidlers inddragelse under de offentlige sygesikringsordninger [COM(2012)0084 - C7-0056/2012- 2012/0035(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Antonyia Parvanova (A7-0015/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2013)0039)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0039)

Talere

Alda Sousa stillede et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 7.

Flere end 40 medlemmer havde gjort indsigelse mod, at dette mundtlige ændringsforslag blev taget i betragtning.

Antonyia Parvanova (ordfører), efter afstemningen for at høre Kommissionens holdning til de vedtagne ændringsforslag, og Maroš Šefčovič (næstformand i Kommissionen).

°
° ° °

Taler: Hannes Swoboda, der kom tilbage til nogle indlæg af Nigel Farage under den foregående forhandling.

(Mødet, der var blevet udsat klokken 11.55 i afventning af det højtidelige møde, blev genoptaget klokken 12.05)

FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand


6. Højtideligt møde - Tunesien

Fra kl. 12.05 til 12.30 afholdt Parlamentet et højtideligt møde i anledning af Tunesiens præsident Moncef Marzoukis besøg.

Parlamentet holdt et minuts stilhed til minde om Chokri Belaïd, der blev myrdet denne morgen i Tunis, og alle dem, der har mistet livet for friheden og værdigheden i Tunesien.

FORSÆDE: Anni PODIMATA
næstformand


7. Afstemningstid (fortsat)

7.1. Den fælles fiskeripolitik ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den fælles fiskeripolitik [COM(2011)0425 - C7-0198/2011- 2011/0195(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Ulrike Rodust (A7-0008/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2013)0040)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0040)

Talere

József Szájer med en nærmere præcisering af afstemningslisten for PPE.

Ulrike Rodust (ordfører), der stillede et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 119, første del, hvilket var blevet godtaget.

Ulrike Rodust, der ønskede en ny afstemning om ændringsforslag 298 (formanden efterkom denne anmodning).


7.2. Motorkøretøjers støjniveau ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om motorkøretøjers støjniveau [COM(2011)0856 - C7-0487/2011- 2011/0409(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Miroslav Ouzký (A7-0435/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2013)0041)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0041)

Indlæg

Miroslav Ouzký (ordfører) anbefalede, at ændringsforslag 51 blev forkastet.


7.3. Den Europæiske Flygtningefond, Den Europæiske Tilbagesendelsesfond og Den Europæiske Fond for Integration af Tredjelandsstatsborgere ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af beslutning nr. 573/2007/EF, beslutning nr. 575/2007/EF og Rådets beslutning 2007/435/EF med henblik på at forhøje medfinansieringssatsen for Den Europæiske Flygtningefond, Den Europæiske Tilbagesendelsesfond og Den Europæiske Fond for Integration af Tredjelandsstatsborgere for så vidt angår visse bestemmelser om finansiel forvaltning for visse medlemsstater, som er i eller trues af alvorlige vanskeligheder, hvad angår deres finansielle stabilitet [COM(2012)0526 - C7-0302/2012- 2012/0252(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Nils Torvalds (A7-0004/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt (P7_TA(2013)0042)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0042)


7.4. Fonden for De Ydre Grænser ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af beslutning nr. 574/2007/EF med henblik på at forhøje medfinansieringssatsen for Fonden for De Ydre Grænser for visse medlemsstater, som er i eller trues af alvorlige vanskeligheder, hvad angår deres finansielle stabilitet [COM(2012)0527 - C7-0301/2012- 2012/0253(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Nils Torvalds (A7-0433/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt (P7_TA(2013)0043)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0043)


7.5. Bevarelse af fiskeressourcerne ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 850/98 om bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger til beskyttelse af unge marine organismer og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1288/2009 [COM(2012)0298 - C7-0156/2012- 2012/0158(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Pat the Cope Gallagher (A7-0342/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2013)0044)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0044)

Talere

Pat the Cope Gallagher (ordfører) inden afstemningen.

Werner Langen om afviklingen af afstemningen.


7.6. Afskaffelse og forebyggelse af alle former for vold mod kvinder og piger (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0049/2013

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0045)

Indlæg

Licia Ronzulli inden afstemningen.


7.7. Det europæiske innovationspartnerskab inden for aktiv og sund aldring (afstemning)

Betænkning om det europæiske innovationspartnerskab inden for aktiv og sund aldring [2012/2258(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Kartika Tamara Liotard (A7-0029/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0046)


7.8. Forberedelse til CITES COP 16 (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0047/2013

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0047)


7.9. Retningslinjer for budgettet for 2014 - Andre sektioner (afstemning)

Betænkning om retningslinjerne for 2014-budgetproceduren, Sektion I – Europa-Parlamentet, Sektion II – Rådet, Sektion IV – Domstolen, Sektion V – Revisionsretten, Sektion VI – Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Sektion VII – Regionsudvalget, Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand, Sektion IX – Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, Sektion X – Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil [2013/2003(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Monika Hohlmeier (A7-0020/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0048)

Indlæg

Monika Hohlmeier (ordfører), der stillede et mundtligt ændringsforslag til punkt 14, hvilket var blevet godtaget.


7.10. Virksomhedernes sociale ansvar: gennemsigtig og ansvarlig adfærd i erhvervslivet samt bæredygtig vækst (afstemning)

Betænkning om virksomhedernes sociale ansvar: gennemsigtig og ansvarlig adfærd i erhvervslivet samt bæredygtig vækst [2012/2098(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Raffaele Baldassarre (A7-0017/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0049

Indlæg

Raffaele Baldassarre (ordfører), der stillede et mundtligt ændringsforslag om indføjelse af en overskrift efter punkt 47, hvilket var blevet godtaget.


7.11. Virksomhedernes sociale ansvar: fremme af samfundets interesser og vejen til bæredygtig og inklusiv genrejsning (afstemning)

Betænkning om virksomhedernes sociale ansvar: fremme af samfundets interesser og vejen til bæredygtig og inklusiv genrejsning [2012/2097(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Richard Howitt (A7-0023/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2013)0050)


8. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 170, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

°
° ° °

Taler: Jean-Pierre Audy for en bemærkning til forretningsordenen.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Antonyia Parvanova - A7-0015/2013

Marina Yannakoudakis, Iva Zanicchi, Jim Higgins, Monica Luisa Macovei, Alfredo Antoniozzi, Charles Tannock, Diane Dodds, Daniel Hannan og Hannu Takkula.

Betænkning: Ulrike Rodust - A7-0008/2013

Andrea Zanoni, Vicky Ford, Marina Yannakoudakis, Nils Torvalds, Jim Higgins, Norica Nicolai, Agnès Le Brun, Erminia Mazzoni, Peter Jahr, Julie Girling, Izaskun Bilbao Barandica, Charles Tannock, Diane Dodds, Seán Kelly, Syed Kamall, David Campbell Bannerman og Elena Băsescu.

Betænkning: Miroslav Ouzký - A7-0435/2012

Jim Higgins, Marina Yannakoudakis, Vicky Ford, Agnès Le Brun, Monica Luisa Macovei, Erminia Mazzoni, Julie Girling, Oreste Rossi, Charles Tannock, Diane Dodds, Miroslav Mikolášik, Seán Kelly og Jacqueline Foster.

Betænkning: Pat the Cope Gallagher - A7-0342/2012

Andrea Zanoni, Diane Dodds og Seán Kelly.

Afskaffelse og forebyggelse af alle former for vold mod kvinder og piger - B7-0049/2013

Marina Yannakoudakis, Petri Sarvamaa, Norica Nicolai, Mitro Repo, Andrea Češková, Monica Luisa Macovei, Izaskun Bilbao Barandica, Monika Smolková, Diane Dodds, Charles Tannock og Miroslav Mikolášik.


9. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
næstformand


10. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


11. Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet

De kompetente græske myndigheder havde rettet en anmodning til formanden om ophævelse af Spyros Danellis' parlamentariske immunitet som led i en verserende sag ved den kretensiske appeldomstol.

Denne anmodning var i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 6, stk. 2, blevet henvist til det kompetente udvalg, JURI.


12. Dialog med henblik på en fredelig løsning af det kurdiske spørgsmål i Tyrkiet (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Dialog med henblik på en fredelig løsning af det kurdiske spørgsmål i Tyrkiet.

Lucinda Creighton (formand for Rådet) og Štefan Füle (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Ria Oomen-Ruijten for PPE-Gruppen, Raimon Obiols for S&D-Gruppen, Alexander Graf Lambsdorff for ALDE-Gruppen, Hélène Flautre for Verts/ALE-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Bastiaan Belder for EFD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål af Ria Oomen-Ruijten, Jürgen Klute for GUE/NGL-Gruppen, Andreas Mölzer, løsgænger, Eduard Kukan, Maria Eleni Koppa, Andrew Duff, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål af William (The Earl of) Dartmouth, Barbara Lochbihler, Mirosław Piotrowski, William (The Earl of) Dartmouth, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål af Marie-Christine Vergiat, Marie-Christine Vergiat, Ewald Stadler, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål af Ria Oomen-Ruijten, György Schöpflin, Marita Ulvskog, Anneli Jäätteenmäki, Mark Demesmaeker, Adam Bielan, Nikolaos Salavrakos, Jarosław Leszek Wałęsa, Sophocles Sophocleous, Sarah Ludford, Franziska Keller, Marina Yannakoudakis, Frank Vanhecke, Marietta Giannakou, Emine Bozkurt, Ryszard Czarnecki, Jacek Olgierd Kurski, Michael Cashman, Ismail Ertug, der ligeledes besvarede tre blåt kort-spørgsmål af Alexander Graf Lambsdorff, Emine Bozkurt og Ria Oomen-Ruijten, Ana Gomes og Richard Howitt.

Štefan Füle tog ordet .

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sógor, Antigoni Papadopoulou, Krisztina Morvai, der stillede et blåt kort-spørgsmål til Csaba Sógor, der besvarede det, Tunne Kelam, Jelko Kacin, Elena Băsescu og Franz Obermayr.

Taler: Lucinda Creighton.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


13. 22. samling i FN's Menneskerettighedsråd (forhandling)

Redegørelse fra næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: 22. samling i FN's Menneskerettighedsråd

Lucinda Creighton (formand for Rådet) afgav redegørelsen for Catherine Ashton (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik ).

FORSÆDE: Alexander ALVARO
næstformand

Talere: Laima Liucija Andrikienė for PPE-Gruppen, Richard Howitt for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål af Charles Tannock, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål Marek Henryk Migalski, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Willy Meyer for GUE/NGL-Gruppen, Daniël van der Stoep, løsgænger, Francisco José Millán Mon, Joanna Senyszyn, Mirosław Piotrowski, Franz Obermayr, Michèle Striffler, Ana Gomes, Marek Henryk Migalski, Michael Cashman og Jacek Protasiewicz.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Elena Băsescu, Andreas Mölzer, Eduard Kukan og Krisztina Morvai.

Taler: Lucinda Creighton.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Richard Howitt, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Raimon Obiols, Pino Arlacchi og Joanna Senyszyn for S&D-Gruppen, om den 22. samling i FN's Menneskerettighedsråd (2013/2533 (RSP)) (B7-0055/2013);

- Charles Tannock for ECR-Gruppen, om den 22. samling i FN's Menneskerettighedsråd (2013/2533 (RSP)) (B7-0058/2013);

- Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Tarja Cronberg og Catherine Grèze for Verts/ALE-Gruppen, om den 22. samling i FN's Menneskerettighedsråd (2013/2533 (RSP)) (B7-0059/2013);

- Leonidas Donskis, Marietje Schaake og Marielle de Sarnez for ALDE-Gruppen, om den 22. samling i FN's Menneskerettighedsråd (2013/2533 (RSP)) (B7-0060/2013);

- Marie-Christine Vergiat og Willy Meyer for GUE/NGL-Gruppen, om Parlamentets holdning med henblik på den 22. samling i FN's Menneskerettighedsråd (2013/2533 (RSP)) (B7-0061/2013);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Filip Kaczmarek, Elena Băsescu, Roberta Angelilli, Elisabeth Jeggle, Jacek Protasiewicz, Jean Roatta, Kinga Gál og Francisco José Millán Mon for PPE-Gruppen, om den 22. samling i FN's Menneskerettighedsråd (2013/2533 (RSP)) (B7-0062/2013).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.6 i protokollen af 7.2.2013.


14. Retsstatsprincippet og frihed i Bulgarien (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Retsstatsprincippet og frihed i Bulgarien

Lucinda Creighton (formand for Rådet) og Connie Hedegaard (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål Rui Tavares, Juan Fernando López Aguilar for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål Krisztina Morvai og Agustín Díaz de Mera García Consuegra, og Graham Watson for ALDE-Gruppen.

FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand

Talere: Dimitar Stoyanov, for at stille et blåt kort-spørgsmål til Graham Watson, som besvarede det, Rui Tavares for Verts/ALE-Gruppen, Geoffrey Van Orden for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål af Gerard Batten og Krisztina Morvai, Gerard Batten for EFD-Gruppen, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål af Diane Dodds og Geoffrey Van Orden, Dimitar Stoyanov, løsgænger, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål af Graham Watson, Véronique Mathieu Houillon, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål af Ana Gomes, Claude Moraes, Johannes Cornelis van Baalen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål af Andrey Kovatchev, Andrey Kovatchev, Iliana Malinova Iotova, Filiz Hakaeva Hyusmenova, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål af Andrey Kovatchev, Monika Panayotova, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål af Evgeni Kirilov, Kinga Göncz, Stanimir Ilchev, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål af Andrey Kovatchev, Nadezhda Neynsky, Tanja Fajon, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål af Dimitar Stoyanov, og Mariya Gabriel.

FORSÆDE: Roberta ANGELILLI
næstformand

Talere: Ana Gomes, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål af Andrey Kovatchev, Vladimir Urutchev, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål af Luis Yáñez-Barnuevo García og Metin Kazak, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål af Antonyia Parvanova og Iliana Malinova Iotova, og Monika Panayotova om ledelsen af forhandlingen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michael Gahler, Preslav Borissov, Zita Gurmai, Ivailo Kalfin, Antonyia Parvanova, Ivailo Kalfin for at afvise et blåt kort-spørgsmål af Andrey Kovatchev, Andrey Kovatchev for at stille et blåt kort-spørgsmål til Antonyia Parvanova, som hun besvarede, Metin Kazak, Jaroslav Paška og Franz Obermayr.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


15. FN's konference om rammekonventionen om klimaændringer (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000214/2012) af Matthias Groote, for ENVI, til Rådet: EU's forberedelser til UNFCCC COP 19 (B7-0107/2013)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000215/2012) af Matthias Groote, for ENVI, til Kommissionen: EU's forberedelser til UNFCCC COP 19 (B7-0106/2013)

Matthias Groote begrundede forespørgslerne.

Lucinda Creighton (formand for Rådet) og Connie Hedegaard (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålene.

Talere: Karl-Heinz Florenz for PPE-Gruppen, Dan Jørgensen for S&D-Gruppen, Chris Davies for ALDE-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, Marina Yannakoudakis for ECR-Gruppen, Tadeusz Cymański for EFD-Gruppen, Sabine Wils for GUE/NGL-Gruppen, Richard Seeber, Edite Estrela, Gerben-Jan Gerbrandy, Satu Hassi, Mirosław Piotrowski, Jaroslav Paška, João Ferreira, Peter Liese, Kriton Arsenis, Riikka Manner, Carl Schlyter, Martina Anderson, Sophie Auconie, Marita Ulvskog, Jolanta Emilia Hibner og Gilles Pargneaux.

FORSÆDE: Alexander ALVARO
næstformand

Talere: Maria Da Graça Carvalho, Kinga Göncz, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein og Romana Jordan.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogusław Sonik og Elena Băsescu.

Talere: Lucinda Creighton og Connie Hedegaard.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


16. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra S&D-Gruppen modtaget følgende anmodning om udnævnelse:

Det Særlige Udvalg om Organiseret Kriminalitet, Korruption og Hvidvaskning af Penge: Salvatore Caronna i stedet for Francesca Barracciu

Denne udnævnelse ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


17. Juridisk uddannelse – retskoordinatorer (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000186/2012) af Klaus-Heiner Lehne, for JURI, Luigi Berlinguer for S&D-Gruppen, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen, Eva Lichtenberger for Verts/ALE-Gruppen, Francesco Enrico Speroni for EFD-Gruppen, Tadeusz Zwiefka for PPE-Gruppen, til Kommissionen: Uddannelse af retsvæsenets aktører - retskoordinatorer (B7-0112/2013)

Tadeusz Zwiefka og Evelyn Regner begrundede forespørgslen.

Algirdas Šemeta (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Erminia Mazzoni for PPE-Gruppen, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen, og Eva Lichtenberger for Verts/ALE-Gruppen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Elena Băsescu og Jaroslav Paška.

Taler: Algirdas Šemeta.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 115, stk. 5):

- Klaus-Heiner Lehne, for JURI, Tadeusz Zwiefka for PPE-Gruppen, Luigi Berlinguer for S&D-Gruppen, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen, Eva Lichtenberger for Verts/ALE-Gruppen, Francesco Enrico Speroni for EFD-Gruppen om uddannelse af retsvæsenets aktører - retskoordinatorer (2012/2864(RSP)) (B7-0053/2013).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.7 i protokollen af 7.2.2013.


18. Anvendelse af traditionelle betegnelser på vine fra USA (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Anvendelse af traditionelle betegnelser på vine fra USA

Algirdas Šemeta (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Astrid Lulling for PPE-Gruppen, Paolo De Castro for S&D-Gruppen, Nathalie Griesbeck for ALDE-Gruppen, João Ferreira for GUE/NGL-Gruppen, Michel Dantin, Eric Andrieu, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Esther Herranz García, Herbert Dorfmann, Maria do Céu Patrão Neves, Elisabeth Köstinger og Christa Klaß.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid.

Taler: Algirdas Šemeta.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


19. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 504.008/OJJE).


20. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.00.


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Svensson, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Thomas, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Observatører

Božinović, Jerković, Matušić, Plenković, Vrbat, Vuljanić

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik