Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 225kWORD 163k
Keskiviikko 6. helmikuuta 2013 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)
 3.Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla)
 4.Eurooppa-neuvoston kokouksen (7.–8. helmikuuta 2013) valmistelu (keskustelu)
 5.Äänestykset
  
5.1.EU:n ja Yhdysvaltojen välinen vuoden 1994 GATT-sopimus: Bulgarian tasavallan ja Romanian myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttaminen maiden EU:hun liittymisen vuoksi *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
5.2.Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
5.3.Ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden hintojen sääntelytoimenpiteiden avoimuus ***I (äänestys)
 6.Juhlaistunto - Tunisia
 7.Äänestykset (jatkoa)
  
7.1.Yhteinen kalastuspolitiikka ***I (äänestys)
  
7.2.Moottoriajoneuvojen äänitaso ***I (äänestys)
  
7.3.Euroopan pakolaisrahasto, Euroopan paluurahasto ja kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista varten perustettu eurooppalainen rahasto ***I (äänestys)
  
7.4.Ulkorajarahasto ***I (äänestys)
  
7.5.Kalavarojen säilyttäminen ***I (äänestys)
  
7.6.Kaikenlaisen naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan lopettaminen ja ehkäiseminen (äänestys)
  
7.7.Aktiivisena ja terveenä ikääntymistä koskeva eurooppalainen innovaatiokumppanuus (äänestys)
  
7.8.CITES-sopimuksen osapuolten 16. konferenssin valmistelu (äänestys)
  
7.9.Vuoden 2014 talousarvion suuntaviivat – muut pääluokat (äänestys)
  
7.10.Yritysten yhteiskuntavastuu: tilivelvollinen, avoin ja vastuullinen yritystoiminta sekä kestävä kasvu (äänestys)
  
7.11.Yritysten yhteiskuntavastuu: yhteiskunnan etujen sekä kestävän ja osallistavan elpymisen edistäminen (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 11.Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 12.Vuoropuhelu rauhanomaisen ratkaisun löytämiseksi kurdikysymykseen Turkissa (keskustelu)
 13.Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvoston 22. istunto (keskustelu)
 14.Oikeusvaltioperiaate ja vapaus Bulgariassa (keskustelu)
 15.YK:n ilmastonmuutoksen puitesopimus (keskustelu)
 16.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 17.Oikeusalan koulutus ja oikeuskoordinaattorit (keskustelu)
 18.Viinien perinteisten merkintöjen käyttö yhdysvaltalaisissa viineissä (keskustelu)
 19.Seuraavan istunnon esityslista
 20.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.05.

Puheenvuorot: Jean-Pierre Audy pahoitteli, että Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman Van Rompuy ei osallistunut keskusteluun aiheesta "Eurooppa-neuvoston kokouksen (7.–8. helmikuuta 2013) valmistelu" (puhemies korosti, että Herman Van Rompuy kutsutaan aina näihin keskusteluihin), ja Hannes Swoboda, joka tiedusteli, kuka on parlamentin neuvottelukumppani talousarviota koskevissa keskusteluissa (puhemies muistutti häntä perussopimuksen määräyksistä).


2. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission päätös ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi vesijohtokalusteille (D020994/03 - 2013/2527(RPS) - määräaika: 24/04/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus lannoitteita koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2003/2003 muuttamisesta sen liitteiden I, II ja IV mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen (D023740/05 - 2013/2526(RPS) - määräaika: 22/04/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI, IMCO

- Komission asetus lisävastuualueiden ja -tehtävien vahvistamisesta raivotautia, nautojen tuberkuloosia ja mehiläisten terveyttä käsitteleville yhteisön vertailulaboratorioille, asetuksen (EY) N:o 737/2008 muuttamisesta ja asetuksen (EU) N:o 87/2011 kumoamisesta (D024558/02 - 2013/2525(RPS) - määräaika: 22/04/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 110/2008 liitteiden II ja III muuttamisesta (D024615/02 - 2013/2524(RPS) - määräaika: 17/04/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: AGRI

- Komission asetus tietojen antamisesta ja julkaisemisesta sähkömarkkinoilla ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 714/2009 liitteen I muuttamisesta (D024862/01 - 2013/2539(RPS) - määräaika: 30/04/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätösten N:o 280/2004/EY ja N:o 406/2009/EY mukaisen unionin rekisterin perustamisesta ja komission asetusten (EU) N:o 920/2010 ja (EU) N:o 1193/2011 kumoamisesta (D025309/02 - 2013/2540(RPS) - määräaika: 01/05/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE.


3. Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla)

Parlamentille on toimitettu seuraava luonnos säädösvallan siirron nojalla annettavaksi säädökseksi:

- Komission delegoitu asetus rakennusten energiatehokkuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/31/EU täydentämisestä vahvistamalla vertailumenetelmäkehys rakennusten ja rakennusosien energiatehokkuutta koskevien vähimmäisvaatimusten kustannusoptimaalisten tasojen laskentaa varten annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 244/2012 unkarinkielisen toisinnon oikaisemisesta - C(2013)404

Vastustuksen esittämiselle asetettava määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 31. tammikuuta 2013.

Lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE

Luonnos säädösvallan siirron nojalla annettavaksi säädökseksi, jonka vastustuksen esittämiselle asetettavaa määräaikaa on jatkettu:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU täydentämisestä yhteentoimivan EU:n laajuisen eCall-hätäpuhelujärjestelmän yhtenäisen tarjonnan osalta - C(2012)8509

Vastustuksen esittämiselle asetettava määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 3. joulukuuta 2012.

Vastustuksen esittämiselle asetettavan määräajan jatkaminen: kaksi lisäkuukautta neuvoston pyynnöstä.

Lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN


4. Eurooppa-neuvoston kokouksen (7.–8. helmikuuta 2013) valmistelu (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston kokouksen (7.–8. helmikuuta 2013) valmistelu

Lucinda Creighton (neuvoston puheenjohtaja) ja José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Joseph Daul PPE-ryhmän puolesta, Hannes Swoboda S&D-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Godfrey Bloom, Martin Callanan ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Joseph Daul, Nigel Farage EFD-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Charles Tannock, (puhemies palautti mieliin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 310 ja 323 artiklan määräykset), ja sitoutumaton Laurence J.A.J. Stassen.

Puhetta johti
varapuhemies Gianni PITTELLA

Puheenvuorot: Gay Mitchell, Göran Färm, Anne E. Jensen, Helga Trüpel, Peter van Dalen, Matteo Salvini, Alda Sousa, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Peter van Dalen, Bruno Gollnisch, Herbert Reul, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Reinhard Bütikofer, Ivailo Kalfin, Jan Mulder, Isabelle Durant, Morten Messerschmidt, Nicole Sinclaire, Giuseppe Gargani, Véronique De Keyser, George Lyon, François Alfonsi, Rolandas Paksas, Andrew Henry William Brons, Jacek Protasiewicz, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Zbigniew Ziobro, Patrizia Toia, Lívia Járóka, Enrique Guerrero Salom, Marian-Jean Marinescu, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Lena Kolarska-Bobińska, Jutta Haug, Paulo Rangel, Edit Herczog, Andrey Kovatchev, Bernd Lange, Wim van de Camp, Derek Vaughan, Reimer Böge, Alain Lamassoure ja Mairead McGuinness.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jan Kozłowski, Liisa Jaakonsaari, Graham Watson, Mirosław Piotrowski, Zofija Mazej Kukovič ja Ana Gomes.

Puheenvuorot: Janusz Lewandowski (komission jäsen), Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja) ja Lucinda Creighton.

Puhetta johti
varapuhemies Anni PODIMATA

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


5. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.

Puhemies ehdotti, että Rodustin mietinnöstä toimitetaan äänestys heti juhlaistunnon jälkeen. Ehdotusta ei vastustettu.


5.1. EU:n ja Yhdysvaltojen välinen vuoden 1994 GATT-sopimus: Bulgarian tasavallan ja Romanian myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttaminen maiden EU:hun liittymisen vuoksi *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Bulgarian tasavallan ja Romanian myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta maiden Euroopan unioniin liittymisen vuoksi kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä [12213/2012 - C7-0409/2012- 2012/0167(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Vital Moreira (A7-0430/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2013)0037)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


5.2. Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista [COM(2012)0709 – C7-0410/2012 - 2012/0335(NLE)] – Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Pervenche Berès (A7-0010/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2013)0038)


5.3. Ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden hintojen sääntelytoimenpiteiden avoimuus ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden hintojen sääntelytoimenpiteiden avoimuudesta ja kyseisten lääkkeiden sisällyttämisestä yleisen sairausvakuutuksen korvausjärjestelmien piiriin [COM(2012)0084 - C7-0056/2012- 2012/0035(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Antonyia Parvanova (A7-0015/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2013)0039)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0039)

Puheenvuorot:

Alda Sousa esitti tarkistukseen 7 suullisen tarkistuksen.

Yli 40 jäsentä vastusti suullista tarkistusta, joten sitä ei hyväksytty.

Antonyia Parvanova (esittelijä) tiedusteli äänestyksen jälkeen komission kantaa hyväksyttyihin tarkistuksiin, ja Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja).

°
° ° °

Hannes Swoboda käytti puheenvuoron palatakseen eräisiin Nigel Faragen edellisen keskustelun aikana esittämiin huomioihin.

(Istunto keskeytettiin klo 11.55 juhlaistunnon alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 12.05)

Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ


6. Juhlaistunto - Tunisia

Parlamentti kokoontui klo 12.05–12.30 juhlaistuntoon Tunisian tasavallan presidentin Moncef Marzoukin vierailun johdosta.

Parlamentti vietti minuutin hiljaisuuden tänä aamuna Tunisissa murhatun Chokri Belaïdin ja kaikkien niiden, jotka ovat menettäneet henkensä vapauden ja ihmisarvon puolesta Tunisiassa, muistoksi.

Puhetta johti
varapuhemies Anni PODIMATA


7. Äänestykset (jatkoa)

7.1. Yhteinen kalastuspolitiikka ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisestä kalastuspolitiikasta [COM(2011)0425 - C7-0198/2011- 2011/0195(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Ulrike Rodust (A7-0008/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2013)0040)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0040)

Puheenvuorot:

József Szájer teki tarkennuksen PPE-ryhmän äänestyslistaan.

Ulrike Rodust (esittelijä) esitti tarkistuksen 119 ensimmäiseen osaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

Ulrike Rodust pyysi, että tarkistuksesta 298 toimitetaan uusi äänestys (puhemies hyväksyi pyynnön).


7.2. Moottoriajoneuvojen äänitaso ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen äänitasosta [COM(2011)0856 - C7-0487/2011- 2011/0409(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Miroslav Ouzký (A7-0435/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2013)0041)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0041)

Puheenvuoro:

Miroslav Ouzký (esittelijä) suositteli tarkistuksen 51 hylkäämistä.


7.3. Euroopan pakolaisrahasto, Euroopan paluurahasto ja kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista varten perustettu eurooppalainen rahasto ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi päätöksen N:o 573/2007/EY, päätöksen N:o 575/2007/EY ja neuvoston päätöksen 2007/435/EY muuttamisesta Euroopan pakolaisrahaston, Euroopan paluurahaston ja kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista varten perustetun eurooppalaisen rahaston yhteisrahoitusosuuden korottamiseksi tiettyjen varainhoitoa koskevien säännösten osalta, joita sovelletaan rahoitusvakautensa kanssa vakavissa vaikeuksissa oleviin tai tällaisten vaikeuksien uhan alaisiin jäsenvaltioihin [COM(2012)0526 - C7-0302/2012- 2012/0252(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Nils Torvalds (A7-0004/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0042)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0042)


7.4. Ulkorajarahasto ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi päätöksen N:o 574/2007/EY muuttamisesta ulkorajarahaston yhteisrahoitusosuuden korottamiseksi tiettyjen rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden osalta [COM(2012)0527 - C7-0301/2012- 2012/0253(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Nils Torvalds (A7-0433/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0043)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0043)


7.5. Kalavarojen säilyttäminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kalavarojen säilyttämisestä nuorten meren eliöiden suojelemiseksi toteutettavien teknisten toimenpiteiden avulla annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/98 muuttamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1288/2009 kumoamisesta [COM(2012)0298 - C7-0156/2012- 2012/0158(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Pat the Cope Gallagher (A7-0342/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2013)0044)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0044)

Puheenvuorot:

Pat the Cope Gallagher (esittelijä) ennen äänestystä.

Werner Langen äänestysten etenemisestä.


7.6. Kaikenlaisen naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan lopettaminen ja ehkäiseminen (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B7-0049/2013

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0045)

Puheenvuoro:

Licia Ronzulli ennen äänestystä.


7.7. Aktiivisena ja terveenä ikääntymistä koskeva eurooppalainen innovaatiokumppanuus (äänestys)

Mietintö aktiivisena ja terveenä ikääntymistä koskevasta eurooppalaisesta innovaatiokumppanuudesta [2012/2258(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Kartika Tamara Liotard (A7-0029/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0046)


7.8. CITES-sopimuksen osapuolten 16. konferenssin valmistelu (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B7-0047/2013

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0047)


7.9. Vuoden 2014 talousarvion suuntaviivat – muut pääluokat (äänestys)

Mietintö vuoden 2014 talousarviomenettelyn suuntaviivoista, pääluokka I – Euroopan parlamentti, pääluokka II – Neuvosto, pääluokka IV – Tuomioistuin, pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, pääluokka VII – Alueiden komitea, pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu, pääluokka X – Euroopan ulkosuhdehallinto [2013/2003(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Monika Hohlmeier (A7-0020/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0048)

Puheenvuoro:

Monika Hohlmeier (esittelijä) esitti kohtaan 14 suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


7.10. Yritysten yhteiskuntavastuu: tilivelvollinen, avoin ja vastuullinen yritystoiminta sekä kestävä kasvu (äänestys)

Mietintö yritysten yhteiskuntavastuusta: tilivelvollinen, avoin ja vastuullinen yritystoiminta sekä kestävä kasvu [2012/2098(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Raffaele Baldassarre (A7-0017/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0049

Puheenvuoro:

Raffaele Baldassarre (esittelijä) esitti otsikon lisäämistä 47 kohdan jälkeen koskevan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


7.11. Yritysten yhteiskuntavastuu: yhteiskunnan etujen sekä kestävän ja osallistavan elpymisen edistäminen (äänestys)

Mietintö yritysten yhteiskuntavastuusta: yhteiskunnan etujen sekä kestävän ja osallistavan elpymisen edistäminen [2012/2097(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Richard Howitt (A7-0023/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0050)


8. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

°
° ° °

Jean-Pierre Audy käytti puheenvuoron työjärjestyksen soveltamisesta.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Antonyia Parvanova - A7-0015/2013

Marina Yannakoudakis, Iva Zanicchi, Jim Higgins, Monica Luisa Macovei, Alfredo Antoniozzi, Charles Tannock, Diane Dodds, Daniel Hannan ja Hannu Takkula.

Mietintö Ulrike Rodust - A7-0008/2013

Andrea Zanoni, Vicky Ford, Marina Yannakoudakis, Nils Torvalds, Jim Higgins, Norica Nicolai, Agnès Le Brun, Erminia Mazzoni, Peter Jahr, Julie Girling, Izaskun Bilbao Barandica, Charles Tannock, Diane Dodds, Seán Kelly, Syed Kamall, David Campbell Bannerman ja Elena Băsescu.

Mietintö Miroslav Ouzký - A7-0435/2012

Jim Higgins, Marina Yannakoudakis, Vicky Ford, Agnès Le Brun, Monica Luisa Macovei, Erminia Mazzoni, Julie Girling, Oreste Rossi, Charles Tannock, Diane Dodds, Miroslav Mikolášik, Seán Kelly ja Jacqueline Foster.

Mietintö Pat the Cope Gallagher - A7-0342/2012

Andrea Zanoni, Diane Dodds ja Seán Kelly.

Kaikenlaisen naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan lopettaminen ja ehkäiseminen - B7-0049/2013

Marina Yannakoudakis, Petri Sarvamaa, Norica Nicolai, Mitro Repo, Andrea Češková, Monica Luisa Macovei, Izaskun Bilbao Barandica, Monika Smolková, Diane Dodds, Charles Tannock ja Miroslav Mikolášik.


9. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä "Séance en direct" -sivustolla kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

Puhetta johti
varapuhemies Alejo VIDAL-QUADRAS


10. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


11. Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

Toimivaltaiset Kreikan viranomaiset ovat lähettäneet puhemiehelle pyynnön Spyros Danellisin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämiseksi Kreetan muutoksenhakutuomioistuimessa käynnissä olevaan oikeuskäsittelyyn liittyen.

Työjärjestyksen 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämä pyyntö on lähetetty asiasta vastaavaan JURI-valiokuntaan.


12. Vuoropuhelu rauhanomaisen ratkaisun löytämiseksi kurdikysymykseen Turkissa (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Vuoropuhelu rauhanomaisen ratkaisun löytämiseksi kurdikysymykseen Turkissa.

Lucinda Creighton (neuvoston puheenjohtaja) ja Štefan Füle (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Ria Oomen-Ruijten PPE-ryhmän puolesta, Raimon Obiols S&D-ryhmän puolesta, Alexander Graf Lambsdorff ALDE-ryhmän puolesta, Hélène Flautre Verts/ALE-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder EFD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ria Oomen-Ruijten, Jürgen Klute GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Andreas Mölzer, Eduard Kukan, Maria Eleni Koppa, Andrew Duff, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla William (The Earl of) Dartmouth, Barbara Lochbihler, Mirosław Piotrowski, William (The Earl of) Dartmouth, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marie-Christine Vergiat, Marie-Christine Vergiat, Ewald Stadler, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ria Oomen-Ruijten, György Schöpflin, Marita Ulvskog, Anneli Jäätteenmäki, Mark Demesmaeker, Adam Bielan, Nikolaos Salavrakos, Jarosław Leszek Wałęsa, Sophocles Sophocleous, Sarah Ludford, Franziska Keller, Marina Yannakoudakis, Frank Vanhecke, Marietta Giannakou, Emine Bozkurt, Ryszard Czarnecki, Jacek Olgierd Kurski, Michael Cashman, Ismail Ertug, joka vastasi myös kolmeen kysymykseen, jotka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Alexander Graf Lambsdorff, Emine Bozkurt ja Ria Oomen-Ruijten, Ana Gomes ja Richard Howitt.

Štefan Füle käytti puheenvuoron.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Csaba Sógor, Antigoni Papadopoulou, Krisztina Morvai esittääkseen kysymyksen sinistä korttia nostamalla Csaba Sógorille, joka vastasi siihen, Tunne Kelam, Jelko Kacin, Elena Băsescu ja Franz Obermayr.

Lucinda Creighton käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


13. Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvoston 22. istunto (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvoston 22. istunto

Lucinda Creighton (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman Catherine Ashtonin (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) nimissä.

Puhetta johti
varapuhemies Alexander ALVARO

Puheenvuorot: Laima Liucija Andrikienė PPE-ryhmän puolesta, Richard Howitt S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Charles Tannock, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marek Henryk Migalski, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Willy Meyer GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Daniël van der Stoep, Francisco José Millán Mon, Joanna Senyszyn, Mirosław Piotrowski, Franz Obermayr, Michèle Striffler, Ana Gomes, Marek Henryk Migalski, Michael Cashman ja Jacek Protasiewicz.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elena Băsescu, Andreas Mölzer, Eduard Kukan ja Krisztina Morvai.

Lucinda Creighton käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Richard Howitt, Véronique De Keyser, Ana Gomes, Raimon Obiols, Pino Arlacchi ja Joanna Senyszyn S&D-ryhmän puolesta Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvoston 22. istunnosta (2013/2533(RSP)) (B7-0055/2013)

- Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvoston 22. istunnosta (2013/2533(RSP)) (B7-0058/2013)

- Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen, Tarja Cronberg ja Catherine Grèze Verts/ALE-ryhmän puolesta Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvoston 22. istunnosta (2013/2533(RSP)) (B7-0059/2013)

- Leonidas Donskis, Marietje Schaake ja Marielle de Sarnez ALDE-ryhmän puolesta Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvoston 22. istunnosta (2013/2533(RSP)) (B7-0060/2013)

- Marie-Christine Vergiat ja Willy Meyer GUE/NGL-ryhmän puolesta parlamentin kannasta Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvoston 22. istuntoa varten (2013/2533(RSP)) (B7-0061/2013)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Filip Kaczmarek, Elena Băsescu, Roberta Angelilli, Elisabeth Jeggle, Jacek Protasiewicz, Jean Roatta, Kinga Gál ja Francisco José Millán Mon PPE-ryhmän puolesta Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvoston 22. istunnosta (2013/2533(RSP)) (B7-0062/2013).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.2.2013, kohta 5.6.


14. Oikeusvaltioperiaate ja vapaus Bulgariassa (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Oikeusvaltioperiaate ja vapaus Bulgariassa

Lucinda Creighton (neuvoston puheenjohtaja) ja Connie Hedegaard (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Rui Tavares, Juan Fernando López Aguilar S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Krisztina Morvai ja Agustín Díaz de Mera García Consuegra, ja Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT

Puheenvuorot: Dimitar Stoyanov esittääkseen kysymyksen sinistä korttia nostamalla Graham Watsonille, johon tämä vastasi, Rui Tavares Verts/ALE-ryhmän puolesta, Geoffrey Van Orden ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Gerard Batten ja Krisztina Morvai, Gerard Batten EFD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Diane Dodds ja Geoffrey Van Orden, sitoutumaton Dimitar Stoyanov, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Graham Watson, Véronique Mathieu, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ana Gomes, Claude Moraes, Johannes Cornelis van Baalen, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Andrey Kovatchev, Andrey Kovatchev, Iliana Malinova Iotova, Filiz Hakaeva Hyusmenova, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Andrey Kovatchev, Monika Panayotova, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Evgeni Kirilov, Kinga Göncz, Stanimir Ilchev, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Andrey Kovatchev, Nadezhda Neynsky, Tanja Fajon, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Dimitar Stoyanov, ja Mariya Gabriel.

Puhetta johti
varapuhemies Roberta ANGELILLI

Puheenvuorot: Ana Gomes, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Andrey Kovatchev, Vladimir Urutchev, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Luis Yáñez-Barnuevo García ja Metin Kazak, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Antonyia Parvanova ja Iliana Malinova Iotova, ja Monika Panayotova keskustelun etenemisestä.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michael Gahler, Preslav Borissov, Zita Gurmai, Ivailo Kalfin, Antonyia Parvanova, Ivailo Kalfin, joka kieltäytyi vastaamasta kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Andrey Kovatchev, Andrey Kovatchev esittääkseen kysymyksen sinistä korttia nostamalla Antonyia Parvanovalle, joka vastasi kysymykseen, Metin Kazak, Jaroslav Paška ja Franz Obermayr.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


15. YK:n ilmastonmuutoksen puitesopimus (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000214/2012) Matthias Groote ENVI-valiokunnan puolesta neuvostolle: EU:n valmistelut YK:n ilmastonmuutoksen puitesopimuksen COP 19 -kokousta varten (B7-0107/2013)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000215/2012) Matthias Groote ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: EU:n valmistelut YK:n ilmastonmuutoksen puitesopimuksen COP 19 -kokousta varten (B7-0106/2013)

Matthias Groote esitteli kysymykset.

Lucinda Creighton (neuvoston puheenjohtaja) ja Connie Hedegaard (komission jäsen) vastasivat kysymyksiin.

Puheenvuorot: Karl-Heinz Florenz PPE-ryhmän puolesta, Dan Jørgensen S&D-ryhmän puolesta, Chris Davies ALDE-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marina Yannakoudakis ECR-ryhmän puolesta, Tadeusz Cymański EFD-ryhmän puolesta, Sabine Wils GUE/NGL-ryhmän puolesta, Richard Seeber, Edite Estrela, Gerben-Jan Gerbrandy, Satu Hassi, Mirosław Piotrowski, Jaroslav Paška, João Ferreira, Peter Liese, Kriton Arsenis, Riikka Manner, Carl Schlyter, Martina Anderson, Sophie Auconie, Marita Ulvskog, Jolanta Emilia Hibner ja Gilles Pargneaux.

Puhetta johti
varapuhemies Alexander ALVARO

Puheenvuorot: Maria Da Graça Carvalho, Kinga Göncz, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein ja Romana Jordan.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Bogusław Sonik ja Elena Băsescu.

Puheenvuorot: Lucinda Creighton ja Connie Hedegaard.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


16. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut S&D-ryhmältä seuraavan nimityksiä koskevan pyynnön:

järjestäytynyttä rikollisuutta, korruptiota ja rahanpesua käsittelevä erityisvaliokunta: Francesca Barracciun tilalle Salvatore Caronna

Nimitys katsotaan vahvistetuksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


17. Oikeusalan koulutus ja oikeuskoordinaattorit (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000186/2012) Klaus-Heiner Lehne JURI-valiokunnan puolesta, Luigi Berlinguer S&D-ryhmän puolesta, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta, Eva Lichtenberger Verts/ALE-ryhmän puolesta, Francesco Enrico Speroni EFD-ryhmän puolesta, Tadeusz Zwiefka PPE-ryhmän puolesta komissiolle: Oikeusalan koulutus ja oikeuskoordinaattorit (B7-0112/2013)

Tadeusz Zwiefka ja Evelyn Regner esittelivät kysymyksen.

Algirdas Šemeta (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Erminia Mazzoni PPE-ryhmän puolesta, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta ja Eva Lichtenberger Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elena Băsescu ja Jaroslav Paška.

Algirdas Šemeta käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Klaus-Heiner Lehne JURI-valiokunnan puolesta, Tadeusz Zwiefka PPE-ryhmän puolesta, Luigi Berlinguer S&D-ryhmän puolesta, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta, Eva Lichtenberger Verts/ALE-ryhmän puolesta, Francesco Enrico Speroni EFD-ryhmän puolesta oikeusalan koulutuksesta ja oikeuskoordinaattoreista (2012/2864(RSP)) (B7-0053/2013).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.2.2013, kohta 5.7.


18. Viinien perinteisten merkintöjen käyttö yhdysvaltalaisissa viineissä (keskustelu)

Komission julkilausuma: Viinien perinteisten merkintöjen käyttö yhdysvaltalaisissa viineissä

Algirdas Šemeta (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Astrid Lulling PPE-ryhmän puolesta, Paolo De Castro S&D-ryhmän puolesta, Nathalie Griesbeck ALDE-ryhmän puolesta, João Ferreira GUE/NGL-ryhmän puolesta, Michel Dantin, Eric Andrieu, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Esther Herranz García, Herbert Dorfmann, Maria do Céu Patrão Neves, Elisabeth Köstinger ja Christa Klaß.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid.

Algirdas Šemeta käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


19. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 504.008/OJJE).


20. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.00.

Klaus Welle

Jacek Protasiewicz

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Svensson, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Thomas, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Tarkkailijat

Božinović, Jerković, Matušić, Plenković, Vrbat, Vuljanić

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö